Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd)
   Allmän motivering
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
       Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten
     Inkomstposter
     Anslag

Statsbudgeten 2007

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Moment enligt utgifternas art

Överföringsutgifter (30—69)

61—65. EU:s strukturfondsfinansiering och den motsvarande statliga medfinansieringen och övriga överföringar inom landet

Under momenten har budgeterats överföringar av medel för betalning av EU-finansieringen av statens egna och andra projekt enligt EU:s strukturfonders mål- och gemenskapsinitiativprogram som godkänts tillsammans med Europeiska unionens kommission. EU:s deltagande i programmen har antecknats under moment 61 och den motsvarande statliga finansieringen under moment 62 när det gäller programperioden 2000—2006. I fråga om Fonden för fiskets utveckling har medfinansieringen undantagsvis budgeterats under moment 62 (30.40.62). När det gäller programperioden 2007—2013 har EU:s deltagande i programmen antecknats under moment 26.98.64 och 34.05.64 och den motsvarande statliga finansieringen under moment 26.98.65 och 34.05.65.

Under övriga moment 63—65 har antecknats sådana icke specificerade överföringar som inte på förhand kan fördelas mellan kommunerna, näringslivet och hushållssektorn.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter punkt 61—62. EU:s strukturfondsfinansiering och den motsvarande statliga medfinansieringen och punkt 63—65. Övriga överföringar inom landet under rubriken Överföringsutgifter (30—69) i avsnittet Moment enligt utgifternas art.

Ändringen föranleds av att medlen för strukturfondsprogrammen under den nya programperioden 2007—2013 sammanförs under huvudtiteln för respektive fonds förvaltningsmyndighet.