Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys
        Virka- ja työehtosopimus
        Oikeusavun sähköisen asioinnin kehittäminen
        Alkuperäiskarjan hoito
        Poliisitoimi
        Hätäkeskuslaitos
        Puolustusmateriaalihankinnat
        Pietari-säätiö
        Valtion IT-strategia
        Nokian vesijohto-onnettomuus ja Tuusulan ampumisvälikohtaus
        Yliopistojen toimitilat ja valmistautuminen yliopistojen pääomittamiseen
        Energiavero
        Innovaatioyliopisto
        Opintolainojen valtiontakaus
        Arkistolaitos
        Museovirasto
        Ympäristötuki sekä maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
        Vesistö- ja vesihuoltotyöt
        Infrastruktuurihankkeet
        TE-keskukset
        Laivanrakennuksen innovaatiotuki
        Lääkärihelikopteritoiminta
        Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ruuhkien purkaminen
        Öljyntorjunta
        Korkotukivuokra-asuntojen käynnistysavustus
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2008

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Maailmantalouden neljättä vuotta jatkunut 5 prosentin kasvuvauhti on alkanut hidastua ja kansainvälisen talouden epävarmuudet ovat suuret. Myös Suomessa suhdanteet ovat heikkenemässä ja kokonaistuotannon kasvu hidastuu tänä vuonna alle 3 prosentin. Rahoitusmarkkinoiden epävakaudet eivät ole vaikuttaneet yritysten tai kotitalouksien rahoitukseen, mutta niiden suhdannenäkymät ovat tuntuvasti heikentyneet. Kansainvälisen kysynnän vaimeneminen hidastaa vientiä, mutta yksityinen kulutus on ollut alkuvuonna vahvaa. Työllisyyskehitys on jatkunut hyvänä, ja työllisyysaste nousee tänä vuonna 70,6 prosenttiin. Inflaatio nopeutui tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,8 prosenttiin, mutta sen odotetaan hidastuvan kuluvan vuoden aikana mm. asumiskustannusten nousun tasaantumisen myötä. Kansainvälisen hintakehityksen epävarmuus on kuitenkin suurta.

Tuloarviot

Lisätalousarvioehdotuksessa varsinaisten tulojen arviota korotetaan nettomääräisesti 439 milj. eurolla. Kotitalouksien talletusten lisääntymisen ja talletuskorkojen kohoamisen vuoksi korkotulojen lähdeveron tuottoarviota korotetaan 170 milj. eurolla. Arvonlisäveron tuottoarviota vähennetään 230 milj. eurolla vuoden 2007 toteutumatietojen perusteella. Energiaveroarviota nostetaan nettomääräisesti 88 milj. eurolla energiaverotuksen aiemmin toteutuneen verottomuusjärjestelmän muutoksen sekä tuottoarvion vähenemisen vuoksi. Huoltovarmuusrahastosta ehdotetaan tuloutettavaksi budjettiin 34 milj. euroa.

Arviota korkotuloista ja voitontuloutuksista nostetaan yhteensä 354 milj. eurolla. Osinkotuloarvio on tarkentunut 162 milj. euroa ylöspäin. Suomen Pankki tulouttaa valtiolle voitostaan 100 milj. euroa aiemmin arvioitua enemmän. Liikelaitosten voiton tuloutukset kasvavat ennakoidusta noin 44 milj. eurolla ja valtion talletuksista saatavat korkotulot 48 milj. eurolla.

Tasapaino ja valtionvelka

Valtion kassaa ehdotetaan pienennettäväksi tulouttamalla valtion vuoden 2007 tilinpäätöksen osoittamasta kumulatiivisesta ylijäämästä talousarvion kattamiseen yhteensä 560 milj. euroa.

