Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Brutto- och nettobudgetering

Inkomster som betalats till ett ämbetsverk i dess egenskap av arbetsgivare, försäkrings- och skadeersättningar, ersättningar för användning av personalrestauranger, inkomster av att ämbetsverkets lokaliteter tillfälligt upplåts till utomstående för enskilda tillställningar samt ersättningar som betalats till ett ämbetsverk för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare kan, om dessa inkomster och ersättningar nämns i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll, såsom inkomster av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet nettobudgeteras genom att de dras av under omkostnadsmomentet i fråga, även om det i motiveringen till momentet inte har antecknats att nettoanslag beviljats under det. Dessutom får försäljningsintäkterna av sådana lösa anläggningstillgångar för vilkas del anskaffningen finansieras av omkostnadsanslaget nettas mot omkostnadsanslaget. Försäljningsintäkterna av fast egendom, finansinvesteringar (t.ex. aktier och andra värdepapper) och lösa anläggningstillgångar som finansieras under specialmomenten får dock inte nettas mot omkostnadsanslaget.

Om det under ett ämbetsverks eller en inrättnings omkostnadsmoment i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats eller om skillnaden mellan inkomsterna av och utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet har upptagits som en inkomstpost till nettobelopp under inkomstmomentet, omfattas alla inkomster av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och de utgifter för den som avses i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll och i beslutsdelen i momentmotiveringen av nettobudgetering. Inkomster och utgifter som ska nettobudgeteras är härvid bl.a.

1) inkomster av och utgifter för verksamheten eller någon del av verksamheten vid ett ämbetsverk som bedriver avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller motsvarande speciallagar,

2) betalningsandelar i form av inkomst av andra parter som deltar i ett forskningsprojekt eller motsvarande samprojekt som genomförs på ämbetsverkets eller inrättningens ansvar och utgifter för projektet eller verksamheten,

3) inkomster från EU vilka hänför sig till ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och utgifter som hänför sig till dessa inkomster,

4) medel som ämbetsverket eller inrättningen fått i form av donationer och genom testamenten samt inkomster från sponsorer när ämbetsverket eller inrättningen har rätt att ta emot dem och det inte är fråga om ovanligt stora belopp med hänsyn till ämbetsverkets eller inrättningens sedvanliga verksamhet och ekonomi, och

5) statens interna serviceavgifter (t.ex. avgifter till servicecentralerna).

Om bara en del av inkomsterna av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet har budgeterats under ett omkostnadsmoment under vilket det i beslutsdelen i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats, har i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga dessutom specificerats vilka inkomster som har nettobudgeterats under momentet eller vilka inkomster som inte har nettobudgeterats under momentet. Om ett nettobudgeterat inkomstmoment innehåller bara en del av utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet, har på motsvarande sätt i beslutsdelen i motiveringen till inkomstmomentet i fråga specificerats vilka utgifter som har nettobudgeterats under momentet eller vilka utgifter som inte har nettobudgeterats under det.

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

För ett användningsändamål som specificeras under ett moment får inte användas något annat anslag med ett mera allmänt användningsändamål (t.ex. ett omkostnadsanslag), även om detta specificerade användningsändamål inte har uteslutits i motiveringen till det mera allmänna anslaget. Undantag kan göras om saken nämns i motiveringen till momentet.

Anslagen för avlöning av personal har i regel budgeterats under omkostnads- och avlöningsmomenten (01—14). Anslaget under ett annat moment får användas för anställning av personal till ämbetsverk och inrättningar endast om det i beslutsdelen i motiveringen till momentet ingår ett omnämnande av avlöningen och maximiantalet personer som får anställas med anslag under momentet uttryckt i årsverken. Om ett anslag får användas för löner eller arvoden, används det även för socialskydds- och pensionsavgifter och andra lönebikostnader i samband med dem.

Utgiftsmoment med standardinnehåll

För omkostnadsmomenten och momenten 29, 70, 74—75, 76 och 77—79 har definierats sådana användningsändamål med standardinnehåll för vilka anslagen under dessa moment får användas utan att saken nämns i momentmotiveringen. Standardinnehållet i ett omkostnadsmoment tillämpas även när omkostnaderna till följd av nettobudgetering har budgeterats helt eller delvis på inkomstsidan som en del av nettobudgeten.

Då anslagen används går momentmotiveringen före definitionen av standardinnehållet. Det innebär att man i momentmotiveringen kan avvika från standardinnehållet antingen genom att utesluta vissa standardanvändningsändamål eller genom att foga till andra användningsändamål. För att uttrycka att användningsändamålen med standardinnehåll har kompletterats används ordet ”även”.

Omkostnadsanslag

Under omkostnadsmomentet nettobudgeteras de sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården. Därtill nettobudgeteras under omkostnadsmomentet, enligt vad som avses under "Brutto- och nettobudgetering", ämbetsverkets intäkter från försäljning av lösa anläggningstillgångar, ersättning för användning av personalrestauranger och försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket, ämbetsverkets inkomster för tillfällig upplåtelse av dess lokaler till utomstående för enstaka tillställningar samt ersättningar som betalats till ett ämbetsverk för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare.

Moment enligt utgifternas art

Lån och övriga finansinvesteringar (80—89)

87—89. Övriga finansinvesteringar

Under momenten har antecknats utgifter för köp av aktier och andra värdepapper samt investeringar i form av eget kapital i aktiebolag och andra finansinvesteringar.

Förklaring:

Brutto- och nettobudgetering. Fjärde, femte och sjätte stycket har ändrats. Ersättningar för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare kan på samma sätt som övriga poster av samma typ budgeteras under ett omkostnadsmoment, även om det i motiveringen till momentet inte har antecknats att nettoanslag beviljats under det. I förteckningen över inkomster och utgifter som ska nettobudgeteras har man preciserat begreppet avgiftsbelagd verksamhet till att avse avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten eller motsvarande speciallagar. Dessutom har till förteckningen fogats en punkt 5 om statens interna serviceavgifter. I sjätte stycket har det gjorts en precisering av teknisk natur.

Allmänna föreskrifter gällande utgiftsmomenten. I femte och sjätte stycket har det gjorts en precisering av teknisk natur.

Utgiftsmoment med standardinnehåll. Under punkten har gjorts ändringar av teknisk natur.

Omkostnadsanslag. I sjätte stycket har gjorts motsvarande tillägg om högskolepraktikanter och civiltjänstgörare som i punkten om brutto- och nettobudgetering.

Moment enligt utgifternas art. Under punkten har gjorts en ändring av teknisk natur.