Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2011

51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 168 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää työttömyysturvalain (1290/2002) mukaisen peruspäivärahan, siihen liittyvän lapsikorotuksen ja työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavien korotusosien ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1290/2002) mukaisten lakisääteisten ylläpitokorvausten rahoittamiseen siten kuin työttömyysturvalaissa on säädetty valtion osuudesta.

Selvitysosa:Peruspäivärahaa maksetaan sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Peruspäiväraha, siihen liittyvä lapsikorotus, palvelujen ajalta maksettavat korotusosat ja muutosturvalisät rahoitetaan valtion varoista ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta. Valtio rahoittaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavat ylläpitokorvaukset. Työttömyysvakuutusrahasto rahoittaa työttömyysajalta maksetut korotusosat.

Työttömyysvakuutusmaksu, joka peritään työttömyyskassoihin kuulumattomilta henkilöiltä tilitetään Kansaneläkelaitokselle. Tämä alentaa määrärahan tarvetta 60 000 000 euroa.

Määrärahaan vaikuttaa työttömien koulutusetuuksien momentin lakkauttaminen ja koulutusajalta peruspäivärahan saajille maksettujen päivärahojen ja niihin liittyvien ylläpitokorvausten siirtäminen tälle momentille.

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Maksetut päivärahat  
— työttömyysajalta 204 000 000
— työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 19 700 000
Ylläpitokorvaukset 6 300 000
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen osuus -60 000 000
Yhteensä 168 600 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Tilitettävän työttömyysvakuutusmaksutuoton muutos -6 000
Siirto momentilta 33.20.(53) 20 000
Määrärahan tarvearvion muutos 3 895
Yhteensä 17 895

Momentin nimike on muutettu.


2011 talousarvio 168 600 000
2010 III lisätalousarvio 24 000 000
2010 talousarvio 150 705 000
2009 tilinpäätös 146 000 000