Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2008
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
        Energi- och klimatutmaningar
        Statens icke strategiska börsplaceringar koncentreras till ett ägarbolag
        Stöd för Crisis Management Initiative ry:s verksamhet
        Verksamhetsunderstöd till sametinget
        Extra kurs för jourhavande vid en nödcentral
        Internationell räddningsverksamhet
        Överföring av områden i Mellersta Böle
        Finansieringsunderstöd enligt prövning till kommunerna
        Informations- och utställningscentret Tali-Ihantala
        Överföring till gårdsbrukets utvecklingsfond
        Pilotprojekt för förfarande vid avgränsning av grundvattenområden
        Infrastrukturprojekt
        Stöd för sysselsättningen på orter med plötsliga omstruktureringar
        Främjande av utbudet på och produktionen av hyresbostäder
        Tillägg till vissa omkostnadsanslag
        Precisering av vissa utgiftsposter
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2008

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2008.

Ekonomiska utsikter

Tillväxtutsikterna inom världsekonomin är exceptionellt osäkra och tillväxttakten fortsätter att minska. Kriserna på de internationella finansmarknaderna, den åtstramade lånemarknaden och de stigande räntorna, som är en följd av att priset på bostäder rasade i bl.a. Förenta Staterna, Spanien, Irland och Storbritannien, har bidragit till att tillväxttakten har mattats av. Priset på livsmedel och oljeprodukter har stigit kännbart, och detta har påskyndat inflationen, minskat hushållens köpkraft och ökat företagens kostnader. Dessa internationella fenomen inverkar även på Finlands realekonomi via internationell efterfrågan, minskade investeringar och försämrade framtidsutsikter.

Fundamenten i den finska ekonomin är dock stabila, och därför torde den ekonomiska tillväxten med hjälp av den inhemska efterfrågan nå upp till knappa tre procent ännu i år, fastän tillväxten under det andra halvåret redan blir rätt obetydlig. Inflationen beräknas uppgå till fyra procent i år, fastän råvaruprisernas utveckling mattades av under sensommaren. I Finland, liksom även internationellt, har inflationstakten huvudsakligen pressats upp av samma faktorer, dvs. dyrare livsmedel, oljeprodukter och andra energipriser samt räntestegringen. Antalet sysselsatta personer torde öka i år med ca 40 000 trots försvagade konjunkturer.

Inkomstposterna

Kalkylen över ordinarie inkomster i tilläggsbudgetpropositionen minskas med ett nettobelopp på 738 miljoner euro. Kalkylen över skatteinkomsterna minskas med ett nettobelopp på 765 miljoner euro.

Sänkningen av kalkylen över inkomstskatten med 500 miljoner euro beror främst på att det beräknade inflödet av skatteinkomster från samfundsskatt och försäljningsvinsten minskar. På grund av den exceptionellt stora osäkerheten som varit rådande i oktober är det i detta skede ytterst svårt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta de faktorer som inverkar på intäktskalkylen över inkomskatten.

Intäktskalkylen över bilskatten föreslås bli sänkt med 216 miljoner euro, eftersom det uppskattningsvis kommer att säljas färre nya personbilar än väntat och eftersom bilskatt i genomsnitt betalas mindre än väntat på grund av att bilarna är lågutsläppsbilar.

På basis av det belopp som influtit höjs inkomstposten i fråga om arvs- och gåvoskatten med 70 miljoner euro och i fråga om tobaksaccisen med 19 miljoner euro. Den skattepliktiga konsumtionen av cigarretter har inte minskat som väntat, eftersom resandeinförseln av cigarretter från Estland inte släpptes fri i juli 2008. Intäktskalkylen över energiskatten sänks med 73 miljoner euro på basis av det belopp som influtit och intäktskalkylen över överlåtelseskatten sänks med 70 miljoner euro.

Kalkylen över inkomster av blandad natur sänks med ett nettobelopp på 5,3 miljoner euro. Inkomsterna från EU för utvecklande av landsbygden minskar med 72,6 miljoner euro på grund av att inkomsterna från EU har preciserats. Det uppskattas att sammanlagt 54 miljoner euro inflyter i inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden, varav 23,7 miljoner euro från Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab och 30,3 miljoner euro från Statens säkerhetsfond. Kalkylen över ränteinkomster höjs med 32 miljoner euro på grund av att beloppet av likvida medel är större än beräknat och på grund av att räntenivån har stigit.

