Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposter
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
        Domstolarnas omkostnader
        Utgifter i anslutning till mottagande av asylsökande
        Försvarsanslag
        Lån till Lettland
        Senatfastigheter
        Yrkesutbildning
        Statlig finansiering av universiteten
        Miljöstöd för jordbruket, kompensationsbidrag och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget
        Bastrafikledshållning och trafikprojekt
        Tillsynsuppgifter inom jordbruket
        Kapitalisering av Finlands Industriinvestering
        Finansiering för Folkpensionsanstalten
        Naturcenterprojekt
        Anslagsökningar för miljöskyddet
        IT-projekt och IT-anskaffningar
        Justering av vissa anslag
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

Utgifter i anslutning till mottagande av asylsökande

För att Migrationsverkets verksamhet ska kunna tryggas föreslås en anslagsökning på 2,6 miljoner euro på grund av bl.a. minskade inkomster av avgifter. Det föreslås ett tillägg på 30,5 miljoner euro för de utgifter som föranleds av mottagandet av flyktingar och asylsökande på grund av att antalet personer som omfattas av mottagandet har ökat. I den ordinarie budgeten för 2010 gjordes bedömningen att i genomsnitt 5 100 personer kommer att omfattas av mottagandet 2010. På basis av uppgifterna för början av året uppskattas det att antalet flyktingar och asylsökande som omfattas av mottagandet kommer att uppgå till i genomsnitt 5 400 personer. Därutöver föreslås det att 0,4 miljoner euro ska anslås för att stödja frivilligt återvändande när det gäller asylsökande.