Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2008
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2008

Statsbudgeten för 2008PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR38 047 047 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet15 003 000 000
01.Skatt på inkomst14 243 000 000
02.Källskatt på ränteinkomster260 000 000
03.Skatt på arv och gåva500 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning15 154 000 000
01.Mervärdesskatt14 496 000 000
02.Skatt på vissa försäkringspremier540 000 000
03.Apoteksavgifter118 000 000
08.Acciser4 999 000 000
01.Tobaksaccis611 000 000
04.Skatt på alkoholdrycker1 088 000 000
05.Läskedrycksaccis38 000 000
07.Energiskatter3 251 000 000
08.Accis på vissa dryckesförpackningar11 000 000
10.Övriga skatter2 775 000 000
03.Bilskatt1 370 000 000
05.Överlåtelseskatt600 000 000
06.Lotteriskatt137 000 000
07.Fordonsskatt611 000 000
08.Avfallsskatt57 000 000
19.Övriga inkomster av skattenatur116 047 000
02.Lästavgifter953 000
03.Banskatt21 000 000
04.Kommunikationsmarknadsavgift, teleentreprenadavgift, dataskyddsavgift, tillsynsavgift för postverksamhet och tillsynsavgift för televisions- och radioverksamhet4 794 000
05.Tillsynsavgift för flygtrafiken6 700 000
06.Farledsavgifter75 000 000
08.Oljeavfallsavgift4 600 000
09.Övriga skatteinkomster3 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR4 806 604 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 500 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde1 500 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde90 289 000
10.Domstolarnas inkomster31 000 000
20.Utsökningsavgifter51 000 000
40.Inkomster från verkställighet av straff8 139 000
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde150 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 500 000
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde1 500 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde3 055 000
01.Försvarsförvaltningens byggverks inkomster8 000
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter18 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde3 029 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde1 667 465 000
10.Tullverkets inkomster5 707 000
11.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna113 451 000
12.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna30 941 000
13.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna17 312 000
20.Servicecentralens inkomster100 000
25.Inkomster av metallmynt24 550 000
50.Överföring från statens pensionsfond1 336 664 000
51.Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar47 259 000
52.Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m.23 750 000
60.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader3 200 000
70.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel52 000 000
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde12 531 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde446 416 000
70.Inkomster från studiestödsverksamheten23 500 000
88.Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel418 916 000
99.Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde4 000 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde1 005 023 000
01.Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket632 978 000
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling326 550 000
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen8 000 000
04.Andra inkomster från EU1 179 000
20.Statens andel av inkomsten av totospel9 000 000
31.Inkomster av köttbesiktningsverksamheten10 000
32.Växtförädlingsavgifter753 000
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter2 300 000
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv500 000
42.Avgifter för jakt på hjortdjur5 400 000
43.Spöfiskeavgifter2 400 000
44.Fiskevårdsavgifter5 997 000
45.Jaktvårdsavgifter8 456 000
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde1 500 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde52 967 000
24.Vägförvaltningens inkomster5 000 000
30.Sjöfartsverkets inkomster17 000
40.Inkomster av banhållningen9 000 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde38 950 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde341 312 000
10.Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt Arbetskrafts- och näringscentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande1 800 000
20.Säkerhetsteknikcentralens inkomster1 320 000
70.Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden304 230 000
90.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti21 327 000
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde12 635 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde438 507 000
02.Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster1 537 000
03.Folkhälsoinstitutets inkomster400 000
05.Försäkringsinspektionens inkomster
90.Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet421 395 000
98.Återbäringar av statsunderstöd15 000 000
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde175 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde159 730 000
01.Inkomster till regionala miljöcentraler230 000
10.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador7 500 000
20.Överföring från statens bostadsfond148 000 000
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde4 000 000
39.Övriga inkomster av blandad natur598 840 000
01.Böter85 000 000
02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen75 000 000
04.Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag34 000 000
07.Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond2 340 000
10.Övriga inkomster av blandad natur2 500 000
50.Nettoinkomster av försäljning av aktier400 000 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST1 983 930 000
01.Ränteinkomster210 730 000
04.Räntor på statens lån till affärsverken65 530 000
05.Räntor på övriga lån9 600 000
07.Räntor på depositioner130 000 000
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar5 600 000
03.Dividendinkomster1 450 000 000
01.Dividendinkomster1 450 000 000
04.Andel i statens penninginstituts vinst150 000 000
01.Andel i Finlands Banks vinst150 000 000
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst173 200 000
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst173 200 000
 
Avdelning 15
15.LÅN242 000 000
01.Lån som återbetalas till staten242 000 000
02.Återbetalningar på statens lån till affärsverk165 400 000
04.Amorteringar på övriga lån76 600 000

