Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2008
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Balans och statsskulden
        Ramen för valperioden
        Tjänste- och arbetskollektivavtal
        Utvecklandet av elektronisk kommunikation i rättshjälpsfrågor
        Skötseln av ursprungsraser av kreatur
        Polisväsendet
        Nödcentralsverket
        Anskaffning av försvarsmateriel
        Stiftelsen S:t Petersburg
        Statens IT-strategi
        Vattenledningsolyckan i Nokia och skottintermezzot i Tusby
        Universitetens lokaliteter och förberedelser inför kapitaliseringen av universiteten
        Energiskatt
        Innovationsuniversitetet
        Statsgaranti för studielån
        Arkivverket
        Museiverket
        Miljöstöd samt nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
        Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten
        Infrastrukturprojekt
        TE-centralerna
        Innovationsstöd för skeppsbyggnad
        Läkarhelikopterverksamheten
        Minskning av anhopningen av ärenden hos besvärsnämnden för social trygghet
        Oljebekämpning
        Startbidrag för räntestödshyresbostäder
        Precisering av vissa utgiftsposter
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2008

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2008.

Ekonomiska utsikter

Inom världsekonomin har tillväxten på fem procent som fortsatt för fjärde året i rad börjat minska och osäkerheten i den internationella ekonomin är stor. Även i Finland ser konjunkturerna ut att försvagas och tillväxten inom totalproduktionen mattas i år av och kommer inte att överstiga 3 procent. De instabila finansieringsmarknaderna har inte påverkat företagens eller hushållens finansiering, men konjunkturutsikterna för dem har försvagats märkbart. Den försvagade internationella efterfrågan bromsar exporten, men den privata konsumtionen har under början av året varit kraftig. Sysselsättningsutvecklingen har fortsättningsvis varit god, och sysselsättningsgraden stiger i år till 70,6 procent. Inflationstakten ökade under det första kvartalet i år till 3,8 procent, men den förväntas mattas av under innevarande år bl.a. i och med att de stigande boendekostnaderna kommer att stabilisera sig. I fråga om den internationella prisutvecklingen är osäkerheten dock stor.

Inkomstposterna

I tilläggsbudgetpropositionen höjs kalkylen över de ordinarie inkomsterna med ett nettobelopp på 439 miljoner euro. På grund av hushållens ökande depositioner och de förhöjda depositionsräntorna höjs intäktskalkylen över källskatten på ränteinkomster med 170 miljoner euro. Intäktskalkylen över mervärdesskatt minskas med 230 miljoner euro på basis av utfallsuppgifterna för 2007. Energiskattekalkylen höjs med ett nettobelopp på 88 miljoner euro till följd av den minskade intäktskalkylen och det ändrade systemet med skattefrihet som genomfördes tidigare inom energibeskattningen. Det föreslås att 34 miljoner euro intäktsförs ur försörjningsberedskapsfonden till budgeten.

Kalkylen över ränteinkomster och intäktsföring av vinst höjs med sammanlagt 354 miljoner euro. Inkomstposten för dividender har preciserats till 162 miljoner euro och uppåt. Av Finlands Banks vinst intäktsförs till staten 100 miljoner euro mer än beräknat. Intäktsföringen av affärsverkens vinst ökar från prognosen med ca 44 miljoner euro och ränteinkomsterna från statens depositioner med 48 miljoner euro.

Balans och statsskulden

Det föreslås att statskassan minskas genom att sammanlagt 560 miljoner euro av det kumulativa överskott som statens bokslut för 2007 visar intäktsförs som täckning för budgeten.

