Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet
            21. Terveysvalvonta

Talousarvioesitys 2011

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminenPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenoista, terveysvalvonnan, tartuntatautien valvonnan, rokotteiden hankinnan ja pandemiavarautumisen erityismenoista sekä terveyden edistämisen menoista ja työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen menoista. Terveyden ja toimintakyvyn edistämistä ja terveysvalvontaa toteutetaan osin myös momenttien 33.02.03, 33.02.05, 33.03.04 ja 33.03.50 määrärahoilla. Kunnat ovat keskeisiä terveysvalvonnasta vastaavia toimijoita.

Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimenpiteet

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan vuoteen 2015 suuntaavien strategioiden mukaisesti työsuojelun aluehallintoviranomaisten toiminnalla vaikutetaan siihen, että työpaikat omaksuvat turvallisuusjohtamisen keskeiset käytännöt ja työolot ovat turvalliset ja terveelliset. Tämän seurauksena tapaturmaisuus, sairauspoissaolot ja työperäiset sairaudet vähenevät. Toiminta tukee osaltaan työelämän vetovoimaisuuden lisäämistä ja väestön terveyden ja toimintakyvyn edistämistä sekä työssä jaksamista ja jatkamista pidempään.

Palkansaajien työoloja kuvaavien tunnuslukujen kehitys
  2005 2006 2007 2008 20091)
           
Korvatut työtapaturmat ja ammattitaudit 134 300 138 900 142 000 144 000 126 000
Korvatut työpaikkatapaturmat milj. työtuntia kohden, kaikki toimialat 32 33 34 33 30
— rakentaminen 81 82 79 72 70
— teollisuus 45 46 47 46 40
— kuljetus ja varastointi 50 49 50 50 45
Työpaikalla ja työliikenteessä sattuneet kuolemat 51 47 36 351) 32
Työmatkakuolemat (työmaalla, asunnosta työhön tai päinvastoin) 31 16 24 161) 18
Korvatut ammattitaudit 5 420 4 830 4 760 4 210 4 000
           
Lähde: Työtapaturmat ja ammattitaudit, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

1) Ennakkotieto

Vaikuttavuus:

Viranomaisaloitteinen toiminta

Työsuojelun aluehallintoviranomaiset suuntaavat valvontaa työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta tärkeimmille toimialoille sekä toisaalta kohteisiin, joissa varmistetaan työlainsäädännön vaatimusten noudattaminen. Pääosa toiminnasta suunnataan toimialoille, joilla valvonnalla voidaan estää työn ja työolojen aiheuttamaa kuormitusta ja torjua tapaturmia.

Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toiminta kohdentuu painoalueille, jotka ovat työn aiheuttaman haitallisen henkisen ja fyysisen kuormituksen ehkäisy, työtapaturmien torjunta, kemikaaliriskien hallinta sekä työelämän yleisten pelisääntöjen valvonta. Valvonnalla vaikutetaan hallintajärjestelmiin siten, että työpaikoilla on toimivat käytännöt vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin, toimenpiteiden toteutukseen sekä tarkkailuun ja seurantaan. Valvontaa suunnataan työpaikoille, joilla esiintyy muun muassa asiakasväkivallan uhkaa, häirintää ja syrjintää, käsin tehtäviä nostoja, toistotyötä ja työtapaturmia. Lisäksi valvonnan kohteena olevilla työpaikoilla varmistetaan toimivat käytännöt häirinnän ja syrjinnän ehkäisemiseksi, kemikaaliriskien hallinta ja kemikaalien turvallinen käyttö.

Kohdennetun työaikavalvonnan sekä määräaikaisten työsopimusten valvonnan avulla varmistetaan lainsäädännön noudattaminen. Työlainsäädännön noudattamiseksi toteutetaan ulkomaalaisen työvoiman työnteko-oikeuden ja työsuhteen ehtojen sekä vuokratyövoiman käytön ja määräaikaisten työsuhteiden valvontaa. Tilaajavastuulain valvontaa jatketaan luotuja toimintakäytäntöjä noudattaen. Tuotteiden turvallisuuteen kohdistuvan valvonnan avulla varmistetaan koneiden, henkilösuojainten ja kemikaalien säädöstenmukaisuus. Tehokkaan tiedotuksen sekä sidosryhmäyhteistyön avulla tuetaan valvontatoimintaa.

