Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2010.

Ekonomiska utsikter

Ekonomin har utöver i utvecklingsländerna vänt i en uppgång också i de stora industriländerna. De kraftiga stimulansåtgärderna ledde till en återhämtning i den inhemska efterfrågan i flera länder under den senare hälften av senaste år och effekten av åtgärderna är betydande också under innevarande år. Den totala produktionsökningen globalt sett torde under 2010 nå upp till cirka fyra procent, vilket var genomsnittet under den senaste tioårsperioden. Det faktum att ekonomin har vänt i en uppgång har förbättrat läget på de finansiella marknaderna jämfört med situationen vid årsskiftet 2008—2009, men under den allra senaste tiden har marknadens tilltro till de mest skuldsatta euroländernas förmåga att klara av sina åtaganden försvagats markant. Ekofinrådets och Europeiska centralbankens beslut av den 9 maj 2010 ser ut att ha förhindrat en utvidgad förtroendekris, men först under de kommande veckorna visar det sig om marknaden tror på euroländernas förmåga att stabilisera den offentliga ekonomin och dess återverkningar på det europeiska banksystemets funktionsförmåga. Skuldkrisen i Grekland och de utmaningar den innebär för den ekonomiska och monetära unionen utgör en risk för finansmarknadens stabilitet globalt sett, och inte heller i Finland kan en ökning av finansieringskostnaderna uteslutas. Dessutom blir utvecklingen inom realekonomin svagare i såväl Europa som Finland om det finansiella systemets förmåga att förmedla finansiering till de företag, samfund och enskilda som behöver den försvåras till följd av en utvidgning av krisen.

Utvecklingen i den finländska ekonomin följer i stort sett utvecklingen i de övriga utvecklade ekonomierna. Recessionen upphörde under den andra hälften av senaste år, men återhämtningen har varit svag. Återhämtningen i världsekonomin väntas stimulera utrikeshandeln medan hushållens förtroende för marknaden väntas öka den privata konsumtionen. Stimulansåtgärderna ökar de offentliga investeringarna, men däremot dämpas de privata investeringarna av den stora mängden fri kapacitet och den långsamma återhämtningen på de huvudsakliga europeiska marknaderna. Tillväxten i den inhemska bostadsproduktionen minskar dock nedgången i de totala investeringarna. Totalproduktionen återhämtar sig långsamt och den ekonomiska tillväxten 2010 är endast en dryg procent jämfört med året innan. Den finländska exporten rasade senaste år mera än i konkurrensländerna i genomsnitt och de snabbt växande arbetskostnaderna försvårar ökningen av marknadsandelar. Risken finns att Finlands export inte fullt ut kan dra nytta av återhämtningen på världsmarknaden.

Antalet sysselsatta minskade senaste år, men långsammare än väntat. Efterfrågan på arbetskraft är lam i år, och arbetslösheten kommer därför att stiga till i genomsnitt 10 % av arbetskraften. Det låga inhemska pristrycket och sänkningen av mervärdesskatten på mat i oktober 2009 dämpar konsumentprisökningen. Enligt prognoserna kommer inflationen dock att stiga till ca 1,5 % till följd av export- och bostadspriserna, ränteökningen och den höjning av mervärdesskattesatserna som träder i kraft den 1 juli 2010.

Inkomstposter

Kalkylen för de egentliga inkomsterna i tilläggsbudgetpropositionen höjs med sammanlagt 843 miljoner euro, vilket till största delen beror på den ökade inkomstposten för samfundsskatten.

Det föreslås att inkomstposten för samfundsskatten höjs med 712 miljoner euro på basis av uppgifterna om influtna belopp under början av året och höjningen av tillväxtprognosen för rörelseöverskott. Det influtna beloppet av samfundens komplettering av förskott för skatteåret 2009 är större än beräknat. Det slutliga beloppet av samfundsskatten beräknas öka på samma sätt som rörelseöverskottet med 17 % under innevarande år, då ökningen enligt tidigare beräkningar skulle stannat på 7 %.

Finlands Bank intäktsför 110 miljoner euro mer än beräknat av sin vinst till staten.

Balans och statsskulden

Det föreslås att statskassan minskas genom att sammanlagt 1 355 miljoner euro av det kumulativa överskottet i bokslutet för finansåren 2008 och 2009 intäktsförs som täckning för budgeten.

