Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens prosposition till riksdagen om statsbudgeten för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2010

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR30 980 699 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet10 296 000 000
01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster7 089 000 000
02.Samfundsskatt2 482 000 000
03.Källskatt på ränteinkomster325 000 000
04.Skatt på arv och gåva400 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning13 341 000 000
01.Mervärdesskatt12 613 000 000
02.Skatt på vissa försäkringspremier594 000 000
03.Apoteksavgifter134 000 000
08.Acciser5 157 000 000
01.Tobaksaccis682 000 000
04.Skatt på alkoholdrycker1 273 000 000
05.Läskedrycksaccis35 000 000
07.Energiskatter3 155 000 000
08.Accis på vissa dryckesförpackningar12 000 000
10.Övriga skatter2 073 200 000
03.Bilskatt815 000 000
05.Överlåtelseskatt400 000 000
06.Lotteriskatt138 200 000
07.Fordonsskatt668 000 000
08.Avfallsskatt52 000 000
19.Övriga inkomster av skattenatur113 499 000
02.Lästavgifter800 000
03.Banskatt20 899 000
04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet5 100 000
05.Avgift för övervakning av flygtrafiken6 400 000
06.Farledsavgifter72 700 000
08.Oljeavfallsavgift4 600 000
09.Övriga skatteinkomster3 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR4 656 647 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde3 130 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde3 130 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde80 150 000
10.Domstolarnas inkomster22 000 000
20.Utsökningsavgifter58 000 000
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde150 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde8 756 000
98.Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar8 656 000
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde100 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 988 000
01.Försvarsförvaltningens byggverks inkomster8 000
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter18 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde2 962 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde1 849 434 000
10.Tullverkets inkomster6 343 000
11.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna129 379 000
12.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna35 285 000
13.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna19 743 000
25.Inkomster av metallmynt25 000 000
50.Överföring från statens pensionsfond1 472 204 000
51.Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar79 500 000
52.Försäkringsavgifter22 460 000
92.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel46 000 000
93.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter2 400 000
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde11 120 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde499 574 000
70.Inkomster från studiestödsverksamheten32 900 000
88.Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel462 674 000
99.Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde4 000 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde893 728 000
01.Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket565 582 000
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling283 866 000
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen6 870 000
04.Andra inkomster från EU930 000
20.Statens andel av inkomsten av totospel9 000 000
31.Inkomster av köttbesiktningsverksamheten141 000
32.Växtförädlingsavgifter580 000
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter2 300 000
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv560 000
42.Avgifter för jakt på hjortdjur4 400 000
43.Spöfiskeavgifter2 810 000
44.Fiskevårdsavgifter6 607 000
45.Jaktvårdsavgifter8 582 000
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde1 500 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde22 840 000
10.Transportverkets inkomster22 782 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde58 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde315 327 000
20.Säkerhetsteknikcentralens inkomster1 200 000
30.Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande200 000
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti28 827 000
50.Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden252 000 000
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde33 100 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde492 270 000
02.Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården1 400 000
03.Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd500 000
90.Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet395 995 000
98.Återbäringar av statsunderstöd94 200 000
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde175 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde245 450 000
10.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador14 250 000
20.Överföring från statens bostadsfond228 000 000
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde3 200 000
39.Övriga inkomster av blandad natur243 000 000
01.Böter98 000 000
02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen90 000 000
04.Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag50 000 000
07.Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond2 500 000
10.Övriga inkomster av blandad natur2 500 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST1 317 900 000
01.Ränteinkomster139 100 000
04.Räntor på statens lån till affärsverken52 500 000
05.Räntor på övriga lån5 000 000
07.Räntor på depositioner70 000 000
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar11 600 000
03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier900 000 000
01.Utdelningsinkomster och nettoinkomster av försäljning av aktier900 000 000
04.Andel i statens penninginstituts vinst150 000 000
01.Andel i Finlands Banks vinst150 000 000
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst128 800 000
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst128 800 000
 
Avdelning 15
15.LÅN13 229 973 000
01.Lån som återbetalas till staten208 500 000
02.Återbetalningar av statens lån till affärsverk165 100 000
04.Amorteringar på övriga lån43 400 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering13 021 473 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering13 021 473 000

Inkomstposternas totalbelopp:

50 185 219 000