Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2010

90. Stöd till kommunernaPDF-versio

20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att anslaget för planering och genomförande av servicehelheterna och stödtjänsterna inom ramen för SADe-programmet också får användas till betalning av utgifter som föranleds av avlönande av personal i en omfattning som motsvarar högst 10 årsverken och andra utgifter på grund av detta.

Förklaring:Vid vart och ett av ministerierna minskas produktivitetsmålet med ett årsverke jämfört med vad som tidigare beslutats för att motsvara personalökningen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2010 III tilläggsb.
2010 budget 11 850 000
2009 bokslut 7 500 000
2008 bokslut 7 500 000

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 42 473 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 34 905 000 euro enligt den nya lagstiftningen om statsandelar som hemkommunsersättningar till universitetens övningsskolor och 10 970 000 euro till statens allmänbildande läroinrättningar. Motsvarande avdrag har beaktats i den ordinarie budgeten för innevarande år vid dimensioneringen av anslagen under momenten 29.40.50 och 29.10.01. Utöver dessa tillägg har som tillägg beaktats 1 221 000 euro enligt den nya universitetslagstiftningen för den mervärdesskatteandel som ingår i hemkommunsersättningarna till universitetens övningsskolor och 1 700 000 euro på grund av preciseringen av beräkningsgrunderna för social- och hälsovården. Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 6 323 000 euro på grund av att återbäringsbeloppet av underhållsstöd som drivits in som återkrav har preciserats.


2010 III tilläggsb. 42 473 000
2010 budget 7 752 699 000
2009 bokslut 7 294 799 156
2008 bokslut 6 757 130 693