Balans och statsskulden

Med beaktande av avdragen på 738 miljoner euro från de ordinarie inkomsterna och tilläggen på 344 miljoner euro till anslagen uppvisar den tredje tilläggsbudgetpropositionen ett underskott på 1,082 miljarder euro. Statsskulden minskas med sammanlagt 1,4 miljarder euro 2008, och statsskulden beräknas uppgå till knappt 55 miljarder euro i slutet av 2008, vilket är ca 29 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
 2007
Bokslut
2008
Godkänd
budget (budget + tilläggsbudgetarna)
2008
Regeringens
proposition
2008
Sammanlagt
     
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
40 32744 04134444 384
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)2 3412 204852 289
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
2 9252 480-1 0821 398
— Nettoamorteringar2 9202 432-1 0821 350
— Skuldhantering548-48
     
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
43 21246 521-73845 783
— Skatteinkomster36 71138 518-76537 753
— Övriga inkomster6 5017 443277 470
— Kumulativt överskott-560-560

Ramen för valperioden

Den finansiella ramen för 2008 justeras med totalt ca 36 miljoner euro i enlighet med tabellen nedan för att motsvara de förändringar som skett i pris- och kostnadsnivån samt i budgetens struktur.

Efter justeringen är utgiftsramen för 2008 inalles 34 332 miljoner euro. Med beaktande av den tredje tilläggsbudgeten föreslås att anslagen som ingår i ramen ska vara 34 260 miljoner euro. Därmed kvarstår 72 miljoner euro som en ofördelad reserv för innevarande år. Den ofördelade reserven överförs till 2009 för att användas för utgifter av engångsnatur, om det inte blir fler tilläggsbudgetar.

Justeringar av pris- och kostnadsnivån samt strukturella förändringar enligt ramen, mn euro
MomentÄrende2008200920102011
     
Justeringar av pris- och kostnadsnivån    
26.20.01, 26.30.01Tillägg som beror på statens arbets- och tjänstekollektivavtal0,519   
      
Strukturella förändringar    
31.24.78Senareläggningen av byggandet av långtradarparkeringen i Vaalimaa minskar utgifterna 2008, men ökar dem 2009 och 2010.-23,612,011,6 
27.10.19Senareläggningen av ändringarna av Hawk Mk 66-planen -12,5  12,5
Sammanlagt -35,58112,011,612,5

Energi- och klimatutmaningar

I fullmakten för energistöd föreslås ett tillägg på 30 miljoner euro för att användas för verkställandet av målen i den klimat- och energistrategi som är under beredning. Avsikten är att över hälften av tillägget ska användas för att stödja vindkraftsprojekt och den resterande delen till andra projekt som främjar användningen av förnybar energi och energieffektivitet.

Till energiunderstöden för bostäder föreslås ett tillägg på 10 miljoner euro, som anknyter till det åtgärdspaket som hör till klimat- och energistrategin. Tilläggsanslaget används för beviljande av energiunderstöd i enlighet med de kriterier för understöd som är i kraft till utgången av 2008, och därefter är avsikten att i enlighet med budgetpropositionen för 2009 öka incitamenten för energireparationer genom att höja hushållsavdraget och rikta energiunderstöden till vånings- och radhus samt till objekt som inte kan dra nytta av hushållsavdraget för att inkomsterna är små. Med hjälp av åtgärdspaketet skapas gynnsamma och väsentligt snabbare förutsättningar för energisparinvesteringar i bostadsbyggnader och för miljövänliga ändringar av uppvärmningssystemen, som till följd av uppgången i energipriserna har visat sig vara ytterst lönsamma för invånarna ekonomiskt sett.

