Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2009
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2009

Tilläggsbudgeten för 2009PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-2 620 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-1 620 000 000
01.Skatt på inkomst, minskning-1 620 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning-603 000 000
01.Mervärdesskatt, minskning-603 000 000
08.Acciser-47 000 000
07.Energiskatter, minskning-47 000 000
10.Övriga skatter-350 000 000
03.Bilskatt, minskning-250 000 000
05.Överlåtelseskatt, minskning-100 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR75 622 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 922 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg1 922 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde43 700 000
87.Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden43 700 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde30 000 000
88.Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, tilllägg30 000 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST-323 000 000
01.Ränteinkomster-73 000 000
07.Räntor på depositioner, minskning-73 000 000
03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier-250 000 000
01.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier, minskning-250 000 000
 
Avdelning 15
15.LÅN5 605 836 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering5 605 836 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg5 605 836 000

Inkomstposternas totalbelopp:

2 738 458 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 24euro
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 922 000
01.Utrikesförvaltningen
01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
30.Internationellt utvecklingssamarbete1 922 000
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg1 922 000
90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
23.OSSE-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år)
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 500 000
10.Polisväsendet1 500 000
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 500 000
20.Gränsbevakningsväsendet
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)
40.Invandring1 000 000
01.Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
02.Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE44 712 000
01.Försvarspolitik och förvaltning8 063 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg8 063 000
10.Militärt försvar35 509 000
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg15 170 000
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg20 339 000
30.Militär krishantering1 140 000
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg1 140 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE337 096 000
01.Förvaltning352 480 000
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
02.Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år)
12.Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg2 480 000
80.Lån till isländska staten (förslagsanslag)350 000 000
20.Tjänster för statssamfundet
88.Senatfastigheter
40.Utvecklande av statsförvaltningen-2 480 000
21.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), minskning-2 480 000
80.Överföringar till landskapet Åland-12 904 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning-12 904 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE52 915 000
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet2 140 000
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg600 000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)1 540 000
10.Allmänbildande utbildning9 350 000
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg350 000
34.Statsandel för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år), tilllägg9 000 000
20.Yrkesutbildning3 000 000
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg3 000 000
30.Yrkesinriktad tillläggsutbildning och fritt bildningsarbete5 000 000
31.Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tillläggsutbildning (förslagsanslag), tillägg4 000 000
32.Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), tillägg1 000 000
40.Yrkeshögskoleundervisning3 000 000
30.Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag), tillägg3 000 000
50.Undervisning och forskning vid universitet225 000
01.Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
03.Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg225 000
60.Vetenskap6 033 000
02.Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
53.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag), tillägg5 833 000
80.Konst och kultur12 834 000
02.Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)
52.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag), tillägg12 834 000
90.Idrottsverksamhet8 333 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag), tillägg8 333 000
91.Ungdomsarbete3 000 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag), tillägg3 000 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 950 000
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning800 000
50.Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år)
62.Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg800 000
50.Vattenhushållning4 000 000
31.Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år), tillägg4 000 000
60.Skogsbruk150 000
42.Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg150 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE113 336 000
01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter25 633 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg25 633 000
10.Trafiknätet78 056 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg45 556 000
22.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg21 500 000
78.Vissa trafikledsprojekt (förslagsanslag), tilllägg11 000 000
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster-53 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), minskning-53 000
40.Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation500 000
50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)500 000
50.Forskning3 200 000
01.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 200 000
60.Affärsverksamhet6 000 000
40.Understöd till Luftfartsverket (reservationsanslag 2 år)6 000 000
89.Luftfartsverket
 
Huvudtitel 32
32.ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 410 428 000
20.Innovationspolitik6 200 000
20.Offentlig forskning och utveckling (förslagsanslag), tillägg2 000 000
40.Bidrag till forskning, utveckling och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg2 000 000
41.Statsunderstöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år), tillägg200 000
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg2 000 000
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik1 389 700 000
01.Arbetskrafts- och näringscentralernas och arbetskraftsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 200 000
42.Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), tilllägg15 000 000
51.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), tillägg22 000 000
64.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), tillägg1 500 000
80.Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg1 250 000 000
88.Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år), tilllägg100 000 000
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet1 500 000
31.Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år), tillägg1 500 000
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik11 028 000
63.Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg4 497 000
64.EU:s strukturfonders medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), tilllägg3 514 000
65.Statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), tilllägg3 017 000
60.Energipolitik2 000 000
40.Energistöd (förslagsanslag), tilllägg2 000 000
42.Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE724 599 000
01.Förvaltning300 000
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
05.Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år)
10.Utjämning av familje- och boendekostnader34 479 000
26.Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader för förberedelser inför överföringen av tolktjänster för handikappade (reservationsanslag 2 år)1 479 000
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg33 000 000
20.Utkomstskydd för arbetslösa257 500 000
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), tillägg88 500 000
51.Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), tillägg25 000 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg134 000 000
54.Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg10 000 000
30.Sjukförsäkring
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
40.Pensioner415 000 000
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tilllägg13 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), tillägg402 000 000
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård17 320 000
30.Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg1 300 000
31.Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg10 020 000
35.Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet (förslagsanslag), tillägg6 000 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE46 000 000
10.Miljö- och naturvård9 000 000
70.Anskaffning och grundlig renovering av fartyg för bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)7 000 000
77.Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
20.Samhällen, byggande och boende37 000 000
01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)
56.Konjunkturrelaterade understöd för bostadsaktiebolags och hyreshusbolags reparationer (förslagsanslag)37 000 000
60.Överföring till statens bostadsfond

Anslagens totalbelopp:

2 738 458 000