Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag

Statsbudgeten 2007

Statsbudgeten för 2007PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 35 091 576 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 13 451 000 000
01. Skatt på inkomst 12 721 000 000
02. Källskatt på ränteinkomster 170 000 000
03. Skatt på arv och gåva 560 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 14 201 000 000
01. Mervärdesskatt 13 558 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 517 000 000
03. Apoteksavgifter 126 000 000
08. Acciser 4 649 000 000
01. Tobaksaccis 617 000 000
04. Skatt på alkoholdrycker 1 008 000 000
05. Läskedrycksaccis 37 000 000
07. Energiskatter 2 957 000 000
08. Accis på vissa dryckesförpackningar 30 000 000
10. Övriga skatter 2 677 000 000
03. Bilskatt 1 350 000 000
05. Överlåtelseskatt 550 000 000
06. Lotteriskatt 135 000 000
07. Fordonsskatt 585 000 000
08. Avfallsskatt 57 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 113 576 000
02. Lästavgifter 953 000
03. Banskatt 21 000 000
04. Kommunikationsmarknadsavgift, teleentreprenadavgift, dataskyddsavgift och tillsynsavgift för postverksamhet 4 223 000
05. Avgift för övervakning av flygtrafiken 6 600 000
06. Farledsavgifter 75 200 000
08. Oljeavfallsavgift 4 600 000
09. Övriga skatteinkomster 1 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 3 817 427 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 300 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 1 300 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 91 700 000
01. Domstolarnas inkomster 31 000 000
47. Utsökningsavgifter 51 000 000
50. Inkomster från verkställighet av straff 9 550 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 150 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 144 250 000
98. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden 143 350 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 900 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 578 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000
22. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 2 552 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 789 712 000
07. Överföring från statens pensionsfond 483 540 000
23. Servicecentralens inkomster 100 000
25. Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m. 24 480 000
28. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 111 145 000
29. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 30 312 000
30. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 16 960 000
49. Tullverkets inkomster 6 974 000
51. Inkomster av metallmynt 22 050 000
63. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 33 200 000
90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 47 700 000
91. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader 3 100 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 10 151 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 424 755 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 22 000 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 397 755 000
99. Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 5 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 959 276 000
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 584 567 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 325 100 000
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 9 450 000
04. Andra inkomster från EU 1 108 000
20. Statens andel av inkomsten av totospel 8 800 000
30. Livsmedelssäkerhetsverkets inkomster 2 130 000
31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten 141 000
32. Växtförädlingsavgifter 753 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 300 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 500 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 400 000
43. Spöfiskeavgifter 2 400 000
44. Fiskevårdsavgifter 6 167 000
45. Jaktvårdsavgifter 6 960 000
60. Skogsforskningsinstitutets inkomster 2 000 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 1 500 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 66 617 000
24. Vägförvaltningens inkomster 7 000 000
30. Sjöfartsverkets inkomster 17 000
40. Inkomster av banhållningen 14 000 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 45 600 000
32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 15 652 000
10. Finansieringsandel för handels- och industriministeriets samt arbetskrafts- och näringscentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 3 300 000
20. Säkerhetsteknikcentralens inkomster 1 352 000
99. Övriga inkomster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde 11 000 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 426 455 000
05. Försäkringsinspektionens inkomster
08. Folkhälsoinstitutets inkomster 700 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster 1 085 000
92. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 409 495 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 15 000 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 175 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 150 962 000
40. Inkomster från Europeiska socialfonden 128 000 000
70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 21 327 000
99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde 1 635 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 127 370 000
07. Överföring från statens bostadsfond 116 500 000
40. Inkomster till regionala miljöcentraler 220 000
60. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 4 650 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 6 000 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 616 800 000
01. Böter 82 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 75 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag 35 000 000
07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 2 300 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 2 500 000
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier 420 000 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 1 338 075 000
01. Ränteinkomster 178 475 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 69 600 000
05. Räntor på övriga lån 8 875 000
07. Räntor på depositioner 100 000 000
03. Dividendinkomster 950 000 000
01. Dividendinkomster 950 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 100 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 100 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 109 600 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 109 600 000
 
Avdelning 15
15. LÅN 234 680 000
01. Lån som återbetalas till staten 234 680 000
02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk 159 700 000
04. Amorteringar på övriga lån 74 980 000

Inkomstposternas totalbelopp:

