Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Allmänna föreskrifter
   Inkomsposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       01. Försvarspolitik och förvaltning
       10. Militärt försvar
            01. Försvarsmaktens omkostnader
            18. Anskaffning av försvarsmateriel
       30. Militär krishantering
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2010

10. Militärt försvarPDF-versio

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 8 238 000 euro.

Fullmakter

Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster ökas med 5 950 000 euro till 11 300 000 euro. Dessutom förlängs betalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster till 2014, och den tidsmässiga fördelningen av utgifterna ändras så, att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 3 550 000 euro före utgången av 2010, högst 5 350 000 euro före utgången av 2011, högst 7 100 000 euro före utgången av 2012, högst 9 100 000 euro före utgången av 2013 och högst 11 300 000 euro före utgången av 2014.

Maximibeloppet för beställningsfullmakten för utrustande av flygvapnets beredskapsbaser och signaltruppernas underhållsband (IVVV 1) minskas med 362 000 euro till 19 315 000 euro. Den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakten för IVVV 1 ändras dessutom så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 15 267 000 euro före utgången av 2010 och högst 19 315 000 euro före utgången av 2011.

Maximibeloppet för beställningsfullmakten för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter (Beställningsfullmakten för omkostnader år 2010) höjs med 649 000 euro till 70 443 000 euro. Den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakten för omkostnader ändras dessutom så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter till ett belopp av högst 5 030 000 euro före utgången av 2010, högst 49 614 000 euro före utgången av 2011 och högst 70 443 000 euro före utgången av 2012.

Maximibeloppet för den beställningsfullmakt som beviljats för anskaffning av grundläggande flygutbildning och tekniskt stöd till Vinka-utrustningen ökas med 2 112 000 euro till 34 512 000 euro. Den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel ändras så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter till ett belopp av högst 1 100 000 euro före utgången av 2010, högst 5 681 000 euro före utgången av 2011, högst 10 262 000 euro före utgången av 2012, högst 14 843 000 euro före utgången av 2013, högst 19 424 000 euro före utgången av 2014, högst 24 005 000 euro före utgången av 2015, högst 28 586 000 euro före utgången av 2016, högst 32 088 000 euro före utgången av 2017 och högst 34 512 000 euro före utgången av 2018.

År 2010 får avtal ingås till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten för IVVV 1, beställningsfullmakten för KEHO 2009 och beställningsfullmakten för omkostnader år 2007 som inte är bundet, under förutsättning att de årliga betalningarna på grund av dessa avtal inte överstiger de penningbelopp som anförs i finansieringsplanen för beställningsfullmakterna i fråga.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 1 820 000 euro av en sänkning av den föregripande kostnadsnivåjusteringen i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2009 och som tillägg 4 626 000 euro som en överföring från moment 27.10.18. I samband med försvarsmaktens upphandlingsförberedelser har det framgått att all materiel som är planerad att anskaffas inte är försvarsmateriel som överensstämmer med grunderna för användning av anslaget under moment 27.10.18, och därför måste finansieringen flyttas till moment 27.10.01. Av behovet av tilläggsanslag föranleds dessutom 5 432 000 euro av de avtalsenliga lönejusteringarna.

Höjningen av det maximala beloppet för beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster och förlängningen av betalningstiden för utgifterna beror på att den option som hänför sig till upphandlingskontraktet kommer att användas.

Sänkningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för IVVV 1 och ändringen av den tidsmässiga fördelningen av utgifterna beror på att indelningen av den materiel som ska anskaffas med beställningsfullmakten i civil- och försvarsmateriel har preciserats i och med att anskaffningarna har framskridit.

Höjningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för omkostnader år 2010 och ändringen av den tidsmässiga fördelningen av utgifterna beror på att vissa anskaffningar överförts från moment 27.10.18. Materielen i fråga är inte försvarsmateriel.

Höjningen av maximibeloppet för beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel och ändringen av den tidsmässiga fördelningen av utgifterna beror på att arméns helikopterutbildning kommer att innefattas i fullmakten.

Det är nödvändigt att förnya beställningsfullmakten för IVVV 1, beställningsfullmakten för KEHO 2009 och beställningsfullmakten för omkostnader år 2007, eftersom det i beställningsfullmakterna ingår anskaffningar som inte har kunnat göras 2009.

