Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2008 (RP 62/2007 rd)
   Allmän motivering
        Den ekonomiska utvecklingen
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        Produktivitet
        Statens tjänste- och arbetskollektivavtal
        Löneuppgörelsen inom den kommunala sektorn
        De viktigaste anslagsändringarna
        Precisering av vissa utgiftsposter
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2008

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas en proposition som kompletterar budgetpropositionen för 2008 (RP 62/2007 rd). Regeringens proposition om budgeten för 2008 överlämnades till riksdagen den 13 september 2007. Finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om propositionen.

Den ekonomiska utvecklingen

Regeringens budgetproposition och kompletterande budgetproposition grundar sig på finansministeriets konjunkturprognos i september. Den ekonomiska tillväxten i Finland avtar under 2007 på grund av att den internationella efterfrågan stabiliseras. Tillväxten fortsätter att avta också nästa år, men den totala produktionsökningen fortsätter trots det och ökar enligt prognoserna tre procent tack vare såväl den inhemska som den utländska efterfrågan. Den starka ekonomiska tillväxten under de senaste åren har ökat resursanvändningen, vilket märks i bl.a. de pågående avtalsförhandlingarna. Inkomsterna uppvisar en snabbare ökning än under den föregående avtalsperioden. Inom all annan fabriksindustri än den elektrotekniska industrin hotar denna utveckling redan kostnadskonkurrensen, och därmed inom kort också en sund utveckling inom sysselsättningen. Även konsumentpriserna stiger i allt snabbare takt.

Tablå 1. Samhällsekonomins utveckling

 200420052006*2007**2008**
      
Bruttonationalprodukt, gängse priser, md euro152,3157,2167,1179190
Bruttonationalprodukt, volymförändring, %3,72,95,04,43,3
Arbetslöshetsgrad, %8,88,47,76,76,3
Sysselsättningsgrad, %67,268,068,970,170,5
Konsumentprisindex, förändring, %0,20,91,62,42,4
Långa räntor (statsobligationer, 10 år), %4,13,43,84,54,7

Tablå 2. Den offentliga ekonomins centrala nyckeltal enligt nationalräkenskaperna

 2003200420052006*2007**2008**
 i förhållande till bruttonationalprodukten, %
       
Skatter och socialskyddsavgifter43,843,443,943,342,742,2
Offentliga samfunds utgifter50,050,250,548,847,547,4
Offentliga samfunds nettokreditgivning2,32,12,53,74,43,8
  Statsförvaltningen0,50,40,40,81,40,9
  Lokalförvaltningen-0,6-0,8-0,6-0,2-0,10,0
  Socialskyddsfonderna2,52,52,83,13,12,9
     Arbetspensionsanstalterna2,72,72,82,92,82,8
     Övriga socialskyddsfonder-0,2-0,20,00,20,30,1
De offentliga samfundens skuld (EMU)44,344,141,439,235,332,8
Statsskulden43,441,938,235,331,428,9

Inkomstposterna

Det föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna höjs med ett nettobelopp på 442 miljoner euro. Det föreslås även att kalkylen över skatteinkomsterna höjs med 443 miljoner euro. Det föreslås att intäktskalkylen för inkomstskatten höjs med 547 miljoner euro, varav samfundsskattens andel utgör 110 miljoner euro. Den höjda intäktskalkylen för samfundsskatten beror på att samfundens förskott för 2007 höjts i slutet av oktober till följd av att en del företag uppvisat en bättre resultatutveckling än väntat. Höjningen på 437 miljoner euro av kalkylen över förvärvsinkomst- och kapitalinkomstskatten föranleds närmast av att kalkylen över kapitalinkomsterna har höjts utifrån de uppgifter som erhölls då beskattningen för 2006 färdigställdes. Detta skedde den 31 oktober 2007, och först då fick man de slutliga uppgifterna om nivån på kapitalinkomstskatten år 2006. Även kalkylen över förvärvsinkomstskatten har preciserats.

Intäktskalkylen över bilskatten föreslås bli sänkt med 104 miljoner euro. Avdraget föranleds av den ändring av bilbeskattningen som träder i kraft vid ingången av 2008. Intäktsföringen av Forststyrelsens vinst höjs med 10,5 miljoner euro.

