Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       20. Gränsbevakningsväsendet
            70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster
       40. Invandring
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2010

20. GränsbevakningsväsendetPDF-versio

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Fullmakt

1) Motiveringen till momentet kompletteras så, att Gränsbevakningsväsendet berättigas att ingå avtal för anskaffning av 10 patrullbåtar. Anskaffningen infaller åren 2010—2012 och totalkostnadsförslaget är 9 200 000 euro. Anskaffningen får medföra staten utgifter på högst 1 000 000 euro år 2010, högst 4 200 000 euro år 2011 och högst 4 000 000 euro år 2012.

2) Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så, att den fullmakt att beställa ett utsjöbevakningsfartyg som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2009 förnyas.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av finansieringen av 2010 års andel av anskaffningen av 10 patrullbåtar. Patrullbåtsanskaffningen är en fortsättning på den beställningsfullmakt som beviljades i 2008 års budget, som berättigade till anskaffning av 21 patrullbåtar. Den finansiering som beviljades i budgeten räckte dock endast till anskaffning av 13 patrullbåtar. De 10 patrullbåtar som anskaffas på basis av den nya beställningsfullmakten kompletterar antalet patrullbåtar till att motsvara det uppställda målet på 23 patrullbåtar. Avsikten är att patrullbåtsanskaffningen även ska finansieras genom en finansieringsandel på 3 miljoner euro som ansöks hos Europeiska fonden för de yttre gränserna.

Den beställningsfullmakt som är avsedd för anskaffningen av ett utsjöbevakningsfartyg förnyas i sin helhet. Planeringen av anskaffningen av ett utsjöbevakningsfartyg inleddes 2009, men något avtal om anskaffning av ett fartyg har inte ingåtts och därför har fullmakten inte utnyttjats under budgetåret 2009. Gränsbevakningsväsendet berättigas att ingå avtal för anskaffning av ett utsjöbevakningsfartyg så att staten föranleds utgifter på högst 57 000 000 euro före utgången av 2013. Anskaffningen schemaläggs till åren 2010—2013. Anskaffningen av ett utsjöbevakningsfartyg får efter 2010 föranleda utgifter till ett belopp av 45 800 000 euro.

Till följd av de ändringar som gjorts i momentets motivering ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)
 2010201120122013Sammanlagt fr.o.m. 2010
      
Enmotoriga helikoptrar4 000---4 000
Patrullbåtsanskaffningar4 5107 1104 000-15 620
Anskaffning av utsjöbevakningsfartyg11 20017 80016 00012 00057 000
Fullmakter sammanlagt19 71024 91020 00012 00076 620


2010 tilläggsb.1 000 000
2010 budget18 710 000
2009 II tilläggsb.4 200 000
2009 I tilläggsb.
2009 budget8 710 000
2008 bokslut5 318 000