Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd)
   Allmän motivering
        Den ekonomiska utvecklingen
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        IT-projekt och produktivitetsfrämjande projekt
        FN och krishantering
        Trafik
        Statsandelar till kommunerna
        Strukturfonderna
        Övrigt
        Precisering av vissa utgiftsposter
        Ramen för valperioden
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2007

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd). Regeringens proposition om budgeten för 2007 överlämnades till riksdagen den 12 september 2006. Finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om propositionen.

Den ekonomiska utvecklingen

Regeringens budgetproposition och kompletteringspropositionen grundar sig på finansministeriets konjunkturprognos i september. Bruttonationalprodukten ökar sålunda med 4,5 % innevarande år, och är i hög grad beroende av såväl utländsk som inhemsk efterfrågan. Tillväxten avtar år 2007 men når trots det fortfarande tre procent.

Tablå 1. Samhällsekonomins utveckling

 200320042005*2006**2007**
      
Bruttonationalprodukt, gängse priser, md euro145,9151,9157,4166,8173,4
Bruttonationalprodukt, volymförändring, %1,83,52,94,53,0
Arbetslöshetsgrad, %9,08,88,47,77,4
Sysselsättningsgrad, %67,367,268,068,869,1
Konsumentprisindex, förändring, %0,90,20,91,51,3
Långa räntor (statsobligationer, 10 år), %4,14,13,43,84,1

Tablå 2. Den offentliga ekonomins centrala nyckeltal enligt nationalräkenskaperna

 2002200320042005*2006**2007**
 i förhållande till bruttonationalprodukten, %
       
Skatter och socialskyddsavgifter44,543,843,543,843,042,7
Offentliga samfunds utgifter48,850,050,350,149,048,7
Offentliga samfunds nettokreditgivning4,12,32,12,52,92,8
  Statsförvaltningen1,40,50,40,40,60,3
  Lokalförvaltningen-0,2-0,6-0,8-0,7-0,3-0,1
  Socialskyddsfonderna3,02,52,52,72,62,6
     Arbetspensionsanstalterna3,02,72,72,82,52,4
     Övriga socialskyddsfonder0,0-0,2-0,2-0,10,10,2
De offentliga samfundens skuld (EMU)41,344,344,341,339,137,7
Statsskulden41,243,442,038,235,834,4

Inkomstposterna

Kalkylen över inkomster av blandad natur stiger med 35 miljoner euro. Det uppskattas att 15,8 miljoner euro inflyter i inkomster från förskott på utdelningar från Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab. Statens säkerhetsfond beräknas intäktsföra 4,2 miljoner euro till budgetekonomin.

Anslag och balans

Till anslagen i budgetpropositionen föreslås ett tillägg av 109 miljoner euro. Överskottet i budgetekonomin minskar med 74 miljoner euro till följd av kompletteringspropositionen. Minskningen av statsskulden skärs således ner till sammanlagt 89 miljoner euro i budgeten för 2007.

IT-projekt och produktivitetsfrämjande projekt

För IT-projekt föreslås sammanlagt 38 miljoner euro, varav 9 miljoner euro finansieras med inkomster från försäljning av aktier.

För polisväsendet föreslås ett anslag om 2 miljoner euro på grund av övergången till användningen av biometriska kännetecken. För inrikesministeriets omkostnader föreslås ett tilläggsanslag om 0,8 miljoner euro för utredande av åtgärder som på bästa sätt främjar elektronisk kommunikation. För upprättande av farkostregistret föreslås ett anslag om 0,2 miljoner euro för registerförvaltningen.

Från statsandelarna till kommunerna överförs 5 miljoner euro till projekt som förbättrar informationsteknologin i kommunerna.

För förnyande av tullverkets IT-system föreslås ett anslag om 18 miljoner euro. För skatteförvaltningen föreslås 0,4 miljoner euro för utvidgning av Katso-tjänsten för autentisering av organisationer så att den kan användas inom hela den offentliga förvaltningen och av företag.

För underhåll och utvecklande av det skyddade informationssystem (VALTU) som är avsett för statsledningen och säkerhetsmyndigheterna föreslås 0,5 miljoner euro.

För inrättande av Folkpensionsanstaltens elektroniska arkiv reserveras ett anslag om 2 miljoner euro.

För betalningsposten för 2007 för den superdator som skall anskaffas för universitetens gemensamma bruk föreslås 4 miljoner euro. För utvecklande av ett mottagnings- och servicesystem för elektroniskt material vid arkivverket föreslås ett anslag om 0,25 miljoner euro.

