Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2011

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2011 lisätalousarvioksi.

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan alennettavaksi nettomääräisesti 227 milj. eurolla. Ansio- ja pääomatuloverojen arviota ehdotetaan alennettavaksi 291 milj. eurolla johtuen siitä, että verovuoden 2011 ansio- ja pääomatuloverojen tilityksiin sovellettavan valtion jako-osuuden arvioidaan olevan noin prosenttiyksikön pienempi kuin syksyllä 2010 ennakoitiin. Muista lainoista kertyvien korkotulojen arviota korotetaan 44 milj. eurolla ja arviota muista lainoista maksettavista lyhennyksistä 21 milj. eurolla.

Määrärahat

Fingrid Oyj:n osakkeiden hankintaan ja hankinnasta aiheutuviin menoihin ehdotetaan 385 milj. euroa. Valtio ostaisi yhdessä Ilmarisen kanssa Fortum Power and Heat Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n omistamat Fingridin A-sarjan osakkeet. Tämän seurauksena valtion osakeomistus nousisi 53,1 prosenttiin Fingrid Oyj:n osakekannasta.

Latvian valtiolle osoitettua lainaa ei nostettu vuonna 2010, joten 324 milj. euroa ehdotetaan budjetoitavan uudelleen vuodelle 2011. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän hankintavaltuuteen ehdotetaan yhteensä 31,3 milj. euroa. Asia sisältyi valtioneuvoston edelliseen kehyspäätökseen, mutta jäi pois talousarvioesityksestä. Monitoimialuksen valmistumisen viivästyttyä ja viimeisten maksuerien siirryttyä vuoden 2011 puolelle ehdotetaan vuonna 2010 käyttämättä jääneen 3,1 milj. euron määrärahan uudelleen budjetointia.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 227 milj. euron vähennykset ja määrärahojen 715 milj. euron lisäykset huomioon ottaen vuoden 2011 nettolainanottoa ehdotetaan lisättäväksi 941 milj. eurolla. Valtion nettolainanotto on siten tänä vuonna 9,0 mrd. euroa. Sen seurauksena valtionvelan määräksi vuoden 2011 lopussa arvioidaan 84 mrd. euroa, mikä on n. 44,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
  2009
Tilinpäätös
2010
Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
2011
Hyväksytty
talousarvio
2011
Hallituksen
esitys
2011
Yhteensä
           
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
46 897 51 745 50 527 715 51 242
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 1 872 1 920 1 933 - 1 933
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
- - - - -
— Nettokuoletukset - - - - -
— Velanhallinta - - - - -
           
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
37 534 40 473 42 456 -227 42 230
— Verotulot 31 534 32 351 35 830 -291 35 539
— Muut tulot 6 000 8 122 6 626 64 6 690
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö - - - - -
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
10 264 11 272 8 071 941 9 012
— Nettolainanotto 10 426 11 322 8 121 941 9 062
— Siirto valtionvarastosta valtion ydinjätehuoltorahastoon -180 - - - -
— Velanhallinta 18 -50 -50 - -50

Vaalikauden kehys

Menokehys vuodelle 2011, sisältäen 300 milj. euron lisätalousarviovarauksen, on 38 093 milj. euroa. Tasossa on otettu rakennekorjauksena huomioon momentin 35.10.70 määrärahan uudelleenbudjetointi.

Vuoden 2011 kehykseen kuuluvat määrärahat ovat lisätalousarvioesityksen jälkeen yhteensä 37 792 milj. euroa, joten jakamaton varaus myöhemmin vuoden aikana ilmeneville määrärahatarpeille on n. 300 milj. euroa. Lisätalousarvioesityksen määrärahat ovat lähinnä uudelleenbudjetointeja tai finanssisijoituksia, joten ne eivät vaikuta jakamattomaan varaukseen.

Lisäksi vuoden 2010 lisätalousarviovarauksesta jäi käyttämättä 262 milj. euroa, josta hallitusohjelman kehyssäännön mukaan enintään 100 milj. euroa voidaan käyttää tänä vuonna kertaluonteisiin menoihin kehyksen estämättä.

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa
  Pääluokka Hyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
21. Eduskunta 133 253 000 - 133 253 000
22. Tasavallan presidentti 21 837 000 - 21 837 000
23. Valtioneuvoston kanslia 79 285 000 - 79 285 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 1 268 352 000 - 1 268 352 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 836 350 000 - 836 350 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 325 426 000 - 1 325 426 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 856 293 000 - 2 856 293 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 15 293 918 000 326 981 000 15 620 899 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 6 729 748 000 - 6 729 748 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
2 832 069 000 -141 000 2 831 928 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
2 059 339 000 - 2 059 339 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonala
3 316 409 000 384 840 000  3 701 249 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 11 518 334 000 - 11 518 334 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 323 228 000 3 105 000 326 333 000
36. Valtionvelan korot 1 933 000 000 - 1 933 000 000
Yhteensä 50 526 841 000 714 785 000 51 241 626 000

Eduskunnan vuodelle 2011 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa
  Osasto Hyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 35 830 174 000 -291 000 000 35 539 174 000
12. Sekalaiset tulot 4 703 129 000 -141 000 4 702 988 000
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 1 752 080 000 43 600 000 1 795 680 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 170 833 000 20 970 000 191 803 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 42 456 216 000 -226 571 000 42 229 645 000
         
15.03.01 Nettolainanotto ja velanhallinta 8 070 625 000 941 356 000 9 011 981 000
Yhteensä 50 526 841 000 714 785 000 51 241 626 000