Asiakasaloitteinen toiminta

Työsuojeluvalvontaan liittyvään asiakaskysyntään vastataan kaikilta osin sovittuja määräaikoja noudattaen. Asiakasaloitteisen toiminnan sisältö ja laatu pyritään yhtenäistämään työsuojelun vastuualueilla. Sähköistä asiointia sekä valvontatoimintaa tukevaa viestintää kehitetään resurssien käytön tehostamiseksi.

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen toimenpiteet

Terveyttä edistetään ja kansantauteja vähennetään yhteiskuntapolitiikan eri keinoin. Ihmisten omatoimisuutta terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitäjinä ja edistäjinä tuetaan huolehtimalla, että ympäristö ja olosuhteet tukevat terveellisiä valintoja. Kansainvälinen toiminta vaikuttaa yhä enemmän ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä elämäntapoihin ja terveystottumuksiin. Terveyden edistämisen toiminnan perustana on Terveys 2015 -kansanterveysohjelma ja terveyden edistämisen politiikkaohjelma.

Terveysvalvonta (33.70.21) keskittyy erityisesti talousveden laadun valvonnan tehostamiseen, ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämiseen sekä EU:n uuden kemikaalilainsäädännön (REACH-asetus) toimeenpanoon ja kansallisen kemikaaliohjelman valmisteluun.

Tavoitteet:

 • Elinympäristöstä ihmisille aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisy ja poistaminen.
 • Turvata säädösten edellyttämien ympäristön terveydellisten laatuvaatimusten toteutuminen, valvontamenettelyjen toimivuus, ajanmukaisuus, tuloksellisuus sekä valvonnan johdon tehokkuus.
 • Vähentää talousvesistä aiheutuvia epidemioita.

Tartuntatautien torjunnan ja rokotteiden hankinnan(33.70.22 ja 33.70.20) painopisteinä ovat rokotusohjelman kehittäminen ja toteutumisen seuranta, sairaalainfektioiden torjunta, HIV-infektioiden leviämisen ehkäiseminen, varautuminen vakaviin epidemioihin ja kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavan torjuntatyön vahvistaminen.

Tavoitteet:

 • Rokotuksin ehkäistävien tautien matala esiintyvyys, influenssarokotusten kattavuuden parantaminen yli 65-vuotiailla ja pneumokokkirokotusten aloittaminen 3—12 kuukauden ikäisille lapsille (esimerkkinä hinkuyskän esiintyvyys, yli 65-vuotiaiden influenssarokotusten kattavuus).
 • Tartuntatautien leviämisen ehkäisy ja epidemioiden selvittäminen (esimerkkinä kampylobakteeri, epidemioiden epäilyilmoitusten lukumäärät).
 • Säilyttää Suomen kansainvälisesti verrattuna hyvä tartuntatautitilanne (esimerkkinä tuberkuloosi, MRSA/resistentti stafylokokki-sairaalainfektio).
 • Kehittää WHO- ja EU-järjestelmiin yhteensopiva nopeasti reagoiva seuranta- ja torjuntajärjestelmä (systeemikehitys).
 • Estää erityisesti HIV-infektion leviämisen aiheuttama terveyspalvelujen tarpeen voimakas kasvu (uusien HIV-tapausten lukumäärä).

Pandemiavarautumisen tavoitteena on pandemiavalmiuden ja alueellisen epidemiologisen toiminnan kehittäminen.

Terveyden edistämisen (33.70.50) tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa väestön terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä, vähentää elinympäristön vaaratekijöitä sekä kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. Terveyden edistämisen rakenteiden, menetelmien ja laadun kehittäminen sekä eri toimijoiden yhteistyön tehostaminen ovat keskeisiä painoalueita. Terveyden edistämistä toteutetaan tehokkaimmin laajoin, samanaikaisin ja usean eri toimijan yhteisin toimin.

Määrärahalla tuettavien hankkeiden tulee tukea Terveys 2015 -kansanterveysohjelman, terveyden edistämisen politiikkaohjelman, terveyserojen kaventamisen toimenpideohjelman ja muiden valtakunnallisten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa. Erityisesti tuetaan laaja-alaisia useiden toimijoiden yhteishankkeita.

