Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Domstolar
        Trafiknätet
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2010

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2010.

Ekonomiska utsikter

Världshandeln har redan nått nästan samma nivå som före recessionen, och kapacitetsbegränsningarna börjar fordra nyinvesteringar inom de livligaste handelsområdena i Asien och Latinamerika. Tyngdpunkten för tillväxten ligger på tillväxtländerna där den privata efterfrågan är stark, men effektiva politiska åtgärder stärker den offentliga efterfrågan i utvecklade länder och världsekonomin ökar i år med ca 4 %.

Finlands ekonomi visar åter tecken på ett uppsving tack vare den utländska efterfrågan. Den totala produktionen beräknas öka med drygt 2 % år 2010. Uppsvinget i den ekonomiska aktiviteten har förbättrat situationen på arbetsmarknaden och ökningen av lönesumman ökar hushållens konsumtion tillsammans med fördelaktiga konsumtionsmöjligheter, möjliggjorda av den låga räntenivån. Trots det mindre uppsvinget i den finska ekonomin finns det fortfarande oanvänd kapacitet bland resurserna: arbetslöshetsgraden är hög och kapacitetsutnyttjandet är lägre än normalt.

Även om ekonomin försiktigt vänder uppåt under innevarande år, kommer underskottet i den offentliga ekonomin alltjämt att öka eftersom förändringar i konjunkturläget syns med eftersläpning i den offentliga ekonomin. Underskottet väntas vara något större än vad EU:s stabilitets- och tillväxtpakt anger, dvs. 3 % i förhållande till BNP. Finanspolitiken stöder innevarande år en ekonomisk tillväxt.

Inkomstposter

Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna sänks med ett nettobelopp på 25 miljoner euro. Det föreslås att kalkylen över skatteinkomsterna sänks med ett nettobelopp på 375 miljoner euro. Fastän löne- och kapitalinkomsterna väntas öka innevarande år, föreslås det att kalkylen över de förvärvs- och kapitalinkomstskatter som inflyter till staten sänks med 500 miljoner euro. Förändringen beror huvudsakligen på förhandsuppgifter om den slutförda beskattningen för 2009. Uppgifterna ger vid handen att den ekonomiska krisen minskade statens intäkter av förvärvs- och kaptalinkomstskatter under skatteåret 2009 mer än man tidigare hade uppskattat. Det uppskattas att staten till följd av detta förlorar sammanlagt ca 450 miljoner euro när utdelningen för skatteåren 2009 och 2010 rättas, och att de övriga skattetagarna får mera skatteinkomster till motsvarande belopp.

Sammanlagt 172 miljoner euro mindre än budgeterat beräknas inflyta i samfundsskatt. Sänkningen av inkomstposten är huvudsakligen en följd av de uppgifter som man fått om den slutförda beskattningen för 2009.

Det föreslås att inkomstposten för källskatten på ränteinkomster sänks med 115 miljoner euro utifrån uppgifterna om influtna belopp.

Det faktum att hushållens förtroende för ekonomin har stärkts och arbetsmarknaden har återhämtat sig stöder tillväxten inom den privata konsumtionen, vilket syns i de faktiska influtna beloppen av indirekta skatter. Det föreslås därför att inkomstposten för mervärdesskatten höjs med 127 miljoner euro utifrån uppgifterna om influtna belopp. Det föreslås att intäktskalkylen över bilskatt höjs med 108 miljoner euro, eftersom försäljningen av nya personbilar och importen av begagnade bilar har ökat mera än beräknat. Det föreslås att inkomstposten för överlåtelseskatten höjs med 120 miljoner euro utifrån uppgifterna om influtna belopp.

Det föreslås att kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med ett nettobelopp på 362 miljoner euro. Av ökningen har 292 miljoner euro sin förklaring i återtagande av överförda anslag.

Det föreslås att kalkylen över statens ränteinkomster sänks med ett nettobelopp på 13 miljoner euro.

