Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2011

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 9 998 000 euroa.

Selvitysosa:Korkein hallinto-oikeus ratkaisee hallintolainkäyttöasiat ylimpänä oikeusasteena. Suurimpia asiaryhmiä ovat verotus, rakentaminen ja kaavoitus, ympäristöasiat, sosiaali- ja terveydenhuolto, ulkomaalaisasiat, kunnallishallinto sekä kilpailuasiat ja julkiset hankinnat.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemista asioista noin 80 % koskee alueellisten hallinto-oikeuksien antamia päätöksiä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus ratkaisee muun muassa markkinaoikeuden sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä tehdyt valitukset.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätösten merkitystä koko julkisen vallan toimivuudelle ja luottamukselle on arvioitu joulukuussa 2009 valmistuneessa tutkimuksessa oikeusturvan todellisuudesta. Tutkimuksessa selvitettiin hallinnon ja hallintolainkäytön toiminnallisia yhteyksiä ja osoitettiin hallintotuomioistuinten ratkaisujen merkitys hallinnon toimivuudelle.

Korkein hallinto-oikeus valvoo lainkäyttöä muun muassa seuraamalla hallintotuomioistuinten toiminnan joutuisuutta, voimavarojen riittävyyttä ja päätösten laatua sekä järjestämällä neuvottelupäiviä ja laatimalla hallintotuomioistuinten yhteisen toimintakertomuksen. Tällä valvontatehtävällä on oikeusturvan kokonaisuuden kannalta olennainen merkitys.

Korkein hallinto-oikeus antaa yksittäisissä tapauksissa asianosaisille oikeusturvaa, mutta sen ratkaisukäytännöllä on myös yleisempi hallintolainkäyttöä ja hallinnon toimintaa ohjaava merkitys. Tämän vuoksi sen tavoitteena on antaa muutoksenhakuasioissa hyvin perusteltuja ratkaisuja joutuisasti.

Vuonna 2011 tavoitteena on ratkaista 4 000 lainkäyttöasiaa. Ratkaistavien asioiden keskimääräiseksi käsittelyajaksi arvioidaan muodostuvan 9,5 kuukautta siten, että niistä 30 % on ratkaistu alle kuudessa kuukaudessa ja 50 % alle yhdeksässä kuukaudessa.

Tunnuslukutaulukko
  2009 2010 2011
  toteutuma tavoite/arvio tavoite/arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 3 965 4 000 4 000
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 10,2 9,0 9,5
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 2 458 2 431 2 550
— tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 41 40 41

Korkeimman hallinto-oikeuden suoritteista lain 701/1993 mukaisesti perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 330 000 euroa momentille 12.25.10.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Vuoden 2010 kertaluonteisen lisäyksen vähentäminen -200
Palkkausten tarkistukset 138
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 34
Tuottavuustoimet -49
Yhteensä -77


2011 talousarvio 9 998 000
2010 III lisätalousarvio 108 000
2010 talousarvio 10 075 000
2009 tilinpäätös 9 650 000