Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposter
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
        Domstolarnas omkostnader
        Utgifter i anslutning till mottagande av asylsökande
        Försvarsanslag
        Lån till Lettland
        Senatfastigheter
        Yrkesutbildning
        Statlig finansiering av universiteten
        Miljöstöd för jordbruket, kompensationsbidrag och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget
        Bastrafikledshållning och trafikprojekt
        Tillsynsuppgifter inom jordbruket
        Kapitalisering av Finlands Industriinvestering
        Finansiering för Folkpensionsanstalten
        Naturcenterprojekt
        Anslagsökningar för miljöskyddet
        IT-projekt och IT-anskaffningar
        Justering av vissa anslag
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

Justering av vissa anslag

Det föreslås ett tilläggsanslag på 5,5 miljoner euro för ersättningarna till privata rättegångsbiträden.

Avräkningsbeloppet till Åland föreslås bli höjt med 7,8 miljoner euro på grund av att inkomsterna i budgeten för 2010 beräknas bli högre än väntat, och skattegottgörelsen till landskapet föreslås bli sänkt med 21,8 miljoner euro på basis av den fastställda skattegottgörelsen för 2008.

Anslagsnivån för statsandelen för kommunal basservice blir 45,9 miljoner euro lägre än vad den borde ha varit på grund av de anslagsändringar som föranleds av att hemkommunsersättningar tas i bruk inom statsandelssystemet från och med år 2010. Dessutom föreslås ett tilläggsanslag på 1,2 miljoner euro på grund av de mervärdesskatteandelar som ingår i hemkommunsersättningarna i anslutning till universitetsreformen och 1,7 miljoner euro på grund av de preciserade beräkningsgrunderna för social- och hälsovården. Det föreslås däremot ett avdrag på 6,3 miljoner euro i anslagsnivån på grund av att återbäringarna av underhållsstöd som drivits in som återkrav har preciserats. Det sammanlagda nettobeloppet av anslagsökningen föreslås bli 42,5 miljoner euro.

Det föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro för ersättning för hjortdjurs skadegörelse och till betalning av åtgärder för att förebygga skador, observation och forskning år 2010. Ett motsvarande överskott har 2009 influtit av avgifter för jakt på hjortdjur.

I Tekes finansieringsfullmakt och anslag har man berett sig på att finansiera europeiska samarbetsprojekt till ett belopp som motsvarar inkomsterna från EU. På grund av att dessa inkomstposter minskat föreslås ett avdrag på 4,5 miljoner euro i Tekes finansieringsfullmakt och anslag.

Det föreslås ett tillägg på 7,5 miljoner euro för åtgärder i anslutning till omställningsskyddet. Tillägget ökar antalet personer som omfattas av åtgärderna med i genomsnitt ca 800 i månaden.

På grund av att kalkylerna för arbetslösheten och utnyttjandet av utkomstskyddet för arbetslösa har preciserats föreslås ett tilläggslanslag på 24 miljoner euro för finansiering av grundtryggheten i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa. På grund av att det uppgskattade anslagsbehovet för arbetsmarknadsstöd blir mindre än beräknat kan det samtidigt föreslås ett avdrag på 21 miljoner euro i anslaget för finansiering av arbetsmarknadsstödet.

Kalkylen för ränteutgifter för statsskulden har minskat med 100 miljoner euro, närmast på grund av den låga räntenivån.