Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
            51. Lapsilisät
            53. Sotilasavustus
            54. Asumistuki
            55. Elatustuki
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2011

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelutPDF-versio

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta ja tulkkipalvelujen järjestämisestä sekä näiden etuuksien toimeenpanon Kansaneläkelaitokselle aiheuttamista toimintakuluista.

Äitiysavustuksen ja lapsilisien tarkoituksena on tasata lasten syntymästä ja elatuksesta, ottolapseksi ottamisesta sekä kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvia kustannuksia lapsiperheiden ja muiden kotitalouksien välillä. Kyseiset etuudet suoritetaan lapsiperheille lapsikohtaisina perheen tuloista tai varallisuudesta riippumatta.

Äitiysavustuksen perhe voi ottaa joko rahana tai äitiyspakkauksena ja se suoritetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai otetaan ottolapseksi samanaikaisesti useampi lapsi. Äitiysavustuksen suuruudesta päättää valtioneuvosto.

Lapsilisiä maksetaan alle 17-vuotiaista lapsista. Lapsilisän suuruudesta säädetään lapsilisälaissa. Lapsilisät on porrastettu siten, että niiden määrä lasta kohti suurenee perheen lapsiluvun kasvaessa. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna.

Sotilasavustusta maksetaan asevelvollisuuslain tai siviilipalveluslain nojalla palveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle edellyttäen, että palvelus on heikentänyt omaisen toimeentulon mahdollisuuksia ja että hän on avustuksen tarpeessa. Asevelvollisen omaiselle suoritettava avustus koostuu perusavustuksesta, asumisavustuksesta sekä erityisavustuksesta. Asevelvolliselle itselleen sotilasavustuksena maksetaan opintolainojen korot, jotka erääntyvät maksettaviksi palvelusaikana sekä erityisestä syystä asumisavustus hänen käytössään olevasta asunnosta aiheutuviin kohtuullisiin menoihin.

Yleisellä asumistuella edistetään kohtuullisen asumistason saavuttamista ja säilyttämistä alentamalla tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden ja muiden ruokakuntien asumismenoja.

Elatustuen tavoitteena on turvata lapsen oikeus riittävään elatukseen tilanteissa, joissa lapsen yksityisoikeudellinen elatus ei tule turvatuksi. Elatustuen suuruudesta ja saamisedellytyksistä säädetään elatustukilaissa.

Tulkkauspalvelujen järjestämisen tavoitteena on tarjota vaikeasti kuulovammaisille, kuulo- ja näkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille heidän tarvitsemansa tulkkauspalvelut. Järjestäminen koskee työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi suoritettavaa tulkkausta.

Edellä mainitut etuudet ovat saajalleen verovapaita. Luvun menot maksetaan kokonaisuudessaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2008—2011
  2008 2009 2010 2011
  toteutunut toteutunut arvio arvio
         
Äitiysavustus        
Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 61 300 60 900 60 300 60 700
Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 140
         
Kansainvälinen lapseksiottaminen        
Adoptiokorvausten (lasten) lukumäärä 162 197 285 280
Korvauksen määrä lapsen lähtömaasta riippuen euroa1)        
— Virosta 1 900 1 900 1 900 1 900
— Kiinasta, Kolumbiasta, Keniasta ja Etelä-Afrikasta 4 500 4 500 4 500 4 500
— Etiopiasta, Filippiineiltä ja Venäjältä - 3 800 3 800 3 800
— Muista maista 3 000 3 000 3 000 3 000
         
Lapsilisät        
Lapsia keskimäärin 1 017 100 1 012 800 1 008 800 1 007 700
Yksinhuoltajien lapsia keskimäärin 150 900 150 300 154 900 154 700
Lapsilisää saavia perheitä keskimäärin 561 300 559 800 557 300 556 800
Lapsilisien määrät euroa/kk2)        
1. lapsi 100,00 100,00 100,00 100,60
2. lapsi 110,50 110,50 110,50 111,16
3. lapsi 131,00 141,00 141,00 141,84
4. lapsi 151,50 161,50 161,50 162,47
5. jne. lapsi 172,00 182,00 182,00 183,09
Yksinhuoltajille maksettava korotus euroa/kk 46,60 46,60 46,60 46,88
         
Valtion korvattava lasten kotihoidon tuki        
Tukea saavia perheitä keskimäärin kuukausittain 150 140 150 150
         
Sotilasavustus        
Avustuksen piirissä olevien henkilöiden lukumäärä 13 764 13 817 14 200 14 400
Avustusta saavien kotitalouksien lukumäärä 12 513 12 624 13 100 13 300
Avustuksen määrä keskimäärin euroa/kk (kotitalous) 306 309 315 322
         