Till följd av de ändringar som gjorts i motiveringens beslutsdel ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)
 20102011201220132014—Sammanlagt fr.o.m. 2010
       
Gamla beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för service och underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid      
Förbindelser som ingåtts före 20101 9731 9741 9731 974 7 894
Beställningsfullmakten för simuleringssystem för tvåsidig strid sammanlagt1 9731 9741 9731 974 7 894
Beställningsfullmakten för utläggning av den grundläggande flygutbildningen på entreprenad      
Förbindelser som ingåtts före 20103 079    3 079
Beställningsfullmakten för utläggning av den grundläggande flygutbildningen på entreprenad sammanlagt3 079    3 079
Beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster      
Förbindelser som ingåtts före 20101 7001 800   3 500
Förbindelser år 2010  1 7502 0002 2005 950
Beställningsfullmakten för NH90-utbildningstjänster sammanlagt1 7001 8001 7502 0002 2009 450
Beställningsfullmakten för anskaffning av bruksfordon      
Förbindelser som ingåtts före 201017 801    17 801
Beställningsfullmakten för anskaffning av bruksfordon sammanlagt17 801    17 801
Beställningsfullmakten för upphandling av tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård      
Förbindelser som ingåtts före 20101 3921 3921 3921 3921 3926 960
Beställningsfullmakten för upphandling av tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård sammanlagt1 3921 3921 3921 3921 3926 960
Beställningsfullmakten för omkostnader 2008      
Förbindelser som ingåtts före 20106 293    6 293
Förbindelser år 2010392    392
Beställningsfullmakten för omkostnader 2008 sammanlagt6 685    6 685
Beställningsfullmakten för tjänster inom underhållet av arméns materiel      
Förbindelser som ingåtts före 201063 06862 10762 77261 628171 657421 232
Beställningsfullmakten för tjänster inom underhållet av arméns materiel sammanlagt63 06862 10762 77261 628171 657421 232
Beställningsfullmakten för omkostnader 2009      
Förbindelser som ingåtts före 201014 4632 50519175 17 234
Förbindelser år 201026 9965 8463 8093 925 40 576
Beställningsfullmakten för omkostnader 2009 sammanlagt41 4598 3514 0004 000 57 810
Beställningsfullmakten för utrustning till fältunderhållstrupperna vid underhållsregementena      
Förbindelser som ingåtts före 20101 5621 131343  3 036
Förbindelser år 2010381 6691 757  3 464
Beställningsfullmakten för utrustning till fältunderhållstrupperna vid underhållsregementena sammanlagt1 6002 8002 100  6 500
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens lufttransportkapacitet 2 (PVIK2 2009—2010)      
Förbindelser som ingåtts före 20107 5008 000   15 500
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens lufttransportkapacitet 2 (PVIK2 2009—2010) sammanlagt7 5008 000   15 500
Beställningsfullmakten för service av luftvärnssystemen 2005 och 2005M      
Förbindelser som ingåtts före 20102 0002 0003 0003 0003 00013 000
Beställningsfullmakten för service av luftvärnssystemen 2005 och 2005M sammanlagt2 0002 0003 0003 0003 00013 000
Beställningsfullmakten för utrustande av flygvapnets beredskapsbaser och signaltruppernas underhållsförband (IVVV 1)      
Förbindelser som ingåtts före 20108 4193 742   12 161
Förbindelser år 2010758306   1 064
Beställningsfullmakten för utrustande av flygvapnets beredskapsbaser och signaltruppernas underhållsförband (IVVV 1) sammanlagt9 1774 048   13 225
Beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga (HESKY)      
Förbindelser som ingåtts före 2010      
Förbindelser år 20103 880940920  5 740
Beställningsfullmakten för upprätthållande och utveckling av helikopterbataljonens prestationsförmåga (HESKY) sammanlagt3 880940920  5 740
Beställningsfullmakten för anskaffningar för utvecklingsprogram år 2009 (KEHO 2009)      
Förbindelser som ingåtts före 20104 347906172  5 425
Förbindelser år 20101 189425410  2 024
Beställningsfullmakten för KEHO 2009 sammanlagt5 5361 331582  7 449
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt166 85094 74378 48973 994178 249592 325
       