Inkomstposternas totalbelopp:

45 079 581 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21euro
21.RIKSDAGEN122 078 000
01.Riksdagsledamöterna20 690 000
01.Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)20 690 000
02.Riksdagens kansli75 543 000
01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)58 643 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)6 900 000
74.Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)10 000 000
14.Riksdagens justitieombudsman5 113 000
01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)5 113 000
30.Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor3 080 000
01.Omkostnader för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor (reservationsanslag 2 år)2 885 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)195 000
40.Statens revisionsverk13 867 000
01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)13 382 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)485 000
99.Riksdagens övriga utgifter3 785 000
01.Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (fast anslag)3 785 000
 
Huvudtitel 22
22.REPUBLIKENS PRESIDENT9 338 000
01.Republikens president345 000
01.Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag)297 000
02.Presidentens dispositionsmedel (fast anslag)48 000
02.Republikens presidents kansli8 993 000
01.Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)6 533 000
02.Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag)190 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)1 000 000
75.Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år)1 270 000
 
Huvudtitel 23
23.STATSRÅDET60 652 000
01.Statsrådet4 773 000
01.Avlöningar (förslagsanslag)4 773 000
02.Statsrådets kansli31 045 000
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)25 045 000
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)3 000 000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)3 000 000
03.Justitiekanslersämbetet2 818 000
01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 818 000
27.Understödjande av politisk verksamhet18 000 000
50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)18 000 000
99.Statsrådets övriga utgifter4 016 000
20.Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)812 000
21.Ordnar (förslagsanslag)471 000
22.Forskningsprojektet Utlämningen av människor under fortsättningskriget (reservationsanslag 2 år)108 000
23.Utgifter för inrättande av Kemikalieverket (reservationsanslag 2 år)2 100 000
25.Förberedelser med anledning av märkesåret 1809 (reservationsanslag 3 år)450 000
58.Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbudet Eklövet (reservationsanslag 3 år)75 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 095 743 000
01.Utrikesförvaltningen213 722 000
01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)191 114 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)16 608 000
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)6 000 000
30.Internationellt bistånd682 850 000
50.Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
66.Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år)667 850 000
88.Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år))15 000 000
50.Närområdessamarbete20 500 000
66.Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år)20 500 000
99.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde178 671 000
01.Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag)1 154 000
20.Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag)2 213 000
21.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)56 381 000
22.Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)14 136 000
23.OSSE-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år)6 678 000
50.Vissa statsunderstöd (fast anslag)1 515 000
51.Understöd till nödställda (förslagsanslag)39 000
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)95 888 000
67.Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)650 000
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)17 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE725 293 000
01.Ministeriet och förvaltningen97 804 000
01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)24 418 000
02.Servicecentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)5 382 000
03.Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 013 000
04.Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år)1 671 000
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)7 400 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)40 000 000
50.Understöd (fast anslag)1 970 000
51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)10 950 000
10.Domstolar och rättshjälp286 226 000
01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)7 029 000
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader  (reservationsanslag 2 år)8 729 000
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)215 016 000
04.Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 052 000
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)32 400 000
20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning86 069 000
01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)86 069 000
30.Åklagarna36 899 000
01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)36 899 000
40.Verkställighet av straff212 217 000
01.Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år)206 817 000
74.Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)5 400 000
50.Valutgifter6 078 000
20.Valutgifter (förslagsanslag)6 078 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 073 753 000
01.Förvaltning94 195 000
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)27 252 000
02.Omkostnader för servicecentralen för ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 2 år)1 100 000
03.Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)16 902 000
20.Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)3 232 000
22.EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservtionsanslag 3 år)10 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)44 000 000
65.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)1 699 000
10.Polisväsendet607 318 000
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)604 818 000
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)2 500 000
20.Gränsbevakningsväsendet206 923 000
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)201 605 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)5 318 000
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna81 355 000