Med beaktande av de ordinarie inkomsterna, användningen av kumulativt överskott och anslagsökningarna på 366 miljoner euro uppvisar den andra tilläggsbudgeten ett överskott på 634 miljoner euro. Det föreslås att överskottet används till amorteringar på statsskulden. Statsskulden minskas med sammanlagt 2,5 miljarder euro år 2008, och statsskulden beräknas uppgå till knappt 54 miljarder euro i slutet av 2008, vilket är drygt 28 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
 2007
Bokslut
2008
Godkänd
budget (budget + I tillläggsb.)
2008
Regeringens
proposition
2008
Sammanlagt
     
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
40 32743 67336644 039
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)2 3412 364-1602 204
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
2 9251 8486342 482
— Nettoamorteringar2 9201 8006342 434
— Skuldhantering548-48
     
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
43 21245 52299946 521
— Skatteinkomster36 71138 4902838 518
— Övriga inkomster6 5017 0324117 443
— Kumulativt överskott--560560

Ramen för valperioden

Den finansiella ramen för 2008 justeras med totalt 131 miljoner euro i enlighet med nedanstående tablå för att motsvara de förändringar som skett i pris- och kostnadsnivån och i budgetens struktur.

Efter justeringen uppgår utgiftsramen för 2008 till 34 367 miljoner euro. Med beaktande av den andra tilläggsbudgeten föreslås att nivån på de anslag som ingår i ramen ska vara 34 252 miljoner euro. Därmed kvarstår 115 miljoner euro som en ofördelad reserv för innevarande år.

Justeringar av pris- och kostnadsnivån samt strukturella förändringar enligt ramen, mn euro
MomentÄrende 
  
Justeringar av pris- och kostnadsnivån 
 Tidigareläggningen av avslutandet av övergångsperioderna för statens lönesystem i enlighet med statens tjänste- och arbetskollektivavtal ökar löneutgifterna som engångsföreteelse med 42,6 miljoner euro år 2008.42,6
27.10.01, 27.10.18, 27.30.20Den höjning av den föregripande prisnivåjusteringen av försvarsutgifterna som det fattades beslut om i samband med rambeslutet för 2009—2012 från 0,5 procent till 1,5 procent ökar utgifterna med 13 miljoner euro.13,0
Strukturella förändringar 
25.40.01 (12.25.40)Nettobudgeteringen av försäljningsintäkterna från fängelsebutiken i Åbo och hyresinkomsterna från personalbostäderna vid de fängelser som hör till Västra Finlands regionfängelse under moment 25.40.01 minskar anslagsbehovet med 0,3 miljoner euro samt inkomsterna under moment 12.25.40 på motsvarande sätt.-0,3
28.91.41 (11.08.07)Ändringen av systemet med skattefrihet inom energibeskattningen från och med den 1 januari 2008 uppskattas öka de anslag som behövs för energiskattestödet med 60 miljoner euro och intäkterna från energiskatten (11.08.07) år 2008.60,0
 Utgifter utanför ramen som det fattades beslut om under föregående valperiod och som finansieras med inkomster från försäljning av aktier överförs till ramen. 
32.20.20— Offentlig forskning och utveckling2,1
32.20.40— Bidrag till teknologisk forskning och utveckling3,0
32.80.51 (12.32.99)Europeiska globaliseringsfondens stöd till norra Karelen ökar anslaget för sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder under moment 32.80.51 med 1,9 miljoner euro samt inkomsterna under moment 12.32.99 på motsvarande sätt.1,9
33.20.54En höjning av anslaget för omställningsskydd (32.80.51) ökar behovet av sådana studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som hör till ramen (33.20.54) med 9 miljoner euro, men minskar på motsvarande sätt behovet av inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning utanför ramen (33.20.50).9,0
Sammanlagt 131,2

Tjänste- och arbetskollektivavtal

Tilläggsbudgetpropositionen innehåller anslag för avslutandet av övergångsperioderna för lönesystemen i enlighet med statens tjänste- och arbetskollektivavtal och för lönepolitiska utvecklingsåtgärder som genomförs genom arbetsgivarbeslut. För avslutandet av övergångsperioderna föreslås sammanlagt 42,6 miljoner euro samt för arbetsgivaråtgärder 54,2 miljoner euro. Av anslagsökningen är 53,3 miljoner euro en engångsutgift. I anknytning till avslutandet av övergångsperioderna minskas anslagen som en engångsföreteelse med sammanlagt 23,4 miljoner euro åren 2009—2011.

