Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
            43. Eräät korvaukset
       63. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2011

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 816 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa, hankkii ja välittää korkeatasoista tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä sekä turvaamisesta yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Metla tekee soveltavaa tutkimusta, sitä tukevaa perustutkimusta, kehittää metsäalan tutkimusyhteistyötä, edistää tutkimustulosten hyväksikäyttöä, huolehtii sille kuuluvista viranomaistehtävistä ja osallistuu strategisten huippuosaamisen keskittymien toimintaan. Strategiassa organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri tukevat asiakaspalvelua ja yhteistyötä ja resurssit keskitetään aiempaa enemmän tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tiedon ja teknologian siirtoon.

Metla tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • tuottamalla tietoa ja osaamista metsiin perustuvan biotalouden edistämiseksi
  • tuottamalla tietoa ja osaamista metsätalouden kannattavuuden parantamiseksi
  • tuottamalla tietoa ja osaamista puuperäisen energian ja puun käytön, erityisesti puurakentamisen lisäämiseksi sekä
  • toteuttamalla Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa 2008—2016 (METSO) sille asetettuja toimia ja osallistumalla Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO) toteutukseen.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Metlalle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Vuosien 2009—2011 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakaantuvan seuraavasti (milj. euroa)
  Bruttomenot Htv1) Tulot
  2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Prosessi2) TP TA TAE TP TA TAE TP TA TAE
                   
Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto 27,7 25,1 25,7 448 444 381 5,5 3,2 3,4
Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut 0,8 1,2 1,2 18 20 203) 1,6 1,8 1,8
Viranomaispalvelut 5,2 5,5 5,6 94 94 94      
Strateginen johtaminen 3,6 3,2 3,2 38 31 31      
Tutkimuksen tukitoiminnot 1,3 1,3 1,3 20 20 20      
Sisäiset palvelut 12,9 12,4 12,9 123 100 100 0,8 0,5 0,4
Yhteensä 51,5 48,7 49,9 741 709 646 7,9 5,5 5,6

1) Sisältää 10 htv:tä METSO-ohjelman toteutukseen.

2) Vuodet 2009—2010 on muutettu uuden prosessiorganisaation mukaisiksi.

3) Ei sisällä Rovaniemen yhteistoimintalaboratorioon siirtyvää htv:tä.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi sekä hallinnonalan ja elinkeinojen tietotarpeiden tukemiseksi Metlan tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä tiedon ja teknologian siirtoa suunnataan tukemaan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua. Metla osallistuu metsäklusterin sekä energia- ja ympäristöklusterin tutkimusstrategian toteuttamiseen strategisten huippuosaamisen keskittymien - Metsäklusteri Oy ja CLEEN Oy - kautta. Tutkimustiedon tuotteistamista ja markkinointia tehostetaan sekä toteutetaan Metlan tutkimustoiminnan kansainvälinen arviointi. Jatketaan yhteistyötä Luonnonvarat- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen sektoritutkimuslaitosten kanssa. Metlan laboratoriotoimintojen kehittämistä jatketaan toimintojen rationalisoimiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Toteutetaan vuodelle 2011 sovittuja tuottavuusohjelman toimia. Valmistellaan Metsäntutkimuslaitoksen kiinteistöjen siirto Senaatti-kiinteistöille vuoden 2012 alusta.

Maksullisen toiminnan tulostavoitteeksi asetetaan vuodelle 2011 noin 1,8 milj. euroa siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset.

Tuotokset ja laadunhallinta

Vahvistetaan osaamista strategisilla painopistealueilla ja kohdennetaan tutkimustoimintaa asiakastarpeiden mukaisesti. Sisäiset prosessit tehostuvat ja tuottavuus paranee ottamalla käyttöön uusia sähköisiä toimintoja ja uudistamalla mm. tietojärjestelmiä.

Henkiset voimavarat

Osaamista kehitetään alueyksikköjen osaamisprofiilien sekä strategisen henkilöstösuunnitelman perustella.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 73 henkilötyövuoden vähentyminen ja muiden tuottavuustoimien vaikutus. Metlassa eläkeiän jälkeen työuraansa jatkavien määräksi arvioidaan 10 henkilötyövuotta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 51 523 48 651 46 376
Bruttotulot 7 857 5 460 5 560
Nettomenot 43 666 43 191 40 816
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 735    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 669    

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 3 486 2 800 2 500
— EU:lta saatava rahoitus 825 800 900
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 996 1 700 2 000
Tuotot yhteensä 7 307 5 300 5 400
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 11 621 10 600 10 800
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -4 314 -5 300 -5 400
Omarahoitusosuus, % 37 50 50

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 100 000 euroa bruttomenoissa ja bruttotuloissa tulorahoitteisen toiminnan laajenemisen johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 63
Tuottavuustoimenpiteet (-73 + 10 = -63 htv) -1 507
Rakennemuutoksen tukeminen (kertamenon poisto) -500
Muutoksen tukeminen vuodelta 2010 (30.01.23) -500
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 169
Kertamenon poisto (28.70.20) -100
Yhteensä -2 375

Henkilötyövuosien enimmäismäärä on 646 htv, josta maksullisen toiminnan osuus on 20 htv.


2011 talousarvio 40 816 000
2010 III lisätalousarvio 264 000
2010 talousarvio 43 191 000
2009 tilinpäätös 42 600 000