Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Krishantering

Statsbudgeten 2010

10. KrishanteringPDF-versio

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 300 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)
    Ursprunglig
dispositionsplan
Tilläggsb., förändring +/- Ändrad
dispositionsplan
         
01. Utbildnings- och beredskapsutgifter för EU:s stridsgrupper 8 280 000 +920 000 9 200 000
03. Utgifter för krishanteringsoperationen i Liberia (UNMIL-operationen) 224 000 - 224 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-operationen) 17 048 000 - 17 048 000
05. Gemensamma utgifter 4 100 000 - 4 100 000
06. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-operationen) 560 000 - 560 000
07. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-operationen) 224 000 - 224 000
08. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-operationen) 13 187 000 +5 200 000 18 387 000
09. I reserv för merutgifter för pågående operationer eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsoperationer och för andra utgifter för krishantering 7 877 000 -7 110 000 767 000
10. Utgifter för Atalanta-operationen 255 000 - 255 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia - +690 000 690 000
13. Utgifter för krishanteringsoperationen i Tchad och Centralafrikanska republiken 8 019 000 - 8 019 000
Sammanlagt 59 774 000 -300 000 59 474 000

Förklaring:Behovet av tilläggsfinansiering på 920 000 euro under punkt 01. i dispositionsplanen föranleds av en precisering av kostnaderna. Finland utökar sina styrkor i Afghanistan till 195 soldater. I budgeten för 2010 utgick man från en styrka på 130 soldater. I denna tillläggsbudgetproposition utgår man från att utökningen sker i augusti 2010. På grund av det ovanstående höjs anslaget under punkt 08. i dispositionsplanen med 5 200 000 euro för de lönekostnader som orsakas av truppökningen. Finland deltar i EU:s utbildningsinsats i Somalia. Av denna anledning fogas till dispositionsplanen en ny punkt 11., Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia, vars utgifter uppgår till 690 000 euro. Behovet av tilläggsanslag under punkterna 01., 08. och 11. täcks med anslagsöverföringar från punkt 09. i dispositionsplanen.

Dessutom dras det från punkt 09. i dispositionsplanen av 300 000 euro som överföring till moment 27.30.20.


2010 tilläggsb. -300 000
2010 budget 59 774 000
2009 II tilläggsb.
2009 budget 58 919 000
2008 bokslut 46 618 493