Varsinaiset tulot, kumulatiivisen ylijäämän käyttö ja 366 milj. euron määrärahalisäykset huomioon ottaen toinen lisätalousarvioesitys on 634 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi valtionvelan lyhentämiseen. Valtionvelkaa vähennetään vuonna 2008 yhteensä 2,5 mrd. eurolla, ja valtionvelan määräksi vuoden 2008 lopussa arvioidaan vajaat 54 mrd. euroa, mikä on runsaat 28 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
 2007
Tilinpäätös
2008
Hyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
2008
Hallituksen
esitys
2008
Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
40 32743 67336644 039
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)2 3412 364-1602 204
Valtionvelan vähentäminen
(pääluokka 37)
2 9251 8486342 482
— Nettokuoletukset2 9201 8006342 434
— Velanhallinta548-48
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
43 21245 52299946 521
— Verotulot36 71138 4902838 518
— Muut tulot6 5017 0324117 443
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö--560560

Vaalikauden kehys

Vuoden 2008 kehystasoa tarkistetaan hinta- ja kustannustasossa ja talousarvion rakenteessa tapahtuneita muutoksia vastaavasti yhteensä 131 milj. eurolla alla olevan taulukon mukaisesti.

Tarkistuksen jälkeen menokehys vuodelle 2008 on 34 367 milj. euroa. Toinen lisätalousarvioesitys huomioiden kehykseen kuuluvien määrärahojen tasoksi ehdotetaan 34 252 milj. euroa, joten jakamaton varaus kuluvalle vuodelle on 115 milj. euroa.

Kehyksen hinta- ja kustannustasotarkistukset sekä rakennemuutokset, milj. euroa
MomenttiAsia 
  
Hinta- ja kustannustasotarkistukset 
 Työ- ja virkaehtosopimuksessa sovittu valtion palkkausjärjestelmien siirtymäkausien päättymisen aikaistaminen lisää palkkausmenoja kertaluonteisesti 42,6 milj. eurolla vuonna 2008.42,6
27.10.01, 27.10.18, 27.30.20Vuosia 2009—2012 koskevan kehyspäätöksen yhteydessä sovittu puolustusmenojen ennakollisen hintatasotarkistuksen korottaminen 0,5 prosentista 1,5 prosenttiin lisää menoja 13 milj. euroa.13,0
Rakennemuutokset 
25.40.01 (12.25.40)Turussa sijaitsevan vankilatuotemyymälän myyntitulojen ja Länsi-Suomen vankilaan kuuluvissa laitoksissa olevista henkilökunnan asunnoista saatavien vuokratulojen nettobudjetointi momentille 25.40.01 vähentää määrärahatarvetta 0,3 milj. eurolla sekä mom. 12.25.40 tulokertymää vastaavasti.-0,3
28.91.41 (11.08.07)Energiaverotuksen verottomuusjärjestelmän muutoksen 1.1.2008 alkaen arvioidaan lisäävän energiaverotukeen tarvittavia määrärahoja 60 milj. eurolla sekä energiaveron tuottoa (11.08.07) vuonna 2008.60,0
 Edellisellä vaalikaudella päätettyjen osakemyyntituloilla rahoitettavien menojen siirto kehyksen ulkopuolelta kehykseen 
32.20.20— Julkinen tutkimus- ja kehittämistoiminta2,1
32.20.40— Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen3,0
32.80.51 (12.32.99)Euroopan globalisaatiorahaston tuki Pohjois-Karjalaan lisää momentin 32.80.51 työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet määrärahaa 1,9 milj. euroa sekä mom. 12.32.99 tuloja vastaavasti.1,9
33.20.54Muutosturvan määrärahan korottaminen (32.80.51) lisää kehykseen kuuluvien työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen opintososiaalisten etuuksien (33.20.54) tarvetta 9 milj. eurolla, mutta vähentää vastaavasti kehyksen ulkopuolista ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tarvetta (33.20.50).9,0
Yhteensä 131,2

Virka- ja työehtosopimus

Lisätalousarvioesitys sisältää määrärahat valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovittuun palkkausjärjestelmien siirtymäkausien loppuun saattamiseen ja työnantajapäätöksillä toteutettaviin palkkapoliittisiin kehittämistoimenpiteisiin. Siirtymäkausien päättämiseen ehdotetaan yhteensä 42,6 milj. euroa sekä työnantajatoimenpiteisiin 54,2 milj. euroa. Määrärahalisäyksestä 53,3 milj. euroa on kertamenoa. Siirtymäkausien päättämiseen liittyen määrärahoja vähennetään kertaluonteisesti yhteensä 23,4 milj. euroa vuosina 2009—2011.