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)13 154 000
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)51 691 000
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)3 000 000
31.Statsunderstöd till räddningsväsendet (reservationsanslag 2 år)3 510 000
43.Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)10 000 000
40.Invandring83 962 000
01.Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)13 140 000
02.Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)7 470 000
20.Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)900 000
30.Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag)9 300 000
63.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)53 152 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 425 657 000
01.Försvarspolitik och förvaltning263 803 000
01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 818 000
02.Omkostnader för Försvarsförvaltningens servicecentral (reservationsanslag 2 år)100 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)243 885 000
10.Militärt försvar2 113 616 000
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 411 503 000
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)669 463 000
19.Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)31 000 000
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)1 650 000
30.Militär krishantering48 238 000
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)48 228 000
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)10 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 748 998 000
01.Förvaltning197 641 000
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)33 260 000
02.Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år)12 900 000
10.Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)51 438 000
11.Magistraternas och Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)33 504 000
12.Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)224 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)66 000 000
62.Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)100 000
87.Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2 år)215 000
10.Beskattningen och tullväsendet551 108 000
01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)344 347 000
02.Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)148 980 000
63.På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag)8 000 000
70.Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)6 281 000
95.Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)43 500 000
20.Tjänster för statssamfundet29 158 000
01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)22 556 000
02.Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år)5 887 000
03.Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år)715 000
88.Senatfastigheter
30.Statistikväsendet och den ekonomiska forskningen45 329 000
01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)41 515 000
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 814 000
40.Utvecklande av statsförvaltningen31 508 000
20.Främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år)1 508 000
21.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)11 500 000
71.Utvecklande av statens centrala datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)18 500 000
50.Pensioner och ersättningar3 487 176 000
15.Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag)3 341 660 000
16.Extra pensioner (förslagsanslag)19 400 000
17.Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)29 450 000
50.Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag)43 107 000
63.Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter skall svara för (förslagsanslag)47 259 000
95.Ränteutgifter för inkomster som erhållits i förskott från andra pensionsanstalter (förslagsanslag)6 300 000
60.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen145 475 000
01.Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)1 200 000
02.Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)150 000
03.Löneutgifter till följd av statens personalarrangemang (reservationsanslag 2 år)235 000
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)3 200 000
60.Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)320 000
95.Separat budgeterade lagstadgade utgifter (förslagsanslag)300 000
96.Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)140 000 000
97.Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)70 000
70.EU och internationella organisationer1 608 170 000
40.Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)7 000 000
66.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)1 601 000 000
67.Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)170 000
80.Överföringar till landskapet Åland234 858 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)202 858 000
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)25 000 000
40.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)7 000 000
90.Stöd till kommunerna250 120 000
03.Omkostnader för KuntaIT (reservationsanslag 3 år)7 500 000
30.Allmän statsandel till kommunerna, på kommunernas skatteinkomster baserad utjämning och övergångsutjämningar (förslagsanslag)174 876 000
31.Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag)44 044 000
32.Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag)20 000 000
33.Intressebevakning i förmyndarverksamheten (förslagsanslag)3 700 000
91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet168 455 000
40.Stöd till arbetsgivare (förslagsanslag)115 000 000
41.Energiskattestöd (förslagsanslag)53 455 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 888 756 000
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet284 779 000
01.Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)24 793 000
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 868 000
03.Omkostnader för centret för internationellt personutbyte  (reservationsanslag 2 år)8 087 000
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)4 686 000
22.Vissa kopierings- och dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 2 år)14 563 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)135 000 000
50.Vissa understöd (fast anslag)485 000
51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)2 371 000
62.Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)72 786 000
66.Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)2 140 000
10.Allmänbildande utbildning2 074 972 000