Yleinen asumistuki        
Asumistuen saajien lukumäärä (ruokakuntia), josta 139 386 161 842 175 800 177 700
— yksin asuvia % 53,8 55,5 56,0 56,0
Tukea saavia lapsiperheitä, joista 54 800 59 300 64 000 64 500
— yksinhuoltajia 38 866 40 916 44 000 45 500
Työttömiä ruokakuntia3) 85 355 102 388 110 000 111 000
Vuokra-asunnossa asuvat asumistuen saajat        
— keskivuokra euroa/m2/kk 8,8 9,3 9,6 10,0
— keskipinta-ala m2 54,9 54,1 54,0 54,0
Vuokra-asunnossa asuvien asumistuensaajien asumismeno-osuus asumistukituloista (%)        
— ilman asumistukea 67,6 68,1 68,5 69,0
— asumistuen jälkeen 32,3 33,4 33,5 33,6
— asumistuen osuus keskimääräisestä vuokrasta (%) 52,3 50,9 50,5 50,3
Keskimääräinen tuki euroa/kk 245 249 261 272
         
Elatustuki        
Elatustukea saaneet lapset (tilanne 31.12.), joille elatustuki maksettu        
— täysimääräisenä 65 206 62 179 63 500 63 400
— elatusapua täydentävänä 8 244 9 037 9 200 9 200
— muutoin alennettuna (elatusavun suuruisena) 20 253 24 788 25 300 25 200
Elatusvelvolliset 31.12., joilla suoritettavana        
— erääntyvää elatusapua ja elatustukea 46 619 41 751 42 400 42 300
— ainoastaan loppuvelkaa (elatusapu ei enää eräänny) 16 662 12 004 12 700 12 600
Ulkomailla asuvat elatusvelvolliset        
— ulkomailla asuvia elatusvelvollisia yhteensä 31.12. 3 835 2 855  2 900 2 900
— ulkomailta perittävänä olevaa elatusapua jäljellä 31.12., milj. euroa 24,7 21,4 21,7 21,7
— ulkomailta peritty elatusapua vuoden aikana yhteensä, milj. euroa4) 1,0 1,1 1,3 1,3
Maksettu elatustukea vuoden aikana yhteensä (milj. euroa), josta4) 140,5 152,9 158,9 161,4
— korvattavaa elatustukea4) 87,9 88,4 91,9 93,3
— ei korvattavaa elatustukea4) 52,6 64,5 67,0 68,1
Peritty elatusvelvollisilta elatusapua (milj. euroa), vuoden aikana yhteensä4) 65,0 64,9 75,7 76,8
josta käytetty        
— elatusapuun4) 6,7 6,9 7,6 7,7
— elatustuen korvaukseksi4) 58,3 58,0 68,1 69,1
Perittävänä olevaa elatusapua elatusvelvollisilta jäljellä, milj. euroa        
— yhteensä 232,2 236,8 242,7 241,8
— elatustuen korvausta 212,9 216,8 222,3 221,5
— lapselle tilitettävää elatusapua 19,3 20,0 20,4 20,3
         
Tulkkauspalvelut        
Henkilöitä tulkkauksen piirissä 4 024 4 250 4 500 4 600
Tulkkauspalvelun menot (milj. euroa)     6,3 19,2

1) Samalla kertaa perheeseen sijoitetusta toisesta tai sitä useammasta lapsesta maksetaan kustakin 30 % säädetystä tuesta.

2) KEL-indeksin 1511 mukaiset määrät ovat arvioita 1.3.2011 lukien, lopulliset pisteluvut vahvistetaan lokakuussa 2010.

3) Tuensaaja tai ainakin toinen puolisoista työtön.

4) Kelassa vain tilastot 1.4. alkaen vuoden 2009 osalta. Luvut on arvioitu koko vuodelle Kelan 9 kk:n perusteella.

28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 137 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin.

Selvitysosa:Sosiaaliturvan yleisrahaston osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista määräytyy Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 e §:n mukaisesti etuuksien toimeenpanosta aiheutuvien toimintakulujen suhteessa. Sosiaaliturvan yleisrahaston osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista on 33,5 % vuonna 2011.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
EU-sähköinen tiedonvaihto 500
Tulkkauspalvelujen siirto 1 060
Määrärahan tarvearvion muutos 11 040
Yhteensä 12 600


2011 talousarvio 137 500 000
2010 III lisätalousarvio 6 700 000
2010 talousarvio 124 900 000
2009 tilinpäätös 123 000 000

50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 11 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä lapseksiottamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Äitiysavustuksen rahamäärä on 140 euroa vuonna 2011. Äitiysavustus suoritetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai otetaan ottolapseksi samanaikaisesti useampi lapsi.

Äitiysavustus suoritetaan vuonna 2011 arviolta 60 700 lapsesta. Äitiysavustuksen ottaa noin 70 % siihen oikeutetuista äideistä äitiyspakkauksena ja osin rahana muiden nostaessa avustuksen rahana.

Kansainvälisestä lapseksiottamisesta aiheutuvista kustannuksista osa korvataan ottovanhemmalle tai lapseksiottajalle valtion varoista. Tuen suuruus on 1 900, 3 000, 3 800 tai 4 500 euroa lapsen lähtömaan mukaan. Jos samalla kertaa nimetään tai sijoitetaan useampia lapsia samaan perheeseen, toisesta tai sitä useammasta lapsesta maksetaan kustakin 30 % edellä mainituista tuista. Vuonna 2011 tuen saajia arvioidaan olevan 280.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän 10 600 000 euroa äitiysavustusten ja 1 100 000 euroa kansainvälisestä lapseksiottamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen/korvaamiseen.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 300 000 euroa tarvearvion muutoksen johdosta.


