Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2008
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2008

II tilläggsbudgeten för 2008PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR28 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet170 000 000
02.Källskatt på ränteinkomster, tilllägg170 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning-230 000 000
01.Mervärdesskatt, minskning-230 000 000
08.Acciser88 000 000
07.Energiskatter, tilllägg88 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR57 818 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde39 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg39 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde-300 000
40.Inkomster från verkställighet av straff, minskning-300 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde22 243 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg22 243 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde-600 000
60.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader, minskning-600 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde541 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg541 000
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde35 895 000
30.Överföringar från fonder utanför statsbudgeten34 000 000
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg1 895 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
05.Försäkringsinspektionens inkomster
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST353 507 000
01.Ränteinkomster48 000 000
07.Räntor på depositioner, tillägg48 000 000
03.Dividendinkomster162 000 000
01.Dividendinkomster, tillägg162 000 000
04.Andel i statens penninginstituts vinst100 000 000
01.Andel i Finlands Banks vinst, tilllägg100 000 000
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst43 507 000
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tilllägg43 507 000
 
Avdelning 15
15.LÅN560 000 000
02.Användning av överskott560 000 000
01.Användning av överskott560 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

999 325 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 23euro
23.STATSRÅDET247 000
02.Statsrådets kansli1 115 000
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg1 415 000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), minskning-300 000
03.Justitiekanslersämbetet32 000
01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg32 000
99.Statsrådets övriga utgifter-900 000
23.Utgifter för inrättande av Kemikalieverket (reservationsanslag 2 år), minskning-2 100 000
25.Förberedelser med anledning av märkesåret 1809 (reservationsanslag 3 år), tillägg1 200 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE921 000
01.Utrikesförvaltningen921 000
01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg921 000
30.Internationellt bistånd
66.Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år)
99.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
21.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE10 430 000
01.Ministeriet och förvaltningen882 000
01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg498 000
02.Servicecentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg261 000
03.Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg84 000
04.Forskning och utveckling (reservationsanslag 2 år), tillägg39 000
10.Domstolar och rättshjälp4 583 000
01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg112 000
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg134 000
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg2 772 000
04.Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 565 000
20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning1 575 000
01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 575 000
30.Åklagarna631 000
01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg631 000
40.Verkställighet av straff2 759 000
01.Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), tillägg2 759 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE20 901 000
01.Förvaltning3 425 000
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg45 000
02.Omkostnader för servicecentralen för ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 2 år)
03.Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år), tillägg3 380 000
10.Polisväsendet5 657 000
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 657 000
20.Gränsbevakningsväsendet1 361 000
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 361 000
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna2 114 000
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg235 000
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 879 000
40.Invandring8 344 000
01.Migrationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg107 000
02.Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg26 000
63.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg8 211 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE75 866 000
01.Försvarspolitik och förvaltning13 667 000
01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg525 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg13 142 000
10.Militärt försvar61 743 000
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg18 531 000
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg43 212 000
19.Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)
30.Militär krishantering456 000
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg456 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 059 000
01.Förvaltning1 594 000
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg280 000
02.Genomförande av statens IT-strategi (reservationsanslag 3 år), tillägg150 000
10.Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg374 000
11.Magistraternas och Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg450 000
87.Genomförande av statens fastighetsstrategi (reservationsanslag 2 år), tillägg340 000
10.Beskattningen och tullväsendet8 068 000
01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 188 000
02.Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 880 000
20.Tjänster för statssamfundet816 000
01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg545 000
02.Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år), tillägg8 000
03.Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000
06.Omkostnader för IT-servicecentralen (reservationsanslag 2 år)260 000
88.Senatfastigheter
30.Statistikväsendet och den ekonomiska forskningen714 000
01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg683 000
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg31 000
40.Utvecklande av statsförvaltningen-8 600 000
21.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
71.Utvecklande av statens centrala datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år), minskning-10 600 000
60.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen-54 600 000
04.Arbetsgivarens lönepolitiska utvecklingsåtgärder inom statsförvaltningen (reservationsanslag 2 år), minskning-54 000 000
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-600 000
80.Överföringar till landskapet Åland1 977 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg1 977 000
90.Stöd till kommunerna
32.Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag)
91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet54 090 000
41.Energiskattestöd (förslagsanslag), tillägg54 090 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE259 965 000
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet1 836 000
01.Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg69 000
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg915 000
03.Omkostnader för centret för internationellt personutbyte  (reservationsanslag 2 år), tillägg52 000
62.Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
70.Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)800 000
10.Allmänbildande utbildning1 258 000
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning  (reservationsanslag 2 år), tillägg1 249 000
02.Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg9 000
20.Yrkesutbildning690 000
01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning  (reservationsanslag 2 år), tillägg722 000
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag), minskning-32 000
50.Undervisning och forskning vid universitet243 845 000
01.Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg31 525 000
03.Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 047 000
04.Omkostnader för universitetens servicecentral (reservationsanslag 2 år), tillägg10 000 000
20.Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg273 000
87.Statlig finansiering för innovationsuniversitetets kapital (fast anslag)200 000 000
60.Vetenskap1 516 000
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg889 000
02.Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg583 000
03.Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg21 000
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg23 000
70.Studiestöd8 303 000
01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000
52.Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag), tillägg8 300 000
80.Konst och kultur2 517 000
01.Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg12 000
02.Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg703 000
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg454 000
04.Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg336 000
05.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg23 000
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella arkivet (reservationsanslag 2 år), tillägg47 000
07.Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg7 000
08.Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg35 000
51.Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag), tillägg350 000
55.Stöd till digitaliseringen av kulturarvet (reservationsanslag 3 år)
75.Ombyggnad, drift och underhåll av lokaler och fastigheter (reservationsanslag 3 år), tilllägg550 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE14 899 000
01.Förvaltning315 000
01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-101 000
02.Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg84 000
03.Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg330 000
04.Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000
40.Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år)
10.Utvecklande av landsbygden
61.EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)
63.Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
20.Jordbruk6 210 000
01.Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), minskning-8 690 000
41.EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
43.Miljöstöd för jordbruket, stöd för animalieproduktionsdjurens välbefinnande samt icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 2 år), tillägg14 600 000
30.Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet644 000
01.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg644 000
41.Vissa ersättningar (förslagsanslag)
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning194 000
01.Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg194 000
50.Vattenhushållning1 600 000
77.Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg1 600 000
60.Skogsbruk3 815 000
01.Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 175 000
42.Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg2 380 000
43.Vissa ersättningar (förslagsanslag), tillägg260 000
63.Forststyrelsen232 000
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tilllägg232 000
70.Infrastruktur för fastigheter och geografisk information1 889 000
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 451 000
02.Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg38 000
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag), tillägg400 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE75 586 000
01.Kommunikationsministeriet223 000
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg223 000
24.Vägförvaltningen61 515 000
01.Vägförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg497 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg39 800 000
76.Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt landsvägslagen (förslagsanslag), tillägg3 100 000
78.Vissa vägprojekt (förslagsanslag), tillägg18 118 000
25.Statsbidrag för väghållningen
50.Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)
30.Sjöfartsverket-11 710 000
01.Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg631 000
21.Farledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg59 000
78.Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag), minskning-12 400 000
40.Banförvaltningscentralen10 018 000
01.Banförvaltningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 218 000
21.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg7 800 000
76.Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag), tillägg1 000 000
41.Järnvägsverket6 000
01.Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 000
80.Meteorologiska institutet303 000
01.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg303 000
81.Havsforskningsinstitutet69 000
01.Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg69 000
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde15 162 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg14 213 000
62.Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg62 000
78.Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), tillägg887 000
 
