Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Rikdagen om statsbudgeten för 2009
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2009

Statsbudgeten för 2009PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR38 878 799 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet15 462 000 000
01.Skatt på inkomst14 482 000 000
02.Källskatt på ränteinkomster600 000 000
03.Skatt på arv och gåva380 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning15 658 000 000
01.Mervärdesskatt14 971 000 000
02.Skatt på vissa försäkringspremier564 000 000
03.Apoteksavgifter123 000 000
08.Acciser5 129 000 000
01.Tobaksaccis650 000 000
04.Skatt på alkoholdrycker1 123 000 000
05.Läskedrycksaccis36 000 000
07.Energiskatter3 309 000 000
08.Accis på vissa dryckesförpackningar11 000 000
10.Övriga skatter2 514 000 000
03.Bilskatt1 100 000 000
05.Överlåtelseskatt580 000 000
06.Lotteriskatt138 000 000
07.Fordonsskatt639 000 000
08.Avfallsskatt57 000 000
19.Övriga inkomster av skattenatur115 799 000
02.Lästavgifter800 000
03.Banskatt20 572 000
04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet4 727 000
05.Tillsynsavgift för flygtrafiken6 700 000
06.Farledsavgifter75 400 000
08.Oljeavfallsavgift4 600 000
09.Övriga skatteinkomster3 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR4 804 849 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 500 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde1 500 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde77 550 000
10.Domstolarnas inkomster30 400 000
20.Utsökningsavgifter47 000 000
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde150 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde3 900 000
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde3 900 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde6 728 000
01.Försvarsförvaltningens byggverks inkomster8 000
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter4 300 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde2 420 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde1 778 606 000
10.Tullverkets inkomster5 690 000
11.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna123 078 000
12.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna33 567 000
13.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna18 781 000
20.Servicecentralens inkomster100 000
25.Inkomster av metallmynt25 000 000
50.Överföring från statens pensionsfond1 417 504 000
51.Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar63 466 000
52.Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m.21 400 000
60.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader2 800 000
70.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel57 000 000
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde10 220 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde459 527 000
70.Inkomster från studiestödsverksamheten24 500 000
88.Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel431 027 000
99.Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde4 000 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde929 455 000
01.Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket628 532 000
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling258 625 000
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen5 600 000
04.Andra inkomster från EU822 000
20.Statens andel av inkomsten av totospel9 200 000
31.Inkomster av köttbesiktningsverksamheten141 000
32.Växtförädlingsavgifter580 000
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter2 300 000
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv560 000
42.Avgifter för jakt på hjortdjur4 250 000
43.Spöfiskeavgifter2 810 000
44.Fiskevårdsavgifter5 997 000
45.Jaktvårdsavgifter8 538 000
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde1 500 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde18 213 000
11.Vägförvaltningens inkomster5 000 000
12.Inkomster av banhållningen6 000 000
13.Sjöfartsverkets inkomster17 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde7 196 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde222 202 000
20.Säkerhetsteknikcentralens inkomster1 175 000
30.Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt arbetskrafts- och näringscentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande200 000
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti21 327 000
50.Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden181 500 000
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde18 000 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde474 218 000
02.Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården1 173 000
03.Inkomster för Forsknings- och utvecklingsinstitut för social- och hälsovården500 000
90.Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet407 495 000
98.Återbäringar av statsunderstöd64 875 000
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde175 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde213 950 000
01.Inkomster till regionala miljöcentraler200 000
10.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador4 150 000
20.Överföring från statens bostadsfond204 500 000
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde5 100 000
39.Övriga inkomster av blandad natur619 000 000
01.Böter89 000 000
02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen75 000 000
04.Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag50 000 000
07.Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond2 500 000
10.Övriga inkomster av blandad natur2 500 000
50.Nettoinkomster av försäljning av aktier400 000 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST1 990 500 000
01.Ränteinkomster255 000 000
04.Räntor på statens lån till affärsverken56 100 000
05.Räntor på övriga lån9 900 000
07.Räntor på depositioner178 000 000
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar11 000 000
03.Dividendinkomster1 350 000 000
01.Dividendinkomster1 350 000 000
04.Andel i statens penninginstituts vinst190 000 000
01.Andel i Finlands Banks vinst190 000 000
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst195 500 000
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst195 500 000
 
Avdelning 15
15.LÅN234 200 000
01.Lån som återbetalas till staten234 200 000
02.Återbetalningar på statens lån till affärsverk162 700 000
04.Amorteringar på övriga lån71 500 000

Inkomstposternas totalbelopp:

45 908 348 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21euro
21.RIKSDAGEN125 070 000
01.Riksdagsledamöterna21 650 000
01.Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)21 650 000
10.Riksdagens kansli76 841 000
01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)58 641 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)7 200 000
74.Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)11 000 000
20.Riksdagens justitieombudsman5 097 000
01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)5 097 000
30.Utrikespolitiska institutet3 283 000
01.Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 080 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)203 000
40.Statens revisionsverk14 311 000