Statens icke strategiska börsplaceringar koncentreras till ett ägarbolag

Statens aktieinnehav, definierade som icke strategiska, i börsbolag överförs som apport i Solidium Oy:s ägo, och bolagets verksamhetsområde föreslås bli ändrat till ett statligt ägarstrategiskt holding-bolag. Målet är att förvärva ny egendom som kan anses viktig för samhället och att bevara eller gradvis minska de nuvarande aktieinnehaven. Det föreslås 269 miljoner euro för förvärv av aktier i Elisa Abp av arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Av skäl som anknyter till försörjningsberedskapen anses det ändamålsenligt att staten har en tillräcklig äganderätt i bolaget.

Stöd för Crisis Management Initiative ry:s verksamhet

Det föreslås att understödet till Crisis Management Initiative ry (CMI) ökas med 100 000 euro. Utöver detta är avsikten att komplettera budgetpropositionen för nästa år så att Crisis Management Initiative ry:s finansiering ökas med 135 000 euro 2009.

Verksamhetsunderstöd till sametinget

För förbättrande av Sametingets verksamhetsförutsättningar föreslås 50 000 euro.

Extra kurs för jourhavande vid en nödcentral

För ordnandet av en extra kurs för jourhavande vid en nödcentral inom huvudstadsregionen föreslås 425 000 euro.

Internationell räddningsverksamhet

För utgifterna för den internationella räddningsverksamheten föreslås 0,8 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag föranleds av det understöd i form av tält som under sommaren skickades till jordbävningsområdet i Kina.

Överföring av områden i Mellersta Böle

De fastigheter, outbrutna områden och särskilda rättigheter i Mellersta Böle som varit i Banförvaltningscentralens besittning och blivit överförda till finansministeriet föreslås bli överförda till Senatfastigheter. Det gängse värdet på de områden som ska överföras har uppskattats till drygt 10 miljoner euro.

Finansieringsunderstöd enligt prövning till kommunerna

Till finansieringsunderstöden enligt prövning till kommunerna föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro. Av anslaget (22 miljoner euro) föreslås att sammanlagt 4 miljoner euro reserveras för betalning av särskilda understöd för extra kostnader som föranletts av skottintermezzona i Kauhajoki och Jokela, regnvattenöversvämningen i Björneborg och vattenledningsolyckan i Nokia.

Informations- och utställningscentret Tali-Ihantala

För informations- och utställningscentret Tali-Ihantala som ska uppföras i Villmanstrand föreslås 1 miljon euro utöver den 1 miljon euro som föreslås i budgetpropositionen för 2009.

Överföring till gårdsbrukets utvecklingsfond

Som en överföring till gårdsbrukets utvecklingsfond föreslås 33,7 miljoner euro, varav 19,1 miljoner euro är en överföring från moment 28.91.41 på grund av att återbäringen av energiskattestöd blev mindre än vad som hade budgeterats för jordbruket och trädgårdsodlingen, och 14,6 miljoner euro är en överföring från moment 30.20.43 på grund av att Finland drog tillbaka sitt förslag till EU-kommissionen om betalning av nationell tilläggsdel till miljöstödet.

Pilotprojekt för förfarande vid avgränsning av grundvattenområden

För jord- och skogsbruksministeriet reserveras 300 000 euro för ett pilotprojekt som ska klarlägga förfarandet vid avgränsning av grundvattenområden med beaktande av de begränsningar som avgränsningen föranleder för i synnerhet bär- och fruktodlingen.

Infrastrukturprojekt

Såsom ett nytt trafikprojekt föreslås att en avtalsfullmakt på 4,59 miljoner euro godkänns för byggande av en ny vägförbindelse till Kevitsa gruvområde så att gruvbolaget finansierar vägförbindelsen och staten återbetalar kostnaderna räntefritt efter det att projektet har färdigställts, förutsatt att betydande gruvdrift pågår på området vid denna tidpunkt.

Med anledning av en större kostnadsstegring än väntat när det gäller vissa trafikprojekt föreslås att de mervärdesskattefria avtalsfullmakterna höjs i fråga om vägprojekt Rv 4 Lusi—Vaajakoski (med 20,5 miljoner euro), vägprojekt lv 101 Ring I Åboleden—Vallberget (med 12,0 miljoner euro), havsfarledsprojektet till Fredrikshamn (med 10,3 miljoner euro) och trafikledsprojekten i Nordsjö hamn (med 5,6 miljoner euro). På grund av att vissa pågående trafikprojekt fördröjs eller påskyndas ses dessutom behoven av anslag för dem över. Med anledning av besvär som anförts över planen kommer långtradarparkeringen i Vaalimaa uppskattningsvis att stå färdig 2010.