Fullmakterna för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer höjs med 6 miljoner euro för deltagande i det gemensamma tekniska initiativet Artemis, som Europeiska unionen genomför 2007—2013. För samordning av det nya kompetenscentraprogram som inleds år 2007 föreslås att högst 13 riksomfattande kompetenscentrakluster bildas, och för detta ändamål föreslås ett anslag om 2,6 miljoner euro. För utvecklande av Energimarknadsverkets utsläppshandelsregister föreslås ett anslag om 0,13 miljoner euro. För statsunderstödet för utvecklande av standardiseringen av datateknik föreslås ett tillägg av 0,2 miljoner euro.

FN och krishantering

Finland deltar i FN:s UNIFIL-insats i Libanon. År 2007 uppgår de totala kostnaderna för den till 21,4 miljoner euro, varav utrikesministeriets förvaltningsområdes andel är 11,6 miljoner euro i personalutgifter och försvarsministeriets förvaltningsområdes andel 9,8 miljoner euro i inventarie- och förvaltningsutgifter. Av utrikesförvaltningens andel finansieras 2,2 miljoner euro genom interna arrangemang med anslagen för militär fredsbevarande verksamhet och 9,3 miljoner euro med tilläggsanslag. Av försvarsförvaltningens andel finansieras 1,4 miljoner euro genom interna arrangemang med inventarie- och förvaltningsanslagen för militär krishantering och 8,5 miljoner euro med tilläggsanslag.

Vid dimensioneringen av utgifterna för fredsbevarande verksamhet inom utrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden har dessutom beaktats att de täcker utgifterna för en eventuell insats under fyra månader av en EU-stridsgrupp som leds av Tyskland.

För utrikesministeriets förvaltningsområde föreslås dessutom ett tillägg av 8,6 miljoner euro för betalning av internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag. Största delen föranleds av kostnader för FN:s UNIFIL-insats och kursförändringar.

Trafik

Det föreslås att stödet för kostnaderna för besättningen på passagerarfartyg ökas med ca 7,6 miljoner euro per år under perioden 1.1.2007—31.12.2009 genom att lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart ändras så att stödet täcker det fulla beloppet av de socialskyddsavgifter och vissa andra försäkringspremier som arbetsgivaren betalt. För basväghållningen föreslås ett tillägg av 2,5 miljoner euro för underlättande av trafikstockningarna mellan Fredrikshamn och Virojoki. För planeringen av en metrolinje västerut föreslås ett anslag om 1,5 miljoner euro och en fullmakt att ingå avtal som uppgår till 15 miljoner euro. Kostnadsförslaget för trafikförbindelserna till Nordsjö hamn har stigit och det föreslås därför att fullmakten att ingå förbindelser höjs från 237,4 miljoner euro till 289 miljoner euro samt att anslaget ökas med 20 miljoner euro.

Statsandelar till kommunerna

För statsandelarna till kommunerna föreslås ett tillägg av 6,2 miljoner euro på grund av att de utjämningsposter som baserar sig på kommunernas skatteinkomster har ändrats.

Strukturfonderna

Det föreslås att EU:s medfinansiering och den statliga medfinansieringen under den nya programperioden 2007—2013 sammanförs under huvudtitlarna för de ministerier som är förvaltningsmyndighet för respektive fond, dvs. inrikesministeriet och arbetsministeriet.

En revisionsmyndighet för strukturfondsprogrammen inrättas vid finanscontrollerfunktionen genom att två tjänster överförs från såväl inrikesministeriet som handels- och industriministeriet.

Övrigt

För närområdessamarbete föreslås ett tilläggsanslag om 1 miljon euro för komplettering av Finlands andel i Miljöpartnerskapsfonden för den nordliga dimensionen.

Av de projekt som hänför sig till programmet för mångfald i skogarna i södra Finland är antalet ersättningsprojekt större än antalet projekt som gäller köp. Det föreslås därför att 2 miljoner euro av de ersättningar som gäller naturskydd reserveras för dessa frivilliga skyddsprojekt.

Stödfullmakten för företagens investerings- och utvecklingsprojekt höjs med 1 miljon euro för finansiering av försöket med stöd för ensamföretagare. Stöd för avlönande av en första anställd kan betalas i de ekonomiska regionerna Kehys-Kainuu, Tornedalen, östra Lappland och Pielinen-Karelen samt i kommunerna Ilomants och Rautavaara.

För undersökning av gravområdena i Huhtiniemi i Villmanstrand föreslås ett tillägg av 0,1 miljoner euro.

