Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2011

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Luvun menot koostuvat sosiaali- ja terveysministeriön, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan, valtion mielisairaaloiden ja valtion koulukotien toimintamenoista sekä eräistä muista menoista.

Pääluokkaperusteluissa on esitetty sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintapoliittiset tavoitteet. Lähtökohtana on poliittisen tason ohjaus, joka on linjattu hallitusohjelmassa. Toimintaa ohjaa lisäksi Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015 -asiakirja.

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Ministeriö määrittelee sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivat, valmistelee keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista ja yhteensovittamista. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tavoitteena on tuottaa asiakkailleen kohtuullisessa ajassa oikeat, perustellut ja yhdenmukaiset päätökset. Valtion mielisairaalat tuottavat valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Valtion koulukotien tehtävänä on lastensuojelulain mukainen avo-, sijais- ja jälkihuolto.

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 923 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) terveyden edistämisen politiikkaohjelman palkkaus-, matka-, kokous-, koulutus- ja tiedotus- sekä muihin vastaaviin toimintamenoihin

5) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.

Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteita käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:

Toiminnallinen tehokkuus

 • Vahvistetaan ja tehostetaan valvonnan ja lupa-asioiden viranomaistoimintaa.
 • Kehitetään ja hyödynnetään tuloksellisuuden laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää.
 • Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.

Tuotoksille ja laadunhallinnalle on asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:

 • Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Terveyden edistämisen politiikkaohjelma, Sosiaaliturvakomitea (Sata), Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste), Palveluinnovaatiohanke, Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (Kanta ja Tikesos), Masennuksen ehkäisy -hanke (Masto) ja suoritetaan niitä koskevat vaikutusarvioinnit hankkeiden päättyessä.
 • Osallistutaan kunta- ja palvelurakennehankkeen toimeenpanoon.
 • Käynnistetään sosiaalihuollon lainsäädännön uudistus tehtyjen ehdotusten pohjalta.
 • Toteutetaan 1.1.2011 voimaantulevan terveydenhuoltolain toimeenpano.
 • Otetaan huomioon alueellinen ja kuntien tasa-arvoinen kehittäminen.
 • Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä alueellinen näkökulma huomioituna hallitusohjelman mukaisesti.
 • Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
 • Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstörakenne

 • Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.

Työhyvinvointi

 • Työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan.

Osaaminen

 • Huolehditaan henkilöstön vaihtuvuuden suunnittelusta ja hallinnasta siten, että eläkkeelle siirtyvien asiantuntemus pystytään korvaamaan ja vaihtuvuutta hyödynnetään ministeriön tarvitseman uudenlaisen osaamisen hankkimiseksi.

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 18 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
talousarvio
2011
esitys
       
Johto ja erillisyksiköt 5 595 5 212 6 139
Johdon tuki      
— hallinto-osasto 10 667 10 700 10 153
— talous- ja suunnitteluosasto 6 219 5 200 6 250
Vakuutusosasto 3 563 3 944 3 894
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto 6 595 7 330 7 050
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 5 995 6 480 5 500
Työsuojeluosasto 4 712 5 010 5 106
Muita      
— työterveyshuollon koulutus - 50 350
Yhteensä 43 346 43 926 42 761

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 45 588 40 926 42 761
Bruttotulot 3 414 3 993 3 838
Nettomenot 42 174 36 933 38 923
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 162    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 872    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Toimintamenosäästön osittainen palautus 450
Tuottavuusohjelmaan liittyvä kohdennuserä -147
Palkkausten tarkistukset 314
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 118
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamiseen liittyvä kertavähennyksen palautus 300
Momentille 33.01.03 v. 2010 tehdyn siirron palautus 400
Tuottavuusohjelmaan liittyvän vähennyksen kohdennuksen korjaus siirtona momentilta 33.03.63 510
SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) -100
Tuottavuussäästön palautus 75
Tasokorotus 70
Yhteensä 1 990


2011 talousarvio 38 923 000
2010 III lisätalousarvio 333 000
2010 talousarvio 36 933 000
2009 tilinpäätös 39 884 000

02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 143 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena edistäen kansalaisten oikeusturvaa yhdenmukaisilla ja oikeudenmukaisilla päätöksillä. Tavoitteena on kohtuullinen käsittelyaika.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2009 2010 2011
  toteutuma ennakoitu arvio
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 275 236 238
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 271 281 290
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat 7 635 10 000 10 000
Valitusten käsittelyaika (kk) 6,8 6,0 6,0