Balans och statsskulden

Med beaktande av minskningen med 25 miljoner euro i de ordinarie inkomsterna och minskningen på 737 miljoner euro i anslag minskar den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2010 behovet av nettoupplåning med 711 miljoner euro. Statens nettoupplåning 2010 föreslås uppgå till 11,3 miljarder euro. Statsskulden uppskattas vid utgången av 2010 uppgå till drygt 75 miljarder euro, vilket är 42½ % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
  2009
Bokslut
2010
Godkänd
budget (Budget + tilläggsbudgetarna)
2010
Regeringens
proposition
2010
Sammanlagt
         
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
46 897 52 482 -737 51 745
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 872 1 976 -56 1 920
         
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
37 534 40 499 -25 40 473
— Skatteinkomster 31 534 32 726 -375 32 351
— Övriga inkomster 6 000 6 418 349 6 767
— Kumulativt överskott - 1 355 - 1 355
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
10 264 11 983 -711 11 272
— Nettoupplåning 10 426 12 033 -711 12 172
— Överföring från statsverket till statens kärnavfallshanteringsfond -180 - - -
— Skuldhantering 18 -50 - 100

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2010 höjs med totalt 321,6 miljoner euro i enlighet med tabellen nedan för att motsvara prisändringar och strukturella ändringar samt en teknisk korrigering. Efter justeringarna är utgiftsramen för 2010 totalt 37 232 miljoner euro.

Det föreslås att de utgifter som hänförs till ramen i tilläggsbudgetpropositionen ökas med ett nettobelopp på 150 miljoner euro. Största delen av alla tillägg beror på ombudgeteringar av anslag som ska återtas, vilka har bektats i ramnivån som strukturella ändringar. Bland annat medlemsavgiften till EU har preciserats nedåt. Det föreslås att nivån på ramutgifterna för 2010 ska vara sammanlagt 36 970 miljoner euro, varvid 262 miljoner euro kvarstår som en ofördelad reserv.

Justeringar av prisnivån och strukturella förändringar enligt ramen, mn euro
Moment Ärende 2010
     
24.30.66 Anslaget under momentet för utvecklingssamarbete ökas med 5,792 miljoner euro i utgifter för ett samarbetsprojekt. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.24.99. 5,8
27.01.23 Ett partiellt återtagande av anslaget för ett projekt som ska främja nätsäkerheten inom förvaltningen 2009 och ombudgetering av 165,01 miljoner euro för 2010. 165,0
27.10.18 Teknisk korrigering av ramkorrigeringen i III tilläggsbudg. 2010: konsekvenserna av betalningarna av försvarsmaterielanskaffningarna senareläggs till följande valperiod i fråga om 34,076 miljoner euro. 34,1
28.99.96 Betalningen av retroaktiva importtullar för försvarsmateriel av anslaget för 2009 återtas till ett belopp av 112 miljoner euro och beloppet ombudgeteras för 2010. 112,0
30.01.40 På grund av försenade utbetalningar av understöd för bioenergiproduktionen återtas 3,069 miljoner euro av anslaget för 2008 och beloppet ombudgeteras för 2010. 3,1
30.20.46 Av anslaget för den nationella medfinansieringen av utvecklandet av marknadsföringen och produktionen för 2009 återtas 0,943 miljoner euro och beloppet ombudgeteras för 2010. 0,9
28.40.01, 32.01.02, 33.02.05 33.70.01 Lönesystemen vid regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 0,695 miljoner euro. 0,7
Sammanlagt   321,6

Åtgärder för förbättrande av sysselsättningen

För förbättrande av sysselsättningen föreslås ett tillägg på sammanlagt 25,7 miljoner euro inom inrikesministeriets, undervisnings- och kulturministeriets, jord- och skogsbruksministeriets och arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden.

Militär krishantering

Under utrikesministeriets huvudtitel minskas anslagen för militär krishantering med 2 miljoner euro. Avdraget beror på att Finland dragit sig ur FN:s MINURCAT II-operation i Tchad. I utgifterna för krishantering har beaktats Finlands deltagande i Atalanta-operationen 2011 och de utgifter för rotationsutbildningen som operationen föranleder i slutet av innevarande år.

Domstolar

Det föreslås att domstolarnas omkostnader ökas med 1,1 miljoner euro. Tillägget föranleds av att verksamheten ska tryggas, av utgifter för möbler och säkerhetsteknik när Helsingfors hovrätt flyttar till nya lokaler samt av domstolarnas ökade IT-licensavgifter.

Polisväsendet

För sysselsättande av arbetslösa poliser föreslås ett anslag på 3 miljoner euro.

Under polisens omkostnader föreslås en anslagsökning på 1 miljoner euro för ändringar som ibruktagandet av AFIS-PRÜM-fingeravtryckssystemet kräver.

