Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag

Statsbudgeten 2010

Statsbudgeten för 2010PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 30 980 699 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 10 296 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 7 089 000 000
02. Samfundsskatt 2 482 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster 325 000 000
04. Skatt på arv och gåva 400 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 13 341 000 000
01. Mervärdesskatt 12 613 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 594 000 000
03. Apoteksavgifter 134 000 000
08. Acciser 5 157 000 000
01. Tobaksaccis 682 000 000
04. Skatt på alkoholdrycker 1 273 000 000
05. Läskedrycksaccis 35 000 000
07. Energiskatter 3 155 000 000
08. Accis på vissa dryckesförpackningar 12 000 000
10. Övriga skatter 2 073 200 000
03. Bilskatt 815 000 000
05. Överlåtelseskatt 400 000 000
06. Lotteriskatt 138 200 000
07. Fordonsskatt 668 000 000
08. Avfallsskatt 52 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 113 499 000
02. Lästavgifter 800 000
03. Banskatt 20 899 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 5 100 000
05. Avgift för övervakning av flygtrafiken 6 400 000
06. Farledsavgifter 72 700 000
08. Oljeavfallsavgift 4 600 000
09. Övriga skatteinkomster 3 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 4 656 647 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 3 130 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 3 130 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 80 150 000
10. Domstolarnas inkomster 22 000 000
20. Utsökningsavgifter 58 000 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 150 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 8 756 000
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar 8 656 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 100 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 988 000
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 2 962 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 1 849 434 000
10. Tullverkets inkomster 6 343 000
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 129 379 000
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 35 285 000
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 19 743 000
25. Inkomster av metallmynt 25 000 000
50. Överföring från statens pensionsfond 1 472 204 000
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 79 500 000
52. Försäkringsavgifter 22 460 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 46 000 000
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 2 400 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 11 120 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 499 574 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 32 900 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 462 674 000
99. Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 4 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 893 728 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 565 582 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 283 866 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 6 870 000
04. Andra inkomster från EU 930 000
20. Statens andel av inkomsten av totospel 9 000 000
31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten 141 000
32. Växtförädlingsavgifter 580 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 300 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 560 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 4 400 000
43. Spöfiskeavgifter 2 810 000
44. Fiskevårdsavgifter 6 607 000
45. Jaktvårdsavgifter 8 582 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 1 500 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 22 840 000
10. Transportverkets inkomster 22 782 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 58 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 315 327 000
20. Säkerhetsteknikcentralens inkomster 1 200 000
30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 200 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 28 827 000
50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 252 000 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 33 100 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 492 270 000
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 400 000
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 500 000
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 395 995 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 94 200 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 175 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 245 450 000
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 14 250 000
20. Överföring från statens bostadsfond 228 000 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 200 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 243 000 000
01. Böter 98 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 90 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag 50 000 000
07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 2 500 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 2 500 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 1 317 900 000
01. Ränteinkomster 139 100 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 52 500 000
05. Räntor på övriga lån 5 000 000
07. Räntor på depositioner 70 000 000
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar 11 600 000
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 900 000 000
01. Utdelningsinkomster och nettoinkomster av försäljning av aktier 900 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 150 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 150 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 128 800 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 128 800 000
 
Avdelning 15
15. LÅN 13 229 973 000
01. Lån som återbetalas till staten 208 500 000
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 165 100 000
04. Amorteringar på övriga lån 43 400 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 13 021 473 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 13 021 473 000

Inkomstposternas totalbelopp:

50 185 219 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21 euro
21. RIKSDAGEN 122 249 000
01. Riksdagsledamöterna 20 720 000
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 20 720 000
10. Riksdagens kansli 75 373 000
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 53 773 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 7 000 000
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 1 800 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 12 800 000
20. Riksdagens justitieombudsman 5 027 000
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 027 000
30. Utrikespolitiska institutet 3 304 000
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 109 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 195 000
40. Statens revisionsverk 13 937 000
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 13 377 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 560 000
90. Riksdagens övriga utgifter 3 888 000
01. Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (fast anslag) 3 888 000
 
Huvudtitel 22
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 15 323 000
01. Republikens president 3 206 000
01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) 297 000
02. Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) 59 000
20. Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag) 2 850 000
02. Republikens presidents kansli 12 117 000
01. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 7 847 000
02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 270 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 000 000
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
 
