Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2010

10. Beskattningen och tullväsendetPDF-versio

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 487 000 euro.

Därutöver ändras motiveringen till momentet så, att meningen ”Av anslaget har 10 000 000 euro reserverats för genomförandet av strategiska IT-projekt.” i andra stycket stryks.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 2 210 000 euro på grund av de avtalsenliga lönejusteringarna och som avdrag 1 723 000 euro i överföring till moment 28.01.01.

Utifrån de preciserade planerna begränsar den mening som föreslås bli struken genomförandet av skatteförvaltningens strategiska IT-projekt. Avsikten är att minst 14 miljoner euro av anslaget ska användas för strategiska IT-projekt.


2010 III tilläggsb. 487 000
2010 budget 396 324 000
2009 bokslut 375 691 000
2008 bokslut 363 402 000

02. Tullverkets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 948 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av de avtalsenliga lönejusteringarna.


2010 III tilläggsb. 948 000
2010 budget 162 892 000
2009 bokslut 162 617 000
2008 bokslut 163 115 000

63. Återbetalda skatter(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet preciseras så, att anslaget enligt 83 § i punktskattelagen (182/2010) får användas även till återbetalning av punktskatt på produkter som har beskattats i Finland, men som används för ett skattefritt ändamål eller som inte konsumeras i Finland.

Förklaring:Enligt 83 § i punktskattelagen har den som använt eller levererat produkter på vilka punktskatt betalats i Finland rätt att på ansökan få en återbetalning som motsvarar den betalda skatten, om produkterna använts eller levererats för ett skattefritt ändamål. På motsvarande sätt gäller att den som betalat punktskatt i Finland på produkter som avsänts till en annan medlemsstat för leverans eller användning där har rätt att på ansökan få en återbetalning som motsvarar den punktskatt som har betalats.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2010 III tilläggsb.
2010 budget 4 600 000
2009 bokslut 1 029 508
2008 bokslut 1 130 532