2011 talousarvio 11 700 000
2010 talousarvio 11 400 000
2009 tilinpäätös 10 813 000

51. Lapsilisät (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 428 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sairausvakuutuslain, kuntoutusrahalain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain ja lapsilisälain muuttamisesta siten, että lapsilisät sidotaan kansaneläkeindeksiin 1.3.2011 lukien.

Momentilta arvioidaan maksettavan lapsilisiä vuonna 2011 keskimäärin 1 007 700 lapsesta. Yksinhuoltajien lapsia näistä on noin 154 700. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna. Lapsilisää saavia perheitä arvioidaan vuonna 2011 olevan noin 556 800.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Indeksin vaikutus 7 100
Tarvearvion muutos -1 800
Yhteensä 5 300


2011 talousarvio 1 428 300 000
2010 talousarvio 1 423 000 000
2009 tilinpäätös 1 427 500 000

52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen

2) EU:n kemikaaliviraston henkilöstön lasten päivähoidon järjestämiseen Suomessa samoin edellytyksin kuin henkilöiden omissa kotikunnissa.

Selvitysosa:Lasten kotihoidon tukea arvioidaan maksettavan ulkomaille vuonna 2011 kuukausittain keskimäärin 150 perheelle. Tavoitteena on estää työntekijän ja hänen perheensä jääminen sosiaaliturvan ulkopuolelle liikkumisvapauden käyttämisen seurauksena. Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sidotaan kansaneläkeindeksiin 1.3.2011 lukien. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) säädetään etuuksien toimeenpanosta ja rahoituksesta ETY -asetuksen 883/2004 mukaisissa tilanteissa.

Päivähoitopalvelun EU:n kemikaaliviraston henkilöstön lapselle tuottavalla kunnalla on oikeus periä palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten ja perheen maksuosuuden välinen erotus Suomen valtiolta.


2011 talousarvio 1 500 000
2010 talousarvio 1 500 000
2009 tilinpäätös 1 070 076

53. Sotilasavustus(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 21 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sotilasavustuslain (781/1993) mukaisten sotilasavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Sotilasavustuksen piirissä arvioidaan vuonna 2011 olevan 14 400 henkilöä.


2011 talousarvio 21 800 000
2010 talousarvio 21 800 000
2009 tilinpäätös 19 200 000

54. Asumistuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 608 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asumistukilain (408/1975) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa perusteena on vuosittain annettava valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista. Vuoden 2011 tukiperusteet säilytetään vuoden 2010 tasolla siten, että niitä tarkistetaan yleistä kustannuskehitystä ja tuensaajien asumismenojen muutosta vastaavasti. Asumistuen saajien määrän ennakoidaan kasvavan työllisyystilanteen heikentymisen vuoksi ja keskimääräisen tuen kasvavan asumismenojen nousun myötä. Asumistuen saajia arvioidaan olevan vuoden 2011 lopussa noin 177 700.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Opintotuen ja sairauspäivärahan yhteensovittaminen 1.8.2010 alkaen 150
Määrärahan tarvearvion muutos 55 750
Yhteensä 55 900


2011 talousarvio 608 000 000
2010 talousarvio 552 100 000
2009 tilinpäätös 476 000 000

55. Elatustuki(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 169 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuoden aikana yhteensä maksettu elatustuki. Elatustuen takautumissaatavat ja takaisinperintäsaatavat tuloutetaan momentille 12.33.98. Näitä arvioidaan olevan noin 63 700 000 euroa. Kunnille korvataan vuosittain viiden vuoden ajan osuus, jonka Kansaneläkelaitos on edeltävän vuoden aikana saanut perittyä elatusvelvollisilta. Korvaus suoritetaan vuosien 2009—2013 aikana toteutuneiden perintöjen mukaisesti valtionosuusjärjestelmän kautta momentilta 28.90.30. Vuonna 2011 määräksi arvioidaan 36 700 000 euroa. Elatustuen saajia arvioidaan olevan vuoden 2011 lopussa noin 97 800. Määrärahat eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa, jonka kanssa Kansaneläkelaitos tekee erillissopimuksen elatustuen maksamisesta.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 7 100 000 euroa tarvearvion muutoksen johdosta.


2011 talousarvio 169 800 000
2010 talousarvio 162 700 000
2009 tilinpäätös 108 033 633

60. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 17 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain 133/2010 mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

Selvitysosa:Vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen järjestämisvastuu on siirretty Kansaneläkelaitokselle 1.9.2010 lukien. Tulkkauspalvelun asiakkaita arvioidaan olevan vuonna 2011 noin 4 600.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Tarvearvion muutos 1 400
Määrärahan muutos kokovuotiseksi 10 600
Yhteensä 12 000


2011 talousarvio 17 400 000
2010 talousarvio 5 400 000