Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2008
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2008

III tilläggsbudgeten för 2008PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR-765 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet-430 000 000
01.Skatt på inkomst, minskning-500 000 000
03.Skatt på arv och gåva, tillägg70 000 000
08.Acciser-49 000 000
01.Tobaksaccis, tilllägg19 000 000
07.Energiskatter, minskning-73 000 000
08.Accis på vissa dryckesförpackningar, tillägg5 000 000
10.Övriga skatter-286 000 000
03.Bilskatt, minskning-216 000 000
05.Överlåtelseskatt, minskning-70 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR-5 273 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde2 015 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg2 015 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
28.Finansministeriets förvaltningsområde54 000 000
87.Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden54 000 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde-72 560 000
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, minskning-72 550 000
31.Inkomster av köttbesiktningsverksamheten, minskning-10 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde11 272 000
24.Vägförvaltningens inkomster, tillägg1 620 000
40.Inkomster av banhållningen, tillägg6 500 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg3 152 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKSTFÖRING AV VINST32 000 000
01.Ränteinkomster32 000 000
07.Räntor på depositioner, tillägg32 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

-738 273 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 23euro
23.STATSRÅDET269 000 000
02.Statsrådets kansli269 000 000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tilllägg269 000 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE700 000
99.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde700 000
21.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
23.OSSE-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år), tillägg600 000
50.Vissa statsunderstöd (fast anslag), tillägg100 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 300 000
01.Ministeriet och förvaltningen300 000
01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg250 000
50.Understöd (fast anslag), tillägg50 000
10.Domstolar och rättshjälp1 000 000
05.Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster (reservationsanslag 2 år)1 000 000
40.Verkställighet av straff1 000 000
01.Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE16 152 000
01.Förvaltning8 400 000
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
29.Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg8 400 000
10.Polisväsendet4 500 000
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 500 000
20.Gränsbevakningsväsendet1 850 000
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 850 000
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna1 402 000
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg464 000
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg138 000
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg800 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-7 333 000
10.Militärt försvar-7 343 000
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 404 000
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg1 596 000
19.Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år), minskning-12 500 000
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag), tillägg157 000
30.Militär krishantering10 000
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg10 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-6 617 000
01.Förvaltning-235 000
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-385 000
12.Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg150 000
10.Beskattningen och tullväsendet
02.Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 300 000
70.Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år), minskning-1 300 000
20.Tjänster för statssamfundet235 000
03.Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år), tillägg235 000
05.Servicecentralens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
88.Senatfastigheter
40.Utvecklande av statsförvaltningen-1 265 000
71.Utvecklande av statens centrala datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år), minskning-1 265 000
70.EU och internationella organisationer13 000 000
66.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), tillägg13 000 000
80.Överföringar till landskapet Åland-1 222 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), minskning-2 222 000
40.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg1 000 000
90.Stöd till kommunerna2 000 000
32.Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag), tillägg2 000 000
91.Stöd för sysselsättning och näringslivet-19 130 000
41.Energiskattestöd (förslagsanslag), minskning-19 130 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE9 630 000
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet6 200 000
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 200 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg5 000 000
10.Allmänbildande utbildning150 000
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg150 000
30.Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)
30.Yrkesinriktad tillläggsutbildning och fritt bildningsarbete
20.Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)
50.Undervisning och forskning vid universitet1 500 000
01.Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 500 000
60.Vetenskap540 000
66.Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag), tillägg540 000
70.Studiestöd
52.Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag), tillägg6 400 000
55.Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), minskning-6 400 000
80.Konst och kultur1 240 000
01.Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år), tillägg140 000
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE21 916 000
10.Utvecklande av landsbygden
61.EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), tilllägg7 000 000
62.Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag), minskning-7 000 000
20.Jordbruk19 130 000
01.Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)
43.Miljöstöd för jordbruket, stöd för animalieproduktionsdjurens välbefinnande samt icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år), minskning-14 600 000
61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år), tillägg33 730 000
30.Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet1 358 000
01.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg958 000
02.Omkostnader för köttbesiktningsverksamheten (reservationsanslag 2 år)400 000
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning628 000
01.Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg128 000
50.Vattenhushållning300 000
20.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000
70.Infrastruktur för fastigheter och geografisk information500 000
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-12 080 000
20.Fordonsförvaltningscentralen460 000
01.Fordonsförvaltningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg460 000
24.Vägförvaltningen-21 846 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg1 620 000
78.Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning-23 466 000
30.Sjöfartsverket
78.Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag)
40.Banförvaltningscentralen6 500 000
21.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg6 500 000
60.Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik66 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg66 000
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde2 740 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), minskning-2 273 000
78.Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), tillägg5 013 000
 
Huvudtitel 32
32.ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-3 228 000
01.Förvaltning1 257 000
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg257 000
63.Statsunderstöd för projekt med arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)
20.Teknologi- och innovationspolitik-750 000
03.Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg250 000
40.Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag), minskning-1 000 000
42.Samordning av klustren i kompetenscentraprogrammet (reservationsanslag 2 år)
30.Företagspolitik4 265 000
01.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg4 265 000
44.Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
50.Utveckling av regionerna7 000 000
63.Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg7 000 000
60.Energipolitik
40.Energistöd (förslagsanslag)
80.Arbetskraftspolitik-15 000 000
51.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), minskning-15 000 000
64.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)
90.Övriga utgifter inom förvaltningsområdet
50.Lönegaranti (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-41 780 000
01.Förvaltning4 300 000
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år ), tillägg300 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg4 000 000
02.Tillsyn1 290 000
01.Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg50 000
02.Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg90 000
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg1 150 000
03.Forskning och utveckling1 000 000
01.Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
02.Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
10.Utjämning av familje- och boendekostnader1 730 000
27.Statlig ersättning till Folkpensionsanstalten för kostnader för genomförande av överföringen av underhållsstödet (reservationsanslag 2 år), tillägg330 000
51.Barnbidrag (förslagsanslag), tilllägg1 400 000
20.Utkomstskydd för arbetslösa-31 500 000
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning-7 000 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning-28 000 000
56.Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), tillägg3 500 000
40.Pensioner-30 600 000
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag), minskning-600 000
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning-9 000 000
56.Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag), minskning-1 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), minskning-20 000 000
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård12 000 000
35.Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet (förslagsanslag), tillägg12 000 000
70.Främjande av hälsa och funktionsförmåga
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år)
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE10 000 000
20.Samhällen, byggande och boende10 000 000
55.Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år), tillägg10 000 000
60.Överföring till statens bostadsfond
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN85 000 000
01.Ränta på statsskulden85 000 000
90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tilllägg85 000 000
 
Huvudtitel 37
37.MINSKNING AV STATSSKULDEN-1 081 933 000
01.Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering-1 081 933 000
94.Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), minskning-1 081 933 000

Anslagens totalbelopp:

-738 273 000