Tavoitteet:

 • Tukea lasten ja nuorten tupakoimattomuutta edistävää työtä erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa. Kehittää tupakoinnin vieroitustoimintaa terveyspalvelujärjestelmässä osana sairauksien ja niiden uusiutumisen ehkäisyä.
 • Ehkäistä ja vähentää lasten, nuorten ja lapsiperheiden alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten humalajuomisen ja huumausaineiden kokeilun ehkäisyyn. Tehostaa alkoholin suurkuluttajien mini-intervention käyttöönottoa perusterveydenhuollossa.
 • Kohentaa väestön ravitsemusta siten, että ylipainoisen väestöosuuden lisääntyminen pysähtyy. Lisätä kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutusta sekä edistää joukkoruokailun terveellisyyttä. Keskeisiä kohderyhmiä ovat lapset ja nuoret.
 • Lisätä sekä arkiliikuntaa että säännöllistä liikunnan harrastamista kaikissa ikäryhmissä. Erityisesti kohderyhmänä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat lapset ja iäkkäät.
 • Tukea ympäristön esteettömyyttä ja kansalaisten osallisuutta lisääviä toimintatapoja ja sitä kautta terveellisen yhteiskunnan kehittämistä.
 • Ehkäistä erityisesti kuolemaan johtavia ja suurta hoidon tarvetta aiheuttavia koti- ja vapaa-ajan tapaturmia.
 • Tukea lasten ja nuorten psykososiaalista kehitystä ja mielenterveyttä. Aikuisilla keskeisenä tavoitteena on itsemurhien ehkäisy ja vähentäminen.
 • Tehostaa nuorten seksuaalikasvatusta sekä seksuaalineuvonnan integroimista kiinteäksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen(33.70.51) määrärahaa käytetään työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Työterveyslaitos käyttää varoja oman ja yliopistojen koulutuksen kehittämiseen sekä maksaa korvausta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain tarkoittamille palvelujen tuottajille sekä työnantajan ylläpitämille työterveyshuoltoasemille.

Tavoitteet:

 • Varmistaa, että työterveyshuollossa päätoimisesti työskentelevät lääkärit ovat työterveyshuollon erikoislääkäreitä kuten asetuksessa (1484/2001) säädetään.
 • Turvata työterveyslääkärien eläkkeelle siirtymisestä johtuva koulutuksen määrällinen tarve.
 • Nostaa työterveyslääkärien koulutustaso vastaamaan työelämän tarpeita siten, että työterveyshuollon toimenpitein tuetaan työntekijöiden työssä jaksamista ja jatkamista sekä turvataan työterveyshuoltolain toimeenpano.
Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen tunnusluvut 2008—2011
  2008
toteutunut
2009
toteutunut
2010
arvio
2011
arvio
         
Terveysvalvonta        
Vesivälitteiset epidemiat        
— epidemioiden lukumäärä 4 3 5 5
— sairastuneet henkilöt 114 85 500 500
         
Tartuntatautien torjunta ja rokotteiden hankinta        
Influenssarokotusten kattavuus yli 65-vuotiailla, % 45,7 48 52 58
Hinkuyskätapausten lkm 535 511 470 430
Kampylobakteerilöydökset lkm 3 444 4 453 4 300 4 200
Epidemioiden epäilyilmoitukset 79 80 80 80
Tuberkuloositapausten lkm 290 335 340 340
MRSA/resistentti stafylokokkilöydökset lkm 1 357 1 778 1 700 1 600
HIV ilmoitetut tapaukset lkm 193 148 150 150
         
Terveyden edistäminen        
Päivittäin tupakoivat 15—64-vuotiaat, %        
— miehet 24 22 21 20
— naiset 18 16 15 15
Alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin kuolleet        
— miehet 1 674 1 6501) 1 600 1 580
— naiset 462 4551) 450 445
Humalahakuinen juominen (yli 6 annosta kerralla vähintään kerran viikossa) 15—64-vuotiaat, %        
— miehet 26 24 23 23
— naiset 9 7 6 6
Ylipainoisten (BMI 25 tai yli) 15—64-vuotiaista, %        
— miehet 56 58 54 53
— naiset 44 42 41 41
Niiden 75—84-vuotiaiden osuus, jotka kykenevät liikkumaan ulkona yksin, %        
— miehet 82 83 83 84
— naiset 73 74 75 76
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat, kuolleet        
— miehet 1 318 1 300 1 280 1 270
— naiset 763 750 740 730
Itsemurhat        
— miehet 801 790 780 770
— naiset 232 225 220 215
Raskauden keskeytykset 15—24-vuotiailla naisilla/1 000 naista 15,2 15,0 14,8 14,6
Klamydiatartunnat 15—24-vuotiaat 9 086 9 000 9 800 9 700
         
Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus        
Työterveyshuollon erikoislääkäritutkintojen lukumäärä 56 48 50 50

1) Arvio

01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 352 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös ulkomailla olevien suomalaisten alusten tarkastustoiminnan ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 15 ja 20 §:n mukaisista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut alustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Vastuualuekohtaiset tulostavoitteet määritellään ministeriön ja työsuojelun aluehallintoviranomaisten välisissä tulossopimuksissa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Viranomaisvalvonnan vaikuttavuutta parannetaan lisäämällä työpaikoille tehtäviä tarkastuksia 50 prosentilla vuoteen 2011 mennessä. Voimavarojen suuntaamista ja käyttöä toiminnan painoalueille seurataan. Toimintojen tuottavuuden parantamiseksi toimintatapoja tehostetaan.