40 481 758 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21 euro
21. RIKSDAGEN 112 349 000
01. Riksdagsledamöterna 21 775 000
21. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 775 000
02. Riksdagens kansli 66 998 000
21. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 59 498 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 5 200 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 2 300 000
09. Statsrevisorerna 239 000
21. Omkostnader för statsrevisorerna (förslagsanslag) 239 000
14. Riksdagens justitieombudsman 4 778 000
21. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 4 778 000
30. Forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor 1 650 000
21. Omkostnader för forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor (reservationsanslag 2 år) 1 500 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 150 000
40. Statens revisionsverk 13 228 000
21. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 12 743 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 485 000
99. Riksdagens övriga utgifter 3 681 000
21. Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (förslagsanslag) 3 681 000
 
Huvudtitel 22
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 9 943 000
01. Republikens president 340 000
01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) 297 000
21. Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) 43 000
02. Republikens presidents kansli 9 603 000
21. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 6 913 000
27. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 190 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 000 000
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
 
Huvudtitel 23
23. STATSRÅDET 51 909 000
01. Statsrådet 4 028 000
01. Avlöningar (förslagsanslag) 4 028 000
02. Statsrådets kansli 25 424 000
21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 22 424 000
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 3 000 000
03. Justitiekanslersämbetet 2 847 000
21. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 847 000
27. Understödjande av politisk verksamhet 14 933 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 14 933 000
99. Statsrådets övriga utgifter 4 677 000
21. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 812 000
24. Ordnar (förslagsanslag) 471 000
25. Forskningsprojektet Utlämningen av människor under fortsättningskriget (reservationsanslag 2 år) 639 000
26. Utgifter för inrättande av Kemikalieverket (reservationsanslag 2 år) 2 300 000
27. 90-årsjubileet med anledning av Finlands självständighet (reservationsanslag 2 år) 300 000
28. Förberedelser med anledning av märkesåret 1809 (reservationsanslag 3 år) 80 000
58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbudet Eklövet (reservationsanslag 3 år) 75 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 973 684 000
01. Utrikesförvaltningen 204 645 000
21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 185 040 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 14 800 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 4 805 000
30. Internationellt bistånd 582 468 000
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år) 582 468 000
50. Närområdessamarbete 22 533 000
66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) 22 533 000
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 164 038 000
01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag) 1 154 000
21. Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag) 2 213 000
22. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag) 57 441 000
25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 14 136 000
26. OSSE-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år) 1 100 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 315 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 39 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 86 323 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år) 300 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 17 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 706 477 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 95 383 000
21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 421 000
22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) 20 462 000
27. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 1 000 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 39 000 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 11 500 000
10. Domstolsväsendet 225 527 000
21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 000 000
22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 500 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 203 627 000
27. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 6 400 000
30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp 55 105 000
21. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 705 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 32 400 000
40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 80 031 000
21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 80 031 000
50. Verkställighet av straff 203 980 000
21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år) 198 580 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 5 400 000
60. Åklagarväsendet 31 791 000
21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 791 000
70. Valutgifter 14 660 000
21. Valutgifter (förslagsanslag) 14 660 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 584 356 000
01. Inrikesministeriet 103 291 000
21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 465 000
22. Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 5 212 000
23. Omkostnader för inrikesförvaltningens servicecentral (reservationsanslag 2 år) 9 114 000
24. Omkostnader för KuntaIT (reservationsanslag 3 år) 2 500 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 60 000 000
43. Kommunikationsnät för exceptionella förhållanden (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
02. Utlänningsverket 13 221 000
21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 221 000
05. Länsstyrelserna 51 648 000
21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 51 648 000
06. Registerförvaltning 29 576 000
21. Registerförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 29 576 000
07. Häradena 42 289 000
21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 42 289 000
75. Polisväsendet 575 681 000
21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 572 181 000
22. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) 3 500 000
80. Räddningsväsendet 66 689 000
21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 61 089 000
22. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 2 090 000
31. Statsandelar  (reservationsanslag 2 år) 3 510 000
90. Gränsbevakningsväsendet 199 805 000
21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 199 605 000
74. Byggande (fast anslag) 200 000
97. Understöd åt kommuner 259 588 000
31. Allmän statsandel till kommunerna, på kommunernas skatteinkomster baserad utjämning och övergångsutjämningar (förslagsanslag) 189 178 000
32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag) 54 710 000
34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag) 12 000 000
35. Intressebevakning i förmyndarverksamheten (förslagsanslag) 3 700 000
98. Utveckling av regionerna 242 568 000
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 31 380 000
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) 138 923 000
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 27 307 000
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 44 958 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 225 281 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 235 206 000
21. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 568 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 221 638 000
10. Militärt försvar 1 939 631 000
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år) 580 932 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 357 049 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) 1 650 000
30. Militär krishantering 50 444 000
21. Omkostnader i hemlandet för Försvarsmaktens Internationella Central (reservationsanslag 2 år) 3 494 000
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) 46 940 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 995 452 000
01. Finansministeriet 82 160 000
21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 29 163 000
22. Omkostnader for enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år) 9 017 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 43 000 000
62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 130 000
89. Försäljning och förvärv av aktier (reservationsanslag 2 år) 850 000
03. Statens ekonomiska forskningscentral 3 814 000
21. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 814 000
05. Statskontoret 18 937 000
21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 937 000
07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut 3 334 202 000
05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag) 3 208 860 000
06. Extra pensioner (förslagsanslag) 19 900 000
07. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 28 285 000
50. Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag) 43 257 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter skall svara för (förslagsanslag) 33 200 000
95. Räntor som staten skall betala på överstora inkomster som erhållits i förskott på grund av principen om sista pensionsanstalt (förslagsanslag) 700 000
18. Skatteförvaltningen 339 597 000
21. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 339 597 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 207 333 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 182 133 000
31. Skattegottgörelse (förslagsanslag) 21 000 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 4 200 000
40. Tullverket 129 832 000
21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 129 832 000
52. Statistikcentralen 41 655 000
21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 41 655 000
80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen 14 834 000
21. Stöd för anpassning av personalen (reservationsanslag 2 år) 169 000
23. Främjande av arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 1 103 000
25. Statens personalarrangemang (reservationsanslag 2 år) 352 000
27. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) 13 000 000
60. Statens betalning av utgifterna på grund av Utbildningsfonden (förslagsanslag) 210 000
81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde 9 545 000
01. Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år) 1 177 000
02. Vissa andra löner och beslut som gäller villkor i tjänsteförhållande (förslagsanslag) 168 000
25. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 3 100 000
95. På lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilt anslag icke ingår i budgeten (förslagsanslag) 100 000
96. Oförutsedda utgifter (fast anslag) 5 000 000
82. Ersättningar till fonder och finansiella institut 6 500 000
44. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 6 500 000
84. Internationella finansiella bidrag 1 405 000
66. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) 170 000
68. Finlands kapitalinsats i Nordiska miljöfinansieringsbolaget (förslagsanslag) 1 235 000
90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen 1 528 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 528 000 000
99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde 277 638 000
41. Stöd till arbetsgivare (förslagsanslag) 124 000 000
43. Energiskattestöd (förslagsanslag) 93 883 000
63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag) 12 000 000
95. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 55 000
97. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 47 700 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 551 714 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet 277 653 000
21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 964 000
23. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 991 000
25. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 4 566 000
26. Vissa kopierings- och dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 2 år) 13 063 000
27. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år) 7 995 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 135 000 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 485 000
51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag) 2 341 000
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 68 266 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 1 982 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
10. Allmänbildande utbildning 1 939 029 000
21. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 43 523 000
22. Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 000
25. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år) 9 249 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 1 838 630 000
34. Statsandel för läroanstalternas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 47 100 000
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 521 000
20. Yrkesutbildning 662 634 000
21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 31 615 000
24. Inlärning på arbetsplatser (reservationsanslag 2 år) 3 026 000
25. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) 1 899 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 513 883 000
31. Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) 112 211 000
30. Yrkesinriktad tillläggsutbildning och fritt bildningsarbete 339 998 000
21. Omkostnader för Utbildningscentret för undervisningssektorn (reservationsanslag 2 år) 424 000
22. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) 14 004 000
25. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) 2 927 000
30.  Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader (förslagsanslag) 79 567 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tillläggsutbildning (förslagsanslag) 116 419 000
34. Statsunderstöd till programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna (reservationsanslag 3 år) 35 000 000
50. Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader (förslagsanslag) 47 251 000
51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) 18 008 000
52. Statsandel och -understöd för vuxenutbildningens anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 9 328 000
55. Statsandel för studiecentralers driftskostnader (förslagsanslag) 11 561 000
56. Statsandel för sommaruniversitets driftskostnader (förslagsanslag) 4 509 000
40. Yrkeshögskoleundervisning 367 711 000
22. Yrkeshögskoleväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år) 3 310 000
25. Utvecklande av yrkeshögskolorna (reservationsanslag 2 år) 2 068 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) 362 333 000
50. Undervisning och forskning vid universitet 1 396 849 000
21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 289 052 000
22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år) 22 043 000
23. Nationalbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 277 000
24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 72 477 000
60. Vetenskap 270 238 000
21. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 32 034 000
22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 131 000
23. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 2 730 000
24. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 520 000
25. Utarbetande och anskaffning av vissa verk (reservationsanslag 2 år) 150 000
50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) 130 011 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) 77 342 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 12 320 000
70. Studiestöd 766 854 000
22. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 622 000
52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag) 23 000 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 690 932 000
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) 20 300 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år) 4 000 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) 28 000 000
80. Konst och kultur 388 399 000
21. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år) 3 366 000
22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 947 000
23. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 596 000
24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 745 000
25. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 7 018 000
26. Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 494 000
27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år) 555 000
28. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år) 402 000
30. Statsandelar och -understöd för de allmänna bibliotekens driftskostnader (förslagsanslag) 74 451 000
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) 13 812 000
32. Statsandelar och -understöd för museer (förslagsanslag) 4 470 000
33. Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna (förslagsanslag) 5 541 000
34. Statsandelar för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (förslagsanslag) 5 800 000
40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag) 252 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 8 395 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 11 088 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) 188 829 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 16 795 000
54. Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig renovering (fast anslag) 3 627 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 1 110 000