Utvecklandet av elektronisk kommunikation i rättshjälpsfrågor

För den engångsutgift som föranleds av planerings- och byggnadskostnaderna för ett datasystem inom projektet för elektronisk kommunikation i rättshjälpsfrågor överförs 0,6 miljoner euro av utvecklingspengarna för statens datasystemprojekt.

Skötseln av ursprungsraser av kreatur

Till följd av den försenade flyttningen av genbanksboskapen vid Sukeva fängelsegård föreslås i fråga om omkostnaderna för verkställighet av straff ett tillägg av engångsnatur på 64 000 euro i kostnaderna för skötseln av boskapen, varav 32 000 euro är en överföring från undervisningsministeriets huvudtitel.

Polisväsendet

För sysselsättning av arbetslösa poliser föreslås ett anslag om 3 miljoner euro.

Nödcentralsverket

Till Nödcentralsverket föreslås en överföring av 1,1 miljoner euro i utvecklingspengar för statens datasystemprojekt för utgifterna för utvecklande av datasystemen.

Anskaffning av försvarsmateriel

I förslaget ingår tre nya beställningsfullmakter. Med stöd av beställningsfullmakten Tjänster inom underhållet av arméns materiel får avtal ingås med Millog Oy om anskaffning av underhållstjänster. Vid en överföring som påminner om överföring av rörelse överförs till Millog Oy från försvarsmakten 714 uppgifter (1.1.2009 ungefär 660 personer). Med beställningsfullmakten Utvecklingsprojektet för strategisk lufttransportkapacitet deltar Finland i anskaffningen av tre C-17-transportplan. För tidigareläggningen av beställningsfullmakten Effektivering av kapaciteten för huvudstadsregionens luftförsvar (PKILPU 2008) beviljas dessutom 110 miljoner euro, varav utgifter får föranledas till ett belopp av 30 miljoner euro år 2008.

Stiftelsen S:t Petersburg

Det föreslås att det för stiftelsen S:t Petersburg beviljas proprieborgen för banklån på högst 10 miljoner euro, som stiftelsen behöver för ombyggnads- och utrustningskostnader för den fastighet som stiftelsen hyr att staden S:t Petersburg.

Statens IT-strategi

För ärendekonton för elektronisk kommunikation, dokumenthantering och arkivering, som ingår i statens IT-strategi, samt för utvecklandet av ett ram- och budgeteringssystem på statsrådsnivå föreslås en fullmakt om sammanlagt 11,9 miljoner euro. För staten upprättas ett gemensamt datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen som genomförs gradvis. För Statskontoret föreslås en avtalsfullmakt om 35 miljoner euro för förbindelser som ingås med instanser utanför staten och som förutsättas under det första skedet. Universitetens system för ekonomiförvaltning förnyas inom ramen för ett särskilt projekt under ledning av universitetens servicecentral Certia.

Vattenledningsolyckan i Nokia och skottintermezzot i Tusby

Det föreslås en utvidgning av användningsändamålet för det anslag som har reserverats för understöd enligt prövning till kommunerna så att högst 1 miljon euro av anslaget får beviljas till Nokia stad för de extra kostnader som föranleddes av vattenledningsolyckan och likaså 1 miljon euro till Tusby kommun för de extra kostnader som föranleddes av skottintermezzot i skolcentret i Jokela.

Universitetens lokaliteter och förberedelser inför kapitaliseringen av universiteten

I fråga om kapitaliseringen av universiteten görs förberedelser inför totalreformen av universitetens verksamhet och utnyttjandet av fastigheterna genom att överföra fastigheter där universiteten har lokaler och som är i statens ägo och i affärsverket Senatfastigheters besittning till dotterbolag som ska bildas inom Senatfastigheter. Det föreslås att teckningspriset på bolagsaktierna betalas med apportegendom, som omfattar den fastighetsegendom som för närvarande används av universitetet och hyrs av affärsverket jämte skulder, motsvarande 1,720 miljarder euro i balansvärde, varav skuldkapitalets andel är ca 802 miljoner euro. Dotterbolagen är i begynnelseskedet helt och hållet i statens ägo, och användningen av fastighetsförmögenheten vid kapitaliseringen av universiteten utreds gemensamt av undervisningsministeriet, finansministeriet och universiteten.