Med beaktande av ökningen med 843 miljoner euro i de ordinarie inkomsterna, tillägget på 328 miljoner euro i nettosanslag och användningen av det kumulativa överskottet på 1 355 miljoner euro sjunker behovet av nettoupplåning 2010 med 1 871 miljoner euro. Statens nettoupplåning 2010 beräknas därmed bli ca 12,0 miljarder euro. Till följd av detta uppskattas statsskulden vid utgången av 2010 uppgå till drygt 76 miljarder euro, vilket är ca 43 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
  2009
Bokslut
2010
Godkänd
budget (Budget + tilläggsbudgetarna)
2010
Regeringens
proposition
2010
Sammanlagt
         
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
46 897 52 153 328 52 481
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 1 872 2 076 -100 1 976
         
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
37 534 38 300 2 198 40 499
— Skatteinkomster 31 534 32 013 713 32 726
— Övriga inkomster 6 000 6 288 130 6 418
— Kumulativt överskott - - 1 355 1 355
Nettoupplåning och skuldhantering
(mom. 15.03.01)
10 264 13 853 -1 871 11 982
— Nettoupplåning 10 426 13 903 -1 871 12 032
— Överföring från statsverket till statens kärnavfallshanteringsfond -180 - - -
— Skuldhantering 18 -50 - -50

Ramen för valperioden

Ramnivån för 2010 justeras i enlighet med ändringarna i pris- och kostnadsnivån och i budgetens struktur. Efter en justering med sammanlagt ca -79,9 miljoner euro uppgår utgiftsramen för 2010 till 36 905 miljoner euro.

Tilläggsbudgetpropositionen innehåller anslagsökningar i ämbetsverkens omkostnader på ca 29,5 miljoner euro år 2010. Genom ökningarna täcks de extra utgifter som följer av den likalönepott som grundar sig på statens tjänste- och arbetskollektivavtal från 2007 och på höjningarna i det tjänste- och arbetskollektivavtal som ingicks den 28 mars 2010. Dessutom föreslås att den statliga finansieringen av universiteten för år 2010 ska höjas med ca 7,6 miljoner euro så att den motsvarar de avtalade löneförhöjningarna inom statsförvaltningen.

Det föreslås av de utgifter som ska hänföras till ramen höjs med ett nettobelopp på 76,6 miljoner euro i tilläggsbudgetpropositionen, varvid nivån för de totala ramutgifterna för 2010 stiger till sammanlagt 36 820 miljoner euro. Den ofördelade reserven för senare anslagsbehov under 2010 är 84,9 miljoner euro.

Justeringar av prisnivån och strukturella förändringar enligt ramen, miljoner euro
Moment Ärende 2010 2011
       
Alla förvaltningsområden Effekterna av det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet och likalönepotten. 29,5 29,5
29.40.50 Effekterna av det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet på den statliga finansieringen av universiteten 2010. 7,6 7,6
30.60.42, 35.10.52 Effekterna av löneuppgörelsen i fråga om myndighetsuppgifter som utförs av Forststyrelsen, skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. 0,3 0,3
27.10.01, 27.10.18, 27.30.20 Justeringen av prisnivån för försvarsutgifter i enlighet med prisutvecklingen 2009. -13,0 (-13,0)1)
  Justering av prisnivån för försvarsutgifter av engångsnatur i enlighet med prisutvecklingen 2008. 26,6  
  Justering av prisnivån för försvarsutgifter av engångsnatur i enlighet med prisutvecklingen 2009. -13,0  
27.10.18 Ändringar i den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakterna för anskaffning av försvarsmateriel, i huvudsak beroende på de fördröjda leveranstidtabellerna i fråga om FMS-avtalen och den fördröjda leverans- och betalningstidtabellen i fråga om minröjningsfartyget. -119,3 85,2
29.40.50 Överföring från moment 32.01.29 utanför ramen för kompensation till universiteten för mervärdesskatt. 1,0 1,0
30.01.22 Momentet ändras till att bli nettobudgeterat. -0,6 -0,6
30.30.41 Överföring från mervärdesskattemoment 30.01.29 utanför ramen av den andel av statsunderstödet för mervärdesskatteutgifter som reserverats för destruktion av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna. 0,9 0,9
31.10.34 Ombudgetering av det anslag som 2008 beviljades för en metrolinje västerut, men som inte använts på grund av den försenade planeringen. 2,8  
       
  Korrigering av den justering av prisnivån för försvarsutgifter enligt utfallet 2008 som gjordes i samband med den första tilläggsbudgeten för 2009. -2,7 -2,7

1) Korrigeringen för 2011 genomfördes redan den 30 mars 2010 i samband med rambeslutet.

