Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

III tilläggsbudgeten för 2010PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 712 950 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 712 000 000
02. Samfundsskatt, tillägg 712 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 950 000
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg 950 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 20 377 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 300 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 300 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 10 000 000
10. Domstolarnas inkomster, tillägg 10 000 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 691 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 691 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 10 100 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tillägg 10 100 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 786 000
10. Trafikverkets inkomster, tillägg 3 775 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg 11 000
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde -4 500 000
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, minskning -4 500 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 110 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 110 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, tilllägg 110 000 000
 
Avdelning 15
15. LÅN -515 704 000
02. Användning av överskott 1 355 000 000
01. Användning av överskott 1 355 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -1 870 704 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning -1 870 704 000

Inkomstposternas totalbelopp:

327 623 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 22 euro
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 100 000
02. Republikens presidents kansli 100 000
02. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag), tillägg 100 000
 
Huvudtitel 23
23. STATSRÅDETS KANSLI 228 000
01. Förvaltning 127 000
01. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 127 000
30. Justitiekanslersämbetet 101 000
01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 101 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 803 000
01. Utrikesförvaltningen 502 000
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 502 000
10. Krishantering 1 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tillägg 1 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 300 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 300 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 12 790 000
01. Ministeriet och förvaltningen 1 758 000
01. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 125 000
03. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 158 000
04. Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år), tillägg 15 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg 1 460 000
10. Domstolar och rättshjälp 8 978 000
01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 89 000
02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 108 000
03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 740 000
04. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 228 000
05. Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år), tillägg 313 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg 5 500 000
20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 597 000
01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 597 000
30. Åklagarna 394 000
01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 394 000
40. Verkställighet av straff 1 063 000
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 063 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 42 073 000
01. Förvaltning 460 000
01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 348 000
03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år), tillägg 112 000
10. Polisväsendet 4 329 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 329 000
20. Gränsbevakningsväsendet 3 104 000
01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 104 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 370 000
01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 52 000
02. Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 318 000
40. Invandring 33 810 000
01. Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 672 000
20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag), tillägg 129 000
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg 31 009 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -113 156 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 76 000
01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 76 000
10. Militärt försvar -113 096 000
01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 8 238 000
18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minskning -121 334 000
30. Militär krishantering -136 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), minskning -136 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 355 993 000
01. Förvaltning 325 969 000
01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 969 000
81. Lån till Lettland (förslagsanslag) 324 000 000
10. Beskattningen och tullväsendet 1 435 000
01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 487 000
02. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 948 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)
20. Tjänster för statssamfundet 218 000
01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 192 000
02. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år), tillägg 20 000
03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 000
88. Senatfastigheter
30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen 278 000
01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 241 000
02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 28 000
03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 9 000
40. Statens regional- och lokalförvaltning 2 177 000
01. Omkostnader för statens regionförvaltningsverk (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 900 000
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 277 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen -2 561 000
01. Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år), minskning -61 000
20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), minskning -2 500 000
80. Stöd till landskapet Åland -13 996 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 7 804 000
31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), minskning -21 800 000
90. Stöd till kommunerna 42 473 000
20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)
30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag), tillägg 42 473 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 35 726 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet 1 277 000
01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 152 000
02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 535 000
03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år), tillägg 48 000
40. Ersättning för ordnande av tillläggspensionsskydd (fast anslag) 512 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag), tilllägg 30 000
10. Allmänbildande utbildning 322 000
01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg 322 000
20. Yrkesutbildning 7 729 000
01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning  (reservationsanslag 2 år), tillägg 29 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg 7 700 000
30. Vuxenutbildning 12 000
20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år), tillägg 12 000
40. Högskoleundervisning och forskning 25 130 000
01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 87 000
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 76 000
03. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg 27 000
04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 000
20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)
50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg 24 576 000
51. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), tillägg 251 000
52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag), tillägg 107 000
70. Studiestöd 4 000
01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 000
80. Konst och kultur 1 252 000
01. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg 30 000
02. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 56 000
03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg  (reservationsanslag 2 år), tillägg 297 000
04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 105 000
05. Omkostnader för biblioteket för de synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg 17 000
06. Omkostnader för det Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år), tillägg 17 000
07. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 000
08. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 000
75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år), tillägg 721 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 108 000
01. Förvaltning -631 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 122 000
02. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 58 000
03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 64 000
04. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 000
22. Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år)
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), minskning -880 000
20. Jordbruk 742 000
01. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg 742 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
43. Miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 1 103 000
01. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 223 000
41. Vissa ersättningar (förslagsanslag), tillägg 880 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 2 077 000
01. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 77 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag), tillägg 2 000 000
60. Skogsbruk 474 000
01. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 264 000
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg 210 000
63. Forststyrelsen 21 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tilllägg 21 000
70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information 322 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 299 000
02. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 23 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 38 791 000
01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter 4 898 000
01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 77 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 4 821 000
10. Trafiknätet 33 697 000
01. Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 279 000
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 609 000
34. Statsbidrag för planering av en metrolinje västerut (reservationsanslag 2 år) 2 804 000
76. Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag), tillägg 10 205 000
78. Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag), tilllägg 13 800 000
20. Trafiksäkerhet och trafikövervakning 59 000
01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 59 000
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster -10 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), minskning -10 000
50. Forskning 147 000
01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 147 000
 
Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 25 923 000
01. Förvaltning 3 692 000
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 521 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 136 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), minskning -965 000
20. Innovationspolitik och företagens internationalisering -3 607 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 175 000
02. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 264 000
03. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 48 000
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 273 000
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år), tillägg 119 000
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg 14 000
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), minskning -4 500 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 23 753 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 253 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg 3 170 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), tillägg 4 330 000
88. Kapitallån till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år) 15 000 000
40. Företagens omvärld, marknasreglering och arbetslivet 81 000
01. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 34 000
02. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 30 000
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 17 000
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 1 455 000
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 455 000
60. Energipolitik 549 000
01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 549 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 17 327 000
01. Förvaltning 4 214 000
01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 333 000
02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg 10 000
03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg 371 000
27. Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv (reservationsanslag 3 år) 3 500 000
02. Tillsyn 1 668 000
03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 69 000
05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 587 000
06. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tilllägg 12 000
03. Forskning och utveckling 348 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 348 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster 7 936 000
26. Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader för förberedelser inför överföringen av tolktjänster för handikappade (reservationsanslag 2 år) 1 236 000
28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag), tillägg 6 700 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 3 000 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), tillägg 24 000 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning -21 000 000
70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga 161 000
01. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg 161 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 917 000
01. Miljöförvaltningens omkostnader 293 000
01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 142 000
04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 151 000
10. Miljö- och naturvård 6 590 000
21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 290 000
61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 000 000
70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
88. Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år) 2 300 000
20. Samhällen, byggande och boende 34 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg 34 000
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -100 000 000
01. Ränta på statsskulden -100 000 000
90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag), minskning -100 000 000

Anslagens totalbelopp:

327 623 000