Nya beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för omkostnader 2010      
Förbindelser år 20105 03044 58420 829  70 443
Beställningsfullmakten för omkostnader 2010 sammanlagt5 03044 58420 829  70 443
Beställningsfullmakten för Utrustning för stridsmän 2010      
Förbindelser år 20106 0006 0006 000  18 000
Beställningsfullmakten för Utrustning för stridsmän 2010 sammanlagt6 0006 0006 000  18 000
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel      
Förbindelser år 20101 1004 5814 5814 58119 66934 512
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel sammanlagt1 1004 5814 5814 58119 66934 512
Beställningsfullmakten för avtal om service och underhåll av luftvärnssystemet 90 MOD Crotale NG (ITO90MOD service)      
Förbindelser år 20103 0003 0003 0003 0003 00015 000
Beställningsfullmakten för avtal om service och underhåll av luftvärnssystemet 90 MOD Crotale NG (ITO90MOD service) sammanlagt3 0003 0003 0003 0003 00015 000
Nya beställningsfullmakter sammanlagt15 13058 16534 4107 58122 669137 955
       
Fullmakterna sammanlagt181 980152 908112 89981 575200 918730 280


2010 III tilläggsb.8 238 000
2010 budget1 624 346 000
2009 bokslut1 552 123 000
2008 bokslut1 471 793 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet avdras 121 334 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får högst 342 647 000 euro användas till betalning av utgifter som föranleds av tidigare beviljade beställningsfullmakter, högst 143 941 000 euro till betalning av utgifter för beställningsfullmakter som beviljas 2010, högst 26 201 000 euro till betalning av utgifter som föranleds av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt högst 57 474 000 euro för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Fullmakter

Momentets motivering ändras så, att år 2010 får avtal ingås för det obundna belopp av beställningsfullmakterna för kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2) och för utvecklande av marinen och spaningen (PVKEH 2005), dock så att fördelningen av de årliga utgifterna som föranleds av beställningsfullmakterna inte ändras.

Betalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2) förlängs till 2013. Den tidsmässiga fördelningen per år av utgifterna för beställningsfullmakten VYV 2, sammanlagt 601 444 000 euro, ändras samtidigt så att användningen av fullmakten får föranleda staten utgifter till ett belopp av högst 559 444 000 euro före utgången av 2010, högst 569 444 000 euro före utgången av 2011, högst 596 444 000 euro före utgången av 2012 och högst 601 444 000 euro före utgången av 2013.

Fördelningen av de årliga utgifterna för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2006 (PVKEH 2006), sammanlagt 600 832 000 euro, ändras så att användningen av fullmakten får föranleda staten utgifter om högst 477 032 000 euro före utgången av 2010, högst 585 632 000 euro före utgången av 2011 och högst 600 832 000 euro före utgången av 2012.

Betalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2007 (PVKEH 2007) förlängs till 2012. Samtidigt ändras fördelningen av de årliga utgifterna för beställningsfullmakten för PVKEH 2007, sammanlagt 534 084 000 euro, så att användningen av fullmakten får föranleda staten utgifter på högst 436 734 000 euro före utgången av 2010, högst 520 650 000 euro före utgången av 2011 och högst 534 084 000 euro före utgången av 2012.

Betalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för effektivisering av kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008) förlängs till 2012. Samtidigt ändras fördelningen av de årliga utgifterna för beställningsfullmakten för PKILPU 2008, sammanlagt 110 000 000 euro, så att användningen av fullmakten får föranleda staten utgifter om högst 55 000 000 euro före utgången av 2010, högst 90 000 000 euro före utgången av 2011 och högst 110 000 000 euro före utgången av 2012.

Maximibeloppet för beställningsfullmakten för strategisk lufttransportkapacitet (SAC) ökas med 120 000 euro till 20 320 000 euro. Samtidigt ändras fördelningen av de årliga utgifterna för beställningsfullmakten för SAC så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter till ett belopp av högst 18 400 000 euro före utgången av 2010 och högst 20 320 000 euro före utgången av 2011.

Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2009 (PVKEH 2009) ökas med 6 313 000 euro till 1 237 191 000 euro. Samtidigt ändras fördelningen av de årliga utgifterna för beställningsfullmakten för PVKEH 2009 så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter till ett belopp av högst 388 205 000 euro före utgången av 2010, högst 565 716 000 euro före utgången av 2011, högst 795 815 000 euro före utgången av 2012, högst 1 016 855 000 euro före utgången av 2013, högst 1 193 351 000 euro före utgången av 2014 och högst 1 237 191 000 euro före utgången av 2015.

Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning (TTK-PROTO 2010) minskas med 5 530 000 euro till 69 890 000 euro. Samtidigt ändras fördelningen av de årliga utgifterna för beställningsfullmakten TTK-PROTO 2010 så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter till ett belopp av högst 18 820 000 euro före utgången av 2010, högst 45 370 000 euro före utgången av 2011, högst 68 490 000 euro före utgången av 2012 och högst 69 890 000 euro före utgången av 2013.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 119 293 000 euro av en överföring av betalningar från år 2010 till senare år, vilket i huvudsak hänför sig till de fördröjda leveranstidtabellerna i fråga om FMS-avtalen och till den fördröjda leveransen av minröjningsfartyget och 4 626 000 euro av en överföring till moment 27.10.01 samt som tillägg 2 585 000 euro som föranleds av en kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen.

Förnyandet av beställningsfullmakterna för VYV 2 och PVKEH 2005 beror på avtal som ingår i beställningsfullmakterna, och det har inte varit möjligt eller ändamålsenligt att 2009 ingå avtal i anknytning till dessa.

Genom en förlängning av utbetalningstiden och en ändrad tidsmässig fördelning av utgifterna för beställningsfullmakten för VYV 2, kommer anslagen bättre att motsvara de ytterligare försenade leveranserna av AMOS-granatkastarfordon till försvarsmakten.

Genom en ändrad tidsmässig fördelning av utgifterna för beställningsfullmakten för PVKEH 2006, genom en senareläggning av 51 500 000 euro från år 2010 till år 2011, kommer anslagen bättre att motsvara den ändrade leverans- och betalningstidtabellen för minröjningsfartyget till försvarsmakten. Fördröjningen av projektet beror på de översvämningar som drabbade Italien när fartyget byggdes.

Genom en förlängning av utbetalningstiden och en ändrad tidsmässig fördelning av utgifterna för beställningsfullmakten PVKEH 2007, genom en senareläggning av 25 350 000 euro från år 2010 till åren 2011 och 2012, kommer anslagen att motsvara de fördröjda leveranstidtabellerna för den försvarsmateriel som anskaffas från Förenta staterna genom FMS-avtalet.

Genom en förlängning av utbetalningstiden och en ändrad tidsmässig fördelning av utgifterna för beställningsfullmakten PKILPU 2008, genom en senareläggning av 39 300 000 euro från år 2010 till åren 2011 och 2012, kommer anslagen att motsvara de fördröjda leveranstidtabellerna för det försvarsmateriel som anskaffas från Förenta staterna genom FMS-avtalet.

Ökningen av maximibeloppet och den ändrade tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakten för SAC föranleds av de ändringar som gjorts i MoU-dokumentet.

Nettoökningen av maximibeloppet och den ändrade tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakten för PVKEH 2009 föranleds av en ökning på 6 600 000 euro, varav 4 000 000 euro föranleds av övriga försvarsmaterielanskaffningar och 2 600 000 euro av beställningsfullmakten för TTK-PROTO 2010 samt av ett avdrag på 287 000 euro som en överföring till moment 27.10.01.

Minskningen av maximibeloppet och ändringen av den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakten för TTK-PROTO 2010 föranleds av en anslagsöverföring till beställningsfullmakten för PVKEH 2009 och övriga försvarsmaterielanskaffningar.