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning  (reservationsanslag 2 år)45 617 000
02.Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 000
20.Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år)16 149 000
30.Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)1 955 779 000
34.Statsandel för läroanstalternas anläggningskostnader  (reservationsanslag 3 år)56 900 000
51.Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)521 000
20.Yrkesutbildning591 847 000
01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning  (reservationsanslag 2 år)32 163 000
20.Inlärning på arbetsplatser (reservationsanslag 2 år)3 026 000
21.Utvecklande av yrkesutbildningen   (reservationsanslag 2 år)1 434 000
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)555 224 000
30.Yrkesinriktad tillläggsutbildning och fritt bildningsarbete456 648 000
20.Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)14 209 000
21.Utvecklande av vuxenutbildningen   (reservationsanslag 2 år)9 412 000
30.Driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)151 053 000
31.Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tillläggsutbildning (förslagsanslag)126 047 000
32.Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)126 645 000
51.Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)18 854 000
52.Statsandel och -understöd för vuxenutbildningens anläggningskostnader  (reservationsanslag 3 år)1 000 000
53.Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)9 428 000
40.Yrkeshögskoleundervisning376 859 000
20.Yrkeshögskoleväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år)2 950 000
21.Utvecklande av yrkeshögskolorna  (reservationsanslag 2 år)2 003 000
30.Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag)371 906 000
50.Undervisning och forskning vid universitet1 424 653 000
01.Universitetens omkostnader   (reservationsanslag 2 år)1 302 088 000
02.Nationalbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)13 500 000
03.Övningsskolornas omkostnader  (reservationsanslag 2 år)72 342 000
04.Omkostnader för universitetens servicecentral (reservationsanslag 2 år)5 000 000
20.Universitetsväsendets gemensamma utgifter  (reservationsanslag 3 år)31 723 000
60.Vetenskap279 207 000
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)32 797 000
02.Arkivverkets omkostnader  (reservationsanslag 2 år)18 497 000
03.Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken   (reservationsanslag 2 år)2 559 000
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 509 000
20.Utarbetande och anskaffning av vissa verk (reservationsanslag 2 år)100 000
50.Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)134 277 000
53.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)77 148 000
66.Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)12 320 000
70.Studiestöd836 437 000
01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)643 000
52.Statsgaranti och räntestöd för studielån  (förslagsanslag)20 900 000
55.Studiepenning och bostadstillägg  (förslagsanslag)750 500 000
57.Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)25 400 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år)4 294 000
59.Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)34 700 000
80.Konst och kultur416 844 000
01.Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år)4 980 000
02.Statens konstmuseums omkostnader  (reservationsanslag 2 år)16 892 000
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg  (reservationsanslag 2 år)2 221 000
04.Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 487 000
05.Omkostnader för biblioteket för synskadade   (reservationsanslag 2 år)6 884 000
06.Finlands filmarkivs omkostnader   (reservationsanslag 2 år)4 445 000
07.Statens filmgranskningsbyrås omkostnader  (reservationsanslag 2 år)555 000
08.Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)813 000
30.Statsandelar och -understöd för de allmänna bibliotekens driftskostnader (förslagsanslag)89 924 000
31.Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)19 361 000
32.Statsandelar och -understöd för museer (förslagsanslag)6 685 000
33. Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna (förslagsanslag)5 563 000
34.Statsandelar för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (förslagsanslag)5 700 000
40.Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag)252 000
50.Vissa understöd  (reservationsanslag 3 år)10 325 000
51.Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)11 088 000
52.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)205 068 000
55.Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (fast anslag)2 000 000
56.Främjande av kulturexport (reservationsanslag 3 år)800 000
70.Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)2 145 000
72.Utökning av Statens konstmuseums samlingar  (reservationsanslag 3 år)739 000
75.Ombyggnad, drift och underhåll av lokaler och fastigheter (reservationsanslag 3 år)2 900 000
95.Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)17 000
90.Idrottsverksamhet103 187 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)100 500 000
52.Statsandel för idrottsutbildningscentrer (fast anslag)2 687 000
91.Ungdomsarbete43 323 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)36 200 000
51.Verkstadsverksamhet för unga och förebyggande drogarbete (reservationsanslag 2 år)7 123 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 795 896 000
01.Förvaltning99 807 000
01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)25 492 000
02.Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)12 968 000
03.Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 837 000
04.Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 v)787 000
20.Utvecklande av datasystem (reservationsanslag 2 år)3 652 000
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)729 000
22.Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år)4 428 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)25 200 000
40.Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år)5 000 000
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)3 714 000
10.Utvecklande av landsbygden120 415 000
50.Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)9 840 000
54.Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (förslagsanslag)8 832 000
55.Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag)4 620 000
61.EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)53 000 000
62.Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)41 600 000