Det föreslås ett tillägg på 1,5 miljoner euro för de utgifter som föranleds av polisens transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning. Utgiftsökningen föranleds av effektiverat avlägsnande ur landet när det gäller personer som fått avslag på sin asylansökan.

Aktiebolaget Suomen Erillisverkot Oy

Det föreslås ett tillägg på 90 miljoner euro för betalningar som gäller Suomen Erillisverkot Oy:s eller dess dotterbolags eget kapital.

Ersättning till kommuner för flyktingar

Det föreslås ett tilläggsanslag på 7 miljoner euro för inrikesministeriet för kalkylerade ersättningar och övriga ersättningar till kommunerna. Behovet av tilläggsanslag beror på att antalet asylsökande som beviljades uppehållstillstånd och som flyttade till kommunerna var större än väntat, återflyttare flyttade spontant i större utsträckning än tidigare och kostnaderna för 2009 överfördes delvis till 2010.

Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendet anvisas 3 miljoner euro för att förnya det tekniska övervakningssystemet i det ena Dornier-planet. Anskaffningen finansieras slutligt med medel ur Oljeskyddsfonden.

Sysselsättande av högt utbildade personer

Det föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro till understöden till högskolor och yrkeshögskolor för sysselsättande av högt utbildade personer.

Finlands Akademi

Det föreslås att bevillningsfullmakten för Finlands Akademis forskningsprojekt höjs med 2,9 miljoner euro. Tilläggsfullmakten riktas till finansieringen av forskningsinfrastrukturer i enlighet med den nationella vägkartan. Genom projektet stärks forskningens kvalitet och internationalisering, forskarutbildningen och rörligheten samt utvecklingen av teknologi och det industriella samarbetet.

Aalto-universitetet

Staten är beredd att genomföra sin andel på sammanlagt 500 miljoner euro av kapitaliseringen av Stiftelsen för Aalto-högskolan. Villkoret för detta är att de övriga finansiärernas andel uppgår till sammanlagt minst 200 miljoner euro. Därför föreslås det att den statliga finansiering på 154,1 miljoner euro som inte använts 2009 ombudgeteras till 2010. Dessutom förlängs tidsfristen för övriga finansiärers investeringar till den 30 juni 2011.

Skötsel av fastighetsförmögenheten

Ett tilläggsanslag på 3,1 miljoner euro föreslås för iståndsättningen av Olofsborgs murar och renoveringen av köket samt för den grundliga renoveringen av Urho Kekkonens museum i Villa Ekudden i Helsingfors.

Rovdjurs skadegörelse

Det föreslås ett tillägg på 1,5 miljoner euro i anslaget för ersättning för rovdjurs skadegörelse.

Tryggande av virkesproduktionens uthållighet

För skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten föreslås en fullmakt och ett anslag på 8 miljoner euro, i vilka har beaktats stöd för förnyelse av enskilda skogar som drabbats av stormskador.

Trafiknätet

Det föreslås ett tillägg på 11,2 miljoner euro i anslagen för bastrafikledshållningen så att beloppet motsvarar det belopp som intäktsförts som EU:s TEN-understöd. Det föreslås en anslagsökning på 2,7 miljoner euro för främjande av byggarbetena med det andra spåret på banavsnittet Karleby-Ylivieska. Det föreslås att fullmakten att ingå avtal om havsfarleden till Fredrikshamn ändras till 19,8 miljoner euro på grund av kostnadsstegringen och att anslaget höjs med 1,5 miljoner euro. För markförvärv för trafikleder föreslås ett tillägg på 1,45 miljoner euro. För Trafikverket föreslås fullmakt att ingå avtal om fem isbrytares isbrytningstjänster för fem år till ett belopp av högst 125 miljoner euro.

