Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn

Statsbudgeten 2010

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänsterPDF-versio

26. Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader för förberedelser inför överföringen av tolktjänster för handikappade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 236 000 euro.

Enligt 11 § i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010) ersätter staten Folkpensionsanstalten för de kostnader ordnandet av tolkningstjänst med stöd av lagen medför. Anslaget får användas för betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader som föranleds av uppbyggnaden av ett informationssystem som hänför sig till överföringen av tolktjänster.

Förklaring:Ordnandet av tolktjänster för handikappade överförs från kommunerna till Folkpensionsanstalten den 1 september 2010. Folkpensionsanstalten inledde 2009 uppbyggnaden av ett nytt informationssystem för behandlingen av ersättningar för tolktjänster. För ändamålet beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2009 ett anslag på 1 479 000 euro. Kostnadsförslaget för uppbyggnaden av registret har preciserats till 2 715 000 euro. Behovet av tilläggsanslag uppgår till 1 236 000 euro. Kostnaderna för ordnandet av tolktjänster betalas av anslaget under moment 33.10.60.


2010 III tilläggsb. 1 236 000
2009 bokslut 1 479 000

28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet som betalas till Folkpensionsanstalten(förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 700 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att det uppskattade anslagsbehovet har preciserats.


2010 III tilläggsb. 6 700 000
2010 budget 124 900 000
2009 bokslut 123 000 000