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år) 589 000
75. Ombyggnad och husbyggen (reservationsanslag 3 år) 2 500 000
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) 17 000
90. Idrottsverksamhet 101 550 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) 100 208 000
52. Statsandel för idrottsutbildningscentrer (fast anslag) 1 342 000
91. Ungdomsarbete 40 799 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 36 076 000
51. Verkstadsverksamhet för unga och förebyggande drogarbete (reservationsanslag 2 år) 4 723 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 633 274 000
10. Utvecklande av landsbygden 112 755 000
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 8 580 000
54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (förslagsanslag) 8 632 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag) 4 620 000
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) 48 400 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) 40 000 000
63. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 2 523 000
20. Jordbruk 2 094 824 000
21. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år) 31 725 000
22. Kontroll av bekämpningsmedel (förslagsanslag) 441 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 566 165 000
41. EU-inkomststöd (förslagsanslag) 551 337 000
42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
43. Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år) 310 996 000
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) 414 673 000
45. Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år) 130 900 000
46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 2 år) 3 642 000
47. Utveckling av kvalitetssystem (reservationsanslag 3 år) 1 213 000
48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen och sockerproduktionen (förslagsanslag) 31 852 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 31 480 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 2 000 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år) 15 000 000
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 43 770 000
21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 39 552 000
25. Veterinärvård (förslagsanslag) 1 650 000
41. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 2 568 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 58 741 000
21. Vilt- och fiskeriforskningsinstritutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 397 000
25. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år) 2 300 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag) 5 400 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 2 300 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 644 000
50. Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år) 7 194 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) 5 799 000
52. Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag) 2 750 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 14 000 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) 957 000
50. Vattenhushållning 23 826 000
22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år) 6 480 000
30. Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar (förslagsanslag) 1 000 000
31. Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (reservationsanslag 3 år) 5 927 000
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag) 420 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år) 841 000
77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år) 9 158 000
60. Skogsbruk 150 213 000
21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 39 950 000
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (fast anslag) 903 000
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år) 42 789 000
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 50 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 57 880 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 6 965 000
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) 1 576 000
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet  (reservationsanslag 3 år) 100 000
63. Forststyrelsen 5 790 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 5 790 000
70. Lantmäteri och samanvändning av geografisk information 55 113 000
21. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 47 775 000
22. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 338 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 4 000 000
90. Förvaltning 87 510 000
21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 26 594 000
22. Utvecklande av datasystem (reservationsanslag 2 år) 3 172 000
23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år) 13 380 000
25. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 593 000
26. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 729 000
27. Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år) 3 328 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 25 000 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 3 714 000
91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden 732 000
21. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 732 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 772 805 000
01. Kommunikationsministeriet 18 688 000
21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 688 000
20. Fordonsförvaltningscentralen 11 856 000
21. Fordonsförvaltningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 856 000
24. Vägförvaltningen 721 847 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år) 572 027 000
76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt landsvägslagen (förslagsanslag) 30 820 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag) 97 800 000
79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 21 200 000
25. Statsbidrag för väghållningen 12 000 000
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 12 000 000
30. Sjöfartsverket 108 110 000
21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 94 060 000
76. Anskaffning av mark- och vattenområden (förslagsanslag) 50 000
77. Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år)
78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag) 14 000 000
32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik 67 621 000
41. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg samt passagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka är upptagna i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart (förslagsanslag) 40 985 000
42. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för passagerarfartyg och passagerarbilfärjor i utrikesfart (förslagsanslag) 21 483 000
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) 953 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) 4 200 000
40. Banförvaltningscentralen 331 042 000
21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år) 293 342 000
76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag) 1 500 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag) 36 200 000
41. Järnvägsverket 4 000 000
21. Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 000 000
51. Luftfartsförvaltningen 7 600 000
21. Luftfartsförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 600 000
52. Ersättningar och statsbidrag till lufttrafiken 1 000 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (fast anslag) 1 000 000
60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik 90 433 000
42. Statsunderstöd för utbildning (fast anslag) 841 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 52 625 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) 6 567 000
65. Köp av tågtrafikens fjärrtrafiktjänster (förslagsanslag) 30 400 000
70. Kommunikationsverket 5 219 000
21. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 219 000
72. Ersättningar och understöd för kommunikation 14 264 000
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag) 14 264 000
80. Meteorologiska institutet 30 278 000
21. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 278 000
81. Havsforskningsinstitutet 8 499 000
21. Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 499 000
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 340 348 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 271 279 000
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 942 000
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 13 822 000
78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag) 53 800 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 505 000
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 013 151 000
10. Förvaltning 158 094 000
21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 001 000
22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 79 423 000
25. Produktivitetsanslag för handels- och industriministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 725 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 40 000 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 7 700 000
