Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
         01. Valtioneuvosto
         03. Oikeuskanslerinvirasto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2008

23. VALTIONEUVOSTOPDF-versio

Selvitysosa:

Toiminta-ajatus

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka.

Toimintaympäristö

Pääministeri Matti Vanhasen 19.4.2007 aloittanut II hallitus antoi eduskunnalle hallitusohjelmansa Vastuullinen, välittävä ja kannustava Suomi. Talouden globalisaatioon, väestön ikääntymiseen sekä ilmastonmuutokseen ja energiapolitiikkaan liittyvät kysymykset ja politiikkatarpeet ovat keskeisiä poliittiseen päätöksentekoon valtioneuvostotasolla vaikuttavia taustatekijöitä. Näihin ilmiöihin vastaaminen on hallituksen ohjelman ydinsisältöä.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat:

  • Valtioneuvoston kanslia seuraa hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita ja toimenpiteitä kokonaisuutena niin, että hallitus pystyy päättämään tarvittavista politiikkatoimista hyvän tiedon pohjalta ja oikea-aikaisesti.
  • Valtioneuvoston kanslia huolehtii siitä, että poliittisilla päätöksentekijöillä on käytettävissään ennakointitietoa, joka mahdollistaa pitkän aikavälin politiikan suunnittelun.
  • Valtioneuvoston kansliassa valmistellaan ilmasto- ja energiapolitiikkaa käsittelevä tulevaisuusselonteko.
  • Valtioneuvoston kanslia luo edellytykset yhteisen faktapohjan syntymiselle ja hedelmälliselle dialogille keskeisten talouspolitiikan vaikuttajatahojen välillä talousneuvostossa.
  • Valtioneuvoston kanslian tavoitteena on varmistaa, että Suomen tavoitteita Euroopan unionissa edistetään ennakoivasti, aktiivisesti ja tuloksellisesti.
  • Valtioneuvoston kanslian tavoitteena on, että valtion yritysvarallisuutta hoidetaan tuloksellisesti.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

Valtioneuvoston kanslian henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö, joka työskentelee hyvässä työyhteisössä, jonka työilmapiiriä seurataan ja kehitetään myös tasa-arvonäkökulma huomioon ottaen.

  2006 toteutuma 2007 tavoite 2008 tavoite
       
Fyysinen hyvinvointi      
— sairauspoissaolopäivä/htv 10,0 7,0 7,0
Työtyytyväisyys      
— työtyytyväisyysindeksi 3,3 3,4 3,4

Oikeuskanslerinvirasto

Oikeuskanslerinviraston työn tarkoituksena on tukea viranomaisten toiminnan lainmukaisuuden ylläpitämistä sekä ihmisten oikeusturvan edistämistä. Tämä toteutuu valvomalla viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien sekä asianajajien toimintaa. Oikeuskansleri seuraa, että valtioneuvostossa asiat ratkaistaan laillista järjestystä ja voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Kaikessa toiminnassa oikeuskansleri valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Tuottavuusohjelman vaikutukset

Valtioneuvoston kansliassa toteutetaan hallituksen linjausten mukaisesti tuottavuustoimia, joiden yhteenlaskettu henkilöstötarvetta vähentävä vaikutus vuonna 2008 on yksi henkilötyövuosi.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2006—2008

    v. 2006
tilinpäätös
1000 €
v. 2007
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2008
varsinainen
talousarvio
1000 €

Muutos 2007—2008
    1000 € %
             
01. Valtioneuvosto 3 886 4 028 4 899 871 22
01. Palkkaukset (arviomääräraha) 3 886 4 028 4 899 871 22
02. Valtioneuvoston kanslia 64 138 27 846 31 676 3 830 14
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 21 450 22 574 25 676 3 102 14
(20.) EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 3 v) 32 620
(21.) Varaus politiikkaohjelmiin (siirtomääräraha 2 v) 385 - 385 - 100
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 8 181 3 000 3 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 1 887 1 887 3 000 1 113 59
03. Oikeuskanslerinvirasto 2 818 2 847 2 939 92 3
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 818 2 847 2 939 92 3
27. Poliittisen toiminnan avustaminen 14 712 14 933 18 000 3 067 21
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) 14 712 14 933 18 000 3 067 21
99. Valtioneuvoston muut menot 1 614 4 677 4 016 - 661 - 14
20. Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) 510 812 812
21. Kunniamerkit (arviomääräraha) 394 471 471
22. Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v) 414 639 108 - 531 - 83
23. Kemikaaliviraston valmistelumenot (siirtomääräraha 2 v) 120 2 300 2 100 - 200 - 9
(24.) Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuosi (siirtomääräraha 2 v) 100 300 - 300 - 100
25. Merkkivuoden 1809 valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 80 450 370 463
58. Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) 75 75 75
  Yhteensä 87 168 54 331 61 530 7 199 13

  Henkilöstön kokonaismäärä1) 296 300 308    

1) Henkilöstön kokonaismäärään ei sisälly valtioneuvoston jäseniä.