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan suoritteet eli valitusten ja poistohakemusten johdosta annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Lautakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta ja esimiesten johtamistaitoa seurataan määräajoin työtyytyväisyyskyselyin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkausten tarkistukset 16
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 3
Tasokorotus 3
Yhteensä 22


2011 talousarvio 2 143 000
2010 III lisätalousarvio 10 000
2010 talousarvio 2 121 000
2009 tilinpäätös 2 102 000

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 775 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikissa Kansaneläkelaitoksen käsittelemissä asioissa opintotukea ja työttömyysturvaa lukuun ottamatta edistäen kansalaisten oikeusturvaa toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2009 2010 2011
  toteutuma ennakoitu arvio
       
Tuottavuus ja taloudellisuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 193 182 135
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 396 406 406
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat (lkm) 23 375 22 000 20 000
Valitusten käsittelyaika 17 13 10

Työn tuottavuus on laskettu arvioilla 28 000 ratkaisua ja 69 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu arvioilla 28 000 ratkaisua ja 3 775 000 euron määrärahalla.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle tehdyistä valituksista annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Organisaatiomuutoksen johdosta jaostotoimintaa tehostetaan, työprosesseja kehitetään ja parannetaan edelleen. Lisäksi henkilöstön työtä kehitetään tehtävien vaatimustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi sekä uudistetaan lautakunnan henkilöstörakennetta uusien tehtävien mukaisiksi. Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa ylläpidetään tarkoituksenmukaisella työtehtäviin liittyvällä koulutuksella ja työhön perehdyttämisellä. Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan edelleen työpaikkaselvityksen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Momentilta 33.01.01 v. 2010 saadun siirron palautus -400
Palkkausten tarkistukset 32
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 10
Yhteensä -358


2011 talousarvio 3 775 000
2010 III lisätalousarvio 371 000
2010 talousarvio 4 133 000
2009 tilinpäätös 4 524 320

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 691 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen

2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen

4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) annetun lain mukaisesti.

Valtion mielisairaaloille asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2011.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia ja entistä paremmin sopivaa hoitotyötä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne
  2009 toteutuma 2010 varsinainen
talousarvio
2011 esitys
  1 000 € htv 1 000 € htv 1 000 € htv
             
Toimintamenomääräraha 740 3 273 3 691 3
Liiketaloudelliset suoritteet 51 309 846 46 000 834 46 000 827
Yhteensä 52 049 849 46 273 837 46 691 830

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 52 049 46 273 46 691
Bruttotulot 51 309 46 000 46 000
Nettomenot 740 273 691
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 304    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 488    

Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys
  2009 2010 2011
  toteutuma arvio arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 180 182 183
Niuvanniemen nuoriso-osasto 87 77 78
Vanhan Vaasan aikuisosastot 204 204 203

Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys
  2009 2010 2011
  toteutuma arvio arvio
       
Niuvanniemen aikuisosastot 325 333 336
Niuvanniemen nuoriso-osasto 790 873 881
Vanhan Vaasan aikuisosastot 317 320 334

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 50 189 45 500 45 500
— muut tuotot 1 120 500 500
Tuotot yhteensä 51 309 46 000 46 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 51 400 46 000 46 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -91 - -
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet
  2009 2010 2011
  toteutuma arvio arvio
       
Hoitopotilaiden hoitovuorokausia 150 688 150 000 150 000
Mielentilatutkimushoitovuorokausia 3 584 3 500 3 500
Mielentilatutkimuksia 66 67 70
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 367 4 000 3 900
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia 72 110 110
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia 1 2 2

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Sisäisen erityistason täsmäkoulutusta lisätään.

Maksullisen toiminnan osalta henkilöstön määrä vähenee kuudella tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 418 000 euroa palkkausten tarkistusten johdosta.


