Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
            02. Samfundsskatt
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2010

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhetPDF-versio

02. Samfundsskatt

Under momentet beräknas det flyta in ett tillägg på 712 000 000 euro.

Förklaring:Den uppskattning av skatteårets slutliga skattebelopp som ligger till grund för statens prognos över samfundsskatten har förändrats enligt följande:

Skatteårets slutliga skatt (mn euro)
  2008 2009, prognos 2010, prognos
       
— oktober 2009 5 350 (förhandsuppgift) 4 000 4 285
— maj 2010 5 477 (slutlig uppgift) 4 400 5 150

Höjningen av intäktsprognosen för samfundsskatten föranleds av uppgifterna om utfallet i början av 2010 och en höjning av tillväxtprognosen för rörelseöverskottet. Före utgången av april var beloppet av samfundens kompletteringar av förskott för skatteåret 2009 ca 500 miljoner euro högre än beräknat och de förskott som återbetalades i början av året för skatteåret i fråga var mindre än beräknat. Detta höjer prognosen över den slutliga skatten för både skatteåret 2009 och skatteåret 2010.

Prognosen över den slutliga skatten för skatteåret 2010 höjs också på grund av att tillväxtprognosen för rörelseöverskottet för 2010 har höjts från 7 %, som utgjorde grunden för budgetpropositionen, till 17 %. Den förbättring av företagens resultatutveckling som förutspåddes för 2010 märktes dock inte ännu i uppgifterna för utfallet för 2010. Det finns skäl att anta att en förbättring av resultatutvecklingen syns med en fördröjning i de influtna skatterna och delvis först 2011. Därför påverkar höjningen av tillväxtprognosen för rörelseöverskottet relativt lite på den föreslagna höjningen av inkomstposten.

I tabellen nedan presenteras hur prognosen över inflödet av samfundsskatt och statens intäkter av samfundsskatten år 2010 har förändrats sedan hösten 2009:

Inflödet av samfundsskatt för olika skatteår (enligt statens bokföring) (mn euro)
  oktober 2009 maj 2010 skillnad
       
skatteåret 2011 380 440 60
skatteåret 2010 3 660 4 140 480
skatteåret 2009 50 600 550
tidigare skatteår 35 35 -
Sammanlagt 4 125 5 215 1 090
       
— varav statens andel (momentets inkomstpost) 2 706 3 418 712


2010 III tilläggsb. 712 000 000
2010 budget 2 706 000 000
2009 bokslut 2 207 020 618
2008 bokslut 4 910 391 495