Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2010

Tilläggsbudgeten för 2010PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 773 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 773 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 773 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 30 000 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 30 000 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, tilllägg 30 000 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST -2 000 000
01. Ränteinkomster -2 000 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken, minskning -2 000 000
 
Avdelning 15
15. LÅN -721 700 000
01. Lån som återbetalas till staten 90 000 000
02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk, tilllägg 90 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -811 700 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning -811 700 000

Inkomstposternas totalbelopp:

79 300 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 24 euro
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -300 000
10. Krishantering -300 000
20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag), minskning -300 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 500 000
20. Gränsbevakningsväsendet 1 000 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 000 000
40. Invandring 500 000
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 065 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 1 265 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 1 265 000
30. Militär krishantering 5 800 000
20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 800 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -
20. Tjänster för statssamfundet -
88. Senatfastigheter -
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 42 050 000
20. Yrkesutbildning 4 400 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg 4 400 000
30. Vuxenutbildning 4 650 000
30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg 1 350 000
32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), tillägg 3 300 000
40. Högskoleundervisning och forskning 5 833 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag), tillägg 5 833 000
80. Konst och kultur 11 550 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag), tillägg 11 550 000
90. Idrottsverksamhet 7 500 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag), tillägg 7 500 000
91. Ungdomsarbete 8 117 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag), tillägg 5 117 000
51. Verkstadsverksamhet för unga, förebyggande drogarbete samt hederspris (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 500 000
10. Utveckling av landsbygden 500 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag), tilllägg 500 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -
30. Stöd till trafiken och köp av tjänster -
46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar -
66. Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år) -
 
Huvudtitel 32
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 38 650 000
01. Förvaltning 1 000 000
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
20. Innovationspolitik och företagens internationalisering 3 000 000
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -120 000
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år), tillägg 120 000
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg 3 000 000
30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik 33 735 000
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 000 000
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), tillägg 31 735 000
81. Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 915 000
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg 915 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 460 000
20. Utkomstskydd för arbetslösa 3 460 000
50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning -3 730 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg 430 000
53. Statsandel till utbildningsförmåner för arbetslösa (förslagsanslag), tillägg 6 760 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -13 625 000
10. Miljö- och naturvård 375 000
20. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 375 000
20. Samhällen, byggande och boende -14 000 000
56. Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag), minskning -14 000 000
60. Överföring till statens bostadsfond

Anslagens totalbelopp:

79 300 000