Energiskatt

Ett tillägg av 60 miljoner euro föreslås i energiskattestödet för skatteåterbäringar för bränslen som använts för accisfritt ändamål med anledning av den ändring av energibeskattningen som trädde i kraft den 1 januari 2008.

Innovationsuniversitetet

För betalning av stiftelsen för innovationsuniversitetets kapital föreslås 200 miljoner euro i statsfinansiering förutsatt att de övriga finansiärernas andel som placeras i stiftelsens kapital uppgår till 80 miljoner euro år 2008. Avsikten är att genomföra kapitaliseringen av stiftelsen åren 2008—2010 så att statens andel uppgår till sammanlagt 500 miljoner euro och de övriga finansiärernas andel till minst 200 miljoner euro.

Statsgaranti för studielån

Det föreslås ett tillägg av 8,3 miljoner euro i anslaget för statsgaranti för studielån. Detta belopp täcker den avskrivning av borgensansvarsfordringar som grundar sig på de betalningar som staten gjort åren 1991—1993. Avskrivningen grundar sig på preskriberade skulder.

Arkivverket

För arkivverket anvisas 400 000 euro för ett forskningsprojekt som utreder interneringar i Finland som genomfördes under andra världskriget och därefter.

Museiverket

För tryggande av Museiverkets verksamhetsbetingelser föreslås ett tillägg av 0,5 miljoner euro och ett tillägg av 0,85 miljoner euro för ett större behov av grundlig reparation av Olofsborg än beräknat.

Miljöstöd samt nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen

För att finansiera det nationella tilläggsstödet till miljöstödet föreslås i miljöstödet för jordbruket ett tillägg av 14,6 miljoner euro som en överföring från det nationella stödet. I det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen föreslås ett tillägg av 5,9 miljoner euro, eftersom återbäringen av energiskatter till jordbruket blev mindre än beräknat år 2005.

Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten

För att förhindra de olägenheter som den nuvarande dammen i Koskenkorva föranleder föreslås att det beviljas 1,6 miljoner euro för att förnya dammen i Koskenkorva och för att iståndsätta Kyro älv mellan Koskenkorva och Kurikka. De totala kostnaderna för projektet uppgår till 2 miljoner euro.

Infrastrukturprojekt

För att främja virkestillgången föreslås i enlighet med rambeslutet sammanlagt 50 miljoner euro i anslag, varav 41 miljoner euro avses för basväghållningen och 9 miljoner euro för förnyande av överbyggnaden på banan Porokylä—Vuokatti. Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde ses behoven av anslag för vissa pågående trafikprojekt över på grund av att de fördröjs eller påskyndas. För utredningsprojekt i anknytning till informationssamhällsstrategin föreslås 100 000 euro.

TE-centralerna

För TE-centralernas omkostnader föreslås ett tillägg av 1,35 miljoner euro som en engångsutgift för skötseln av de ökande tillsynsuppgifterna inom jordbruket.

Innovationsstöd för skeppsbyggnad

Avsikten är att som en ny stödform ta i bruk innovationsstöd för skeppsbyggnad, och för detta ändamål föreslås ett anslag om 18 miljoner euro. För att stödet ska kunna tas i bruk fordras kommissionens godkännande.

Läkarhelikopterverksamheten

För inrättandet av en riksomfattande förvaltningsenhet för läkarhelikopterverksamheten och för finansieringen av underhållet år 2008 föreslås ett tilläggsanslag av 190 000 euro. Förvaltningsenheten ansvarar för anskaffningen och övervakningen av den helikoptertransportservice som akutvårdssystemen behöver.

Minskning av anhopningen av ärenden hos besvärsnämnden för social trygghet

För att anhopningen av ärenden hos besvärsnämnden för social trygghet ska kunna börja minskas föreslås redan från mitten av år 2008 ett anslag om 220 000 euro för löne- och övriga utgifter.

