Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till avlönande av personal i tidsbundna uppgifter motsvarande högst 20 årsverken.

Förklaring:Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) anställer personer i kortvariga anställningsförhållanden för utvecklingsuppgifter som kräver särskild sakkunskap och det är därför nödvändigt att foga en årsverkeskvot till momentet. Anställningarna varar i 1—3 månader och de förläggs till sommaren. I likhet med tidigare år arbetar personerna med att inventera naturtyper enligt naturvårdslagen, att planera skötseln av vårdbiotoper, att planera skötseln av privata skyddsområden och att utarbeta skyddsplaner för utrotningshotade arter. En del av arbetet utförs som utomstående tjänster.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2010 III tilläggsb.
2010 budget 2 770 000
2009 bokslut 1 770 000
2008 bokslut 1 570 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 290 000 euro.

Tilläggsanslaget får användas för den statliga medfinansieringen på högst 40 % i byggnadsprojektet vid naturcentrumet i Liminganlahti.

Förklaring:Naturcentrumet i Liminganlahti har planerats som ett samfinansierat projekt mellan Forststyrelsens naturtjänster, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, Norra Österbottens förbund och Limingo kommun, och syftet är att förbättra guidningen såväl vid naturcentrumet som vid Liminganlahti och dess omgivningar och bl.a. öka den naturturism som baserar sig på fåglar. Totalkostnadsförslaget för projektet uppgår till 3 000 000 euro, varav andelen för Europeiska regionala utvecklingsfonden har planerats till 1 575 000 euro, den statliga medfinansieringen till 1 200 000 euro och Limingo kommuns andel till 225 000 euro.

Av behovet av tilläggsanslag föranleds dessutom 90 000 euro av finansieringen av löneuppgörelsen enligt kollektivavtalet.


2010 III tilläggsb. 1 290 000
2010 I tilläggsb. 375 000
2010 budget 26 291 000
2009 bokslut 25 885 000
2008 bokslut 24 754 000

61. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till åtgärder som krävs för ordnande av sådan rådgivning för varje fastighet som verkställigheten av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003) kräver samt till understöd i pilotområden för rådgivande organisationer och sammanslutningar.

Förklaring:För att försnabba verkställigheten av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003) och för att skapa ändamålsenliga lösningar är det nödvändigt att organisera den rådgivning och handledning som ges till alla fastigheter. Avsikten är att tilläggsanslaget ska användas till ordnande av utbildning för rådgivare, utvecklande av och pilotprojekt för rådgivningen samt till understöd till rådgivande organisationer och sammanslutningar. Avsikten är att också utbilda och sysselsätta unga för rådgivningsarbetet.

Tilläggsfinansieringen kommer att fördelas till olika regioner i Finland och dess verkningar på sysselsättningen bedöms vara ca 15—20 årsverken.


2010 III tilläggsb. 1 000 000
2010 budget 1 000 000
2009 bokslut 1 000 000
2008 bokslut 1 300 000

70. Fartygsinvesteringar(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Tilläggsanslaget får användas för anskaffning av ett oljeuppsamlingssystem för kombinationsfartyg.

Förklaring:Oljebekämpnings- och kombinationsfartyget, avsett för krävande isförhållanden, blir färdigt i slutet av 2010 och ska användas av marinen. Avsikten är att utrusta det med ett oljeuppsamlingssystem som också lämpar sig för krävande isförhållanden. Systemet har varit under utveckling och det kunde därför inte tas med i det tidigare anskaffningsförslaget för kombinationsfartyget. Systemet omfattar sådana innovationer för vilka det finns en marknad också inom annan off-shore- och skeppsbyggnadsindustri. Anskaffningen är finländsk till mer än 90 %.

För anskaffningen ansöks om ersättning hos oljeskyddsfonden.


2010 III tilläggsb. 2 000 000
2010 budget 1 800 000
2009 bokslut 12 000 000
2008 bokslut 25 000 000

88. Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga medfinansiering som höjningen av Nouxcentret Ab:s aktiekapital förutsätter.

Förklaring:Nouxcentret Ab låter bygga ett naturum i Noux nationalpark och delägare i det är staten, Esbo stad och Solvalla Utbildning Ab. Nouxcentret är ett nationellt utställnings- och evenemangscentrum som byggs i trä och som presenterar Finlands natur. Avsikten är att projektet ska främja en högklassig träarkitektur och uppfylla strikta miljö- och energikrav. De totala kostnaderna har blivit större än tidigare beräknat i och med att planerna har preciserats och delvis ändrats. För närvarande uppgår aktiekapitalet till 12 460 000 euro och avsikten är att det ska höjas till 15 460 000 euro.

Med tilläggsfinansieringen tryggas de verkningar på sysselsättningen motsvarande 90 årsverken som byggandet av naturumet beräknas ha och de fasta arbetstillfällen som det medför.


2010 III tilläggsb. 2 300 000
2009 bokslut 1 500 000