01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)13 826 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)485 000
90.Riksdagens övriga utgifter3 888 000
01.Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (fast anslag)3 888 000
 
Huvudtitel 22
22.REPUBLIKENS PRESIDENT13 038 000
01.Republikens president3 199 000
01.Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag)297 000
02.Presidentens dispositionsmedel (fast anslag)52 000
20.Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)2 850 000
02.Republikens presidents kansli9 839 000
01.Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)7 339 000
02.Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag)200 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)1 000 000
75.Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år)1 300 000
 
Huvudtitel 23
23.STATSRÅDETS KANSLI79 167 000
01.Förvaltning36 145 000
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)27 281 000
02.Avlöningar till ministrar och deras specialmedarbetare (förslagsanslag)4 997 000
20.Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)867 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)3 000 000
10.Ägarstyrningen2 700 000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)2 700 000
20.Understödjande av politisk verksamhet36 000 000
50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)36 000 000
30.Justitiekanslersämbetet3 026 000
01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 026 000
90.Övriga utgifter1 296 000
21.Ordnar (förslagsanslag)471 000
25.Förberedelser med anledning av märkesåret 1809 (reservationsanslag 3 år)750 000
58.Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbundet Eklövet (reservationsanslag 3 år)75 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 170 331 000
01.Utrikesförvaltningen225 052 000
01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)202 058 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)16 994 000
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)6 000 000
10.Krishantering77 176 000
20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)58 919 000
21.Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)18 257 000
20.Närområdessamarbete18 500 000
66.Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år)18 500 000
30.Internationellt utvecklingssamarbete745 987 000
50.Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)730 987 000
88.Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)15 000 000
90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde103 616 000
01.Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag)1 154 000
23.OSSE-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år)373 000
50.Vissa statsunderstöd (fast anslag)1 645 000
51.Understöd till nödställda (förslagsanslag)39 000
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)99 888 000
67.Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)500 000
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)17 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE794 504 000
01.Ministeriet och förvaltningen98 823 000
01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)26 044 000
02.Omkostnader för Justitieförvaltningens servicecentral och datateknikcentral (reservationsanslag 2 år)1 000
03.Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 216 000
04.Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)1 842 000
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)7 400 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)43 000 000
50.Understöd (fast anslag)2 170 000
51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)12 150 000
10.Domstolar och rättshjälp327 623 000
01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 033 000
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)9 617 000
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)235 057 000
04.Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)25 456 000
05.Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)13 460 000
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)36 000 000
20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning92 578 000
01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)92 578 000
30.Åklagarna39 703 000
01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)39 703 000
40.Verkställighet av straff219 465 000
01.Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år)213 440 000
74.Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)6 025 000
50.Valutgifter16 312 000
20.Valutgifter (förslagsanslag)16 312 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 168 899 000
01.Förvaltning96 546 000
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 128 000
02.Omkostnader för servicecentralen för ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 2 år)100 000
03.Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)25 234 000
20.Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)1 561 000
22.EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)10 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)44 700 000
65.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)1 813 000
10.Polisväsendet662 561 000
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)660 061 000
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)2 500 000
20.Gränsbevakningsväsendet230 021 000
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)217 511 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)12 510 000
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna86 881 000
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)15 970 000
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)53 901 000
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)3 500 000
31.Statsunderstöd till räddningsväsendet (reservationsanslag 2 år)3 510 000
43.Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)10 000 000
40.Invandring92 890 000
01.Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)13 668 000
02.Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)7 670 000
20.Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)900 000
30.Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag)9 300 000
63.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)61 352 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 778 442 000
01.Försvarspolitik och förvaltning491 311 000
01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)15 076 000
02.Omkostnader för Försvarsförvaltningens servicecentral (reservationsanslag 2 år)100 000
23.Främjande av nätsäkerheten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)197 000 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)279 135 000
10.Militärt försvar2 232 447 000
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 516 860 000
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)713 937 000
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)1 650 000
30.Militär krishantering54 684 000
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)54 674 000
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)10 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 322 839 000
01.Förvaltning217 242 000
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)33 586 000