Huvudtitel 23
23. STATSRÅDETS KANSLI 78 127 000
01. Förvaltning 35 932 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 27 020 000
02. Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag) 5 045 000
20. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 867 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 000 000
10. Ägarstyrningen 2 700 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 2 700 000
20. Understödjande av politisk verksamhet 36 000 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 36 000 000
30. Justitiekanslersämbetet 2 949 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 949 000
90. Övriga utgifter 546 000
21. Ordnar (förslagsanslag) 471 000
58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år) 75 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 187 594 000
01. Utrikesförvaltningen 226 614 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 203 880 000
21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 67 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 17 667 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
10. Krishantering 78 119 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 59 774 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 18 345 000
20. Närområdessamarbete 19 500 000
66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) 19 500 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 751 504 000
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) 736 504 000
88. Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år) 15 000 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 111 857 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 790 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 39 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 109 511 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 500 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 17 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 789 679 000
01. Ministeriet och förvaltningen 101 098 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 340 000
02. Omkostnader för Justitieförvaltningens datateknikcentral (reservationsanslag 2 år) 1 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 111 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år) 1 825 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 7 400 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 46 000 000
50. Understöd (fast anslag) 2 271 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 12 150 000
10. Domstolar och rättshjälp 323 937 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 144 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 725 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 229 470 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 100 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år) 14 498 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 36 000 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 97 314 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 97 314 000
30. Åklagarna 40 893 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 40 893 000
40. Verkställighet av straff 224 400 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 218 375 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 6 025 000
50. Valutgifter 2 037 000
20. Valutgifter (förslagsanslag) 2 037 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 266 682 000
01. Förvaltning 90 632 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 907 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år) 1 092 000
20. Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 4 711 000
22. EU:s andel i anslutning till det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 2 år) 8 656 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 53 100 000
65. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag) 1 166 000
10. Polisväsendet 681 640 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 679 140 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) 2 500 000
20. Gränsbevakningsväsendet 238 611 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 219 901 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) 18 710 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 87 230 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 239 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 55 981 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 3 500 000
31. Statsunderstöd till räddningsväsendet (reservationsanslag 2 år) 3 510 000
43. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
40. Invandring 168 569 000
01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 558 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 859 000
20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) 376 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag) 79 349 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 71 427 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 703 905 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 321 900 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 580 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 303 320 000
10. Militärt försvar 2 329 022 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 583 146 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) 741 235 000
19. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år) 2 600 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) 2 041 000
30. Militär krishantering 52 983 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) 52 973 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 14 859 567 000
01. Förvaltning 108 230 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 669 000
20. Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2 år) 215 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 844 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 76 502 000
10. Beskattningen och tullväsendet 605 556 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 396 324 000
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 161 932 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag) 4 600 000
95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 32 700 000
97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag) 10 000 000
20. Tjänster för statssamfundet 31 516 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 548 000
02. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år) 4 535 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år) 1 039 000
06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år) 4 412 000
07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 2 år) 982 000
88. Senatfastigheter
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 52 606 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 44 145 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 063 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 398 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 83 465 000
01. Omkostnader för statens regionförvaltningsverk (reservationsanslag 2 år) 47 788 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 32 410 000
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år) 3 267 000
50. Pensioner och ersättningar 3 862 589 000
15. Pensioner (förslagsanslag) 3 680 509 000
16. Extra pensioner (förslagsanslag) 20 320 000
17. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 30 540 000
50. Skadestånd (förslagsanslag) 40 120 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag) 79 500 000
95. Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott (förslagsanslag) 11 600 000
60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen 2 686 000
01. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag) 50 000
03. Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (reservationsanslag 2 år) 216 000
20. Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år) 1 100 000
60. Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag) 320 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen 35 754 000
01. Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år) 22 500 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) 13 254 000
80. Stöd till landskapet Åland 202 237 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 167 237 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag) 25 000 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 10 000 000
90. Stöd till kommunerna 7 875 978 000
01. Omkostnader för KuntaIT (reservationsanslag 3 år) 7 369 000
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag) 7 749 601 000
31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar och samarbetsunderstöd för kommunerna (förslagsanslag) 114 008 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet 184 000 000
40. Stöd till arbetsgivare (förslagsanslag) 70 000 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag) 114 000 000
92. EU och internationella organisationer 1 809 570 000
20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 2 400 000
40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 7 000 000
67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) 170 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 800 000 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 5 380 000
95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag) 300 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 80 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 186 419 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet 118 405 000
01. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 021 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 497 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år) 8 759 000
04. Utvärdering av utbildningen och högskolorna (reservationsanslag 2 år) 2 289 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 4 511 000
22. Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år) 15 313 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 30 800 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 585 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 2 547 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 2 083 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år) 4 000 000
10. Allmänbildande utbildning 842 687 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 45 219 000
02. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 000
20. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år) 10 889 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 729 727 000
