Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

III tilläggsbudgeten för 2010PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR712 950 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet712 000 000
02.Samfundsskatt, tillägg712 000 000
19.Övriga inkomster av skattenatur950 000
04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg950 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR20 377 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde300 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg300 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde10 000 000
10.Domstolarnas inkomster, tillägg10 000 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde691 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg691 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde10 100 000
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tillägg10 100 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde3 786 000
10.Trafikverkets inkomster, tillägg3 775 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg11 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde-4 500 000
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, minskning-4 500 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST110 000 000
04.Andel i statens penninginstituts vinst110 000 000
01.Andel i Finlands Banks vinst, tilllägg110 000 000
 
Avdelning 15
15.LÅN-515 704 000
02.Användning av överskott1 355 000 000
01.Användning av överskott1 355 000 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering-1 870 704 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, minskning-1 870 704 000

Inkomstposternas totalbelopp:

327 623 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 22euro
22.REPUBLIKENS PRESIDENT100 000
02.Republikens presidents kansli100 000
02.Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag), tillägg100 000
 
Huvudtitel 23
23.STATSRÅDETS KANSLI228 000
01.Förvaltning127 000
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg127 000
30.Justitiekanslersämbetet101 000
01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg101 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE803 000
01.Utrikesförvaltningen502 000
01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg502 000
10.Krishantering1 000
20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
21.Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tillägg1 000
30.Internationellt utvecklingssamarbete300 000
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg300 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE12 790 000
01.Ministeriet och förvaltningen1 758 000
01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg125 000
03.Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg158 000
04.Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år), tillägg15 000
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg1 460 000
10.Domstolar och rättshjälp8 978 000
01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg89 000
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg108 000
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg2 740 000
04.Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg228 000
05.Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år), tillägg313 000
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg5 500 000
20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning597 000
01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg597 000
30.Åklagarna394 000
01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg394 000
40.Verkställighet av straff1 063 000
01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 063 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE42 073 000
01.Förvaltning460 000
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg348 000
03.Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år), tillägg112 000
10.Polisväsendet4 329 000
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 329 000
20.Gränsbevakningsväsendet3 104 000
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 104 000
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna370 000
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg52 000
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg318 000
40.Invandring33 810 000
01.Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 672 000
20.Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag), tillägg129 000
30.Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)
63.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg31 009 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-113 156 000
01.Försvarspolitik och förvaltning76 000
01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg76 000
10.Militärt försvar-113 096 000
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg8 238 000
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minskning-121 334 000
30.Militär krishantering-136 000
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), minskning-136 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE355 993 000
01.Förvaltning325 969 000
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 969 000
81.Lån till Lettland (förslagsanslag)324 000 000
10.Beskattningen och tullväsendet1 435 000
01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg487 000
02.Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg948 000
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)
20.Tjänster för statssamfundet218 000
01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg192 000
02.Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år), tillägg20 000
03.Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år), tillägg6 000
88.Senatfastigheter
30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen278 000
01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg241 000
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg28 000
03.Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg9 000
40.Statens regional- och lokalförvaltning2 177 000
01.Omkostnader för statens regionförvaltningsverk (reservationsanslag 2 år), tillägg1 900 000
02.Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg277 000
70.Utvecklande av statsförvaltningen-2 561 000
01.Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år), minskning-61 000
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), minskning-2 500 000
80.Stöd till landskapet Åland-13 996 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg7 804 000
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), minskning-21 800 000
90.Stöd till kommunerna42 473 000
20.Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)
30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg42 473 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE35 726 000
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet1 277 000
01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg152 000
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg535 000
03.Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), tillägg48 000
40.Ersättning för ordnande av tillläggspensionsskydd (fast anslag)512 000
51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tilllägg30 000
10.Allmänbildande utbildning322 000
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg322 000
20.Yrkesutbildning7 729 000
01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning  (reservationsanslag 2 år), tillägg29 000
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg7 700 000
30.Vuxenutbildning12 000
20.Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år), tillägg12 000
40.Högskoleundervisning och forskning25 130 000
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg87 000
02.Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg76 000
03.Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg27 000
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 000
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)
50.Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg24 576 000
51.Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), tillägg251 000
52.Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag), tillägg107 000
70.Studiestöd4 000
01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg4 000
80.Konst och kultur1 252 000
01.Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg30 000
02.Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg56 000
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg  (reservationsanslag 2 år), tillägg297 000
04.Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg105 000
05.Omkostnader för biblioteket för de synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg17 000
06.Omkostnader för det Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år), tillägg17 000
07.Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 000
08.Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg5 000
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg721 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 108 000
01.Förvaltning-631 000
01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg122 000
02.Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg58 000
03.Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg64 000
04.Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 000
22.Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år)
29.Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), minskning-880 000
20.Jordbruk742 000
01.Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg742 000
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
43.Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)
44.Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)
30.Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet1 103 000
01.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg223 000
41.Vissa ersättningar (förslagsanslag), tillägg880 000
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning2 077 000
01.Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg77 000
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag), tillägg2 000 000
60.Skogsbruk474 000
01.Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg264 000
42.Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg210 000
63.Forststyrelsen21 000
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tilllägg21 000
70.Infrastruktur för fastigheter och geografisk information322 000
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg299 000
02.Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg23 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE38 791 000
01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter4 898 000
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg77 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg4 821 000
10.Trafiknätet33 697 000
01.Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg279 000
20.Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg6 609 000
34.Statsbidrag för planering av en metrolinje västerut (reservationsanslag 2 år)2 804 000
76.Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag), tillägg10 205 000
78.Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag), tilllägg13 800 000
20.Trafiksäkerhet och trafikövervakning59 000
01.Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg59 000
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster-10 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), minskning-10 000
50.Forskning147 000
01.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg147 000
 
Huvudtitel 32
32.ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE25 923 000
01.Förvaltning3 692 000
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg521 000
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 136 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), minskning-965 000
20.Innovationspolitik och företagens internationalisering-3 607 000
01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg175 000
02.Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg264 000
03.Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg48 000
05.Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg273 000
06.Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år), tillägg119 000
07.Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg14 000
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), minskning-4 500 000
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik23 753 000
01.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 253 000
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg3 170 000
51.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), tillägg4 330 000
88.Kapitallån till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)15 000 000
40.Företagens omvärld, marknasreglering och arbetslivet81 000
01.Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg34 000
02.Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg30 000
04.Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg17 000
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik1 455 000
63.Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg1 455 000
60.Energipolitik549 000
01.Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg549 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE17 327 000
01.Förvaltning4 214 000
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg333 000
02.Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg10 000
03.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg371 000
27.Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv (reservationsanslag 3 år)3 500 000
02.Tillsyn1 668 000
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg69 000
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg1 587 000
06.Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tilllägg12 000
03.Forskning och utveckling348 000
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg348 000
10.Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster7 936 000
26.Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader för förberedelser inför överföringen av tolktjänster för handikappade (reservationsanslag 2 år)1 236 000
28.Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag), tillägg6 700 000
20.Utkomstskydd för arbetslösa3 000 000
51.Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), tillägg24 000 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning-21 000 000
70.Främjande av hälsa och funktionsförmåga161 000
01.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg161 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 917 000
01.Miljöförvaltningens omkostnader293 000
01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg142 000
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg151 000
10.Miljö- och naturvård6 590 000
21.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg1 290 000
61.Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
70.Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
88.Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år)2 300 000
20.Samhällen, byggande och boende34 000
01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg34 000
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-100 000 000
01.Ränta på statsskulden-100 000 000
90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag), minskning-100 000 000

Anslagens totalbelopp:

327 623 000