Akuta strukturomvandlingar och främjande av sysselsättningen

Det föreslås att bevillningsfullmakten för företags investerings- och utvecklingsprojekt samt internationaliseringsunderstöden till företag höjs med sammanlagt 5 miljoner euro. Med tillläggsanslaget tas en modell för hantering av akuta strukturomvandlingar i bruk branschvis, och den ska inte begränsas till ett enskilt område. Åtgärder inriktas på avhjälpandet av problem till följd av strukturomvandlingar inom havsindustrin och maskin- och metallindustrin och på skapandet av ersättande arbetstillfällen genom att företagens konkurrenskraft förbättras. Det föreslås att anslaget för utvecklande av Kajanaland höjs med 1,85 miljoner euro. Av tilläggsanslaget används 1,7 miljoner euro för lindrande av följderna av akuta strukturomvandlingar i den ekonomiska regionen Kajana. Den ekonomiska regionen Kajana har förklarats som ett område med akuta strukturomvandlingsproblem fram till utgången av 2011. Dessutom effektiverar regeringen användningen av medlen från Europeiska socialfonden (ESF) i synnerhet i områden och branscher med kraftiga strukturomvandlingar. Till dessa områden kommer man under hösten och nästa år att anvisa 6 miljoner euro särskilt för projekt inom havsindustrin och maskin- och metallindustrin enligt huvudlinje 1 (Utveckling av arbetsorganisationerna, arbetande arbetskraft och företag samt ökande av företagsverksamheten) och handlingslinje 2 (Främjande av sysselsättning och kvarblivande på arbetsmarknaden samt förebyggande av marginalisering). Genom ökade internationaliseringsunderstöd till företag främjas internationaliseringen när det gäller miljöaffärsverksamhet, välfärdskluster, trävaruindustri, träbyggande och turism.

Kapitaliseringen av Finlands Industriinvestering Ab ökas med 5 miljoner euro. Avsikten är att öka riskinvesteringarna bl.a. i projekt för kommersialisering av innovationer. Anslaget för närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader ökas med 1 miljon euro.

Världens designhuvudstad 2012

Staten deltar i enlighet med statsrådets principbeslut i finansieringen av projektet Världens designhuvudstad (World Design Capital) 2012 med 5 miljoner euro. Av detta belopp föreslås 3 miljoner euro finansieras med anslag från arbets- och näringsministeriet. Det är meningen att undervisnings- och kulturministeriets finansieringsandel, 2 miljoner euro, genomförs åren 2011—2012.

Businessänglaverksamheten

För utvecklande av den businessänglaverksamhet som Veraventure Ab, Finnvera Abp:s dotterbolag, administrerar samt av businessänglanätverkets marknadsplats föreslås 0,2 miljoner euro. Målet är att öka riskkapitalmarknaderna för i synnerhet nystartade och innovativa företag.

Finlands Exportkredit Ab

Det föreslås att de anslag som reserverats för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet minskas med 1 miljard euro på grund av att refinansieringskrediterna endast använts i liten utsträckning.

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Det föreslås ett tillägg på 1 miljon euro för ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning. Tilllägget möjliggör en förlängning med ett år för de temporära tilläggsresurser som börjat 2009.

Ändring av inkomstgränserna för arbetsmarknadsstöd

För arbetsmarknadsstödet föreslås ett tillägg på 0,3 miljoner euro, som föranleds av att inkomstgränserna för behovsprövningen i fråga om arbetsmarknadsstöd ändras den 15 december 2010.

Bottenhavets nationalpark

Det föreslås 0,5 miljoner euro för inrättande av Bottenhavets nationalpark.

Precisering av vissa utgiftsposter

Den fullmakt på 1,2 miljoner euro som anvisats Sametinget 2008 och som är avsedd för hyrning av Samekulturcentrumets nybyggnad höjs till 1,37 miljoner euro på grund av att byggkostnaderna har stigit. Avsikten är att man för de höjda byggkostnaderna för projektet dessutom får finansiering ur EU:s strukturfondsprogram till ett belopp som motsvarar programmens ursprungliga medfinansiering.

Tidsfristen för det av statsrådet tillsatta projekt som ska främja nätsäkerheten inom förvaltningen har förlängts till slutet av 2012. Det föreslås att den andel som inte använts av det anslag som beviljats för detta ändamål 2009, dvs. 165 miljoner euro, återtas och ombudgeteras så att anslaget är disponibelt även 2012.

För pensioner föreslås en anslagsökning på 14,5 miljoner euro, eftersom antalet nya pensioner enligt lagen om statens pensioner och den genomsnittliga pensionen har varit större än beräknat.

Det föreslås att avgifterna till Europeiska unionen minskas med 145 miljoner euro på grund av justeringar i grunderna för avgifterna och återbäring av överskottet för 2009. EU:s strukturfonders medfinansiering och den statliga medfinansieringen i EU:s strukturfondsprogram föreslås bli minskad med sammanlagt 50 miljoner euro på grund av mindre utbetalningar än beräknat.