2011 talousarvio 691 000
2010 talousarvio 273 000
2009 tilinpäätös -75 643

05. Valtion koulukotien sekä vankilan perheosaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 551 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) koulukotien sekä vankilan perheosaston sisällölliseen kehittämiseen ja toiminnan tukemiseen

2) oppilashoitopaikka- ja koulupaikkakysynnän sekä vankilan perheosaston paikkakysynnän vuosittaisen vaihtelun tasaamiseen

3) alueelliseen lastensuojelutyöhön

4) kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön

5) perhekotitoiminnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden menojen maksamiseen

6) koulukotien yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuvien kustannusten maksamiseen

7) koulukotien maatila- ja metsätaloudesta aiheutuvien menojen maksamiseen

8) koulukodissa osana erikoistumisopintojaan työskentelevän, lasten- tai nuorisopsykiatriaan erikoistuvan lääkärin palkkaukseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa talousarvioesitykseen liittyvän esityksen valtion koulukoteja ja vankilan perheosastoa koskevaksi laiksi. Laki korvaa valtion koulukodeista annetun asetuksen (769/1978).

Valtion koulukotien menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Koulukodeissa annettavan perusopetuksen ja muun opetustoimen piiriin kuuluvan toiminnan rahoitukseen sovelletaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) säädöksiä. Rahoitusjärjestelmä perustuu laskennallisiin yksikköhintoihin, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö määrää ja valtioneuvosto vahvistaa ennalta seuraavaa vuotta varten. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämin liiketaloudellisin perustein.

Vankilan perheosastolle sijoitettujen lasten menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta vankilan perheosaston käytöstä perittävät korvaukset hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein vastaavasti kuin valtion koulukotien osalta.

Valtion koulukodeille asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja koulukotien välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2011.

Vaikuttavuus

Huume-, lääke- ja/tai alkoholiongelmista sekä mielenterveyden häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttamiseen kiinnitetään koulukotitoiminnan kehittämisessä entistä enemmän huomiota. Voimavaroja suunnataan koulukotityön sisältöä, laatua, asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta koskevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön. Toiminnan laatua ja laatuajattelua kehitetään edelleen. Lasten ja nuorten psykososiaalista hoitoa kehitetään yhteistyössä lasten ja nuorten psykiatristen hoitoyksiköiden kanssa. Palvelujen ostajien eli kuntien muuttuviin tarpeisiin vastataan joustavasti.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Koulukodit toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakassuuntautuneesti ja niiden laatu ja kustannusvaikuttavuus paranee. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Vankilan perheosastolle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja vankilan perheosaston välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2011.

Vaikuttavuus

Toiminnan painopisteenä on lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen parantaminen ja valmistautuminen kotiutumiseen. Työn laatua ja laatuajattelua kehitetään edelleen. Palvelujen ostajien eli kuntien muuttuviin tarpeisiin vastataan joustavasti.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Vankilan perheosastot toimivat tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakassuuntautuneesti ja niiden laatu paranee. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.

Valtion koulukotien sekä vankilan perheosaston rahoitusrakenne
  2009 toteutuma 2010 arvio 2011 arvio
  1 000 € htv 1 000 € htv 1 000 € htv
             
Toimintamenomääräraha 559 6,5 464 6,5 551 6,5
Liiketaloudelliset suoritteet1) 20 724 338,5 20 727 313,5 20 927 293,5
Yhteensä 21 283 345 21 191 320 21 478 300

1) Liiketaloudelliset suoritteet sisältävät opetushallituksen rahoitusosuuden.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Bruttomenot 18 730 18 486 18 773
Bruttotulot 18 045 18 022 18 222
Nettomenot 685 464 551
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 912    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 559    

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon ulkopuolisena rahoituksena saatavat maatalousavustukset.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa)
  2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 17 752 17 886 18 086
— muut tuotot 2 973 2 841 2 841
Tuotot yhteensä 20 725 20 727 20 927
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 2 655 2 464 2 464
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 21 020 20 703 20 903
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -295 24 24
Kustannusvastaavuus, % 99 100 100

Koulukotien sekä vankilan perheosaston maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan 100 % niiden kustannuksista. Koulukotien ja vankilan perheosaston arvioidaan tuottavan maksullisina palveluina muun muassa seuraavat palvelut asiakkailleen.

Eräitä maksullisen toiminnan asiakassuoritteita
  2009
toteutunut
2010
arvio
2011
arvio
       
Koulukodit      
Hoitovuorokausi 71 625 63 831 64 006
Hoitovuorokausi erityisessä huolenpidossa 11 892 4 785 4 815
Koulupaikka 29 346 28 188 29 084
Jälkihoitopäiviä 10 580 9 475 9 169
Vankilan perheosasto      
Hoitovuorokausi     200

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstön jaksamista vahvistetaan säännöllisellä työnohjauksella ja tukemalla koulutukseen hakeutumista.