Anslag och balans

Till anslagen i budgetpropositionen föreslås ett nettotillägg om 502,4 miljoner euro. Överskottet i budgetekonomin minskar med 60,3 miljoner euro till följd av den kompletterande budgetpropositionen. Minskningen av statsskulden skär sådeles ner till sammanlagt 1 892,6 miljoner euro i budgeten för 2008.

Produktivitet

Regeringen specificerade i början av november tidtabellen och föremålen för åtgärderna i produktivitetsprogrammet. Främst på grund av att åtgärderna senarelagts har målen för personalminskningarna 2008 justerats med 55 årsverken under inrikesministeriets huvudtitel, 131 årsverken under försvarsministeriets huvudtitel, -4 årsverken under undervisningsministeriets huvudtitel och 83 årsverken under arbetskrafts- och näringsministeriets huvudtitel, varav en justering med 33 årsverken ansluter sig till tväradministrativa strukturfondsuppgifter. Därutöver har personalminskningarna justerats med 33 årsverken under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel, vilket också har beaktats i anslagen.

Till universiteten återbärs 5 miljoner euro mer av kostnadsnyttan av de produktivitetsfrämjande åtgärderna än vad som tidigare bestämts.

Tabell 3. Hur de produktivitetsfrämjande åtgärderna påverkar behovet av personal

FörvaltningsområdeMinskningar i antalet årsverken 2007—2008Minskningar i antalet årsverken fram till år 2011, kumulativt
   
Statsrådets kansli-1-9
Utrikesministeriet-33-111
Justitieministeriet-87-685
Inrikesministeriet-250-692
Försvarsministeriet-265-1 890
Finansministeriet-442-1 694
Undervisningsministeriet-306-1 325
Jord- och skogsbruksministeriet-139-650
Kommunikationsministeriet-67-480
Arbets- och näringsministeriet1)-198-1 299
Social- och hälsovårdsministeriet-38-340
Miljöministeriet-46-250
Tväradministrativa0-220
Sammanlagt-1 872-9 645

1) Innefattar en minskning av strukturfondsuppgifterna motsvarande 10 årsverken 2008.

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal

Statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal 2007—2010 undertecknades den 31 oktober 2007. Det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet för anställda inom statsförvaltningen, som gäller avtalsperioden 2007—2010, innefattar allmänna förhöjningar åren 2007—2009, lokala lönepotter för åren 2008 och 2009 och en likalönspott för år 2010. Därutöver avtalades att de övergångsperioder som ingår i de statstanställdas olika lönesystem ska löpa ut före den 1 januari 2008 och om vissa justeringar i avtalstexten.

De extra utgifter som avtalet föranleder 2008 utgör totalt 243,3 miljoner euro jämfört med budgetpropositionen för 2008.

Ett anslag på 54 miljoner euro föreslås som ett led i den orientering mot åtgärder i syfte att öka statsförvaltningens lönemässiga konkurrenskraft och att förbättra lönejämställdheten som inleddes under föregående avtalsperiod, som upphörde den 30 september 2007.

Löneuppgörelsen inom den kommunala sektorn

För att stödja löneuppgörelsen inom den kommunala sektorn föreslås en höjning av statsandelarna för social- och hälsovården med 150 miljoner euro år 2008. Det föreslås dessutom en engångshöjning av statsandelen för social- och hälsovård på 18 miljoner euro för utvecklande av lönesystem i anslutning till kommunernas projekt för en mera resultatrik verksamhet.

Staten deltar dessutom i höjningen av inkomstnivån inom den kommunala sektorn genom en indexhöjning till fullt belopp (5,2 procent) av statsandelarna. Kommunernas andel av indexhöjningarnas totala belopp på 413 miljoner euro är ca 374 miljoner euro år 2008. Av detta belopp är andelen för höjningen av inkomstnivån 286 miljoner euro, varav 250 miljoner euro redan ingick i den egentliga budgetpropositionen för 2008 och 36 miljoner euro ingår i den kompletterande budgetpropositionen.

De viktigaste anslagsändringarna

För anskaffning av tomt för en ny ambassad i Tokyo föreslås 30 miljoner euro. Det gäller en finansiering av engångsnatur, som gör det möjligt att genomföra projektet utan nya och bestående extra utgifter.

