Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
       01. Förvaltning
            88. Senatfastigheter

Statsbudgeten 2010

20. Tjänster för statssamfundetPDF-versio

01. Statskontorets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 192 000 euro.

Därutöver kompletteras motiveringen till momentet så, att anslaget får användas till förskottsbetalningar för anskaffning av informationssystem som behövs för hantering av arbetspensionsförsäkringar.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.

Arek Oy låter konstruera och underhåller informationssystem som behövs för hantering av arbetspensionsförsäkringar och erbjuder sina kunder systemservice som produceras med hjälp av de informationssystem som gemensamt kan disponeras av arbetspensionssektorn. Arek Oy:s verksamhetsmodell grundar sig på anskaffning och koordinering av informationssystemprojekt samt systemutveckling. Företaget ägs av 11 aktörer inom den offentliga och privata arbetspensionssektorn, av vilka en är staten. Statskontoret har använt sig av Arek Oy:s tjänster.


2010 III tilläggsb. 192 000
2010 budget 20 848 000
2009 bokslut 26 139 000
2008 bokslut 24 494 000

02. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.


2010 III tilläggsb. 20 000
2010 budget 4 535 000
2009 bokslut 5 472 000
2008 bokslut 5 998 000

03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.


2010 III tilläggsb. 6 000
2010 budget 1 039 000
2009 bokslut 1 060 000
2008 bokslut 980 000

88. Senatfastigheter

Motiveringen till momentet kompletteras så, att Senatfastigheter ges rätt att för det eller de bolags räkning som ska bildas i anslutning till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera överlåta tomterna nr 1 och 2 (fastighetsbeteckningarna 91-2-17-1 och 91-2-17-2) i kvarter 2017 i 2 stadsdelen (Gloet) i Helsingfors stad för en köpesumma av 23,5 miljoner euro samt på de övriga villkor som Senatfastigheter ställer.

Förklaring:De tomter som ska överlåtas ligger vid Tölöviken och omfattar en areal på sammanlagt 4 427 m2. Det högsta budet som lämnats för fastighetsförmögenheten i ett öppet anbudsförfarande är 23,5 miljoner euro, vilket motsvarar egendomens gängse värde.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2010 III tilläggsb.
2010 I tilläggsb.
2010 budget
2009 bokslut
2008 bokslut