Domstolarnas omkostnader

För att förkorta behandlingstiderna vid tingsrätterna föreslås ett tillägg på 0,9 miljoner euro. Det ökade antalet summariska ärenden har lett till längre behandlingstider.

Utgifter i anslutning till mottagande av asylsökande

För att Migrationsverkets verksamhet ska kunna tryggas föreslås en anslagsökning på 2,6 miljoner euro på grund av bl.a. minskade inkomster av avgifter. Det föreslås ett tillägg på 30,5 miljoner euro för de utgifter som föranleds av mottagandet av flyktingar och asylsökande på grund av att antalet personer som omfattas av mottagandet har ökat. I den ordinarie budgeten för 2010 gjordes bedömningen att i genomsnitt 5 100 personer kommer att omfattas av mottagandet 2010. På basis av uppgifterna för början av året uppskattas det att antalet flyktingar och asylsökande som omfattas av mottagandet kommer att uppgå till i genomsnitt 5 400 personer. Därutöver föreslås det att 0,4 miljoner euro ska anslås för att stödja frivilligt återvändande när det gäller asylsökande.

Försvarsanslag

Anslagen under försvarsministeriets förvaltningsområde minskas med sammanlagt ca 113 miljoner euro. Anlsagsminskningen grundar sig i huvudsak på ändringar i den tidsmässiga fördelningen av beställningsfullmakter, som föranleds av bl.a. förseningar i leverenstidtabellerna i fråga om FMS-avtalen (Foreign Military Sales) och i leverans- och betalningstidtabellerna för det minröjningsfartyg som ska levereras till försvarsmakten.

Lån till Lettland

Det föreslås att ett lån på 324 miljoner euro beviljas staten Lettland. Lånet är Finlands andel av det överenskomna ekonomiska stabiliseringspaketet för Lettland på sammanlagt 7,5 miljarder euro. Räntan för lånet har fastställts till 3 månaders euribor + 2,75 % och den första raten avses bli beviljad i juni 2010.

Senatfastigheter

Det föreslås att Senatfastigheter ska ges rätt att överlåta tomter vid Tölöviken i Helsingfors till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera för en köpesumma av 23,5 miljoner euro.

Yrkesutbildning

Antalet studerande inom yrkesutbildningen utökas med 1 750 studerande för att trygga ungas tillträde till utbildning, och därför ökas anslagen för yrkesutbildning med 7,7 miljoner euro.

Statlig finansiering av universiteten

Den statliga finansiering som är avsedd för universitetens verksamhet ökas med 24,6 miljoner euro. Den huvudsakliga delen av tillägget, knappt 17 miljoner euro, föranleds av preciseringen av det belopp som utgör kompensation för mervärdesskatt.

Miljöstöd för jordbruket, kompensationsbidrag och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget

Det föreslås att bevillningsfullmakterna för miljöstödet, kompensationsbidraget och den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget ska höjas med sammanlagt 85,2 miljoner euro. Det föreslås inte något tilläggsanslag på grund av de höjda fullmakterna. Höjningarna föranleds av att en liten ökning av åkerarealen på en gårdsbruksenhet får till följd att hela åkerarealen och det stöd som utbetalats för den bokförs som en ny förbindelse och en ny fullmakt. I stället förverkligas inte den tidigare bundna fullmakten, och det uppstår inga utgifter för den. Syftet är att framförhållningen i fråga om förändringar i arealen ska förbättras och stödsystemet utvecklas så, att fullmakterna i fortsättningen kan dimensioneras så att de är tillräckliga redan i samband med uppgörandet av budgeten.