02.Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år)15 450 000
08.Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)5 031 000
09.Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)34 937 000
10.Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)55 289 000
12.Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)774 000
21.Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)675 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)71 000 000
87.Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2 år)500 000
10.Beskattningen och tullväsendet621 763 000
01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)373 946 000
02.Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)160 310 000
63.På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag)6 000 000
70.Anskaffning av inventarier   (reservationsanslag 3 år)1 807 000
95.Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)42 700 000
96.Utgifter på grund av vissa beslut om farledsavgifter (reservationsanslag 3 år)37 000 000
20.Tjänster för statssamfundet39 991 000
01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)26 139 000
02.Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år)5 472 000
03.Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år)1 060 000
05.Servicecentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 000 000
06.Omkostnader för IT-servicecentralen (reservationsanslag 2 år)6 320 000
88.Senatfastigheter
30.Statistikväsendet och den ekonomiska forskningen50 237 000
01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)46 072 000
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)4 165 000
40.Utvecklande av statsförvaltningen20 797 000
20.Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år)1 602 000
21.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)19 195 000
50.Pensioner och ersättningar3 745 625 000
15.Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag)3 578 260 000
16.Extra pensioner (förslagsanslag)20 370 000
17.Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)30 500 000
50.Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag)41 407 000
63.Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)64 088 000
95.Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott från andra pensionsanstalter (förslagsanslag)11 000 000
60.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen10 390 000
01.Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)1 500 000
02.Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)150 000
03.Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (reservationsanslag 2 år)250 000
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)2 800 000
60.Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)320 000
95.Lagstadgade utgifter som inte budgeterats separat (förslagsanslag)300 000
96.Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)5 000 000
97.Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)70 000
70.EU och internationella organisationer1 778 170 000
40.Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)7 000 000
67.Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)170 000
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)1 771 000 000
80.Överföringar till landskapet Åland240 587 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)206 587 000
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)25 000 000
40.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)9 000 000
90.Stöd till kommunerna328 637 000
03.Omkostnader för KuntaIT (reservationsanslag 3 år)7 500 000
30.Allmän statsandel till kommunerna, på kommunernas skatteinkomster baserad utjämning och övergångsutjämningar (förslagsanslag)160 480 000
31.Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag)141 957 000
32.Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag)15 000 000
33.Intressebevakning i förmyndarverksamheten (förslagsanslag)3 700 000
91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet269 400 000
40.Stöd till arbetsgivare (förslagsanslag)104 000 000
41.Energiskattestöd (förslagsanslag)165 400 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 498 011 000
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet215 993 000
01.Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)26 615 000
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)21 039 000
03.Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år)8 773 000
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)4 686 000
22.Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)14 563 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)135 000 000
50.Vissa understöd (fast anslag)585 000
51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)2 615 000
66.Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)2 117 000
10.Allmänbildande utbildning2 142 727 000
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)54 592 000
02.Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 000
20.Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år)16 144 000
30.Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)2 015 568 000
34.Statsandel för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)55 700 000
51.Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)721 000
20.Yrkesutbildning637 694 000
01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)8 425 000
20.Inlärning på arbetsplatser (reservationsanslag 2 år)3 026 000
21.Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)1 434 000
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)624 809 000
30.Yrkesinriktad tillläggsutbildning och fritt bildningsarbete475 000 000
20.Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)15 359 000
21.Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)10 104 000
30.Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)157 369 000
31.Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tillläggsutbildning (förslagsanslag)135 461 000
32.Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)126 237 000
51.Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)19 684 000
52.Statsandel och statsunderstöd för vuxenutbildningens anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år)1 000 000
53.Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)9 786 000
40.Yrkeshögskoleundervisning395 425 000
20.Yrkeshögskoleväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år)2 950 000
21.Utvecklande av yrkeshögskolorna (reservationsanslag 2 år)2 003 000
30.Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag)390 472 000
50.Undervisning och forskning vid universitet1 792 370 000
01.Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 423 140 000
02.Nationalbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)14 337 000
03.Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år)77 126 000
04.Omkostnader för universitetens servicecentral (reservationsanslag 2 år)5 000 000
20.Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år)22 767 000
21.Statlig finansiering för tryggande av likviditeten och rörelsekapitalet för universitet som verkar som offentligrättsliga institutioner (reservationsanslag 2 år)50 000 000
87.Statlig finansiering för Aalto-universitetets kapital (fast anslag)200 000 000