34. Statsandel och statsunderstöd för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 55 700 000
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 1 146 000
20. Yrkesutbildning 665 115 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 8 300 000
20. Inlärning på arbetsplatser (reservationsanslag 2 år) 3 026 000
21. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) 1 364 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 652 425 000
30. Vuxenutbildning 501 774 000
20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) 24 233 000
21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) 3 010 000
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag) 162 716 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tillläggsutbildning (förslagsanslag) 146 969 000
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) 135 069 000
51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) 20 157 000
52. Statsunderstöd för det fria bildningsarbetets anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 8 620 000
40. Högskoleundervisning och forskning 2 594 849 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 333 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 465 000
03. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 2 530 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 615 000
05. Omkostnader för universitetens servicecentral (reservationsanslag 2 år) 10 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år) 21 436 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) 402 810 000
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år) 1 672 394 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) 209 099 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) 89 964 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 15 193 000
87. Statlig finansiering för Aalto-universitetets kapital (fast anslag) 100 000 000
88. Statlig finansiering till stiftelsen för Tammerfors tekniska universitets kapital (fast anslag) 50 000 000
70. Studiestöd 890 413 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 699 000
52. Statsgaranti för studielån (förslagsanslag) 32 500 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 789 020 000
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) 27 100 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år) 4 494 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) 36 600 000
80. Konst och kultur 383 556 000
01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år) 5 162 000
02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 948 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 570 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 527 000
05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 6 484 000
06. Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år) 6 692 000
07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år) 616 000
08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år) 978 000
30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (förslagsanslag) 4 415 000
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) 40 588 000
32. Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag) 19 407 000
33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna (förslagsanslag) 106 000
34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag) 252 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 9 975 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 13 160 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) 197 922 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 18 634 000
54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag) 3 764 000
55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år) 2 500 000
56. Främjande av kulturexport (reservationsanslag 3 år) 100 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år) 739 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år) 4 500 000
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) 17 000
90. Idrottsverksamhet 130 330 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) 128 521 000
52. Statsandel för idrottsutbildningscenter (fast anslag) 1 809 000
91. Ungdomsarbete 59 290 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 46 267 000
51. Verkstadsverksamhet för unga och förebyggande drogarbete (reservationsanslag 2 år) 13 023 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 825 811 000
01. Förvaltning 102 599 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 791 000
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år) 15 849 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 311 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 852 000
21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 669 000
22. Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år) 3 313 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 25 100 000
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 3 714 000
10. Utveckling av landsbygden 144 343 000
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 9 668 000
54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (förslagsanslag) 8 832 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag) 4 820 000
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) 57 300 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) 60 700 000
63. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 3 023 000
20. Jordbruk 2 188 627 000
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år) 34 643 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 558 265 000
41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag) 558 520 000
42. Ersättning för skördeskador  (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år) 362 238 000
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) 422 673 000
45. Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år) 146 100 000
46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3 år) 4 661 000
47. Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år) 1 713 000
48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen och sockerproduktionen (reservationsanslag 3 år) 5 874 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 59 600 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år) 30 940 000
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 50 075 000
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 38 077 000
20. Veterinärvård (förslagsanslag) 5 430 000
41. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 6 568 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 63 410 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 212 000
20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år) 2 300 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag) 4 400 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 2 800 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 695 000
50. Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år) 8 582 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) 6 138 000
52. Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag) 3 210 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 17 316 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) 757 000
50. Vattenhushållning 29 693 000
20. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år) 11 524 000
30. Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar (förslagsanslag) 450 000
31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år) 16 458 000
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag) 420 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år) 841 000
60. Skogsbruk 175 130 000
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 43 091 000
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år) 699 000
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år) 49 029 000
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 50 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 70 780 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 10 325 000
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) 1 106 000
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet  (reservationsanslag 3 år) 50 000
63. Forststyrelsen 6 083 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 6 083 000
70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information 65 851 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 55 671 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 680 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 6 500 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 195 042 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 367 668 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 19 805 000
21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 338 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 346 583 000
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 942 000
10. Trafiknätet 1 527 782 000
01. Transportverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 91 589 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) 888 143 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 23 000 000
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag) 28 950 000
78. Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag) 428 600 000
79. Efterfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 66 500 000
20. Trafiksäkerhet och trafikövervakning 33 480 000
01. Transportsäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 33 480 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster 203 456 000
42. Statsunderstöd för utbildning (fast anslag) 841 000
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag) 95 673 000
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) 800 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) 4 200 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 62 675 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) 7 867 000
65. Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster (förslagsanslag) 31 400 000
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation 21 845 000
01. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 495 000
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag) 500 000
44. Statsunderstöd för sändning av finländska televisions- och radioprogram till utlandet (fast anslag) 1 350 000
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år) 12 500 000
50. Forskning 40 811 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 40 811 000
60. Affärsverksamhet
88. Lotsverket
 
Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 222 491 000
01. Förvaltning 340 784 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 51 461 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 206 128 000
20. Civiltjänst (förslagsanslag) 6 369 000
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 2 140 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 64 356 000
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) 20 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 10 300 000
95. Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag) 10 000
20. Innovationspolitik och företagens internationalisering 787 279 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 40 542 000
02. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 85 672 000
03. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 037 000
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 692 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år) 46 347 000
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år) 9 279 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 410 350 000
41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år) 40 217 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) 3 600 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 23 100 000
45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 99 443 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 2 409 076 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 162 940 000
42. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 51 146 000
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 42 000 000
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 8 600 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag) 29 500 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag) 560 750 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 19 140 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) 1 500 000 000
89. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år) 30 000 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 23 662 000
01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 945 000
02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 270 000
03. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 4 612 000
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 001 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 4 511 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 673 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 1 630 000
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) 20 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 594 239 000
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 30 156 000
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 59 500 000
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag) 504 583 000
60. Energipolitik 67 451 000
01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 901 000
20. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) 500 000
40. Energistöd (förslagsanslag) 52 600 000
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) 10 000 000
50. Energiekonomiska understöd till föreningar (reservationsanslag 3 år) 50 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 11 328 232 000
01. Förvaltning 64 134 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 36 933 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) 2 121 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) 4 133 000
04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 273 000
05. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år) 464 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 17 000 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år) 3 210 000
02. Tillsyn 39 430 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 722 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 13 000 000
06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år) 4 008 000
20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 8 700 000
03. Forskning och utveckling 107 667 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år) 63 559 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år) 37 268 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 6 840 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 2 278 800 000
28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag) 124 900 000
50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 11 400 000
51. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 423 000 000
52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag) 1 500 000
53. Militärunderstöd (förslagsanslag) 21 800 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 528 100 000
55. Underhållsstöd (förslagsanslag) 162 700 000
60. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag) 5 400 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 2 063 000 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 16 500 000
50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag) 704 600 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag) 134 000 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 937 000 000
53. Statsandel till utbildningsförmåner för arbetslösa (förslagsanslag) 205 700 000
55. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) 21 200 000
56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 44 000 000
30. Sjukförsäkring 1 298 350 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 1 298 350 000
40. Pensioner 4 045 950 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 51 000 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 507 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 117 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 600 000
54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 15 750 000
57. Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag) 24 700 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag) 3 329 900 000
50. Stöd till veteranerna 365 603 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 2 000 000
50. Fronttillägg (förslagsanslag) 56 500 000
51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 201 100 000
52. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år) 65 207 000
53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 3 100 000
54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 100 000
55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 3 500 000
56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 34 088 000
57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 8 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 504 140 000
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och till vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år) 27 000 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) 40 000 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 104 170 000
34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag) 9 570 000
35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet (förslagsanslag) 313 000 000
36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 600 000
37. Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt
63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det sociala området (fast anslag) 3 500 000
64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott  (reservationsanslag 3 år) 6 300 000
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga 53 118 000
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 21 418 000
20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 22 540 000
21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 1 360 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) 4 100 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år) 2 700 000
80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare 214 840 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 195 800 000
41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdrjursuppfödare (reservationsanslag 2 år) 2 600 000
42. Statlig ersättning för kostnaderna för försöket med vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år) 300 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag) 16 140 000
90. Understöd från Penningautomatföreningen 293 200 000
50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag) 293 200 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 328 098 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 76 766 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 36 004 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 32 357 000
21. Produktivitetsanslag inom miljöministeriets område (reservationsanslag 2 år) 405 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 6 000 000
65. Understöd till organisationer och för miljövård (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
10. Miljö- och naturvård 95 241 000
20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag) 4 200 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) 2 770 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 26 091 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 3 300 000
61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
63. Anskaffning av naturskyddsområden och utgifter för ersättningar (reservationsanslag 3 år) 36 500 000
64. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften  (reservationsanslag 3 år) 1 300 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 1 580 000
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år) 4 000 000
77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år) 12 500 000
20. Samhällen, byggande och boende 156 091 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år) 4 741 000
37. Understöd för planläggning i kommuner och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år) 500 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 49 500 000
56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag) 99 000 000
60. Överföring till statens bostadsfond
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 2 350 000
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 2 076 000 000
01. Ränta på statsskulden 2 039 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag) 2 039 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 37 000 000
20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 37 000 000

Anslagens totalbelopp:

50 185 219 000