Bastrafikledshållning och trafikprojekt

Det föreslås att anslagen för bastrafikledshållningen ska ökas med 4 miljoner euro på grund av de ökade kostnaderna för isbrytning. Dessutom föreslås ett tillägg på 3,8 miljoner euro i anslagen för bastrafikledshållningen så att beloppet motsvarar det belopp som intäktsförts som EU:s TEN-understöd. För markförvärv för trafikleder föreslås ett tillägg på 10,2 miljoner euro.

Trafikverket ges rätt att ingå avtal till ett belopp av 80 miljoner euro för andra fasen av byggandet av rv 14 Nyslotts centrum. Dessutom justeras behovet av anslag för vissa trafikprojekt på grund av fördröjningar så, att anslaget för dem föreslås bli höjt med sammanlagt 13,8 miljoner euro.

Tillsynsuppgifter inom jordbruket

För närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader föreslås ett tillägg av engångsnatur på 2,4 miljoner euro för tillsynsuppgifter inom jordbruket.

Kapitalisering av Finlands Industriinvestering

Det föreslås en höjning med 15 miljoner euro av anslagen för en kapitalisering av Finlands Industriinvestering Ab för finansieringen av affärsverksamheten och tillväxten vid företag med snabb tillväxt och internationalisering samt för kapitalinvesteringsverksamhet som främjar internationaliseringen av bolaget i fråga.

Finansiering för Folkpensionsanstalten

Det föreslås att Folkpensionsanstalten anvisas ett tilläggsanslag på 1,2 miljoner euro för att täcka kostnaderna för uppbyggnaden av ett system för överföringen av tolktjänster för handikappade, som blivit högre än väntat. Likaså föreslås ett tilläggsanslag på 6,7 miljoner euro till Folkpensionsanstalten för att täcka omkostnaderna för den allmänna fonden för social trygghet, som också de blivit högre än väntat.

Naturcenterprojekt

Det föreslås att ett anslag på 1,2 miljoner euro beviljas Forststyrelsen som statlig medfinansiering för byggprojektet i anslutning till naturcentret i Liminganlahti. På grund av att kostnadsberäkningen för naturcentret i Noux höjts föreslås ett anslag på 2,3 miljoner euro för betalning av statens betalningsandel för höjningen av Nouxcentret Ab:s aktiekapital.

Anslagsökningar för miljöskyddet

För rådgivning i fråga om behandlingen av avloppsvatten i glesbygderna föreslås en anslagsökning på 1 miljon euro. För anskaffningen av ett oljeuppsamlingssystem för det kombinationsfartyg som färdigställs i slutet av 2010 föreslås 2 miljoner euro. För anskaffningen ansöks om ersättning hos oljeskyddsfonden.

IT-projekt och IT-anskaffningar

Det beräknas att kostnaderna för Skatteförvaltningens strategiska IT-projekt kommer att stiga med ca 14 miljoner euro under innevarande år, och det föreslås därför att utgiftstaket på 10 miljoner euro i beslutsdelen under momentet stryks.

Det föreslås att av anslaget för främjande av produktiviteten ska 0,5 miljoner euro överföras till statens regionförvaltningsverk, närmast för genomförande av projekt för utvecklande av den elektroniska kommunikationen, och 2 miljoner euro till Gränsbevakningsväsendet för partiell automatisering av gränskontrollerna.

Det föreslås ett tillägg på 0,45 miljoner euro för Utbildningsstyrelsens omkostnader för ersättande av de ökade kostnaderna för upprätthållande av ansökningssystemen för studerande.

Motiveringen till anslaget för de gemensamma utgifterna inom högskoleväsendet och vetenskapens område ändras så, att undervisnings- och kulturministeriet från och med ingången av 2010 kan ingå avtal för anskaffning av en ny superdator och datacentral.

För uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv för klientuppgifter inom social- och hälsovården föreslås det ett tilläggsanslag på 3,5 miljoner euro till Folkpensionsanstalten. I anslutning till denna helhet föreslås det ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för införandet av certifieringstjänster.

Justering av vissa anslag

Det föreslås ett tilläggsanslag på 5,5 miljoner euro för ersättningarna till privata rättegångsbiträden.

Avräkningsbeloppet till Åland föreslås bli höjt med 7,8 miljoner euro på grund av att inkomsterna i budgeten för 2010 beräknas bli högre än väntat, och skattegottgörelsen till landskapet föreslås bli sänkt med 21,8 miljoner euro på basis av den fastställda skattegottgörelsen för 2008.