För Finlands deltagande i EU:s krishanteringsoperationen i Tchad och Centralafrika anvisas ca 4 miljoner euro under utrikesministeriets huvudtitel och 5 miljoner euro under försvarsministeriets huvudtitel genom omdisponeringar av medel inom respektive förvaltningsområde.

Med anledning av de ökade utgifterna för FN:s fredsoperationer föreslås en ökning på ca 2 miljoner euro av Finlands finansiella bidrag.

Med anledning av de uppgifter vid justitieministeriet som gäller Åland föreslås ett tillägg på 0,08 miljoner euro för löneutgifter och andra utgifter för ett årsverke.

Det föreslås att statsandelen för driftskostnaderna för yrkesutbildning höjs med 0,17 miljoner euro på grund av att genbanksboskapen vid Sukeva fängelsegård kommer att flyttas till två undervisningsgårdar. Av motsvarande skäl föreslås ett avdrag på 0,1 miljoner euro i anslaget för omkostnader för verkställighet av straff.

För kulturinstitutioners och kultursamfunds hyror och andra kostnader för lokaler anvisas allmän finansiering till ett belopp av sammanlagt 21,35 miljoner euro. Tidigare hade man för avsikt att täcka finansieringen med tippningsvinstmedel för konst. Samtidigt minskas intäktsföringen av tippningsvinstmedel.

Genom att den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för beställningsfullmakterna för försvarsmaktens anskaffning av NH90-transporthelikoptrar har ändrats har man i kompletteringspropositionen föregripit de senarelagda anskaffningarna.

EU-kommissionen har den 30 oktober 2007 gett sitt medgivande till att staten betalar energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Det statliga energiskattestöd på 35,7 miljoner euro som beviljades i budgeten och den andra tilläggsbudgeten 2007 kan inte betalas ut under 2007. Ett anslag av motsvarande storlek tas in i den kompletterande budgetpropositionen för 2008.

Fullmakten för stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt utökas med 6,5 miljoner euro och fullmakten för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte med 8,5 miljoner euro med tanke på oväntade strukturella förändringar i de ekonomiska regionerna Kotka-Fredrikshamn och Östra Lappland.

Av anslaget för låglönestöd för unga under arbets- och näringsministeriets huvudtitel överförs 6,75 miljoner euro till undervisningsministeriets huvudtitel för förebyggande av utslagning bland unga och främjande av ungas sysselsättning.

Det föreslås att Folkpensionsanstalten får 1,9 miljoner euro i ersättning för kostnaderna för ett nytt informationsbehandlingsprogram på grund av att handläggningen av underhållsbidragen överförs från kommunerna till Folkpensionsanstalten. Den slutliga överföringen verkställs 2009.

Den finansiella strukturen i fråga om den utvidgning av rätten till institutionsvård som ingår i budgetpropositionen föreslås bli justerad så, att kostnaderna för den institutionsvård som kommunerna ordnar ska betalas av anslaget under momentet för allmänna ersättningar för skada, ådragen i militärtjänst. Det föreslås därför att anslaget under momentet höjs med 0,4 miljoner euro. Det föreslås att motsvarande avdrag görs i det anslag för statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar som grundar sig på penningautomatföreningens avkastning.

För att utgifterna år 2008 för den kommitté som statsrådet tillsatt för åren 2007—2009 för en reform av den sociala tryggheten ska kunna täckas föreslår man en anslagsökning på 0,2 euro för social- och hälsovårdsministeriets omkostnader.

I den kompletterande budgetpropositionen ingår också ett förslag till fortsatt beviljande av räntestödslån år 2008 för egnahemshus enligt lagen om räntestöd för ägarbostadslån. Räntestödslånen skall gälla lågenergihus. För att sköta bostadsfondens löneportfölj på ett så lönsamt sätt som möjligt med beaktande av utvecklingen på finansmarknaden föreslås att fonden får ha kortfristiga lån på ett sammanlagt belopp av högst 3,5 miljarder euro och långfristiga lån till ett belopp av högst 1 miljard euro.

Det beräknas att en inbesparing på 58 miljoner euro kan göras i utgifterna för räntan på statsskulden. Detta beror på den nettoamortering på statsskulden som ingår i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen 2007. I kalkylen har även den reella räntenivåns utveckling beaktats.