Työpaikkatarkastustoiminnalle asetetaan seuraavat määrätavoitteet:

Viranomaisaloitteiset tarkastukset (työpaikoilla tehtävät tarkastukset)
  2006
(lähtötaso)
2008
toteutuma
2009
tavoite
2010
tavoite
2011
tavoite
           
Yhteensä 12 600 14 200 15 800 17 300 18 900

Työsuojelun aluehallinnon kokonaiskustannukset ja henkilötyövuodet
  2009 tilinpäätös 2010 tavoite 2011 tavoite
Tulosalue 1 000 € %-osuus htv 1 000 € %-osuus htv 1 000 € %-osuus htv
                   
Viranomaisaloitteinen toiminta 17 094 60 268 13 065 60 277 15 344 60 277
Asiakasaloitteinen toiminta 5 698 20 89  4 274 20 93 4 949 20 93
Hallinto- ja tukitoiminnot 5 698 20 89 4 690 20 96 4 702 20 86
Yhteensä 28 490 100 446 21 418 100 466 25 352 100 456

Toiminnallinen tehokkuus

Työsuojelun aluehallintoviranomaiset suunnittelevat resurssien käytön ja suuntaavat ne tehokkaasti toiminnan vaikuttavuuden huomioiden.

Maksullisen toiminnan tavoitteena on, että julkisoikeudellisten suoritteiden maksut vastaavat kokonaiskustannuksia ja suoritteet ovat tarkoituksenmukaista laatutasoa. Liiketaloudellisen suoritetuotannon tavoitteena on kokonaiskannattavuus.

Tuotokset ja laadunhallinta

Työsuojelun aluehallintoviranomaiset toimivat kiinteässä yhteistyössä työpaikkojen, työmarkkinajärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Työterveyslaitoksen ja muiden asiantuntijatahojen asiantuntemusta käytetään joustavasti työsuojelun aluehallintoviranomaisten valvontatoiminnan tukena.

Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toiminnan suunnittelun ja kohdentumisen menetelmiä kehitetään ja niiden toimivuutta seurataan. Toiminnan laatua ja tuottavuutta parannetaan, valvontamenetelmiä kehitetään ja toiminnan eri osa-alueiden arviointia jatketaan.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön kehittämissuunnitelmilla vahvistetaan osaamista vastaamaan valvontatoiminnan vaatimuksia. Aluehallintouudistuksen yhteydessä varmistetaan osaamisen ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen valtakunnallisesti. Henkilöstön muutosvalmiutta tuetaan ja työhyvinvoinnista huolehditaan osana henkilöstön voimavarojen hallintaa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 28 563 21 578 25 498
Bruttotulot 139 160 146
Nettomenot 28 424 21 418 25 352
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 046    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 112    

Valtimo - Työsuojelupiirin tietojärjestelmien uusiminen -hankkeelle on myönnetty vuosina 2009 ja 2010 yhteensä 1 000 000 euroa siirtona tuottavuus- ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista ja vuodelle 2011 hankkeelle ehdotetaan 300 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 248
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 96
Valtimo - Työsuojelupiirin tietojärjestelmien uusiminen  
— siirto momentilta 28.70.20 (kertameno) 300
— vuodelle 2010 myönnetyn lisäyksen poisto (kertameno) -500
Uudelleenkohdentaminen 3 800
Muu muutos yhteensä -10
Yhteensä 3 934


2011 talousarvio 25 352 000
2010 III lisätalousarvio 161 000
2010 talousarvio 21 418 000
2009 tilinpäätös 28 490 000

20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 26 390 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tartuntatautilain (583/1986) 25 §:n perusteella maksutta toimitettavien rokotustilaisuuksissa tarvittavien rokotteiden hankkimisesta ja edelleen toimittamisesta ja käytön ohjeistamisesta molemmilla kotimaisilla kielillä, velvoitevarastoinnista, rokotejakelujärjestelmästä sekä muiden yleisen rokotusohjelman toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja korvausten maksamiseen

