Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposter
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
        Domstolarnas omkostnader
        Utgifter i anslutning till mottagande av asylsökande
        Försvarsanslag
        Lån till Lettland
        Senatfastigheter
        Yrkesutbildning
        Statlig finansiering av universiteten
        Miljöstöd för jordbruket, kompensationsbidrag och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget
        Bastrafikledshållning och trafikprojekt
        Tillsynsuppgifter inom jordbruket
        Kapitalisering av Finlands Industriinvestering
        Finansiering för Folkpensionsanstalten
        Naturcenterprojekt
        Anslagsökningar för miljöskyddet
        IT-projekt och IT-anskaffningar
        Justering av vissa anslag
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2010 justeras i enlighet med ändringarna i pris- och kostnadsnivån och i budgetens struktur. Efter en justering med sammanlagt ca -79,9 miljoner euro uppgår utgiftsramen för 2010 till 36 905 miljoner euro.

Tilläggsbudgetpropositionen innehåller anslagsökningar i ämbetsverkens omkostnader på ca 29,5 miljoner euro år 2010. Genom ökningarna täcks de extra utgifter som följer av den likalönepott som grundar sig på statens tjänste- och arbetskollektivavtal från 2007 och på höjningarna i det tjänste- och arbetskollektivavtal som ingicks den 28 mars 2010. Dessutom föreslås att den statliga finansieringen av universiteten för år 2010 ska höjas med ca 7,6 miljoner euro så att den motsvarar de avtalade löneförhöjningarna inom statsförvaltningen.

Det föreslås av de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med ett nettobelopp på 76,6 miljoner euro i tilläggsbudgetpropositionen, varvid nivån för de totala ramutgifterna för 2010 stiger till sammanlagt 36 820 miljoner euro. Den ofördelade reserven för senare anslagsbehov under 2010 är 84,9 miljoner euro.

Justeringar av prisnivån och strukturella förändringar enligt ramen, miljoner euro
MomentÄrende20102011
    
Alla förvaltningsområdenEffekterna av det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet och likalönepotten.29,529,5
29.40.50Effekterna av det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet på den statliga finansieringen av universiteten 2010.7,67,6
30.60.42, 35.10.52Effekterna av löneuppgörelsen i fråga om myndighetsuppgifter som utförs av Forststyrelsen, skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio.0,30,3
27.10.01, 27.10.18, 27.30.20Justeringen av prisnivån för försvarsutgifter i enlighet med prisutvecklingen 2009.-13,0(-13,0)1)
 Justering av prisnivån för försvarsutgifter av engångsnatur i enlighet med prisutvecklingen 2008.26,6 
 Justering av prisnivån för försvarsutgifter av engångsnatur i enlighet med prisutvecklingen 2009.-13,0 
27.10.18Ändringar i den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakterna för anskaffning av försvarsmateriel, i huvudsak beroende på de fördröjda leveranstidtabellerna i fråga om FMS-avtalen och den fördröjda leverans- och betalningstidtabellen i fråga om minröjningsfartyget.-119,385,2
29.40.50Överföring från moment 32.01.29 utanför ramen för kompensation till universiteten för mervärdesskatt.1,01,0
30.01.22Momentet ändras till att bli nettobudgeterat.-0,6-0,6
30.30.41Överföring från mervärdesskattemoment 30.01.29 utanför ramen av den andel av statsunderstödet för mervärdesskatteutgifter som reserverats för destruktion av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna. 0,90,9
31.10.34Ombudgetering av det anslag som 2008 beviljades för en metrolinje västerut, men som inte använts på grund av den försenade planeringen.2,8 
    
 Korrigering av den justering av prisnivån för försvarsutgifter enligt utfallet 2008 som gjordes i samband med den första tilläggsbudgeten för 2009.-2,7-2,7

1) Korrigeringen för 2011 genomfördes redan den 30 mars 2010 i samband med rambeslutet.