Senatfastigheter berättigas att på basis av ett avtal mellan Helsingfors stad och staten till Helsingfors stad utan ersättning och på de villkor som Senatfastigheter i övrigt avtalar överlåta ett outbrutet område som hör till det s.k. avtalsområdet Kampen—Tölöviken.

För utgifter för planering av gränsbevakningsväsendets sjöbevakningsstation och hamnen i Emsalö föreslås 0,2 miljoner euro.

Det beräknas att för ränteutgifterna för statsskulden behövs 44 miljoner euro mer än vad som beräknats tidigare på grund av att de korta räntorna har stigit.

Precisering av vissa utgiftsposter

Behovskalkylen över vissa utgifter har ökat. För utkomstskyddet för arbetslösa föreslås därför en anslagsökning om 10 miljoner euro och för ersättning för skada, ådragen i militärtjänst en anslagsökning om 15,6 miljoner euro.

Behovskalkylen över vissa utgifter har minskat. Det föreslås därför att anslagskalkylerna minskas med 9 miljoner euro när det gäller statens utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen, med 8 miljoner euro när det gäller statens utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare och med 2,2 miljoner euro när det gäller statens utgifter som föranleds av folkpensionslagen. Statsandelen till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet sänks med 40 miljoner euro, då de statistikuppgifter som ligger till grund för uppskattningen av utgifterna för utkomststöd har blivit tillgängliga för år 2005.

Den statliga medfinansieringen för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden minskas med 10 miljoner euro på grund av de anslag som överförs från år 2006.

Ramen för valperioden

I ramnivån för 2007 görs en prisnivåjustering på ca 7 miljoner euro på grund av att FP- och APL-indexen har fastställts. Efter justeringen uppgår utgiftsramen för 2007 till 30 517 miljoner euro.

År 2006 har i nettoinkomster av försäljning av egendom influtit 946 miljoner euro, varav enligt regeringens beslut 20 % av den del som överstiger 500 miljoner euro, dvs. 89 miljoner euro, utan hinder av utgiftsregeln får användas för extra utgifter av engångsnatur, närmast för infrastrukturinvesteringar samt för främjande av forsknings- och utvecklingsverksamhet. I budgetpropositionen föreslogs sådana anslagstillägg för 2007 i fråga om vilka finansieringen skulle täckas med kommande inkomster från försäljning av aktier, redan till ett belopp av sammanlagt 80 miljoner euro. Det föreslås att den återstående delen av de inkomster som influtit från försäljning av aktier och som får fördelas, dvs. 9 miljoner euro, används för de fem IT-projekt som föreslås i denna proposition under moment 26.75.21, 28.01.21, 28.18.21, 28.80.27 och 29.50.22.

Det föreslås att beloppet av de anslag som ingår i ramen uppgår till sammanlagt 30 271 miljoner euro, varvid 61 miljoner euro kvarstår som en ofördelad reserv i förhållande till ramnivån. Beloppet av anslag utanför ramen föreslås uppgå till 10 157 miljoner euro.

Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på de olika avdelningarna, euro
 AvdelningRegeringens budgetproposition KompletteringspropositionSammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur35 091 576 000-35 091 576 000
12.Inkomster av blandad natur3 817 427 00035 453 0003 852 880 000
13.Ränteinkomster och intäktsföring av vinst1 338 075 000-1 338 075 000
15.Lån234 680 000-234 680 000
Sammanlagt40 481 758 00035 453 00040 517 211 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika huvudtitlarna, euro
 HuvudtitelRegeringens budgetpropositionKompletteringspropositionSammanlagt
     
21.Riksdagen112 349 000-112 349 000
22.Republikens president9 943 000-9 943 000
23.Statsrådet51 909 000535 00052 444 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde973 684 00018 786 000992 470 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde706 477 000175 000706 652 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 584 356 00013 164 0001 597 520 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 225 281 00010 310 0002 235 591 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde5 995 452 00021 269 0006 016 721 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde6 551 714 0003 329 0006 555 043 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde2 633 274 000-9 603 0002 623 671 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde1 772 805 00033 959 0001 806 764 000
32.Handels- och industriministeriets förvaltningsområde1 013 151 000485 0001 013 636 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde11 703 986 000-30 413 00011 673 573 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde1 937 782 0003 786 0001 941 568 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde742 726 000-602 000742 124 000
36.Räntor på statsskulden2 303 700 00044 000 0002 347 700 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden)40 318 589 000109 180 00040 427 769 000
     
37. Minskning av statsskulden163 169 000-73 727 00089 442 000
Sammanlagt40 481 758 00035 453 00040 517 211 000