63.Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år)2 523 000
20.Jordbruk2 230 549 000
01.Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)31 450 000
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)566 165 000
41.EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)607 138 000
42.Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år)3 400 000
43.Miljöstöd för jordbruket, stöd för animalieproduktionsdjurens välbefinnande samt icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år)344 647 000
44.Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)422 673 000
45.Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år)146 480 000
46.Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 2 år)5 171 000
47.Utveckling av kvalitetssystem (reservationsanslag 3 år)1 713 000
48.Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen och sockerproduktionen (reservationsanslag 3 år)23 902 000
49.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)53 700 000
60.Överföring till interventionsfonden (fast anslag)1 000 000
61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år)23 110 000
30.Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet43 252 000
01.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)39 034 000
20.Veterinärvård (förslagsanslag)1 650 000
41.Vissa ersättningar (förslagsanslag)2 568 000
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning58 809 000
01.Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)16 021 000
20.Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år)2 300 000
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag)5 400 000
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)2 300 000
43.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)1 644 000
50.Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år)8 456 000
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)5 536 000
52.Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag)2 760 000
62.Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)13 635 000
77.Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)757 000
50.Vattenhushållning26 962 000
20.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år)6 480 000
30.Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar (förslagsanslag)800 000
31.Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (reservationsanslag 3 år)7 763 000
43.Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag)420 000
48.Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år)841 000
77.Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år)10 658 000
60.Skogsbruk152 502 000
01.Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)38 303 000
41.Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)1 169 000
42.Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år)42 409 000
43.Vissa ersättningar (förslagsanslag)50 000
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)61 780 000
45.Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)6 965 000
50.Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)1 626 000
83.Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)200 000
63.Forststyrelsen5 741 000
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)5 741 000
70.Infrastruktur för fastigheter och geografisk information57 859 000
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 v)49 422 000
02.Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 437 000
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)5 000 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 090 131 000
01.Kommunikationsministeriet18 581 000
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)18 581 000
20.Fordonsförvaltningscentralen12 756 000
01.Fordonsförvaltningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)12 756 000
24.Vägförvaltningen834 175 000
01.Vägförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)79 719 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år)524 536 000
76.Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt landsvägslagen (förslagsanslag)27 820 000
78.Vissa vägprojekt (förslagsanslag)176 800 000
79.Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)25 300 000
25.Statsbidrag för väghållningen13 000 000
50.Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)13 000 000
30.Sjöfartsverket113 234 000
01.Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)32 164 000
21.Farledshållning (reservationsanslag 2 år)61 520 000
76.Anskaffning av mark- och vattenområden (förslagsanslag)50 000
77.Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år)
78.Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag)19 500 000
32.Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik95 703 000
41.Tryggande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg samt passagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka är upptagna i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart (förslagsanslag)19 100 000
42.Tryggande av konkurrensförutsättningarna för passagerarfartyg och passagerarbilfärjor i utrikesfart (förslagsanslag)15 700 000
43.Förbattrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)55 750 000
50.Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag)953 000
51.Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)4 200 000
40.Banförvaltningscentralen502 170 000
01.Banförvaltningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)27 650 000
21.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år)327 820 000
76.Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag)700 000
78.Vissa banprojekt (förslagsanslag)146 000 000
41.Järnvägsverket4 060 000
01.Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)4 060 000
51.Luftfartsförvaltningen7 600 000
01.Luftfartsförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)7 600 000
52.Ersättningar och statsbidrag till lufttrafiken3 000 000
41.Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)3 000 000
60.Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik102 033 000
34.Statsbidrag för planering av en metrolinje västerut (reservationsanslag 2 år)6 750 000
42.Statsunderstöd för utbildning (fast anslag)841 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)55 175 000
64.Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)7 867 000
65.Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster (förslagsanslag)31 400 000
70.Kommunikationsverket6 090 000
01.Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 090 000
72.Ersättningar och understöd för kommunikation20 500 000
