Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2009
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2009

ANSLAG

 
Huvudtitel 21euro
21.RIKSDAGEN
10.Riksdagens kansli
01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag), minskning-3 000 000
70.Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)3 000 000
 
Huvudtitel 22
22.REPUBLIKENS PRESIDENT120 000
02.Republikens presidents kansli120 000
02.Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag), tillägg120 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 659 000
01.Utrikesförvaltningen2 229 000
01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 229 000
10.Krishantering
20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
30.Internationellt utvecklingssamarbete
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde430 000
01.Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag), minskning-570 000
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg1 000 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE13 358 000
01.Ministeriet och förvaltningen3 900 000
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg1 900 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg2 000 000
10.Domstolar och rättshjälp7 568 000
01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg28 000
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg33 000
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg105 000
04.Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 002 000
05.Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg5 900 000
20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning1 500 000
01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 500 000
30.Åklagarna190 000
01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg190 000
40.Verkställighet av straff200 000
01.Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
50.Valutgifter
20.Valutgifter (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE74 522 000
01.Förvaltning2 843 000
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
22.EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 2 år), tillägg2 843 000
10.Polisväsendet1 950 000
01.Poliväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 100 000
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag), tilllägg850 000
20.Gränsbevakningsväsendet4 200 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg4 200 000
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
40.Invandring65 529 000
01.Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000 000
02.Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg7 228 000
63.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg55 301 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10.Militärt försvar
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 461 000
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minskning-7 961 000
19.Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)3 500 000
30.Militär krishantering
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-86 994 000
01.Förvaltning3 000 000
73.Utveckling av ekonomi-, personal- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)2 750 000
88.Kapitalisering av aktiebolag och affärsverk som styrs av statens finansförvaltning (reservationsanslag 2 år)250 000
10.Beskattningen och tullväsendet-5 755 000
01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 745 000
02.Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
95.Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag), minskning-8 000 000
20.Tjänster för statssamfundet-1 000 000
05.Servicecentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-1 000 000
40.Utvecklande av statsförvaltningen-2 945 000
20.Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 3 år)
21.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), minskning-2 945 000
50.Pensioner och ersättningar2 000 000
50.Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag), tilllägg2 000 000
60.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen-250 000
03.Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (förslagsanslag)
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-250 000
70.EU och internationella organisationer-45 000 000
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning-45 000 000
80.Överföringar till landskapet Åland-20 044 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning-20 044 000
90.Stöd till kommunerna1 000 000
32.Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag), tillägg1 000 000
91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet-18 000 000
41.Energiskattestöd (förslagsanslag), minskning-18 000 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE66 886 000
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet1 000 000
01.Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
10.Allmänbildande utbildning
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
20.Yrkesutbildning2 000 000
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg2 000 000
30.Yrkesinriktad tillläggsutbildning och fritt bildningsarbete3 000 000
32.Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), tillägg3 000 000
50.Undervisning och forskning vid universitet46 000 000
01.Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg486 000
03.Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-486 000
21.Statlig finansiering för tryggande av likviditeten och rörelsekapitalet för universitet som verkar som offentligrättsliga inrättningar och Tammerfors tekniska universitet som verkar i form av stiftelse (reservationsanslag 2 år), tilllägg46 000 000
60.Vetenskap2 122 000
66.Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag), tillägg2 122 000
70.Studiestöd12 550 000
52.Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag), tillägg12 550 000
80.Konst och kultur214 000
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
07.Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg214 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE29 622 000
01.Förvaltning
01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-151 000
03.Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg151 000
20.Jordbruk8 000 000
01.Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
43.Miljöstöd för jordbruket, stöd för animalieproduktionsdjurens välbefinnande samt icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)
44.Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)
49.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), minskning-1 000 000
61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år), tillägg8 000 000
30.Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet2 150 000
01.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg50 000
20.Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg1 500 000
41.Vissa ersättningar (förslagsanslag), tillägg600 000
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning3 612 000
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tillägg50 000
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg52 000
62.Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg3 510 000
77.Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)
50.Vattenhushållning3 860 000
20.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg3 860 000
60.Skogsbruk12 000 000
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tilllägg12 000 000
50.Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE54 417 000
01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter8 600 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg8 600 000
10.Trafiknätet45 647 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg1 920 000
22.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg14 032 000
23.Farledshållning (reservationsanslag 2 år)
41.Statsbidrag för byggande av och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år), tilllägg400 000
76.Anskaffningar av och ersättningar för jord- och vattenområden (förslagsanslag), tillägg6 431 000
78.Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag), tilllägg22 864 000
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster20 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg20 000
65.Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster (förslagsanslag)
40.Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation150 000
01.Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg150 000
50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
 