92. Ersättning till statens kärnavfallshanteringsfond (förslagsanslag) 5 235 000
95. Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag) 10 000
20. Teknologi- och innovationspolitik 569 263 000
21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 40 450 000
22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 74 016 000
23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 250 000
24. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 922 000
25. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 170 000
26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 29 218 000
27. Teknologisk forskningsverksamhet (förslagsanslag) 164 770 000
28. Utrednings- och utvecklingsutgifter för projekt- och programverksamhet (reservationsanslag 2 år) 9 164 000
40. Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) 161 637 000
41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar för främjande av uppfinnings-, kvalitets- och standardiseringsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 7 005 000
83. Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) 66 661 000
30. Företagspolitik 232 485 000
21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 1 270 000
22. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år) 16 088 000
40. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 17 000 000
42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag) 12 684 000
43. Ersättning för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 21 700 000
44. Regionalt transportstöd (förslagsanslag) 3 840 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 15 648 000
47. Statsunderstöd för utvecklingsservice och för vissa sammanslutningar (reservationsanslag 3 år) 4 361 000
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 35 000 000
49. Understöd till organisationer som främjar utrikeshandeln och till Finpro rf (fast anslag) 24 306 000
60. Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag) 20 000
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 80 568 000
40. Konsument- och konkurrenspolitik 16 171 000
21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 854 000
26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 133 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 4 511 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 673 000
60. Energipolitik 35 756 000
21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 706 000
27. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
40. Energistöd (förslagsanslag) 27 600 000
43. Kyotomekanismer (förslagsanslag) 4 000 000
50. Vissa understöd för energiekonomin (reservationsanslag 3 år) 50 000
70. Ägarpolitik 1 382 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 1 382 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 11 703 986 000
01. Social- och hälsovårdsministeriet 69 248 000
21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 36 022 000
28. Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsanslag 2 år) 1 840 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 15 000 000
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 5 976 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 6 200 000
67. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 4 210 000
02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården 23 327 000
21. Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 23 327 000
03. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 1 951 000
21. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år) 1 951 000
04. Besvärsnämnden för social trygghet 2 989 000
21. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år) 2 989 000
06. Rättsskyddscentralen för hälsovården 6 549 000
21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år) 4 349 000
26. Utgifter för sinnesundersökningar (förslagsanslag) 2 200 000
07. Institutet för arbetshygien 40 900 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag 2 år) 38 200 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 2 år) 2 700 000
08. Folkhälsoinstitutet 44 946 000
21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 34 346 000
26. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 10 600 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 4 915 000
21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år) 4 915 000
10. Strålsäkerhetscentralen 11 772 000
21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 772 000
11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling 2 696 000
21. Läkemedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 363 000
22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år) 1 333 000
12. Statens skolhem 603 000
21. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år) 603 000
13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning 25 513 000
21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 513 000
14. Statens sinnessjukhus 718 000
21. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 718 000
15. Utjämning av familjekostnader 1 415 900 000
51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 11 300 000
52. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 403 600 000
53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag) 1 000 000
16. Allmän familjepension 38 200 000
60. Allmän familjepension (förslagsanslag) 38 200 000
17. Utkomstskydd för arbetslösa 660 250 000
50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag) 536 500 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag) 52 750 000
53. Statsandel till utbildningsdagpenning (förslagsanslag) 12 000 000
54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) 26 000 000
55. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 33 000 000
18. Sjukförsäkring 1 162 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 1 162 000 000
19. Pensionsförsäkring 2 447 600 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 42 000 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 447 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 68 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 100 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag) 1 890 500 000
20. Olycksfallsförsäkring 14 500 000
53. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 14 500 000
21. Frontveteranpensioner 74 000 000
52. Fronttillägg (förslagsanslag) 74 000 000
22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering 226 678 000
50. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 223 600 000
56. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 2 960 000
57. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 110 000
59. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 8 000
23. Annat skydd för personer som lidit skada av krigen 2 350 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 2 350 000
28. Annat utkomstskydd 62 100 000
50. Militärunderstöd (förslagsanslag) 18 500 000
51. Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag) 21 100 000
60. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag) 22 500 000
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 4 723 987 000
30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag) 4 302 900 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) 48 747 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 87 170 000
34. Statlig ersättning till kommunerna för kostnaderna för patienter som sinnesundersöks och patientöverföringar (förslagsanslag) 2 370 000
36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 39 800 000
38. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet (förslagsanslag) 240 500 000
39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det sociala området (fast anslag) 2 500 000
33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården 13 100 000
23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 6 200 000
31. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 600 000
32. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (fast anslag) 6 300 000
53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning 9 960 000
23. Hälsokontroll (reservationsanslag 2 år) 800 000
24. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 1 360 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) 7 800 000
57. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare 207 739 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 192 500 000
50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare (fast anslag) 15 239 000
92. Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet 409 495 000
50. Understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande (förslagsanslag) 306 000 000
55. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år) 61 707 000
58. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 3 500 000
59. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 38 288 000
 