EG-domstolen har 2009 meddelat ett beslut om betalning av retroaktiva importtullar för försvarsmateriel från början av 2000-talet. Det föreslås att den andel som inte använts av det anslag som beviljats för detta ändamål 2008, dvs. 112 miljoner euro, återtas och ombudgeteras. Genom förfarandet säkerställer man att anslaget är disponibelt, ifall fastställandet av Finlands betalningsskyldighet, som är under beredning i Europeiska kommissionen, fördröjs över årsskiftet.

Anslaget för stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning höjs med 4,4 miljoner euro, eftersom antalet studerande som får stöd har ökat, det har inträffat förändringar i studerandenas sätt att resa och biljettpriserna har höjts.

Det föreslås ett tillägg på 12,4 miljoner euro i räntestödet till offentligt understödda export- och fartygskrediter på grund av ökade skyddsutgifter som föranleds av de låga marknadsräntorna. Eftersom marknadsräntorna ligger på en låg nivå korrigeras även inkomstposten för räntestödet med 19,9 miljoner euro uppåt.

Det föreslås ett tillägg på 14,5 miljoner euro för större utgifter för lönegarantin än beräknat.

Det föreslås ett tillägg på 0,7 miljoner euro för omkostnaderna för besvärsnämnden för social trygghet för att avveckla den tillfälliga anhopningen av ärenden som ska behandlas.

Det föreslås att barnbidragsanslaget höjs med 2 miljoner euro, eftersom antalet födda barn har varit större än beräknat.

Det föreslås att de anslag som reserverats för utkomstskyddet för arbetslösa sänks med sammanlagt 130 miljoner euro med anledning av att arbetslöshetsprognosen har sjunkit: det föreslås att statsandelen till arbetslöshetskassorna sänks med 60 miljoner euro, grundskyddet enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa med 17 miljoner euro och anslaget för arbetsmarknadsstödet med 53 miljoner euro.

Det föreslås att statens andel av de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen minskas med 39 miljoner euro med anledning av att kalkylerna över förmånsutgifter samt inkomstposterna har preciserats. Det föreslås att statens andel av de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare minskas med 14 miljoner euro med anledning av att intäktskalkylen över försäkringspremier, antalet obetalda premier och kalkylen över förmånsutgifter har preciserats. Det föreslås att behovskalkylen för anslaget när det gäller statsandelen för det grundläggande utkomstskyddet höjs med 31 miljoner euro, vilket beror på att antalet hushåll som får utkomststöd har ökat.

De av riksdagen godkända anslagen för 2010 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
  Huvudtitel Godkänd
budget
(Budget + tillläggsbudgetarna)
Regeringens proposition Sammanlagt
         
21. Riksdagen 122 249 000 - 122 249 000
22. Republikens president 15 423 000 200 000 15 623 000
23. Statsrådets kansli 78 524 000 - 78 524 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 190 663 000 -4 208 000 1 186 455 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 805 200 000 6 715 000 811 915 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 313 333 000 105 540 000 1 418 873 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 603 169 000 162 690 000 2 765 859 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 826 013 000 -5 495 000 16 820 518 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 295 322 000 165 060 000 6 460 382 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
2 838 106 000 14 643 000 2 852 749 000
31. Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
2 253 743 000 16 850 000 2 270 593 000
32. Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
4 292 189 000 -1 001 278 000 3 290 911 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 11 549 574 000 -146 570 000 11 403 004 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 322 440 000 5 100 000 327 540 000
36. Räntor på statsskulden 1 976 000 000 -56 000 000 1 920 000 000
Sammanlagt 52 481 948 000 -736 753 000 51 745 195 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2010 och de nu föreslagna ändringarna i inkomstposterna enligt avdelning, euro
  Avdelning Godkänd
budget
(Budget + tillläggsbudgetarna)
Regeringens proposition Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 32 725 649 000 -374 756 000 32 350 893 000
12. Inkomster av blandad natur 4 729 311 000 361 862 000 5 091 173 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst 1 426 700 000 -12 500 000 1 414 200 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 1 616 900 000 - 1 616 900 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 40 498 560 000 -25 394 000 40 473 166 000
         
15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 11 983 388 000 -711 359 000 11 272 029 000
Sammanlagt 52 481 948 000 -736 753 000 51 745 195 000