Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2010 (RP 62/2010 rd)
   Allmän motivering
        Anslagen
        Balans
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen lämnas regeringens proposition om en komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2010 (RP 62/2010 rd). Regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2010 lämnades till riksdagen den 14 maj 2010, och finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om den.

Anslagen

Till anslagen inom finansministeriets förvaltningsområde föreslås ett tillägg på 1 miljon euro under momentet för förvärv av aktier i det specialfinansieringsbolag som kallas det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet. Som en del av den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen bildas ett specialfinansieringsbolag för de stater som hör till euroområdet, vilket kallas det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet. Specialfinansieringsbolagets uppgift blir att emittera skuldebrev samt bevilja lån eller kreditlinjer i syfte att stödja euroländer som har drabbats av svårigheter. Det föreslagna anslaget ska användas till teckning av Finlands aktiekapital i specialfonden och av en höjning av aktiekapitalet samt till den förhandsfinansiering som behövs för bolagets verksamhet.

Trafikverket ges rätt att ingå avtal om projekten för en grundlig förbättring av banavsnittet Seinäjoki—Uleåborg, en grundlig förbättring av banavsnittet Tammerfors—Orivesi och iståndsättning av bangården i Kotolahti hamn till ett totalkostnadsbelopp av högst 40 miljoner euro som helt finansieras från VR-Group Ab.

De förslag som ingår i kompletteringspropositionen har inga konsekvenser för utgifterna inom ramen.

Balans

Underskottet i statens budgetekonomi är 12,0 miljarder euro år 2010 med beaktande av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2010 och dess kompletteringsproposition.

Inkomstposter och anslag som riksdagen godkänt för 2010, tredje tilläggsbudgetpropositionen som är under behandling i riksdagen samt den nu föreslagen kompletterande propositionen, euro
 Inkomstposter
(utan nettoupplåning
och skuldhantering)
Nettoupplåning
och skuldhantering
Anslag
    
Ordinarie budget37 409 233 00013 064 792 00050 474 025 000
I tilläggsbudget891 000 000-811 700 00079 300 000
II tilläggsbudget-1 600 000 0001 600 000 000
III tilläggsbudgetproposition2 198 327 000-1 870 704 000327 623 000
Kompletteringsproposition-1 000 0001 000 000
Sammanlagt40 498 560 00011 983 388 00052 481 948 000