Ett tillägg på sammanlagt 8,2 miljoner euro föreslås i anslagen för basväghållningen, basbanhållningen och kollektivtrafiken så att beloppet motsvarar det belopp som intäktsförts som EU:s TEN-understöd.

Stöd för sysselsättningen på orter med plötsliga omstruktureringar

Ett tillägg på sammanlagt 33,5 miljoner euro föreslås för bevillningsfullmakter och anslag som gäller företagsstöd och investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte samt Kajanalands utvecklingspengar. Avsikten är att genomföra projekt som snabbt skapar nya och ersättande arbetsplatser på områdena Kajana, Imatra, södra Birkaland och Varkaus, som drabbats av plötsliga strukturomvandlingar.

Främjande av utbudet på och produktionen av hyresbostäder

I syfte att främja utbudet på och produktionen av hyresbostäder föreslås en ny borgensfullmakt på 62,5 miljoner euro för lån som används för byggande av nya bostäder som hålls som hyresbostäder i minst 20 år. Den ökade efterfrågan på hyresbostäder och intresset för säkra långsiktiga investeringsobjekt då byggbranschens resurssituation gradvis blir bättre efter en högkonjunktur leder till ett behov av och intresse för den nya produktionsformen.

Tillägg till vissa omkostnadsanslag

För utgifter som föranleds av OSSE-ordförandeskapet föreslås en anslagsökning på 0,6 miljoner euro.

För tryggande av fångvårdsväsendets verksamhetsförutsättningar föreslås en engångsutgift på 1 miljon euro.

För säkerhetsarrangemangen vid utrikesministrarnas möte i anknytning till Finlands OSSE-ordförandeskap föreslås i fråga om polisen ett anslag på 1,5 miljoner euro och i fråga om gränsbevakningsväsendet ett anslag på 70 000 euro.

För polisens verksamhet föreslås ett anslag på 3 miljoner euro som slutfinansiering för SIS II Schengen-datasystemet, som möjliggör fri rörlighet. För gränsbevakningsväsendet föreslås 1,3 miljoner euro för utvecklande av det fasta gränsbevakningssystemet inom gränsbevakningssektionen i sydöstra Finland.

För tullverkets omkostnader föreslås ett nettotillägg på 1,3 miljoner euro för anskaffning av genomlysningsanordningar för tåg. Anslaget är en överföring från tullverkets moment för anskaffning av materiel. Dessutom beviljar Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 1,3 miljoner euro i finansiering för anskaffning av apparatur som avslöjar smuggling av cigarretter.

För Utbildningsstyrelsens omkostnader föreslås ett tillägg på 1,2 miljoner euro.

Till de regionala konstkomissionerna föreslås 100 000 euro för utgifter för datasystem och flyttning.

Den grundliga renoveringen av Tekniska högskolans lokaliteter föranleder ett tillfälligt tillägg på sammanlagt 3 miljoner euro för hyresutgifterna, varav 1,5 miljoner euro föreslås i tilläggsbudgetpropositionen. För hyresutgifterna för det nationella audiovisuella arkivet (f.d. Finlands filmarkiv) föreslås ett tillägg på 140 000 euro, och utöver detta föreslås en fullmakt för hyrning av nya lokaliteter.

För lantmäteriverket föreslås ett anslag på 500 000 euro i samband med överföringen av inskrivningsärenden från tingsrätterna.

För Fordonsförvaltningscentralens omkostnader föreslås ett tillägg på 460 000 euro, som ska användas för betalning av ersättningar på myndighetsinitiativ till personer som haft kostnader för onödiga periodiska besiktningar av vissa importerade fordon.