Maksullisen toiminnan osalta henkilöstön määrä vähenee viidellä tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 87 000 euroa palkkausten tarkistusten johdosta.

Momentin nimike on muutettu.


2011 talousarvio 551 000
2010 talousarvio 464 000
2009 tilinpäätös 332 245

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 16 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) KanTa-hankkeen strategiseen suunnitteluun ja operatiiviseen suunnitteluun ja ohjaukseen (STM, THL)

2) KanTa-hankkeeseen liittyvien kansallisten määrittelyjen tekemiseen ja ylläpitoon (THL, Kela)

3) Korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) mukaisesti KanTa-rekisterin (kansallinen potilastietojen sähköinen hakemisto- ja arkistointipalvelu, sähköinen lääkemääräys ja reseptiarkisto sekä kansalaisen omien sähköisten resepti- ja asiakastietojen katselupalvelu) rakentamiseen (Kela)

4) Sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän (TikeSos-hanke) rakentamisen kokonaisuuden määrittelyyn ja toimeenpanoon

5) Valtionavustusten myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseen (STM ja THL)

6) Järjestelmän kehittämisyhteistyön, käyttöönoton ja levittämisen koordinointiin (KunTo)

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioon liittyvän esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä koskevan lain (159/2007) muuttamisesta siten, että siinä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ohjauksen operatiivisen yksikön perustamisesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen. Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on sähköisen asiakastietoarkiston rakentaminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain mukaisesti. Rekisterin rakentaminen jatkuu vuonna 2011. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa hankkeen strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen perustettava operatiivinen yksikkö koordinoi KanTa-hankkeen kansallisen määrittelytyön, ohjauksen ja toimeenpanon, vuoden 2011 jälkeen vastaavan työn sosiaalihuollon alueella sekä EU-tason yhteistyön (epSOS-hanke). Sosiaalihuollon sähköisen asiakastietojärjestelmän rakentamisen kokonaisuuden määrittely ja toimeenpano jatkuu vuoteen 2015 saakka. Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös valtionavun maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden paikallisen ja alueellisen infrastruktuurin selkiyttämiseen ja tehostamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
   
Sosiaali- ja terveysministeriö  
Strateginen suunnittelu ja ohjaus (STM) 400
Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden rakentaminen ja ylläpito (Kela) 7 290
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
Operatiivinen yksikkö (THL)  
Operatiivisen yksikön henkilö- ja toimintakulut 1 000
Kansallisten määrittelyjen tekeminen ja ylläpito (THL, Kela) 4 010
Valtionavustukset paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostaminen 3 100
Järjestelmän käyttöönoton ja kehittämisen koordinointi (KunTo-hanketoimisto) 600
Yhteensä 16 400

Määrärahasta 2 800 000 euroa on siirtoa momentilta 33.60.31.


2011 talousarvio 16 400 000

26. Valtion rahoitus lääkärihelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 11 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikön hallinnointi- ja lentotoiminnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkärihelikopteritoiminta organisoidaan uudelleen lähtökohtana nykyisen helikopteritoiminnan säilyttäminen. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit vastaavat alueellaan tarvittavan lääkärihelikopterin lääkinnällisestä toiminnasta. Lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi on tarkoitus siirtää nykyisiltä alueellisilta tukiyhdistyksiltä uudelle valtakunnalliselle hallinnointiyksikölle, jonka yliopistolliset sairaalat yhdessä perustavat 1.1.2011 lukien. Lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikön hallinnointi- ja lentotoiminnan menoiksi on arvioitu noin 11 800 000 euroa, joka vastaa nykyisin lääkärihelikopteritoiminnan tukiyhdistyksille raha-automaattiavustuksina myönnettävää määrää. Lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi- ja lentotoiminnan kustannukset rahoitetaan nostamalla raha-automaattien ja kasinopelien pitämisestä perittävää arpajaisveroa vuoden 2011 alusta lukien. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta.


2011 talousarvio 11 800 000

29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 500 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2 500 000 euroa menoarvion tarkentumisen johdosta.


2011 talousarvio 19 500 000
2010 talousarvio 17 000 000
2009 tilinpäätös 19 372 694

66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 210 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen ja laitosten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 000 euroa menoarvion tarkentumisen johdosta.


2011 talousarvio 4 210 000
2010 talousarvio 3 210 000
2009 tilinpäätös 4 210 000