60.Vetenskap326 470 000
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)36 171 000
02.Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)21 115 000
03.Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)2 645 000
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 587 000
20.Utarbetande och anskaffning av vissa verk (reservationsanslag 2 år)50 000
50.Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)169 941 000
53.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)81 256 000
66.Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)13 705 000
70.Studiestöd870 973 000
01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)685 000
52.Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag)25 500 000
55.Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)776 394 000
57.Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)27 300 000
58.Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år)4 494 000
59.Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)36 600 000
80.Konst och kultur469 784 000
01.Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år)5 170 000
02.Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)18 556 000
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)2 678 000
04.Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)18 863 000
05.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)6 968 000
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år)5 310 000
07.Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år)611 000
08.Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)967 000
30.Statsandelar och statsunderstöd för de allmänna bibliotekens driftskostnader (förslagsanslag)106 440 000
31.Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)30 060 000
32.Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag)12 468 000
33.Statsandelar och statsunderstöd för kulturverksamhet i kommunerna (förslagsanslag)5 588 000
34.Statsandelar för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (förslagsanslag)5 400 000
36.Understöd för projektet Europas kulturhuvudstad 2011 (reservationsanslag 2 år)2 000 000
40.Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag)252 000
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)11 325 000
51.Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)13 160 000
52.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)191 886 000
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)18 000 000
54.Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig renovering (fast anslag)3 746 000
55.Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år)2 000 000
56.Främjande av kulturexport (reservationsanslag 3 år)800 000
70.Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)2 500 000
72.Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år)739 000
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)4 280 000
95.Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)17 000
90.Idrottsverksamhet119 413 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)116 082 000
52.Statsandel för idrottsutbildningscentrer (fast anslag)3 331 000
91.Ungdomsarbete52 162 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)41 789 000
51.Verkstadsverksamhet för unga och förebyggande drogarbete (reservationsanslag 2 år)10 373 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 836 454 000
01.Förvaltning110 791 000
01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)27 162 000
02.Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)13 727 000
03.Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)25 377 000
04.Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)846 000
20.Utvecklande av datasystem (reservationsanslag 2 år)5 123 000
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)729 000
22.Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år)3 813 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)25 300 000
40.Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år)5 000 000
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)3 714 000
10.Utveckling av landsbygden116 715 000
50.Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)9 840 000
54.Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (förslagsanslag)9 032 000
55.Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag)4 620 000
61.EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)43 500 000
62.Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)47 200 000
63.Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år)2 523 000
20.Jordbruk2 235 244 000
01.Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)32 733 000
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)559 365 000
41.EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)592 987 000
42.Ersättning för skördeskador  (reservationsanslag 3 år)3 400 000
43.Miljöstöd för jordbruket, stöd för animalieproduktionsdjurens välbefinnande samt icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)348 915 000
44.Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)422 673 000
45.Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år)144 400 000
46.Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 2 år)5 861 000
47.Utveckling av kvalitetssystem (reservationsanslag 3 år)1 713 000
48.Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen och sockerproduktionen (reservationsanslag 3 år)33 557 000
49.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)58 600 000
60.Överföring till interventionsfonden (fast anslag)1 000 000
61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år)30 040 000
30.Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet46 638 000
01.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)42 420 000
20.Veterinärvård (förslagsanslag)1 650 000
41.Vissa ersättningar (förslagsanslag)2 568 000
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning59 699 000
01.Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 245 000
20.Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år)2 300 000
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag)4 250 000
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)2 750 000
43.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)1 685 000
50.Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år)8 538 000
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)5 536 000
52.Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag)2 760 000
62.Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)13 878 000
77.Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)757 000
50.Vattenhushållning29 040 000
20.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)13 371 000
30.Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar (förslagsanslag)650 000
31.Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)13 758 000
43.Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag)420 000
48.Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år)841 000
60.Skogsbruk166 402 000
01.Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)42 300 000
41.Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)1 063 000
42.Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år)47 518 000