Oikeusavun sähköisen asioinnin kehittäminen

Oikeusavun sähköisen asioinnin tietojärjestelmän suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista aiheutuvaan kertamenoon siirretään valtion tietojärjestelmähankkeiden kehittämisrahasta 0,6 milj. euroa.

Alkuperäiskarjan hoito

Sukevan vankilatilan alkuperäiskarjan siirron lykkäytymisestä johtuen rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenoihin ehdotetaan kertaluonteista 64 000 euron lisäystä karjan hoitokustannuksiin, josta 32 000 euroa on siirtoa opetusministeriön pääluokasta.

Poliisitoimi

Työttömien poliisien työllistämiseen ehdotetaan 3 milj. euron määrärahaa.

Hätäkeskuslaitos

Hätäkeskuslaitokselle ehdotetaan siirrettäväksi valtion tietojärjestelmähankkeiden kehittämisrahaa 1,1 milj. euroa tietojärjestelmän kehittämismenoihin.

Puolustusmateriaalihankinnat

Esitykseen sisältyy kolme uutta tilausvaltuutta. Maavoimien materiaalin kunnossapidon palvelut -tilausvaltuuden perusteella saa tehdä sopimuksia Millog Oy:n kanssa kunnossapitopalveluiden hankkimisesta. Liikkeenluovutuksen omaisessa siirrossa siirretään Millog Oy:lle puolustusvoimista 714 tehtävää (1.1.2009 noin 660 henkilöä). Strategisen ilmakuljetuskyvyn kehittämishankkeen -tilausvaltuudella Suomi osallistuu kolmen C-17 kuljetuskoneen hankintaan. Lisäksi pääkaupunkiseudun ilmatorjuntapuolustuksen suorituskyvyn tehostamisen (PKILPU 2008) tilausvaltuuden aikaistamiseen myönnetään 110 milj. euroa, josta saa aiheutua menoja 30 milj. euroa vuonna 2008.

Pietari-säätiö

Pietari-säätiölle esitetään myönnettäväksi omavelkainen valtiontakaus enintään 10 milj. euron määräisille pankkilainoille, jotka säätiö tarvitsee Pietarin kaupungilta vuokraamansa kiinteistön peruskorjaus- ja varustelukustannuksia varten.

Valtion IT-strategia

Valtion IT-strategiaan sisältyvien sähköisen asioinnin asiointitilin, dokumentin hallinnan ja arkistoinnin sekä valtioneuvostotason kehys- ja budjetointijärjestelmän kehittämiseen ehdotetaan yhteensä 11,9 milj. euron valtuutta. Valtiolle luodaan yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä, joka toteutetaan vaiheistettuna. Ensimmäisen vaiheen edellyttämiin valtion ulkopuolisten tahojen kanssa tehtäviin sitoumuksiin ehdotetaan 35 milj. euron sopimusvaltuutta Valtiokonttorille. Yliopistojen taloushallintojärjestelmiä uudistetaan erillisessä hankkeessa yliopistojen palvelukeskus Certian johdolla.

Nokian vesijohto-onnettomuus ja Tuusulan ampumisvälikohtaus

Kuntien harkinnanvaraisiin avustuksiin varatun määrärahan käyttötarkoitusta esitetään laajennettavaksi siten, että määrärahasta saa myöntää enintään 1 milj. euroa Nokian kaupungille vesijohto-onnettomuudesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin ja samoin Tuusulan kunnalle 1 milj. euroa Jokelan koulukeskuksen ampumisvälikohtauksesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin.

Yliopistojen toimitilat ja valmistautuminen yliopistojen pääomittamiseen

Yliopistojen toiminnan kokonaisuudistukseen ja kiinteistöjen hyödyntämiseen yliopistojen pääomittamisessa valmistaudutaan siirtämällä valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöt liikelaitoksen hallinnassa olevat yliopistojen toimitilakiinteistöt perustettaviin Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöihin. Yhtiöosakkeiden merkintähinta esitetään maksettavaksi apporttiomaisuudella, joka käsittää nykyisin yliopiston käytössä olevan liikelaitokselta vuokratun kiinteistöomaisuuden velkoineen, tasearvoltaan 1,720 mrd. euroa, josta velkapääoman osuus on noin 802 milj. euroa. Tytäryhtiöt ovat alkuvaiheessa valtion täydessä omistuksessa, ja kiinteistövarallisuuden käyttämistä yliopistojen pääomittamisessa selvitetään opetusministeriön, valtiovarainministeriön ja yliopistojen yhteistyönä.

