Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
            01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
            02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
            03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet
            27. Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv
       02. Tillsyn
       03. Forskning och utveckling
       10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
       20. Utkomstskydd för arbetslösa
       70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2010

01. FörvaltningPDF-versio

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 333 000 euro.

Tjänsten som avdelningschef vid den administrativa avdelningen omvandlas från och med den 1 juli 2010 till en tjänst som inte specificeras i statsbudgeten.

Förklaring: Av behovet av tilläggsanslag föranleds 213 000 euro av de avtalsenliga lönejusteringarna och 120 000 euro av en omorganisering av lokaler, vilken medför kostnader för möbelanskaffning, flyttning, ett projekt för utvecklande av arbetsmiljön samt för andra uppgifter, såsom dragning av datakablar och förflyttning av telefonanslutningar.

Att tjänsten som avdelningschef vid den administrativa avdelningen omvandlas till en tjänst som inte behöver specificeras i statsbudgeten hänför sig till att den administrativa avdelningen läggs ner och dess uppgifter överförs till ekonomi- och planeringsavdelningen.


2010 III tilläggsb.333 000
2010 budget36 933 000
2009 bokslut39 884 000
2008 bokslut40 063 000

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.


2010 III tilläggsb.10 000
2010 budget2 121 000
2009 bokslut2 102 000
2008 bokslut2 053 000

03. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 371 000 euro.

Förklaring: Av behovet av tilläggsanslag föranleds 21 000 euro av de avtalsenliga lönejusteringarna och 350 000 euro av att anhopningar av arbete ska avvecklas genom att visstidsanställningen för fyra personer förlängs fram till årets slut och genom att ersättning för tilläggsarbete betalas till de anställda.


2010 III tilläggsb.371 000
2010 budget4 133 000
2009 bokslut4 524 320
2008 bokslut3 492 000

27. Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas för uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv för klientuppgifter inom social- och hälsovården och anknytande nationell service. Till Folkpensionsanstalten betalas ersättning för uppbyggande av ett elektroniskt arkiv för klientuppgifter inom social- och hälsovården och ett elektroniskt receptcenter samt för anknytande nationell service enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007).

Förklaring: För uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv för klientuppgifter inom social- och hälsovården har hittills anvisats anslag på sammanlagt 23 000 000 euro. Uppbyggnaden av registret inleddes 2007 och fortsätter ännu 2010. Behovet av anslag 2010 har uppskattats vara sammanlagt 7 854 000 euro. I den andra tilläggsbudgeten för 2009 beviljades för ändamålet 4 354 000 euro, varvid behovet av tilläggsanslag är 3 500 000 euro. Behovet av tilläggsanslag föranleds av att ibruktagandet av det elektroniska registret för klientuppgifter har förlängts och uppgifternas innehåll har specificerats.


2010 III tilläggsb.3 500 000
2009 bokslut4 354 000