43.Vissa ersättningar (förslagsanslag)50 000
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)65 780 000
45.Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)7 965 000
50.Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)1 626 000
83.Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)100 000
63.Forststyrelsen6 502 000
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)6 502 000
70.Infrastruktur för fastigheter och geografisk information65 423 000
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)54 707 000
02.Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 716 000
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)7 000 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 108 809 000
01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter346 497 000
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)20 047 000
21.Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)34 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)325 474 000
40.Vissa statsunderstöd (fast anslag)942 000
10.Trafiknätet1 487 796 000
01.Vägförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)83 110 000
02.Banförvaltningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)29 557 000
03.Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)35 018 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år)510 572 000
22.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år)303 070 000
23.Farledshållning (reservationsanslag 2 år)62 002 000
34.Statsbidrag för planering av en metrolinje västerut (reservationsanslag 2 år)6 750 000
41.Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)2 947 000
50.Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)23 000 000
76.Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag)29 870 000
77.Utvecklande av farledsnätet och byggande av radionätet (reservationsanslag 3 år)
78.Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag)344 400 000
79.Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)57 500 000
20.Trafiksäkerhet och trafikövervakning24 019 000
01.Fordonsförvaltningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)12 113 000
02.Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)4 306 000
03.Luftfartsförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)7 600 000
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster200 506 000
42.Statsunderstöd för utbildning (fast anslag)841 000
43.Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)95 223 000
50.Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag)800 000
51.Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)4 200 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)60 175 000
64.Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)7 867 000
65.Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster (förslagsanslag)31 400 000
40.Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation9 345 000
01.Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 845 000
42.Understödjande av tidningspressen (fast anslag)500 000
44.Statsunderstöd för sändning av finländska televisions- och radioprogram till utlandet (fast anslag)2 000 000
50.Forskning40 646 000
01.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)40 646 000
60.Affärsverksamhet
87.Rederiverket
88.Lotsverket
89.Luftfartsverket
 
Huvudtitel 32
32.ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 322 397 000
01.Förvaltning141 965 000
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)53 357 000
20.Civiltjänst (förslagsanslag)6 263 000
21.Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)1 470 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)61 240 000
60.Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)20 000
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)9 395 000
92.Ersättning till statens kärnavfallshanteringsfond (förslagsanslag)10 210 000
95.Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag)10 000
20.Innovationspolitik736 485 000
01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)42 428 000
02.Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)85 369 000
03.Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)10 149 000
05.Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 783 000
06.Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 2 år)47 602 000
07.Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)14 800 000
20.Offentlig forskning och utveckling (förslagsanslag)194 250 000
40.Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet (förslagsanslag)186 350 000
41.Statsunderstöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)42 642 000
42.Samordning av klustren i kompetenscentraprogrammet (reservationsanslag 2 år)2 600 000
43.Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)21 480 000
45.Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)7 000 000
83.Lån för forsknings- och utvecklingsverksamhet (förslagsanslag)75 032 000
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik843 740 000
01.Arbetskrafts- och näringscentralernas och arbetskraftsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)242 772 000
42.Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)29 108 000
44.Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)5 000 000
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)33 800 000
48.Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)14 700 000
50.Lönegaranti (förslagsanslag)22 000 000
51.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag)477 440 000
64.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)18 920 000
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet25 168 000
01.Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 042 000
02.Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)5 396 000
03.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)5 037 000
04.Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 039 000
31.Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)4 511 000
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)673 000
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)1 450 000
95.Rättegångskostnader för grupptalan (förslagsanslag)20 000
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik511 873 000
43.Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)31 656 000
63.Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)47 650 000
64.EU:s strukturfonders medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)230 457 000
65.Statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)202 110 000
60.Energipolitik63 166 000
01.Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)916 000
20.Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år)3 400 000
28.Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)500 000
40.Energistöd (förslagsanslag)48 300 000
43.Kyotomekanismerna (förslagsanslag)10 000 000
50.Vissa understöd för energiekonomin (reservationsanslag 3 år)50 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE14 826 007 000
01.Förvaltning67 925 000
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)39 404 000
02.Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)2 102 000
03.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)4 162 000