För utgifter till följd av branden i arbets- och näringsministeriets fastighet föreslås 257 000 euro. För Säkerhetsteknikcentralens omkostnader föreslås ett tillägg på 250 000 euro att användas för kostnader som föranleds av regionaliseringen av centralens funktioner. Till Patent- och registerstyrelsens omkostnader föreslås ett tillägg på ca 4,3 miljoner euro som ska användas för kostnader som föranleds av förnyandet av datasystemen vid företags- och sammanslutningslinjen.

Ett tilläggsanslag på sammanlagt 1,1 miljoner euro föreslås för beredningen av den sammanslagning av ämbetsverk som ska genomföras i början av 2009 inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Av detta belopp fördelas 100 000 euro jämnt mellan Rättsskyddscentralen för hälsovården och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral och 1 miljon euro jämnt mellan Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården och Folkhälsoinstitutet. Ytterligare föreslås ett tillägg på 300 000 euro till social- och hälsovårdsministeriets omkostnader bl.a. med anknytning till vissa ersättningar och omorganiseringar inom läkemedelsbranschens förvaltning.

Precisering av vissa utgiftsposter

Ett tillägg på 13 miljoner euro till Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen föreslås med anledning av justeringar som gjorts i Europeiska unionens budget.

Ett avdrag på 15 miljoner euro föreslås i anslaget för sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder. Avdraget beror på en bättre utveckling än väntat i den ordinarie budgeten i fråga om sysselsättningssituationen.

På grund av en mer gynnsam sysselsättningsutveckling än väntat föreslås att behovskalkylen för anslagen sänks med 35 miljoner euro även i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa. Ett avdrag på sammanlagt ca 30 miljoner euro föreslås i pensionsanslagen på grund av justeringar som gäller utgifter för förmåner och avgiftsintäkter. Förhöjningar av behovskalkylerna föreslås i fråga om barnbidragen (1,4 miljoner euro) på grund av ett större antal barn än väntat, i fråga om statsandelen för alterneringsersättning (3,5 miljoner euro) på grund av att användningen varit större än väntat och i fråga om utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (1,15 miljoner euro) på grund av att antalet har ökat och kostnaderna stigit i fråga om på arvode grundade obduktioner. Ett tillägg på 12 miljoner euro föreslås i fråga om statsandelarna för det grundläggande utkomstskyddet, vilket beror på att antalet hushåll som erhåller utkomststöd har ökat.

Det beräknas att för ränteutgifterna för statsskulden behövs ett tillägg på 85 miljoner euro på grund av att räntenivån har stigit som en följd av instabiliteten på de internationella finansmarknaderna.

De av riksdagen godkända anslagen för 2008 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
 HuvudtitelGodkänd
budget (budget + tilläggsbudgetarna)
Regeringens propositionSammanlagt
     
21.Riksdagen122 078 000-122 078 000
22.Republikens president9 548 000-9 548 000
23.Statsrådet79 777 000269 000 000348 777 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 135 794 000700 0001 136 494 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde758 858 0002 300 000761 158 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 139 675 00016 152 0001 155 827 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 494 761 000-7 333 0002 487 428 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde6 874 288 000-6 617 0006 867 671 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde7 249 672 0009 630 0007 259 302 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
2 828 524 00021 916 0002 850 440 000
31.Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
2 187 906 000-12 080 0002 175 826 000
32.Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
2 485 562 000-3 228 0002 482 334 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde14 133 924 000-41 780 00014 092 144 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde336 316 00010 000 000346 316 000
36.Räntor på statsskulden2 204 000 00085 000 0002 289 000 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden)44 040 683 000343 660 00044 384 343 000
     
37.Minskning av statsskulden2 480 317 000-1 081 933 0001 398 384 000
Sammanlagt46 521 000 000-738 273 00045 782 727 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2008 och de nu föreslagna ändringarna i inkomstposterna enligt avdelning, euro
 AvdelningGodkänd
budget (budget + tilläggsbudgetarna)
Regeringens propositionSammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur38 518 047 000-765 000 00037 753 047 000
12.Inkomster av blandad natur4 853 016 000-5 273 0004 847 743 000
13.Ränteinkomster och intäktsföring av vinst2 347 937 00032 000 0002 379 937 000
15.Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)802 000 000-802 000 000
Sammanlagt46 521 000 000-738 273 00045 782 727 000