Huvudtitel 32
32.ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-875 709 000
01.Förvaltning321 000
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg321 000
20.Innovationspolitik25 390 000
02.Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg10 000 000
20.Offentlig forskning och utveckling (förslagsanslag), tillägg1 500 000
40.Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet (förslagsanslag), minskning-1 500 000
41.Statsunderstöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg176 000
42.Samordning av klustren i kompetenscentraprogrammet (reservationsanslag 2 år), minskning-176 000
43.Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag), tillägg4 690 000
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
87.Bolagisering av sakkunnigtjänsterna vid Statens tekniska forskningscentral (reservationsanslag 2 år)10 000 000
88.Bolagisering av förvaltningen av Statens tekniska forskningscentrals intresseföretag (reservationsanslag 2 år)700 000
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik-879 100 000
01.Arbets- och näringscentralernas och arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg900 000
42.Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), tilllägg4 000 000
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
48.Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag), minskning-1 000 000
50.Lönegaranti (förslagsanslag), tilllägg19 000 000
51.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), tillägg29 000 000
63.Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år)25 000 000
64.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)
80.Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), minskning-1 000 000 000
87.Kapitallån till Finnvera Abp för kapitalisering av Finlands Exportkredit Ab (fast anslag), minskning-6 000 000
89.Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år), tillägg50 000 000
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik-23 320 000
63.Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg1 680 000
64.EU:s strukturfonders medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)
65.Statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), minskning-25 000 000
60.Energipolitik1 000 000
40.Energistöd (förslagsanslag), tilllägg1 000 000
50.Vissa understöd för energiekonomin (reservationsanslag 3 år)
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-21 979 000
01.Förvaltning4 639 000
03.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg285 000
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 3 år)
05.Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 3 år)
27.Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv (reservationsanslag 3 år)4 354 000
02.Tillsyn1 332 000
04.Läkemedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg172 000
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)300 000
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg860 000
03.Forskning och utveckling250 000
03.Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år)
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg250 000
20.Utkomstskydd för arbetslösa-85 000 000
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning-30 000 000
51.Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), tillägg30 000 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning-80 000 000
56.Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), minskning-5 000 000
40.Pensioner8 800 000
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag), tillägg800 000
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning-10 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), tillägg18 000 000
50.Stöd till veteranerna5 800 000
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag), tilllägg5 800 000
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård46 200 000
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)
35.Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet (förslagsanslag), tillägg41 200 000
39.Statsunderstöd till sjukvårdsdistrikten och kommunerna för kostnader för förberedelser inför en pandemi (reservationsanslag 3 år)5 000 000
80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare-4 000 000
40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag), minskning-4 000 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE10 290 000
01.Miljöförvaltningens omkostnader230 000
01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg230 000
10.Miljö- och naturvård10 060 000
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg1 060 000
70.Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)5 000 000
77.Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg2 500 000
88.Höjning av aktiekapital (reservationsanslag 3 år)1 500 000
20.Samhällen, byggande och boende
60.Överföring till statens bostadsfond
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-257 000 000
01.Ränta på statsskulden-265 000 000
90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag), minskning-265 000 000
09.Övriga utgifter för statsskulden8 000 000
20.Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag), tilllägg8 000 000

Anslagens totalbelopp:

-989 808 000