Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2011

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 315 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 86 700 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 13 000 000 euroa.

Määrärahan mitoitus perustuu harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteeseen.

Selvitysosa:Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menot rahoitetaan vakuutettujen ja valtion yhtä suurella osuudella.

Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa työtulovakuutuksen menoista vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä vähimmäismääräiset kuntoutusrahat. Lisäksi valtio rahoittaa 0,1 % vanhempainpäivärahamenoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Kansaneläkelaitoksen harkinnanvarainen kuntoutus jakaantuu yksilökohtaiseen kuntoutukseen, yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Vuonna 2011 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuina kaikilta vakuutetuilta peritään 1,36 % tuloista paitsi eläke- ja etuustulojen osalta kuitenkin 1,53 %. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi palkansaajilta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua 0,87 %, yrittäjiltä sairausvakuutuksen päivärahamaksua 1,02 % ja työnantajilta sairausvakuutusmaksua 2,17 %.

Alueelliset työnantajan sosiaaliturvamaksun alennuskokeilut ovat käytössä Lapin alueella ja saaristokunnissa, Kainuun hallintokokeilualueella, Pielisen-Karjalan seutukunnassa sekä Ilomantsin ja Rautavaaran kunnissa.

Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta siten, että harkinnanvaraisena kuntoutuksena annettu psykoterapia siirtyy lakisääteiseksi Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle 1.1.2011 lukien. Muutos lisää kuntoutusmenoja 6 600 000 euroa, josta valtion osuus on 3 300 000 euroa vuonna 2011.

Viitaten momentin 33.10.51 selvitysosaan sairaus- ja vanhempainpäivärahojen sekä kuntoutusrahojen vähimmäistaso sidotaan kansaneläkeindeksiin 1.3.2011 lukien. Uudistus lisää valtion osuutta vähimmäispäivärahoista 500 000 euroa vuonna 2011.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta siten, että sairaanhoitokustannuksia korvataan kunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa annetusta yksityisestä hoidosta 1.3.2011 lukien. Korvauksen myöntämisen edellytyksenä on tilojen vuokraaminen avoimella ja syrjimättömällä menettelyllä käyvästä vuokrasta. Esitys lisää valtion osuutta 500 000 eurolla vuonna 2011.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta siten, että maatalousyrittäjillä ja yrittäjillä on oikeus saada omavastuuajan päivärahaa samanaikaisesti sekä MYEL- että YEL- vakuutuksen perusteella 1.1.2011 lukien. Lisämeno 500 000 euroa rahoitetaan yrittäjien päivärahamaksuilla.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta 1.7.2011 lukien siten, että sairauspäivärahan enimmäisaikaan liittyviä rajoitteita joustavoitetaan työhön palaavien henkilöiden osalta. Lisämeno 4 500 000 euroa rahoitetaan palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksulla sekä työnantajien sairausvakuutusmaksulla.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa.

Hallituksen esitykset huomioon ottaen sairausvakuutuksen menot ja valtionosuudet vuonna 2011 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)1)
   
Menot  
Työtulovakuutus  
Sairauspäivärahat 866
Vanhempainpäivärahat 1 121
Mata päivärahat 7
Kuntoutusrahat 73
Työterveyshuolto 280
Toimintakulut 69
Yrittäjien lisäpäivät 7
Rahaston 8 % osuus 10
Yhteensä 2 433
   
Sairaanhoitovakuutus  
Lääkekorvaukset 1 377
Matkat 264
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 29
Lääkäripalkkiot 79
Hammaslääkärinpalkkiot 131
Muut sairaanhoitokorvaukset 105
Kuntoutuspalvelut 262
Toimintakulut 130
Rahaston 8 % osuus 9
Yhteensä 2 386
Menot yhteensä 4 819
   
Tulot  
Työtulovakuutuksen tuotot  
Vakuutettujen maksut 689
Työnantajamaksut 1 597
Yrittäjien lisäpäivät 6
Valtion rahoitusosuus 137
Omaisuuden tuotot 4
Vuoden 2010 yli/alijäämä -
Yhteensä 2 433
   
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot  
Palkansaajien ja yrittäjien maksut 801
Etuudensaajien maksut 340
Valtion rahoitusosuus 1 178
Omaisuuden tuotot 5
Vuoden 2010 yli-/alijäämä 34
Yhteensä 2 358
Tulot yhteensä 4 791
   
Valtion osuudetyhteensä 1 316
Työtulovakuutus  
Vanhempainrahat 1
Vähimmäispäivärahat 133
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta 3
Sairaanhoitovakuutus  
Osuus sairaanhoidosta 1 091
Osuus toimintamenoista 64
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 24

1) Luvuissa on otettu huomioon hallituksen esitykset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Psykoterapian siirto järjestämisvelvollisuuden piiriin (valtion osuus 50 %) 3 300
Vähimmäispäivärahojen sitominen indeksiin 500
EU-sähköinen tiedonvaihto 250
Korvaus yksityisestä hoidosta julkisissa tiloissa 500
Alv-korotuksen vaikutus lääkekorvauksiin 1.7.2010 lukien 7 900
EY-asetuksen vaikutukset sairaanhoitokorvauksiin 1.5.2010 lukien 2 000
Sairauspäivärahan ja opintotuen yhteensovittaminen 1.8.2010 lukien 500
Tarvearvion muutos 16 800
Yhteensä 31 750


2011 talousarvio 1 315 750 000
2010 talousarvio 1 284 000 000
2009 tilinpäätös 1 220 320 953