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)488 000
05.Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år)559 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)17 000 000
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)4 210 000
02.Tillsyn35 699 000
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)14 196 000
04.Läkemedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 363 000
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)12 140 000
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)8 000 000
03.Forskning och utveckling110 235 000
03.Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år)1 390 000
04.Omkostnader för Forsknings- och utvecklingsinstitutet för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)60 904 000
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)38 901 000
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)9 040 000
10.Utjämning av familje- och boendekostnader2 132 385 000
28.Omkostnader som betalas till Folkpensionsanstalten för verkställigheten av förmåner som betalas ur fonden för övrig social trygghet (förslagsanslag)117 410 000
50.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)11 400 000
51.Barnbidrag (förslagsanslag)1 426 000 000
52.Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag)1 500 000
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)20 200 000
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)434 000 000
55.Underhållsstöd (förslagsanslag)121 875 000
20.Utkomstskydd för arbetslösa1 384 000 000
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)8 000 000
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag)430 000 000
51.Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag)71 000 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)663 000 000
53.Statsandel till utbildningsdagpenning (förslagsanslag)12 000 000
54.Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag)140 000 000
55.Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)18 000 000
56.Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)42 000 000
30.Sjukförsäkring1 243 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)1 243 000 000
40.Pensioner2 933 205 000
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)46 400 000
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)497 000 000
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)95 000 000
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)505 000
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)17 000 000
56.Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag)5 500 000
57.Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag)24 700 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag)2 247 100 000
50.Stöd till veteranerna385 823 000
30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)2 200 000
50.Fronttillägg (förslagsanslag)64 500 000
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)210 930 000
52.Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)65 207 000
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)3 100 000
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)90 000
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)3 500 000
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)36 288 000
57.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)8 000
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård5 958 645 000
30.Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag)5 569 684 000
31.Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)25 800 000
32.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag)40 000 000
33.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)99 170 000
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)8 591 000
35.Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet (förslagsanslag)205 000 000
36.Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)600 000
63.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det sociala området (fast anslag)3 500 000
64.Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag  3 år)6 300 000
70.Främjande av hälsa och funktionsförmåga59 390 000
01.Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)28 490 000
20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)16 610 000
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)930 000
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)1 360 000
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år)9 300 000
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)2 700 000
80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare213 200 000
40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)197 300 000
50.Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare (fast anslag)15 900 000
90.Understöd från Penningautomatföreningen302 500 000
50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)302 500 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE316 388 000
01.Miljöförvaltningens omkostnader153 206 000
01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)34 643 000
02.De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)69 604 000
03.Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)5 057 000
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)32 700 000
21.Produktivitetsanslag inom miljöministeriets område (reservationsanslag 2 år)202 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)9 000 000
65.Understöd till organisationer och för miljövård (reservationsanslag 3 år)2 000 000
10.Miljö- och naturvård86 975 000
20.Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)4 200 000
21.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)1 770 000
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)24 825 000
60.Överföring till oljeskyddsfonden   (reservationsanslag 3 år)2 300 000
61.Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)1 000 000
63.Anskaffning av naturskyddsområden och utgifter för ersättningar (reservationsanslag 3 år)36 500 000
64.EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)1 500 000
65.Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)2 300 000
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)1 580 000
77.Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år)11 000 000
20.Samhällen, byggande och boende76 207 000
01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)4 857 000
37.Understöd för planläggning i kommuner och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år)500 000
55.Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)68 500 000
60.Överföring till statens bostadsfond
64.Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)2 350 000
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN2 395 000 000
01.Ränta på statsskulden2 374 000 000
90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag)2 374 000 000
09.Övriga utgifter för statsskulden21 000 000
20.Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)21 000 000
 
Huvudtitel 37
37.MINSKNING AV STATSSKULDEN152 992 000
01.Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering152 992 000
94.Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag)152 992 000

Anslagens totalbelopp:

45 908 348 000