Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposter
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
        Domstolarnas omkostnader
        Utgifter i anslutning till mottagande av asylsökande
        Försvarsanslag
        Lån till Lettland
        Senatfastigheter
        Yrkesutbildning
        Statlig finansiering av universiteten
        Miljöstöd för jordbruket, kompensationsbidrag och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget
        Bastrafikledshållning och trafikprojekt
        Tillsynsuppgifter inom jordbruket
        Kapitalisering av Finlands Industriinvestering
        Finansiering för Folkpensionsanstalten
        Naturcenterprojekt
        Anslagsökningar för miljöskyddet
        IT-projekt och IT-anskaffningar
        Justering av vissa anslag
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

IT-projekt och IT-anskaffningar

Det beräknas att kostnaderna för Skatteförvaltningens strategiska IT-projekt kommer att stiga med ca 14 miljoner euro under innevarande år, och det föreslås därför att utgiftstaket på 10 miljoner euro i beslutsdelen under momentet stryks.

Det föreslås att av anslaget för främjande av produktiviteten ska 0,5 miljoner euro överföras till statens regionförvaltningsverk, närmast för genomförande av projekt för utvecklande av den elektroniska kommunikationen, och 2 miljoner euro till Gränsbevakningsväsendet för partiell automatisering av gränskontrollerna.

Det föreslås ett tillägg på 0,45 miljoner euro för Utbildningsstyrelsens omkostnader för ersättande av de ökade kostnaderna för upprätthållande av ansökningssystemen för studerande.

Motiveringen till anslaget för de gemensamma utgifterna inom högskoleväsendet och vetenskapens område ändras så, att undervisnings- och kulturministeriet från och med ingången av 2010 kan ingå avtal för anskaffning av en ny superdator och datacentral.

För uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv för klientuppgifter inom social- och hälsovården föreslås det ett tilläggsanslag på 3,5 miljoner euro till Folkpensionsanstalten. I anslutning till denna helhet föreslås det ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för införandet av certifieringstjänster.