Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2011

05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 451 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää holhoustoimen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalvelujen järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan taloudellisia asioita esim. sairauden takia. Edunvalvojaksi voidaan määrätä joko yksityinen tai yleinen edunvalvoja. Vuonna 2009 yleisen edunvalvonnan päämiesmäärä oli yhteensä 33 600 päämiestä. Oikeusaputoimistoissa hoidettiin noin 30 800 päämiehen edunvalvonta ja ostopalveluina hoidettiin noin 2 800 päämiehen edunvalvonta. Päämiehistä täysi-ikäisiä oli 94 %.

Tavoitteena on, että edunvalvontapalveluita järjestetään nykyistä enemmän ostopalveluina. Oikeusaputoimistojen tulee toimintaa suunnitellessaan ottaa huomioon mahdollinen ostopalvelujen lisääminen alueellaan. Tavoitteena on, että yleisen edunvalvonnan valtakunnallinen asiankäsittelyjärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2011.

Yleinen edunvalvonta
  2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 33 607 34 000 35 000
Taloudellisuus (euroa/päämies) 224 243 243
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 64 64 64

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 27 735 29 000 30 951
Bruttotulot 17 352 14 502 16 500
Nettomenot 10 383 14 498 14 451
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 765    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 549    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 17 353 14 502 16 500
— muut tuotot 4 - -
Tuotot yhteensä 17 357 14 502 16 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 27 661 23 391 26 613
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 304 - 8 889 -10 113
Kustannusvastaavuus,  % 63 62 62

Yleisen edunvalvonnan palveluista peritään päämiehiltä korvauksia ja palkkioita holhoustoimilain (422/1999) 44 §:n 2 momentin perusteella. Oikeusministeriö on antanut ohjeen edunvalvojan palkkion määräytymisen perusteista (OM 3927/33/2001). Korvauksia ja palkkioita arvioidaan perittävän noin 16 500 000 euroa tälle momentille. Niiden suoritteiden kokonaiskustannuksista, joista korvauksia ja palkkioita peritään, voidaan maksuilla kattaa noin 62 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 124
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 84
Toimitilakustannukset 250
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen palvelumaksujen oikaisu, siirto momentille 25.01.03 -5
Yleisestä edunvalvonnasta aiheutuvat hallintomenot, siirto momentille 25.10.04 -500
Yhteensä -47


2011 talousarvio 14 451 000
2010 III lisätalousarvio 313 000
2010 talousarvio 14 498 000
2009 tilinpäätös 16 167 000