2) Suomen lääkevahinkokorvausosuuskunnan jäsenmaksuun ja rokotteiden hankinnan kilpailuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) rokotteiden hankkimisesta ja edelleen toimittamisesta välitystoimintaan aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Rokotteiden hankinnasta ja rokotusohjelman toteuttamisesta arvioidaan aiheutuvan menoja yhteensä 26 390 000 euroa. Summa on arvioitu tulevien tilausten mukaan. Arvioon on lisätty rokotusohjelmaan liitetyn pneumokokkikonjugaattirokotteen hankintakustannukset täysimääräisenä. Osa määrärahasta käytetään myös uuden rokotteen velvoitevarastointiin. Määrärahaan sisältyy pandemiarokotteen vuosivarausmaksu, joka on arviolta 500 000 euroa. Rokotteiden välitystoimintaan ja muuhun rokotteiden hankintaan, huoltoon ja välitykseen on arvioitu käytettävän 530 500 euroa. Rokotteiden hankintapäätökset ja siihen liittyvä kilpailutus on tarkoitus siirtää Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sosiaali- ja terveysministeriölle.

Rokotteiden välitystoiminnan aiheuttamat muut menot on merkitty momentille 33.03.04. Tulot rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta on merkitty momentille 12.33.03.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Pneumokokkikonjugaattirokotukseen liittyvä lisäys 3 500
Pandemiarokotteen vuosivarausmaksun nousu 170
Rokotehankinnoissa tapahtuvat hintojen muutokset 350
Rokoteohjelmiin kuuluvien ikäryhmien määrän muutokset 500
Muu muutos yhteensä -150
Yhteensä 3 850


2011 talousarvio 26 390 000
2010 talousarvio 22 540 000
2009 tilinpäätös 16 610 000

21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää terveydensuojelulain (763/1994), geenitekniikkalain (377/1995), kemikaalilain (744/1989) ja säteilylain (592/1991) edellyttämästä terveysvalvonnasta, terveysvalvontatutkimuksesta ja henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen.


2011 talousarvio 1 000 000
2010 talousarvio 1 000 000
2009 tilinpäätös 930 000

22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tartuntatautilain (583/1986) edellyttämän ehkäisyn ja valistustoiminnan, yllättävien epidemioiden selvittämisen ja seurannan sekä näiden edellyttämän kansainvälisen yhteistyön aiheuttamien menojen maksamiseen

2) edellä mainittuihin tarkoituksiin myönnettävien harkinnanvaraisten valtionavustusten maksamiseen.

Määrärahaa saa myös käyttää enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja sosiaali- ja terveysministeriölle aiheutuvien muiden toimintamenojen maksamiseen.


2011 talousarvio 1 360 000
2010 talousarvio 1 360 000
2009 tilinpäätös 1 360 000

50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 5 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää terveyden edistämisen määrärahasta annetun lain (333/2009) 1 §:n mukaisten menojen maksamiseen.

Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille. Määrärahasta voidaan myös tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa terveyden edistämisen hankkeista. Määrärahaa saa käyttää myös määrärahan hallinnointiin liittyvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 600 000 euroa uudelleenkohdentamisen johdosta.


2011 talousarvio 5 700 000
2010 talousarvio 4 100 000
2009 tilinpäätös 9 300 000

51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978) 3 a §:n mukaiseen työterveyshuollon erikoislääkärin koulutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Työterveyslaitokselle maksetaan valtion varoista korvausta työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkärien koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Työterveyslaitos käyttää varoja oman ja yliopistojen koulutuksen kehittämiseen sekä maksaa korvausta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) tarkoittamille palvelujen tuottajille sekä työnantajan ylläpitämille työterveyshuollon asemille.

Tavoitteena on turvata työterveyslääkärien eläkkeelle siirtymisestä johtuva koulutuksen määrällinen tarve ja nostaa työterveyslääkärien koulutustaso vastaamaan työelämän tarpeita siten, että työterveyshuollon toimenpitein tuetaan työntekijöiden työssä jaksamista ja jatkamista sekä turvataan työterveyshuoltolain toimeenpano. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen aiheuttamiin kustannuksiin kohdennetut voimavarat ovat lisänneet tutkintojen lukumäärää selvästi jo vuodesta 2005 lähtien. Myös työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen sisältöä on kyetty kehittämään.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 200 000 euroa tarvearvion muutoksen johdosta.


2011 talousarvio 2 900 000
2010 talousarvio 2 700 000
2009 tilinpäätös 2 700 000