42.Understödjande av tidningspressen (fast anslag)18 500 000
44.Statsunderstöd för sändning av finländska televisions- och radioprogram till utlandet (fast anslag)2 000 000
80.Meteorologiska institutet30 315 000
01.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)30 315 000
81.Havsforskningsinstitutet8 559 000
01.Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 559 000
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde318 355 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)272 013 000
40.Vissa statsunderstöd (fast anslag)942 000
78.Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag)45 400 000
 
Huvudtitel 32
32.ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 413 358 000
01.Förvaltning219 721 000
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)49 069 000
02.Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)79 707 000
03.Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 074 000
20.Arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år)3 380 000
21.Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)737 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)61 240 000
63.Statsunderstöd för projekt med arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år)8 300 000
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)9 295 000
92.Ersättning till statens kärnavfallshanteringsfond (förslagsanslag)6 909 000
95.Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag)10 000
20.Teknologi- och innovationspolitik613 468 000
01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)39 299 000
02.Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)78 194 000
03.Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 966 000
04.Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 877 000
05.Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)5 111 000
06.Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 2 år)29 600 000
20.Offentlig forskning och utveckling (förslagsanslag)180 696 000
21.Utrednings- och utvecklingsutgifter för projekt- och programverksamhet (reservationsanslag 3 år)12 622 000
40.Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag)171 157 000
41.Statsunderstöd till vissa sammanslutningar för främjande av uppfinnings-, kvalitets- och standardiseringsverksamhet (reservationsanslag 3 år)7 455 000
42.Samordning av klustren i kompetenscentraprogrammet (reservationsanslag 2 år)2 600 000
50.Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)1 000 000
83.Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag)74 891 000
30.Företagspolitik167 372 000
01.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)4 469 000
02.Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)16 088 000
40.Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)18 038 000
42.Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag)10 817 000
43.Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)22 140 000
44.Regionalt transportstöd (förslagsanslag)5 000 000
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)24 533 000
47.Understöd till organisationer som främjar näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)29 667 000
48.Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)36 600 000
60.Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag)20 000
40.Konsument- och konkurrenspolitik och reglering av marknaden16 124 000
01.Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)5 770 000
02.Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)5 150 000
31.Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)4 511 000
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)673 000
95.Rättegångskostnader för grupptalan (förslagsanslag)20 000
50.Utveckling av regionerna79 066 000
43.Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)33 156 000
63.Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)45 910 000
60.Energipolitik44 172 000
01.Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)622 000
20.Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år)2 500 000
40.Energistöd (förslagsanslag)28 000 000
43.Kyotomekanismerna (förslagsanslag)10 000 000
45.Demonstrering av nya produktionsteknologier för biobränslen (förslagsanslag)3 000 000
50.Vissa understöd för energiekonomin (reservationsanslag 3 år)50 000
70.Fullföljande av EU:s strukturfondsprogram515 369 000
61.Europeiska regionala utvecklingsfondens och socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2000—2006 (förslagsanslag)191 532 000
62.Statlig medfinansiering för arbets- och näringsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar under programperioden 2000—2006 (förslagsanslag)122 678 000
64.EU:s strukturfonders medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)112 116 000
65.Statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)89 043 000
80.Arbetskraftspolitik729 023 000
01.Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år)144 947 000
51.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag)560 672 000
64.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)23 404 000
90.Övriga utgifter inom förvaltningsområdet29 043 000
20.Civiltjänst (förslagsanslag)6 243 000
50.Lönegaranti (förslagsanslag)22 000 000
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)800 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE13 935 000 000
01.Förvaltning63 405 000
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)37 018 000
02.Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)1 926 000
03.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)2 930 000
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)718 000
05.Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år)603 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)16 000 000
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)4 210 000
02.Tillsyn31 299 000
01.Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år)5 864 000
02.Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år)5 050 000
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 772 000
04.Läkemedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 363 000
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)7 250 000
03.Forskning och utveckling109 498 000
01.Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)23 537 000
02.Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)33 948 000
03.Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år)1 333 000
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)38 240 000