Huvudtitel 32
32.ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE50 731 000
01.Förvaltning2 941 000
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg627 000
02.Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 001 000
03.Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000
20.Arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år), minskning-690 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
20.Teknologi- och innovationspolitik-702 000
01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg301 000
02.Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg305 000
03.Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg96 000
04.Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg27 000
05.Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg280 000
06.Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 2 år), tillägg789 000
40.Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag), minskning-2 500 000
30.Företagspolitik22 260 000
01.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg85 000
40.Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag), tillägg1 675 000
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg2 500 000
46.Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)18 000 000
40.Konsument- och konkurrenspolitik och reglering av marknaden284 000
01.Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg187 000
02.Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg97 000
50.Utveckling av regionerna4 948 000
63.Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg4 948 000
60.Energipolitik24 000
01.Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg24 000
43.Kyotomekanismerna (förslagsanslag)
70.Fullföljandet av EU:s strukturfondsprogram1 749 000
61.Europeiska regionala utvecklingsfondens och socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2000—2006 (förslagsanslag), tilllägg18 000 000
62.Statlig medfinansiering för arbets- och näringsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar under programperioden 2000—2006 (förslagsanslag), tillägg33 749 000
64.EU:s strukturfonders medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), minskning-28 000 000
65.Statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), minskning-22 000 000
80.Arbetskraftspolitiken19 227 000
01.Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år), tilllägg2 332 000
51.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), tillägg16 895 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 975 000
01.Förvaltning3 560 000
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
02.Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg33 000
03.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg432 000
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år), tillägg1 314 000
05.Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år), tillägg484 000
28.Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsanslag 3 år)297 000
02.Tillsyn197 000
01.Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg40 000
02.Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg66 000
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg91 000
03.Forskning och utveckling719 000
01.Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg216 000
02.Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg285 000
03.Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år), tillägg18 000
62.Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg200 000
20.Utkomstskydd för arbetslösa
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning-9 000 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
54.Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg9 000 000
30.Sjukförsäkring
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
70.Främjande av hälsa och funktionsförmåga499 000
01.Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg499 000
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 990 000
01.Miljöförvaltningens omkostnader1 894 000
01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg385 000
02.De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg779 000
03.Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg97 000
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg633 000
10.Miljö- och naturvård5 063 000
20.Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag), tilllägg1 200 000
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg695 000
62.Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg1 168 000
70.Anskaffning av ett fartyg för bekämpning av miljöskador och utrustning för luftövervakning (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
20.Samhällen, byggande och boende33 000
01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg33 000
60.Överföring till statens bostadsfond
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-160 000 000
01.Ränta på statsskulden-160 000 000
90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag), minskning-160 000 000
 
Huvudtitel 37
37.MINSKNING AV STATSSKULDEN633 755 000
01.Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering633 755 000
94.Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), tillägg633 755 000

Anslagens totalbelopp:

999 325 000