Oljebekämpning

Det föreslås en engångshöjning på 1,2 miljoner euro av den beredskapsavgift som i syfte att upprätthålla oljebekämpningsberedskapen betalas till Rederiverket för farledsservice- och oljebekämpningsfartyg. För förnyandet av utrustning för luftövervakning av miljöskador föreslås ett anslag om 2 miljoner euro utöver det anslag om 3 miljoner euro som redan tidigare beviljats för ändamålet.

Startbidrag för räntestödshyresbostäder

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen har avgett en avsiktsförklaring för att öka utbudet på tomter och bostäder i regionen och för att trygga tillgången till arbetskraft och näringslivets konkurrenskraft. I de kommuner som har förbundit sig till förklaringen tas på grund av en eftersläpning under de senaste åren i produktionen av räntestödshyresbostäder som är avsedda för andra än för specialgrupper utöver räntestödet dessutom i bruk ett startbidrag på 10 000 euro/bostad för åren 2009—2011. För beviljande av bidrag föreslås en fullmakt på 10 miljoner euro för innevarande år.

Precisering av vissa utgiftsposter

För mottagande av flyktingar och asylsökande beviljas ytterligare 8,2 miljoner euro främst på grund av det ökande antalet flyktingar som omfattas av ersättning.

För arbetskraftspolitisk vuxenutbildning enligt verksamhetsmodellen för omställningsskyddet samt för startpeng och flyttningsbidrag föreslås ett tillägg av sammanlagt 15 miljoner euro.

För slutförandet av utbetalningarna av medel från strukturfonderna under programperioden 2000—2006 föreslås ett tillägg av sammanlagt ca 53 miljoner euro. Med anledning av fördröjningar i starten för projekt som hänför sig till den nya programperioden 2007—2013 föreslås ett avdrag av 50 miljoner euro.

På grund av den ökade arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen föreslås ett tillägg av 9 miljoner euro i de studiesociala förmånerna för dem som deltar i verksamheten. Statsandelen till arbetslöshetskassorna uppskattas av samma orsak sjunka med 9 miljoner euro.

Ränteutgifterna på statsskulden väntas minska med 160 miljoner euro när räntenivån sjönk på hösten från vad man hade förutspått.

De av riksdagen godkända anslagen för 2008 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
 HuvudtitelGodkänd
budget (budget + I tilläggsb.)
Regeringens propositionSammanlagt
     
21.Riksdagen122 078 000-122 078 000
22.Republikens president9 548 000-9 548 000
23.Statsrådet79 530 000247 00079 777 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde1 134 873 000921 0001 135 794 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde748 428 00010 430 000758 858 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 117 774 00020 901 0001 138 675 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 418 895 00075 866 0002 494 761 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde6 870 229 0004 059 0006 874 288 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde6 989 663 000259 965 0007 249 628 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
2 812 975 00014 899 0002 827 874 000
31.Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
2 112 320 00075 586 0002 187 906 000
32.Arbets- och näringsministeriets
förvaltningsområde
2 434 831 00050 731 0002 485 562 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde14 128 949 0004 975 00014 133 924 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde329 326 0006 990 000336 316 000
36.Räntor på statsskulden2 364 000 000-160 000 0002 204 000 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden)43 673 419 000365 570 00044 038 989 000
     
37.Minskning av statsskulden1 848 256 000633 755 0002 482 011 000
Sammanlagt45 521 675 000999 325 00046 521 000 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2008 och de nu föreslagna ändringarna i inkomstposterna enligt avdelning, euro
 AvdelningGodkänd
budget (budget + I tilläggsb.)
Regeringens propositionSammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur38 490 047 00028 000 00038 518 047 000
12.Inkomster av blandad natur4 795 198 00057 818 0004 853 016 000
13.Ränteinkomster och intäktsföring av vinst1 994 430 000353 507 0002 347 937 000
15.Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)242 000 000560 000 000802 000 000
Sammanlagt45 521 675 000999 325 00046 521 000 000