Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2011

Vaalikauden kehys

Vuoden 2011 kehystasoa tarkistetaan 13 milj. eurolla vastaamaan kehyksen hinta- ja rakennemuutoksia jäljempänä olevan taulukon mukaisesti. Tarkistusten jälkeen menokehys vuodelle 2011 on 38 080 milj. euroa.

Lisätalousarviossa kehykseen luettavia menoja ehdotetaan vähennettäväksi n. 55 milj. eurolla, jolloin vuoden 2011 kehysmenojen taso olisi 37 769 milj. euroa. Näin ollen vuoden 2011 jakamaton varaus on 311 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2010 jäi käyttämättä menokehyksen jakamatonta varausta, josta kauden 2008—2011 kehyssäännön mukaisesti voidaan v. 2011 käyttää kertaluonteisiin menoihin enintään 100 milj. euroa.

Kehyksen hinta- ja rakennemuutokset, milj. euroa
Momentti Asia 2011
     
  Puolustusmenojen kertaluonteinen hintatasotarkistus vuoden 2010 toteutuneen hintakehityksen mukaan. -9,5
  Virka- ja työehtosopimuksen 28.2.2011 tarkistukset 60,8
24.30.66 Nicaraguan yhteistoimintahankkeen meno. Ko. menoa vastaavat tulot ovat momentilla 12.24.99 (läpivirtauserä). 1,7
26.01.22 Euroopan pakolaisrahaston v. 2009 budjetoidun ja käyttämättä jääneen maksuosuuden peruutus ja uudelleenbudjetointi 0,8
27.10.18 Puolustusvoimien tilausvaltuuksien maksatusten myöhentyminen lähinnä toimitusajoissa tapahtuneiden viiveiden vuoksi -114,41 milj. eurolla vuodelta 2011 vuosille 2012—2015 -114,4
28.90.20 TA2009:ssa momentille 28.90.03 myönnettyjen KuntaIT-menojen peruutus ja uudelleenbudjetointi 3,56 milj. eurolla 3,6
30.01.40 Vuoden 2008 bioenergiatuotannon avustusten käyttämättä jääneen määrärahan (0,855 milj. euroa) uudelleenbudjetointi sekä vuoden 2009 määrärahan peruutus ja uudelleenbudjetointi (5 milj. euroa) 5,9
31.10.20 EU:n myöntämän TEN-tuen osoittaminen perusväylänpitoon (vastaavat tulot momentilla 12.31.10) 11,7
32.20.03 Uuden kaivoslain myötä siirtyminen eräiden tulojen osalta bruttobudjetointiin. Ko. menoa vastaavat tulot momentilla 12.32.20. 0,2
32.30.63 Velkakonversiosopimukseen liittyen v. 2009 uudelleenbudjetoidun ja osin edelleen käyttämättä jäävän määrärahan peruutus ja uudelleenbudjetointi 15,0
33.60.31 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeiden käyttämättä jääneen valtionosuuden osittainen uudelleenbudjetointi hankkeiden hitaan käynnistymisen ja maksatusten takia 2,7
35.20.56 Suhdanneluonteisten korjausavustusten maksatusten myöhentyminen. Vuonna 2010 käyttämättä jääneestä 19 milj. euron määrärahasta uudelleenbudjetoidaan 8,6 milj. euroa vuodelle 2011 ja 4 milj. euroa vuodelle 2012. 8,6
Yhteensä   -13,0