Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2009

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Selvitysosa:Luku lisätään talousarvioesitykseen.

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Momentille merkitään nettotuloa 2 342 334 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen ja

3) valtiontalouteen ydinjätehuoltorahastosta ydinenergialain 54 §:n 2 momentin nojalla lainatun vuonna 2009 erääntyvän velan maksamiseen.

Momentille budjetoitua lainaa saa valtion maksuvalmiuden salliessa jättää nostamatta siihen määrään asti, jolla talousarvion muille tuloarviomomenteille kertyneet tulot ylittävät vastaavat budjetoidut tuloarviot.

Selvitysosa:Momentti lisätään talousarvioesitykseen.

Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

Budjettitalouden velan nimellisarvon kehitys vuosina 2006—2009 (mrd. euroa)
  2006
tilinpäätös
2007
tilinpäätös
2008
talousarvio
2009
esitys
         
Budjettitalouden velka, nimellisarvo 56,6 53,7 51,9 54,9

Momentin nettotuloarvio 2 342 334 000 euroa vastaa muista kuin velanhallinnasta aiheutuvista menoista syntyvää nettolainanottotarvetta.

Budjettitalouden velan pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia arvioidaan maksettavan 5,6 mrd. euroa vuonna 2009. Tämän lisäksi arvioidaan erääntyvän velkasitoumuksia ja lyhytaikaista luottoa 3,9 mrd. euroa. Lisäksi valtion ydinjätehuoltorahastolle erääntyy palautettavaksi ydinenergialain 54 §:n 2 momentin nojalla valtiovarastoon vuonna 1999 siirretty määrä, yhteensä 180 368 168 euroa. Uusista lainoista saatavan määrän, ml. emissiotappiot, arvioidaan olevan 15 650 299 000 euroa ja lainojen kuoletuksiin ja takaisinmaksuun, ml. pääomatappiot, käytettävän määrän 13 307 965 000 euroa.

Tulot ja menot
   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto (netto) 2 570 702 000
Menot  
Siirto valtiovarastosta valtion ydinjätehuoltorahastoon -180 368 000
Emissiotappiot (netto) -25 000 000
Pääomatappiot (netto) -23 000 000
Nettotulot 2 342 334 000


2009 talousarvio 2 342 334 000