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 937 782 000
01. Arbetsförvaltningen 59 933 000
21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 031 000
22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 772 000
23. Arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år) 3 300 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 22 000 000
63. Statsunderstöd för projekt med arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år) 8 300 000
67. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 1 530 000
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program 221 390 000
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) 135 623 000
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 85 767 000
06. Arbetskraftspolitiken 1 552 500 000
21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år) 144 617 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 6 500 000
50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag) 137 854 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag) 516 711 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 716 100 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 30 718 000
07. Flykting- och migrationsärenden 77 266 000
21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 7 739 000
28. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) 900 000
30. Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag) 9 300 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 59 327 000
99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde 26 693 000
23. Civiltjänst (förslagsanslag) 3 893 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag) 22 000 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 800 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 742 726 000
01. Miljöministeriet 34 045 000
21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 34 045 000
10. Miljövård 28 167 000
27. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag) 2 667 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 2 300 000
63. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år) 1 100 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) 2 300 000
67. Främjande av miljösamarbete i länder i Finlands närområden (reservationsanslag 3 år) 800 000
70. Anskaffning av ett fartyg för bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år) 9 000 000
20. Samhällen, användning av områden och naturvård 63 090 000
22. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) 2 112 000
37. Understöd för planläggning i kommuner och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år) 850 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 23 778 000
63. Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 3 år) 14 000 000
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 2 350 000
76. Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 20 000 000
30. Främjande av boendet 490 500 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 440 500 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 50 000 000
60. Överföring till statens bostadsfond
40. De regionala miljöcentralerna 65 463 000
21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 65 463 000
50. Miljötillståndsverken 4 679 000
21. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 679 000
60. Finlands miljöcentral 25 062 000
21. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 062 000
70. Statens bostadsfond 4 639 000
21. Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 639 000
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 27 081 000
26. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år) 440 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 9 000 000
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 12 641 000
63. EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
65. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (förslagsanslag) 1 500 000
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 2 303 700 000
01. Ränta på skulden i euro 2 284 000 000
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag) 2 284 000 000
03. Ränta på skulden i utländsk valuta 700 000
90. Ränta på skulden i utländsk valuta (förslagsanslag) 700 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 19 000 000
21. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 19 000 000
 
Huvudtitel 37
37. MINSKNING AV STATSSKULDEN 163 169 000
01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering 163 169 000
94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) 163 169 000

Anslagens totalbelopp:

40 481 758 000