Till följd av de ändringar som gjorts i motiveringens beslutsdel ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)
 20102011201220132014—Sammanlagt fr.o.m. 2010
       
Gamla beställningsfullmakter      
Utrustande av beredskapsförband (VYV 1)      
Förbindelser som ingåtts före 201021 63918 57323 25123 2503 28790 000
VYV 1 sammanlagt21 63918 57323 25123 2503 28790 000
Utvecklande av service- och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH)      
Förbindelser som ingåtts före 20101 6362 6492 413  6 698
Förbindelser år 20102 7683 3233 0872 000 11 178
HTH sammanlagt4 4045 9725 5002 000 17 876
Kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2)      
Förbindelser som ingåtts före 201012 74410 00027 0005 000 54 744
VYV 2 sammanlagt12 74410 00027 0005 000 54 744
Utvecklande av marinen och spaningen (PVKEH 2005)      
Förbindelser som ingåtts före 201011 945    11 945
Förbindelser år 2010255    255
PVKEH 2005 sammanlagt12 200    12 200
Raketartillerisystem (MLRS)      
Förbindelser som ingåtts före 201011 000    11 000
MLRS sammanlagt11 000    11 000
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2006)      
Förbindelser som ingåtts före 20102 433107 90914 384  124 726
Förbindelser år 2010434691816  1 941
PVKEH 2006 sammanlagt2 867108 60015 200  126 667
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007)      
Förbindelser som ingåtts före 201096 01283 75813 434  193 204
Förbindelser år 20101 087158   1 245
PVKEH 2007 sammanlagt97 09983 91613 434  194 449
Teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2007 (TTK-PROTO 2007)      
Förbindelser som ingåtts före 20101 976    1 976
Förbindelser år 20102 524    2 524
TTK-PROTO 2007 sammanlagt4 500    4 500
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2008)      
Förbindelser som ingåtts före 20101 001    1 001
Förbindelser år 20102 1999 1809 04011 2105 22736 856
PVKEH 2008 sammanlagt3 2009 1809 04011 2105 22737 857
Effektivering av kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008)      
Förbindelser som ingåtts före 201010 00035 00020 000  65 000
PKILPU 2008 sammanlagt10 00035 00020 000  65 000
Strategisk lufttransportkapacitet (SAC)      
Förbindelser som ingåtts före 20101 5001 920   3 420
SAC sammanlagt1 5001 920   3 420
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009)      
Förbindelser som ingåtts före 2010121 883135 181181 284180 72291 491710 561
Förbindelser år 201039 61142 33048 81540 318128 845299 919
— varav Utveckling av luftförsvaret  10 0008 750102 343121 093
PVKEH 2009 sammanlagt161 494177 511230 099221 040220 3361 010 480
— Utveckling av försvarsmaktens ledning22 4977 986657  31 140
— Utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning23 00833 20046 76033 72032 643169 331
— Utveckling av försvarsmaktens gemensamma insatser12 0294 70010 900  27 629
— Utveckling av logistiken2 4002 3367 715  12 451
— Utveckling av markförsvaret24 06714 40910 468  48 944
— Utveckling av sjöförsvaret2 5002 0001 5001 000 7 000
— Utveckling av luftförsvaret41 39387 630128 099186 320187 693631 135
— Ersättande av truppminor13 6005 2504 000  22 850
Övnings- och beredskapsammunition (KOVA)20 00020 00020 000  60 000
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt342 647450 672343 524262 500228 8501 628 193
       
Nya beställningsfullmakter      
Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2010)      
Förbindelser år 2010      
Utveckling av försvarsmaktens ledning16 65030 85020 450  67 950
Utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning46 66034 06037 45047 180 165 350
Utveckling av logistiken5 0009 8949 212  24 106
Utveckling av markförsvaret6 3605 6605 760  17 780
Utveckling av sjöförsvaret22 50019 60016 30015 700 74 100
Utveckling av luftförsvaret27 95143 46030 39348 722 150 526
PVKEH 2010 sammanlagt125 121143 524119 565111 602 499 812
Teknisk forskning, produktutveckling och projektberedning 2010 (TTK-PROTO 2010)      
Förbindelser år 201018 82026 55023 1201 400 69 890
TTK-PROTO 2010 sammanlagt18 82026 55023 1201 400 69 890
Nya beställningsfullmakter sammanlagt143 941170 074142 685113 002 569 702
       
Fullmakterna sammanlagt486 588620 746486 209375 502228 8502 197 895


2010 III tilläggsb.-121 334 000
2010 budget698 059 000
2009 bokslut709 171 000
2008 bokslut668 571 000