Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Innovationspolitik och företagens internationalisering
            01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
            42. Utveckling av innovationskluster
            83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2010

20. Innovationspolitik och företagens internationaliseringPDF-versio

01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 120 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av en överföring till moment 32.20.42.


2010 tilläggsb.-120 000
2010 budget40 542 000
2009 budget42 428 000
2008 bokslut41 192 000

42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 120 000 euro.

Förklaring: Tilläggsanslaget är en överföring från moment 32.20.01 och avsikten är att använda det för verksamhet som stöder sysselsättningen av arbetslösa och nyutexaminerade, t.ex. för nationell spridning av Protomo-verksamhetsmodellen, utveckling av finansieringsmodeller och arbetsredskap samt inrättande av innovationsteam.


2010 tilläggsb.120 000
2010 budget4 800 000
2009 II tilläggsb.-176 000
2009 budget2 600 000
2008 bokslut2 600 000

83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Fullmakt. Dessutom ändras motiveringen till momentet så att år 2010 får nya lån beviljas till högst 128 165 000 euro.

Förklaring: Avsikten är att ökningen av anslaget och tillägget av engångsnatur i bevillningsfullmakten med 5 000 000 euro ska användas för beviljande av lån som innehåller villkor för riskexponering i synnerhet för marknadsbaserade projekt där den offentliga finansiering som anvisas för utvecklingsverksamhet förbättrar företagens förutsättningar för tillräckliga satsningar på en snabb internationell kommersialisering av resultaten.

Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 3 000 000 euro år 2010 och 2 000 000 euro år 2011.


2010 tilläggsb.3 000 000
2010 budget99 443 000
2009 II tilläggsb.
2009 I tilläggsb.2 000 000
2009 budget75 032 000
2008 bokslut79 824 612