Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2010

IV tilläggsbudgeten för 2010PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -374 756 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet -812 000 000
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, minskning -500 000 000
02. Samfundsskatt, minskning -172 000 000
03. Källskatt på ränteinkomster, minskning -115 000 000
04. Skatt på arv och gåva, minskning -25 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 127 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 127 000 000
08. Acciser 82 000 000
01. Tobaksaccis, tilllägg 15 000 000
04. Skatt på alkoholdrycker, tillägg 22 000 000
07. Energiskatter, tilllägg 45 000 000
10. Övriga skatter 228 000 000
03. Bilskatt, tillägg 108 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg 120 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 244 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg 244 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 361 862 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 5 792 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 5 792 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde -3 608 000
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar, minskning -3 608 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 7 600 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 7 600 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 2 325 000
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, minskning -5 000 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tillägg 7 325 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 11 200 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg 11 200 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 34 400 000
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tilllägg 14 500 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg 19 900 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 304 153 000
01. Böter, tillägg 12 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, tillägg 292 153 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -12 500 000
01. Ränteinkomster -12 500 000
05. Räntor på övriga lån, tillägg 5 500 000
07. Räntor på depositioner, minskning -18 000 000
 
Avdelning 15
15. LÅN -711 359 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -711 359 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning -711 359 000

Inkomstposternas totalbelopp:

-736 753 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 22 euro
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 200 000
02. Republikens presidents kansli 200 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag), tillägg 200 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -4 208 000
10. Krishantering -2 000 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag), minskning -2 000 000
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)
30. Internationellt utvecklingssamarbete 5 792 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 792 000
90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde -8 000 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), minskning -8 000 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 715 000
01. Ministeriet och förvaltningen 5 485 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 300 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 150 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 3 000 000
50. Understöd (fast anslag), tillägg 35 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg 2 000 000
10. Domstolar och rättshjälp 1 310 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 060 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 250 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning -80 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -80 000
40. Verkställighet av straff
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 105 540 000
01. Förvaltning
22. EU:s andel i anslutning till det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)
10. Polisväsendet 5 500 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 000 000
20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag), tilllägg 1 500 000
20. Gränsbevakningsväsendet 3 000 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 000 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 90 000 000
30. För kapitalisering av bolaget Suomen Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag (reservationsanslag 2 år) 90 000 000
40. Invandring 7 040 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag), tillägg 7 040 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 162 690 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 165 010 000
23. Främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år) 165 010 000
10. Militärt försvar -2 320 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -80 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minskning -2 240 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -5 495 000
01. Förvaltning 665 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 500 000
21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), minskning -835 000
10. Beskattningen och tullväsendet 13 900 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -1 500 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg 15 400 000
20. Tjänster för statssamfundet 12 000
06. Omkostnader för Statens IT-servicecentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 12 000
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 180 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 180 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 868 000
01. Omkostnader för statens regionförvaltningsverk (reservationsanslag 2 år), tillägg 643 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 225 000
50. Pensioner och ersättningar 15 600 000
15. Pensioner (förslagsanslag), tilllägg 14 500 000
50. Skadestånd (förslagsanslag), tilllägg 1 100 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen -730 000
01. Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 670 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), minskning -2 400 000
80. Stöd till landskapet Åland -4 414 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning -1 214 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), minskning -3 200 000
90. Stöd till kommunerna 4 165 000
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg 4 165 000
91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet -2 741 000
41. Energiskattestöd (förslagsanslag), minskning -2 741 000
92. EU och internationella organisationer -145 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning -145 000 000
99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen 112 000 000
96. Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 112 000 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 165 060 000
10. Allmänbildande utbildning 56 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg 56 000
40. Högskoleundervisning och forskning 157 233 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 500 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag), tillägg 628 000
87. Statlig finansiering för Aalto-universitetets kapital (reservationsanslag 2 år), tillägg 154 105 000
70. Studiestöd 4 400 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag), tillägg 4 400 000
80. Konst och kultur 3 371 000
01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg 91 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg 180 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag)
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 100 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 14 643 000
01. Förvaltning 3 069 000
40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 069 000
20. Jordbruk 2 074 000
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)
46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 074 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 1 500 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 500 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
60. Skogsbruk 8 000 000
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tilllägg 8 000 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 16 850 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
10. Trafiknätet 16 850 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg 11 200 000
35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag), tillägg 1 450 000
78. Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 500 000
79. Efterfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 700 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)
40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
50. Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
60. Affärsverksamhet
40. Understöd till Finavia Abp (reservationsanslag 3 år)
 
Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -1 001 278 000
01. Förvaltning 13 772 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 272 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 12 500 000
20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), minskning -3 000 000
41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg 3 000 000
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik -967 900 000
41. Verksamhetsstöd till Finnvera Abp (reservationsanslag 2 år) 200 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag), tillägg 12 400 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag), tilllägg 14 500 000
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), minskning -1 000 000 000
88. Kapitallån till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år) 5 000 000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 1 000 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik -48 150 000
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 850 000
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), minskning -50 000 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -146 570 000
01. Förvaltning 800 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg 700 000
66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000
02. Tillsyn 68 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 68 000
03. Forskning och utveckling 1 070 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 070 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 2 000 000
51. Barnbidrag (förslagsanslag), tilllägg 2 000 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa -129 700 000
50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning -60 000 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), minskning -17 000 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning -52 700 000
30. Sjukförsäkring -39 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), minskning -39 000 000
40. Pensioner -13 550 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning -14 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag), tilllägg 450 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 31 600 000
31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 600 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag)
35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet (förslagsanslag), tillägg 31 000 000
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga 142 000
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg 142 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 100 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 4 600 000
21. Produktivitetsanslag inom miljöministeriets område (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 400 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tilllägg 2 200 000
10. Miljö- och naturvård 500 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 500 000
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -56 000 000
01. Ränta på statsskulden -56 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), minskning -56 000 000

Anslagens totalbelopp:

-736 753 000