Precisering av vissa utgiftsposter

På basis av behovsuppskattningen har vissa utgifter minskat. För utbetalningen av barnbidragen föreslås därför en anslagsminskning om 18,8 miljoner euro och för särskilt stöd till invandrare en anslagsminskning om 0,5 miljoner euro. I de utgifter som grundar sig på sjukförsäkringslagen föreslås en minskning av anslagsposten med 14 miljoner euro som närmast beror på minskade utgifter för läkemedelsersättningar.

Vissa utgifter har ökat på basis av behovsuppskattningen. Därför föreslås det att det anslag för utkomstskyddets grundskydd som baserar sig på lagen om utkomstskydd för arbetslösa höjs med 4 miljoner euro.

Den återbetalning av överskottet av försäkringspremien för arbetsoförmåga som ska beaktas i pensionsförsäkringspremierna har höjts till 0,6 procent av lönen, vilket minskar intäkterna av försäkringspremier inom lantbruksföretagarnas och företagarnas pensionssystem och ökar behovet av anslag för att täcka statens finansieringsandel. Det föreslås en anslagsökning om 2,7 miljoner euro för de utgifter som grundar sig på lagen om pension för lantbruksföretagare och en anslagsökning om 12 miljoner euro för de utgifter som grundar sig på lagen om pension för företagare.

På grund av att folkpensionsindex fastställdes till en något högre nivå än väntat föreslås en anslagsökning om 0,1 miljoner euro för familjepensioner, 6 miljoner euro för statens andel av utgifter som grundar sig på folkpensionslagen och 0,3 miljoner euro för de höjda fronttilläggen.

Ramen för valperioden

Den finansiella ramen för 2008 justeras med totalt 331 miljoner euro för att motsvara de förändringar som skett i pris- och kostnadsnivån. Av korrigeringen föranleds 297 miljoner euro av statens ökade löneutgifter med anledning av det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet och ca 40 miljoner euro av justeringen av statsandelsindex. Det resterande beloppet på 5 miljoner euro är en följd av den höjda prisnivå som de nu fastställda FP- och ArPL-indexen ger upphov till. Ramen har också justerats till att motsvara de ändringar som redan tidigare budgeterats i fråga om energiskattestödet och ändringarna i betalningstidtabellerna för anskaffningen av transporthelikoptrar. Efter justeringen är utgiftsramen för 2008 34 236 miljoner euro.

Regeringen föreslår att den totala summan av de anslag som ingår i ramen för 2008 ska vara 33 890 miljoner euro, varvid 46 miljoner euro kvarstår som en ofördelad reserv utöver de 300 miljoner euro som reserverats för tilläggsbudgetbehov. Som utgifter utanför ramen föreslås 9 739 miljoner euro.

Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på de olika avdelningarna, euro
 AvdelningRegeringens budgetproposition KompletteringspropositionSammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur38 047 047 000443 000 00038 490 047 000
12.Inkomster av blandad natur4 806 604 000-11 406 0004 795 198 000
13.Ränteinkomster och intäktsföring av vinst1 983 930 00010 500 0001 994 430 000
15.Lån242 000 000-242 000 000
Sammanlagt45 079 581 000442 094 00045 521 675 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika huvudtitlarna, euro
 HuvudtitelRegeringens budgetpropositionKompletteringspropositionSammanlagt
     
21.Riksdagen122 078 000-122 078 000
22.Republikens president9 338 000210 0009 548 000
23.Statsrådet60 652 000878 00061 530 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 095 743 00038 930 0001 134 673 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde725 293 00022 085 000747 378 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 073 753 00039 171 0001 112 924 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 425 657 000-7 962 0002 417 695 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde6 748 998 000121 231 0006 870 229 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde6 888 756 00090 873 0006 979 629 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde2 795 896 0009 879 0002 805 775 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde2 090 131 00031 989 0002 122 120 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde2 413 358 00018 473 0002 431 831 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde13 935 000 000189 199 00014 124 199 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde319 999 0005 464 000325 463 000
36.Räntor på statsskulden2 422 000 000-58 000 0002 364 000 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden)43 126 652 000502 420 00043 629 072 000
     
37. Minskning av statsskulden1 952 929 000-60 326 0001 892 603 000
Sammanlagt45 079 581 000442 094 00045 521 675 000