Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2010

Tilläggsbudgeten för 2010PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR773 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning773 000 000
01.Mervärdesskatt, tillägg773 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR30 000 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde30 000 000
88.Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, tilllägg30 000 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST-2 000 000
01.Ränteinkomster-2 000 000
04.Räntor på statens lån till affärsverken, minskning-2 000 000
 
Avdelning 15
15.LÅN-721 700 000
01.Lån som återbetalas till staten90 000 000
02.Återbetalningar på statens lån till affärsverk, tilllägg90 000 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering-811 700 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, minskning-811 700 000

Inkomstposternas totalbelopp:

79 300 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 24euro
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-300 000
10.Krishantering-300 000
20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag), minskning-300 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 500 000
20.Gränsbevakningsväsendet1 000 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
40.Invandring500 000
03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 065 000
01.Försvarspolitik och förvaltning1 265 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg1 265 000
30.Militär krishantering5 800 000
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg5 800 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-
20.Tjänster för statssamfundet-
88.Senatfastigheter-
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE42 050 000
20.Yrkesutbildning4 400 000
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg4 400 000
30.Vuxenutbildning4 650 000
30.Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg1 350 000
32.Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), tillägg3 300 000
40.Högskoleundervisning och forskning5 833 000
53.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag), tillägg5 833 000
80.Konst och kultur11 550 000
52.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag), tillägg11 550 000
90.Idrottsverksamhet7 500 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag), tillägg7 500 000
91.Ungdomsarbete8 117 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag), tillägg5 117 000
51.Verkstadsverksamhet för unga, förebyggande drogarbete samt hederspris (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE500 000
10.Utveckling av landsbygden500 000
55.Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag), tilllägg500 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster-
46.Miljöstöd för fartygsinvesteringar-
66.Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)-
 
Huvudtitel 32
32.ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE38 650 000
01.Förvaltning1 000 000
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
20.Innovationspolitik och företagens internationalisering3 000 000
01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-120 000
42.Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år), tillägg120 000
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg3 000 000
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik33 735 000
01.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000 000
46.Innovationsstöd för skeppsbyggnad
51.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), tillägg31 735 000
81.Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik915 000
63.Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg915 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 460 000
20.Utkomstskydd för arbetslösa3 460 000
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning-3 730 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg430 000
53.Statsandel till utbildningsförmåner för arbetslösa (förslagsanslag), tillägg6 760 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-13 625 000
10.Miljö- och naturvård375 000
20.Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg375 000
20.Samhällen, byggande och boende-14 000 000
56.Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag), minskning-14 000 000
60.Överföring till statens bostadsfond

Anslagens totalbelopp:

79 300 000