62.Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)4 900 000
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)7 540 000
10.Utjämning av familje- och boendekostnader1 906 800 000
50.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)11 400 000
51.Barnbidrag (förslagsanslag)1 433 400 000
52.Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag)1 500 000
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)19 500 000
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)441 000 000
20.Utkomstskydd för arbetslösa1 431 000 000
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)8 000 000
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag)452 000 000
51.Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag)58 000 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)700 000 000
53.Statsandel till utbildningsdagpenning (förslagsanslag)12 000 000
54.Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag)141 000 000
55.Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)21 000 000
56.Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)39 000 000
30.Sjukförsäkring1 189 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)1 189 000 000
40.Pensioner2 932 850 000
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)44 800 000
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)469 000 000
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)67 000 000
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)150 000
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)14 500 000
55.Allmän familjepension (förslagsanslag)37 700 000
56.Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag)14 500 000
57.Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag)23 400 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag)2 261 800 000
50.Stöd till veteranerna417 072 000
30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)2 300 000
50.Fronttillägg (förslagsanslag)69 900 000
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)232 273 000
52.Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)65 607 000
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)3 100 000
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)96 000
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)3 500 000
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)40 288 000
57.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)8 000
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård5 277 949 000
30.Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag)4 884 762 000
31.Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)24 800 000
32.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag)48 747 000
33.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)94 170 000
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för sinnesundersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)4 570 000
35.Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet (förslagsanslag)211 000 000
36.Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)600 000
63.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det sociala området (fast anslag)3 000 000
64.Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (fast anslag)6 300 000
70.Främjande av hälsa och funktionsförmåga50 927 000
01.Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)25 837 000
20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)10 800 000
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)930 000
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)1 360 000
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år)9 300 000
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 2 år)2 700 000
80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare213 200 000
40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)197 300 000
50.Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare (fast anslag)15 900 000
90.Understöd från Penningautomatföreningen312 000 000
50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)312 000 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE319 999 000
01.Miljöförvaltningens omkostnader135 996 000
01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)30 608 000
02.De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)64 145 000
03.Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 v)4 700 000
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)25 656 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)9 000 000
65.Understöd till organisationer och för miljövård (reservationsanslag 3 år)1 887 000
10.Miljö- och naturvård115 614 000
20.Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)3 000 000
21.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)1 570 000
22.Vattenvård inom jordbruket (reservationsanslag 3 år)1 000 000
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)23 960 000
60.Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)2 300 000
61.Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år)1 300 000
62.Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)6 484 000
63.Anskaffning av naturskyddsområden och utgifter för ersättningar (reservationsanslag 3 år)35 000 000
64.EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)3 000 000
65.Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)2 300 000
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (förslagsanslag)1 500 000
70.Anskaffning av ett fartyg för bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)23 000 000
77.Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år)11 200 000
20.Samhällen, byggande och boende68 389 000
01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)4 739 000
37.Understöd för planläggning i kommuner och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år)800 000
55.Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)60 500 000
60.Överföring till statens bostadsfond
64.Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)2 350 000
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN2 422 000 000
01.Ränta på statsskulden2 401 000 000
90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag)2 401 000 000
09.Övriga utgifter för statsskulden21 000 000
20.Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)21 000 000
 
Huvudtitel 37
37.MINSKNING AV STATSSKULDEN1 952 929 000
01.Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering1 952 929 000
94.Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag)1 952 929 000

Anslagens totalbelopp:

45 079 581 000