Energiavero

Energiaverotukeen esitetään 60 milj. euron lisäystä verottomaan tarkoitukseen käytettyjen polttoaineiden veronpalautuksia varten 1.1.2008 voimaan tulleen energiaverotuksen muutoksen johdosta.

Innovaatioyliopisto

Innovaatioyliopiston säätiön pääoman maksamiseen ehdotetaan 200 milj. euron valtionrahoitusta sillä edellytyksellä, että muiden rahoittajatahojen sijoittama osuus säätiön pääomaan vuonna 2008 on 80 milj. euroa. Säätiön pääomittaminen on tarkoitus toteuttaa vuosina 2008—2010 siten, että valtion osuus on yhteensä 500 milj. euroa ja muiden rahoittajatahojen osuus vähintään 200 milj. euroa.

Opintolainojen valtiontakaus

Opintolainojen valtiontakausmäärärahaan ehdotetaan 8,3 milj. euron lisäystä, jolla katetaan valtion vuosina 1991—1993 maksamiin suorituksiin perustuvien takausvastuusaatavien tileistä poisto, joka perustuu velkojen vanhenemiseen.

Arkistolaitos

Arkistolaitokselle osoitetaan 400 000 euroa tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään Suomen toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeisinä vuosina toteuttamia internointeja.

Museovirasto

Museoviraston toimintaedellytysten turvaamiseen ehdotetaan 0,5 milj. euron lisäystä ja Olavinlinnan ennakoitua suurempiin peruskorjaustarpeisiin 0,85 milj. euron lisäystä.

Ympäristötuki sekä maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki

Ympäristötuen kansallisen lisätuen rahoittamiseksi maatalouden ympäristötukeen ehdotetaan 14,6 milj. euron lisäystä siirtona kansallisesta tuesta. Maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen ehdotetaan 5,9 milj. euron lisäystä energiaverojen palautuksen maataloudelle jäätyä ennakoitua pienemmäksi vuonna 2005.

Vesistö- ja vesihuoltotyöt

Nykyisen Koskenkorvan padon aiheuttamien haittojen estämiseksi ehdotetaan myönnettäväksi 1,6 milj. euroa Koskenkorvan padon uusimiseen ja Kyrönjoen kunnostamiseen Koskenkorvan ja Kurikan välillä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 milj. euroa.

Infrastruktuurihankkeet

Puunsaannin edistämiseksi ehdotetaan kehyspäätöksen mukaisesti yhteensä 50 milj. euron määrärahoja, joista 41 milj. euroa perustienpitoon ja 9 milj. euroa Porokylä—Vuokatti -radan päällysrakenteiden uusimiseen. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla eräiden keskeneräisten liikennehankkeiden viivästymisten ja nopeutumisten johdosta niiden määrärahatarpeita tarkistetaan. Tietoyhteiskuntastrategian selvityshankkeisiin ehdotetaan 100 000 euroa.

TE-keskukset

TE-keskusten toimintamenoihin ehdotetaan kertamenona 1,35 milj. euron lisäystä maatalouden lisääntyneiden valvontatehtävien hoitamiseksi.

Laivanrakennuksen innovaatiotuki

Uutena tukimuotona on tarkoitus ottaa käyttöön laivanrakennuksen innovaatiotuki, jota varten ehdotetaan 18 milj. euron määrärahaa. Tuen käyttöönotto edellyttää komission hyväksyntää.

Lääkärihelikopteritoiminta

Lääkärihelikopteritoiminnan valtakunnallisen hallinnointiyksikön perustamisen ja vuoden 2008 ylläpidon rahoittamiseksi esitetään 190 000 euron lisämäärärahaa. Hallinnointiyksikkö vastaa ensihoitojärjestelmien tarvitseman helikopterikuljetuspalvelun hankinnasta ja valvonnasta.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ruuhkien purkaminen

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ruuhkien purkamisen käynnistämiseksi jo vuoden 2008 puolivälistä esitetään 220 000 euron määrärahaa palkkaus- ja muihin menoihin.