Anslagsnivån för statsandelen för kommunal basservice blir 45,9 miljoner euro lägre än vad den borde ha varit på grund av de anslagsändringar som föranleds av att hemkommunsersättningar tas i bruk inom statsandelssystemet från och med år 2010. Dessutom föreslås ett tilläggsanslag på 1,2 miljoner euro på grund av de mervärdesskatteandelar som ingår i hemkommunsersättningarna i anslutning till universitetsreformen och 1,7 miljoner euro på grund av de preciserade beräkningsgrunderna för social- och hälsovården. Det föreslås däremot ett avdrag på 6,3 miljoner euro i anslagsnivån på grund av att återbäringarna av underhållsstöd som drivits in som återkrav har preciserats. Det sammanlagda nettobeloppet av anslagsökningen föreslås bli 42,5 miljoner euro.

Det föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro för ersättning för hjortdjurs skadegörelse och till betalning av åtgärder för att förebygga skador, observation och forskning år 2010. Ett motsvarande överskott har 2009 influtit av avgifter för jakt på hjortdjur.

I Tekes finansieringsfullmakt och anslag har man berett sig på att finansiera europeiska samarbetsprojekt till ett belopp som motsvarar inkomsterna från EU. På grund av att dessa inkomstposter minskat föreslås ett avdrag på 4,5 miljoner euro i Tekes finansieringsfullmakt och anslag.

Det föreslås ett tillägg på 7,5 miljoner euro för åtgärder i anslutning till omställningsskyddet. Tillägget ökar antalet personer som omfattas av åtgärderna med i genomsnitt ca 800 i månaden.

På grund av att kalkylerna för arbetslösheten och utnyttjandet av utkomstskyddet för arbetslösa har preciserats föreslås ett tilläggslanslag på 24 miljoner euro för finansiering av grundtryggheten i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa. På grund av att det uppgskattade anslagsbehovet för arbetsmarknadsstöd blir mindre än beräknat kan det samtidigt föreslås ett avdrag på 21 miljoner euro i anslaget för finansiering av arbetsmarknadsstödet.

Kalkylen för ränteutgifter för statsskulden har minskat med 100 miljoner euro, närmast på grund av den låga räntenivån.

De av riksdagen godkända anslagen för 2010 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
  Huvudtitel Godkänd
budget
(Budget + tillläggsbudgetarna)
Regeringens proposition Sammanlagt
         
21. Riksdagen 122 249 000 - 122 249 000
22. Republikens president 15 323 000 100 000 15 423 000
23. Statsrådets kansli 78 296 000 228 000 78 524 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 189 860 000 803 000 1 190 663 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 792 410 000 12 790 000 805 200 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 271 260 000 42 073 000 1 313 333 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 716 325 000 -113 156 000 2 603 169 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 16 469 020 000 355 993 000 16 825 013 000
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 6 259 596 000 35 726 000 6 295 322 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
2 833 998 000 4 108 000 2 838 106 000
31. Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
2 214 952 000 38 791 000 2 253 743 000
32. Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
4 266 266 000 25 923 000 4 292 189 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 11 532 247 000 17 327 000 11 549 574 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 315 523 000 6 917 000 322 440 000
36. Räntor på statsskulden 2 076 000 000 -100 000 000 1 976 000 000
Sammanlagt 52 153 325 000 327 623 000 52 480 948 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2010 och de nu föreslagna ändringarna i inkomstposterna enligt avdelning, euro
  Avdelning Godkänd
budget
(Budget + tillläggsbudgetarna)
Regeringens proposition Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 32 012 699 000 712 950 000 32 725 649 000
12. Inkomster av blandad natur 4 708 934 000 20 377 000 4 729 311 000
13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst 1 316 700 000 110 000 000 1 426 700 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 261 900 000 1 355 000 000 1 616 900 000
Sammanlagt(exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 38 300 233 000 2 198 327 000 40 498 560 000
         
15.03.01 Nettoupplåning och skuldhantering 13 853 092 000 -1 870 704 000 11 982 388 000
Sammanlagt 52 153 325 000 327 623 000 52 480 948 000