Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

ANSLAG

 
Huvudtitel 22euro
22.REPUBLIKENS PRESIDENT200 000
02.Republikens presidents kansli200 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag), tillägg200 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-4 208 000
10.Krishantering-2 000 000
20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag), minskning-2 000 000
21.Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)
30.Internationellt utvecklingssamarbete5 792 000
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg5 792 000
90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde-8 000 000
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), minskning-8 000 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 715 000
01.Ministeriet och förvaltningen5 485 000
01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000
03.Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg150 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg3 000 000
50.Understöd (fast anslag), tillägg35 000
51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg2 000 000
10.Domstolar och rättshjälp1 310 000
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg1 060 000
04.Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg250 000
20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning-80 000
01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-80 000
40.Verkställighet av straff
01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE105 540 000
01.Förvaltning
22.EU:s andel i anslutning till det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)
10.Polisväsendet5 500 000
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 000 000
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag), tilllägg1 500 000
20.Gränsbevakningsväsendet3 000 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg3 000 000
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna90 000 000
30.För kapitalisering av bolaget Suomen Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag (reservationsanslag 2 år)90 000 000
40.Invandring7 040 000
30.Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag), tillägg7 040 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE162 690 000
01.Försvarspolitik och förvaltning165 010 000
23.Främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)165 010 000
10.Militärt försvar-2 320 000
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-80 000
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minskning-2 240 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-5 495 000
01.Förvaltning665 000
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 500 000
21.Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), minskning-835 000
10.Beskattningen och tullväsendet13 900 000
01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-1 500 000
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg15 400 000
20.Tjänster för statssamfundet12 000
06.Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år), tillägg12 000
30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen180 000
01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg180 000
40.Statens regional- och lokalförvaltning868 000
01.Omkostnader för statens regionförvaltningsverk (reservationsanslag 2 år), tillägg643 000
02.Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg225 000
50.Pensioner och ersättningar15 600 000
15.Pensioner (förslagsanslag), tilllägg14 500 000
50.Skadestånd (förslagsanslag), tilllägg1 100 000
70.Utvecklande av statsförvaltningen-730 000
01.Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år), tillägg1 670 000
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), minskning-2 400 000
80.Stöd till landskapet Åland-4 414 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning-1 214 000
40.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), minskning-3 200 000
90.Stöd till kommunerna4 165 000
30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg4 165 000
91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet-2 741 000
41.Energiskattestöd (förslagsanslag), minskning-2 741 000
92.EU och internationella organisationer-145 000 000
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning-145 000 000
99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen112 000 000
96.Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg112 000 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE165 060 000
10.Allmänbildande utbildning56 000
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg56 000
40.Högskoleundervisning och forskning157 233 000
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg2 500 000
66.Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag), tillägg628 000
87.Statlig finansiering för Aalto-universitetets kapital (reservationsanslag 2 år), tillägg154 105 000
70.Studiestöd4 400 000
59.Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag), tillägg4 400 000
80.Konst och kultur3 371 000
01.Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg91 000
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg180 000
04.Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
40.Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag)
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg3 100 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE14 643 000
01.Förvaltning3 069 000
40.Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år), tillägg3 069 000
20.Jordbruk2 074 000
43.Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)
44.Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)
46.Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3 år), tillägg2 074 000
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning1 500 000
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tillägg1 500 000
62.Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
60.Skogsbruk8 000 000
41.Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tilllägg8 000 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE16 850 000
01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
10.Trafiknätet16 850 000
20.Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg11 200 000
35.Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)
76.Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag), tillägg1 450 000
78.Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg1 500 000
79.Efterfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg2 700 000
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster
43.Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)
40.Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
60.Affärsverksamhet
40.Understöd till Finavia Abp (reservationsanslag 3 år)
 
Huvudtitel 32
32.ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-1 001 278 000
01.Förvaltning13 772 000
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 272 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg12 500 000
20.Innovationspolitik och företagens internationalisering
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), minskning-3 000 000
41.Statsunderstöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg3 000 000
43.Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik-967 900 000
41.Verksamhetsstöd till Finnvera Abp (reservationsanslag 2 år)200 000
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
48.Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag), tillägg12 400 000
50.Lönegaranti (förslagsanslag), tilllägg14 500 000
80.Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), minskning-1 000 000 000
88.Kapitallån till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)5 000 000
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet1 000 000
31.Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik-48 150 000
63.Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg1 850 000
64.EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), minskning-50 000 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-146 570 000
01.Förvaltning800 000
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
03.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg700 000
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
02.Tillsyn68 000
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg68 000
03.Forskning och utveckling1 070 000
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg1 070 000
10.Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster2 000 000
51.Barnbidrag (förslagsanslag), tilllägg2 000 000
20.Utkomstskydd för arbetslösa-129 700 000
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning-60 000 000
51.Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), minskning-17 000 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning-52 700 000
30.Sjukförsäkring-39 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), minskning-39 000 000
40.Pensioner-13 550 000
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning-14 000 000
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag), tilllägg450 000
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård31 600 000
31.Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg600 000
32.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag)
35.Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet (förslagsanslag), tillägg31 000 000
70.Främjande av hälsa och funktionsförmåga142 000
01.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg142 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE5 100 000
01.Miljöförvaltningens omkostnader4 600 000
21.Produktivitetsanslag inom miljöministeriets område (reservationsanslag 3 år), tillägg2 400 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tilllägg2 200 000
10.Miljö- och naturvård500 000
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg500 000
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-56 000 000
01.Ränta på statsskulden-56 000 000
90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag), minskning-56 000 000

Anslagens totalbelopp:

-736 753 000