Öljyntorjunta

Öljyntorjuntavalmiuden ylläpitämiseksi Varustamoliikelaitokselle suoritettavaan väylä- ja öljyntorjunta-alusten valmiusmaksuun ehdotetaan kertaluonteista 1,2 milj. euron korotusta. Ympäristövahinkojen ilmavalvontalaitteiden uusimiseen ehdotetaan 2 milj. euron määrärahaa tarkoitukseen jo aiemmin myönnetyn 3 milj. euron lisäksi.

Korkotukivuokra-asuntojen käynnistysavustus

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välillä on solmittu aiesopimus seudun tontti- ja asuntotarjonnan lisäämiseksi ja työvoiman saatavuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi. Sopimukseen sitoutuneissa kunnissa otetaan muille kuin erityisryhmille tarkoitettujen korkotukivuokra-asuntojen tuottamisessa viime vuosina kertyneen jälkeenjääneisyyden vuoksi käyttöön korkotuen lisäksi vuosiksi 2009—2011 käynnistysavustus 10 000 euroa/asunto. Avustusten myöntämiseen ehdotetaan kuluvalle vuodelle 10 milj. euron valtuus.

Eräiden menoarvioiden tarkentuminen

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon lisätään 8,2 milj. euroa lähinnä korvauksen piirissä olevien pakolaisten määrän kasvusta johtuen.

Muutosturvan toimintamallin mukaiseen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen sekä starttirahaan ja muuttoavustuksiin ehdotetaan yhteensä 15 milj. euron lisäystä.

Rakennerahastojen päättyneen ohjelmakauden 2000—2006 maksatusten loppuunsaattamiseksi ehdotetaan yhteensä n. 53 milj. euron lisäystä. Uuden ohjelmakauden 2007—2013 hankkeiden käynnistymisen viivästymisen johdosta ehdotetaan vähennystä 50 milj. euroa.

Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen lisääntymisen vuoksi toimintaan osallistuvien opintososiaalisiin etuuksiin esitetään 9 milj. euron lisäystä. Valtionosuuden työttömyyskassoille arvioidaan samasta syystä alenevan 9 milj. eurolla.

Valtionvelan korkomenojen odotetaan vähenevän 160 milj. eurolla korkotason laskettua syksyllä ennakoidusta.

Eduskunnan vuodelle 2008 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa
 PääluokkaHyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
Hallituksen esitysYhteensä
     
21.Eduskunta122 078 000-122 078 000
22.Tasavallan presidentti9 548 000-9 548 000
23.Valtioneuvosto79 530 000247 00079 777 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 134 873 000921 0001 135 794 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala748 428 00010 430 000758 858 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 117 774 00020 901 0001 138 675 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 418 895 00075 866 0002 494 761 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala6 870 229 0004 059 0006 874 288 000
29.Opetusministeriön hallinnonala6 989 663 000259 965 0007 249 628 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
2 812 975 00014 899 0002 827 874 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
2 112 320 00075 586 0002 187 906 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonala
2 434 831 00050 731 0002 485 562 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala14 128 949 0004 975 00014 133 924 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala329 326 0006 990 000336 316 000
36.Valtionvelan korot2 364 000 000-160 000 0002 204 000 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen)43 673 419 000365 570 00044 038 989 000
     
37.Valtionvelan vähentäminen1 848 256 000633 755 0002 482 011 000
Yhteensä45 521 675 000999 325 00046 521 000 000

Eduskunnan vuodelle 2008 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa
 OsastoHyväksytty
talousarvio (TA+I LTA)
Hallituksen esitysYhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot38 490 047 00028 000 00038 518 047 000
12.Sekalaiset tulot4 795 198 00057 818 0004 853 016 000
13.Korkotulot ja voiton tuloutukset1 994 430 000353 507 0002 347 937 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)242 000 000560 000 000802 000 000
Yhteensä45 521 675 000999 325 00046 521 000 000